Korišćenje komandnog dugmeta za pokretanje radnje ili niza radnji

Korišćenje komandnog dugmeta za pokretanje radnje ili niza radnji

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Koristite komandno dugme u Access obrascu za pokretanje radnje ili skup radnji. Na primer, možete da kreirate komandno dugme koje otvara drugi obrazac. Da biste komandno dugme vrši neku radnju, napišite proceduru makro ili događaj, a je priložite komandno dugme Na izaberite stavku svojstva. Takođe možete da ugradite makro direktno u svojstvo Na klik komandnog dugmeta. Ovo omogućava da biste kopirali na dugme bez gubitka funkcionalnosti na dugme oblici.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje komandnog dugmeta u obrazac pomoću čarobnjaka

Kreiranje dugmeta prevlačenjem makroa u obrazac

Kreiranje komandnog dugmeta bez upotrebe čarobnjaka

Prilagođavanje komandnog dugmeta

Dodavanje komandnog dugmeta u obrazac pomoću čarobnjaka

Korišćenjem čarobnjaka za komandno dugme, možete brzo da kreirate komandnu dugmad koja izvršavaju različite zadatke poput zatvaranja obrasca, otvaranja izveštaja, pronalaženja zapisa ili pokretanja makroa.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi kontrole , uverite se da je izabrana Koristi čarobnjake za kontrolu Slika dugmeta .

  Slika dugmeta

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole izaberite stavku Dugme.

  Slika dugmeta

 4. U koordinatnoj mreži za dizajn, kliknite na mesto gde želite da komandno dugme bude umetnuto.

  Pokrenuće se čarobnjak za komandno dugme.

 5. Pratite uputstva čarobnjaka. Na poslednjoj stranici kliknite na dugme Završi.

  Čarobnjak će kreirati komandno dugme i ugraditi makro u svojstvo Na klik dugmeta. Makro sadrži radnje koje izvršavaju zadatak koji ste odabrali u čarobnjaku.

Prikazivanje ili uređivanje makroa ugrađenog u komandno dugme

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac koji sadrži komandno dugme, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta ili Prikaz rasporeda Slika dugmeta u priručnom meniju.

 2. Kliknite na komandno dugme da biste ga izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali njegov list sa svojstvima.

 3. Na kartici događaj lista sa svojstvima, [Ugrađeni makro] bi trebalo da se prikaže u polju za svojstvo Na kliknite na dugme . Kliknite bilo gde u polju za svojstvo, a zatim izaberite stavku Dugme „Graditelj“ na desnoj strani polja.

Prikazaće se okno „Izrada makroa“ koja prikazuje radnju ili radnje koje sačinjavaju ugrađeni makro.

Vrh stranice

Kreiranje komandnog dugmeta prevlačenjem makroa u obrazac

Komandno dugme koje pokreće već kreirani i sačuvani makro lako možete da kreirate tako što ćete prevući makro iz okna za navigaciju u obrazac koji je otvoren u prikazu dizajna.

 1. Otvorite obrazac u prikazu dizajna tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim izabrati stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta u priručnom meniju.

 2. U oknu za navigaciju pronađite makro koji želite da novo komandno dugme pokrene, a zatim prevucite taj makro u obrazac.

  Pristup automatski kreirati komandno dugme i koristi ime makroa kao natpis na dugmetu. Pristup takođe umeće ime makroa u svojstvu Na kliknite na dugme za komandno dugme tako da se makro pokreće kada kliknete na dugme. Access koristi generički ime za dugme, pa se preporučuje da u svojstvo ime dugmeta otkucajte ime koje ima više smisla. Da biste prikazali listu sa svojstvima za komandno dugme dok je obrazac otvoren u prikazu dizajna, kliknite na dugme, a zatim pritisnite taster F4.

Više informacija o kreiranju makroa potražite u članku Kreiranje makroa korisničkog interfejsa.

Vrh stranice

Kreiranje komandnog dugmeta bez korišćenja čarobnjaka

Komandno dugme možete da kreirate bez korišćenja čarobnjaka. Proces se sastoji od postavljanja dugmeta u obrazac i postavljanja nekoliko svojstava.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta u priručnom meniju.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi kontrole , proverite da li je Koristi čarobnjake za kontrolu nije izabrana.

  Slika dugmeta

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole izaberite stavku Dugme.

  Slika dugmeta

 4. Kliknite na mesto u obrascu gde želite da postavite komandno dugme.

  Access će postaviti komandno dugme u obrazac.

  Pošto dugme Koristi čarobnjake za kontrolu nije bilo izabrano, Access ne izvršava dalju obradu. Ako se pokrene čarobnjak za komandno dugme kada ga postavite u obrazac, možete u čarobnjaku da kliknete na dugme Otkaži.

 5. Kada je izabrano komandno dugme, pritisnite taster F4 da biste prikazali njegov list sa svojstvima.

 6. Izaberite karticu Sve da biste prikazali sva svojstva za komandno dugme.

 7. Postavite svojstva da biste dovršili dizajniranje komandnog dugmeta, kao što je prikazano u sledećoj tabeli:

Svojstvo

Opis

Ime

Access podrazumevano novom komandnom dugmetu daje ime Komanda koje je praćeno brojem. Na primer, Komanda34. Iako nije neophodno, preporučuje se da se ime promeni u nešto što predstavlja odraz funkcije dugmeta (na primer, cmdIzveštaj_o_prodaji ili Dugme_za_zatvaranje_obrasca). Ovo može biti od pomoći kasnije, ako je potrebno da se referencirate na dugme u makrou ili proceduri događaja.

Natpis

Upišite oznaku koja želite da bude prikazana na komandnom dugmetu. Na primer, Izveštaj o prodaji ili Zatvori obrazac.

Napomena : Ovaj natpis neće biti prikazan ako je u svojstvu Slika navedena slika.

Na klik

Koristite ovo svojstvo da biste odredili šta se događa kada se klikne na komandno dugme. Da biste postavili svojstvo, kliknite u polje za svojstvo, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

 • Kliknite na strelicu nadole i izaberite ime makroa da bi komandno dugme pokrenulo sačuvani makro.

 • Da biste komandno dugme na postojeću ugrađenu funkciju ili VBA funkciju, otkucajte znak jednakosti (=) iza kojeg sledi ime funkcije; na primer, =MsgBox("Zdravo svete") ili =MyFunction(argumente).

 • Da biste kreirali izraz, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ , a zatim izaberite stavku "Izrada izraza".

 • Da biste započeli izradu proceduru događaja koja koristi Visual Basic for Applications (VBA) kôd, izaberite stavku Dugme „Graditelj“ , a zatim izaberite stavku Izrada koda. Da biste napravili novu ugrađeni makro koji sadrži radnje koje želite da komandno dugme da biste izvršili, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ , a zatim izaberite stavku Izrada makroa.

  Napomena : Morate imati odobren Pristup baze podataka koja sadrži VBA kôd status pouzdanih pre nego što mogu se pokrenuti kôd.

Pomoć za ostala svojstva koja ovde nisu pomenuta potražite tako što ćete postaviti pokazivač u polje za svojstvo i pritisnuti taster F1.

Vrh stranice

Prilagođavanje komandnog dugmeta

Pristup obezbeđuje veliki broj načina za prilagođavanje komandnu dugmad, tako da možete da imate izgled i funkcionalnost koje želite u obrascu. Na primer, možete da kreirate red komandna dugmad u tabelarnom ili naslaganom rasporedu, ili možete da napravite komanda dugmad se pojavljuju kao hiperveza.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta .

 2. Uradite sledeće:

  • Kreiranje horizontalnog (tabelarnog) ili vertikalnog (naslaganog) rasporeda komandna dugmad   

   Komandnu dugmad možete da dodate u tabelarni ili naslagani raspored da biste kreirali red ili kolonu precizno poravnatih dugmadi. Zatim tu dugmad možete da pomerate kao grupu, što olakšava izmenu obrazaca. Takođe, možete da primenite stilove oblikovanja na ceo red ili kolonu komandnih dugmadi u isto vreme, kao i da razdvojite dugmad pomoću koordinatnih linija.

   1. Kliknite desnim tasterom miša na jedno od komandnih dugmadi koje želite da dodate u raspored, a zatim u priručnom meniju postavite pokazivač na stavku Raspored.

   2. Kliknite na dugme Tabelarno Slika dugmeta da biste započeli horizontalni red dugmadi ili kliknite na dugme Naslagani Slika dugmeta da biste kreirali vertikalnu kolonu dugmadi.

    Access crta ivice oko komandnog dugmeta da bi označio raspored. Svako dugme ima svoju oznaku koju ne možete da izbrišete – međutim, oznaku možete da smanjite na veoma malu veličinu ako nije potrebna.

    Sledeća ilustracija prikazuje komandno dugme i njegovu pridruženu oznaku u tabelarnom prikazu. Obratite pažnju da je oznaka u sledećem višem odeljku – ovo onemogućava da se oznake ponavljaju za svaki zapis detalja.

    Komandno dugme u tabelarnom rasporedu

    Sledeća ilustracija prikazuje komandno dugme i njegovu pridruženu oznaku u naslaganom rasporedu. U naslaganom rasporedu, oznaka i dugme su uvek u istom odeljku.

    Komandno dugme u naslaganom rasporedu

   3. Dodajte još komandnih dugmadi u raspored tako što ćete ih prevući u oblast rasporeda. Dok prevlačite komandno dugme preko oblasti rasporeda, Access iscrtava horizontalnu traku za umetanje (za tabelarni raspored) ili vertikalnu traku za umetanje (za naslagani raspored) da bi prikazao gde će komandno dugme biti postavljeno kada otpustite taster miša.

    Dodavanje dugmeta u naslagani raspored kontrole

    Kada otpustite taster miša, kontrola se dodaje u raspored.

    Dugme dodato u naslagani raspored kontrole

   4. Premeštanje komandnih dugmadi nagore ili nadole u odeljku sa tabelarnim rasporedom    Postupite na sledeći način ako želite da zadržite komandno dugme u tabelarnom rasporedu, ali želite da premestite komandno dugme u drugi odeljak obrasca (na primer, iz odeljka „Detalji“ u odeljak „Zaglavlje obrasca“):

    1. Izaberite komandno dugme.

    2. Kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole na kartici "Raspored".

     Komandno dugme se premešta nagore ili nadole u sledeći odeljak, ali ostaje u tabelarnom rasporedu. Ako na mestu na koje premeštate ovu kontrolu već postoji kontrola, njih dve će zameniti mesta.

     Napomena : Premesti nagore ili Premesti nadole komande su onemogućene za naslagane rasporede.

   5. Premeštanje celog rasporeda komandna dugmad   

    1. Kliknite na bilo koje komandno dugme u rasporedu.

     Pojaviće se birač rasporeda u gornjem levom uglu rasporeda.

    2. Prevucite birač rasporeda da biste raspored premestili na novu lokaciju.

  • Dodavanje linije koordinatne mreže na raspored komandna dugmad   

   1. Izaberite bilo koju od komandna dugmad u rasporedu.

   2. Kliknite na komandu " linije koordinatne mreže " na kartici "Raspored", a zatim izaberite stil linije koordinatne mreže koju želite.

  • Učinite prozirnom komandno dugme   

   Time što ćete učiniti da komandno dugme bude prozirno, možete da ga postavite preko bilo kog objekta u obrascu i da tom objektu date funkcionalnost komandnog dugmeta. Na primer, imate sliku koju želite da podelite u odvojene oblasti na koje možete da kliknete, a svaka pokreće različit makro. Ovo možete da uradite tako što ćete postaviti više providnih komandnih dugmadi preko slike.

   1. Kliknite na komandno dugme koje želite da učinite prozirnim, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima komandnog dugmeta.

   2. Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima, kliknite u polje za svojstvo Proziran.

   3. Sa padajuće liste izaberite stavku Da.

    Konture komandnog dugmeta su i dalje vidljive u prikazu dizajna, ali dugme nije vidljivo u prikazu obrasca.

    Napomena : Postavljanje svojstva Proziran komandnog dugmeta na Da nije isto kao kada se svojstvo Vidljivo postavi na Ne. Obe operacije skrivaju komandno dugme, ali postavljanje svojstva Proziran na Da ostavlja dugme omogućeno. Postavljanje svojstva Vidljivo na Ne onemogućava dugme.

  • Učinite da komandno dugme izgleda kao hiperveza   

   U mogućnosti ste da, ako želite, sakrijete komandno dugme, ali tako da ostavite njegov natpis vidljiv. Rezultat je nešto što liči na oznaku, ali funkcioniše kao komandno dugme. Takođe, možete da podvučete tekst u natpisu i da promenite njegovu boju da bi izgledao kao hiperveza.

   1. Kliknite na komandno dugme da biste ga izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali njegov list sa svojstvima.

   2. Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima, kliknite u polje za svojstvo Stil pozadine.

   3. Sa padajuće liste izaberite stavku Prozirno.

    Telo komandnog dugmeta je skriveno, ali natpis ostaje vidljiv.

   4. Da biste podvlačenje ili promenite boju teksta u natpisu, koristite alatke u grupi " Font " na kartici " Oblikovanje ".

    Komande koje su dostupne u grupi Font u programu Access

  • Dugme "Kreiraj" Otkaži ""   

   1. Kliknite na komandno dugme, a zatim pritisnite taster F4 da biste otvorili njegov list sa svojstvima.

   2. U polju za svojstvo Otkaži izaberite stavku Da.

    Kada je svojstvo Otkaži komandnog dugmeta postavljeno na Da i kada obrazac je aktivan, korisnik može da izabere komandno dugme tako što će kliknuti na njega, pritisnuti taster ESC ili pritisnuti taster ENTER kada komandno dugme ima fokus. Kada je svojstvo Otkaži postavljeno na Da za bilo koje komandno dugme, to svojstvo je automatski postavljeno na Ne za svu drugu komandnu dugmad u obrascu.

    Da biste učinili da dugme „Otkaži“ otkaže sve radnje koje su izvršene u obrascu ili dijalogu, potrebno je da napišete makro ili proceduru događaja i da je priložite svojstvu Na klik dugmeta.

    Napomena : Preporučuje se da za obrazac koji dozvoljava nepovratne operacije (poput brisanja) dugme „Otkaži“ bude podrazumevano komandno dugme obrasca. Da biste ovo uradili, postavite svojstva Otkaži i Podrazumevano na Da.

  • Prikazivanje slike na komandno dugme    U polje za svojstvo komandno dugme slike , otkucajte putanju i ime za datoteku slike (kao što su .bmp, .ico ili .dib datoteka). Ako niste sigurni koji je na putanju ili ime datoteke, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ da biste otvorili izradu slike.

   Izrada slika

   Kliknite na dugme Potraži da biste pronašli sliku koju želite da koristite ili izaberite jednu od slika sa liste Dostupne slike da biste pregledali profesionalno kreirane slike koje možete da koristite. Ako pronađete sliku koju želite, kliknite na dugme U redu da biste je dodali na komandno dugme.

   Podrazumevano, Access će postaviti svojstvo Tip slikeugrađene. Kada dodelite grafiku komandno dugme svojstva slike , koristite ovu postavku kreira kopiju slike i skladišti je u datoteku Access baze podataka. Sve buduće promene originalnu sliku će biti vidljive u komandnog dugmeta. Da biste kreirali vezu ka originalnu sliku tako da se promene slike će se odraziti na komandnom dugmetu, promenite svojstvo Tip slike u povezani. Morate zadržati originalnu datoteku slike prvobitnu lokaciju. Ako premestite ili preimenujete datoteku slike, Access prikazuje poruku o grešci kada otvorite bazu podataka, a komandno dugme prikazuje svoj natpis umesto slike. Da biste delili istu sliku u više mesta u okviru baze podataka, promenite svojstvo Tip slike u deljeno. Sada ćete moći da biste izabrali istu sliku na drugu komandnu dugmad, na primer, tako što ćete izabrati ime slike na svojstva slike .

  • Prikazivanje slike i natpisa na komandnom dugmetu   

   Možete da prikažete natpis i sliku na komandno dugme. Koristite sledeću proceduru:

   1. Dodajte sliku na komandno dugme tako što ćete koristiti proceduru koja je navedena ranije u ovom odeljku.

   2. Izaberite komandno dugme. Pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima ako nije već prikazan.

   3. Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima, u polje za svojstvo Natpis upišite željeni natpis.

   4. Kliknite na strelicu u polju za svojstvo Raspored natpisa i slike, a zatim izaberite željeni raspored. Na primer, da biste natpis prikazali ispod slike, izaberite stavku Dno. Da biste prikazali natpis desno od slike, izaberite stavku Desno. Da biste napravili raspored koji zavisi od lokalnog standarda sistema, izaberite stavku Opšte. Korišćenjem ove postavke, natpis će se pojaviti desno za jezike koja se čitaju sleva nadesno, a levo za jezike koji se čitaju zdesna nalevo.

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje komandnog dugmeta u obrazac pomoću čarobnjaka

Kreiranje dugmeta prevlačenjem makroa u obrazac

Kreiranje komandnog dugmeta bez upotrebe čarobnjaka

Prilagođavanje komandnog dugmeta

Dodavanje komandnog dugmeta u obrazac pomoću čarobnjaka

Korišćenjem čarobnjaka za komandno dugme, možete brzo da kreirate komandnu dugmad koja izvršavaju različite zadatke poput zatvaranja obrasca, otvaranja izveštaja, pronalaženja zapisa ili pokretanja makroa.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi kontrole , uverite se da je izabrana Koristi čarobnjake za kontrolu Slika dugmeta .

  Slika dugmeta

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole izaberite stavku Dugme.

  Slika dugmeta

 4. U koordinatnoj mreži za dizajn, kliknite na mesto gde želite da komandno dugme bude umetnuto.

  Pokrenuće se čarobnjak za komandno dugme.

 5. Pratite uputstva čarobnjaka. Na poslednjoj stranici kliknite na dugme Završi.

  Čarobnjak će kreirati komandno dugme i ugraditi makro u svojstvo Na klik dugmeta. Makro sadrži radnje koje izvršavaju zadatak koji ste odabrali u čarobnjaku.

Prikazivanje ili uređivanje makroa ugrađenog u komandno dugme

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac koji sadrži komandno dugme, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta ili Prikaz rasporeda Slika dugmeta u priručnom meniju.

 2. Kliknite na komandno dugme da biste ga izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali njegov list sa svojstvima.

 3. Na kartici događaj lista sa svojstvima, [Ugrađeni makro] bi trebalo da se prikaže u polju za svojstvo Na kliknite na dugme . Kliknite bilo gde u polju za svojstvo, a zatim izaberite stavku Dugme „Graditelj“ na desnoj strani polja.

Prikazaće se okno „Izrada makroa“ koja prikazuje radnju ili radnje koje sačinjavaju ugrađeni makro.

Vrh stranice

Kreiranje komandnog dugmeta prevlačenjem makroa u obrazac

Komandno dugme koje pokreće već kreirani i sačuvani makro lako možete da kreirate tako što ćete prevući makro iz okna za navigaciju u obrazac koji je otvoren u prikazu dizajna.

 1. Otvorite obrazac u prikazu dizajna tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim izabrati stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta u priručnom meniju.

 2. U oknu za navigaciju pronađite makro koji želite da novo komandno dugme pokrene, a zatim prevucite taj makro u obrazac.

  Microsoft Office Access 2007 će automatski kreirati komandno dugme i upotrebiti ime makroa kao natpis na dugmetu. Office Access 2007 će umetnuti ime makroa i u svojstvo Na klik komandnog dugmeta, tako da se makro pokreće kada kliknete na dugme. Access koristi generičko ime za dugme, tako da se preporučuje da u svojstvo Ime dugmeta upišete ime koje ima značenje. Kliknite na dugme, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima za komandno dugme dok je obrazac otvoren u prikazu dizajna.

Više informacija o kreiranju makroa potražite u članku Kreiranje makroa.

Vrh stranice

Kreiranje komandnog dugmeta bez korišćenja čarobnjaka

Komandno dugme možete da kreirate bez korišćenja čarobnjaka. Proces se sastoji od postavljanja dugmeta u obrazac i postavljanja nekoliko svojstava.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta u priručnom meniju.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi kontrole , proverite da li je Koristi čarobnjake za kontrolu nije izabrana.

  Slika dugmeta

 3. Na kartici Dizajn u grupi Kontrole izaberite stavku Dugme.

  Slika dugmeta

 4. Kliknite na mesto u obrascu gde želite da postavite komandno dugme.

  Access će postaviti komandno dugme u obrazac.

  Pošto dugme Koristi čarobnjake za kontrolu nije bilo izabrano, Access ne izvršava dalju obradu. Ako se pokrene čarobnjak za komandno dugme kada ga postavite u obrazac, možete u čarobnjaku da kliknete na dugme Otkaži.

 5. Kada je izabrano komandno dugme, pritisnite taster F4 da biste prikazali njegov list sa svojstvima.

 6. Izaberite karticu Sve da biste prikazali sva svojstva za komandno dugme.

 7. Postavite svojstva da biste dovršili dizajniranje komandnog dugmeta, kao što je prikazano u sledećoj tabeli:

Svojstvo

Opis

Ime

Access podrazumevano novom komandnom dugmetu daje ime Komanda koje je praćeno brojem. Na primer, Komanda34. Iako nije neophodno, preporučuje se da se ime promeni u nešto što predstavlja odraz funkcije dugmeta (na primer, cmdIzveštaj_o_prodaji ili Dugme_za_zatvaranje_obrasca). Ovo može biti od pomoći kasnije, ako je potrebno da se referencirate na dugme u makrou ili proceduri događaja.

Natpis

Upišite oznaku koja želite da bude prikazana na komandnom dugmetu. Na primer, Izveštaj o prodaji ili Zatvori obrazac.

Napomena : Ovaj natpis neće biti prikazan ako je u svojstvu Slika navedena slika.

Na klik

Koristite ovo svojstvo da biste odredili šta se događa kada se klikne na komandno dugme. Da biste postavili svojstvo, kliknite u polje za svojstvo, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

 • Kliknite na strelicu nadole i izaberite ime makroa da bi komandno dugme pokrenulo sačuvani makro.

 • Da biste komandno dugme na postojeću ugrađenu funkciju ili VBA funkciju, otkucajte znak jednakosti (=) iza kojeg sledi ime funkcije; na primer, =MsgBox("Zdravo svete") ili =MyFunction(argumente).

 • Da biste kreirali izraz, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ , a zatim izaberite stavku "Izrada izraza".

 • Da biste započeli izradu proceduru događaja koja koristi Visual Basic for Applications (VBA) kôd, izaberite stavku Dugme „Graditelj“ , a zatim izaberite stavku Izrada koda. Da biste napravili novu ugrađeni makro koji sadrži radnje koje želite da komandno dugme da biste izvršili, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ , a zatim izaberite stavku Izrada makroa.

  Napomena : Office Access 2007 baze podataka koje sadrže VBA kôd moraju da imaju status pouzdanih baza podataka da bi kôd mogao da se pokrene.

Pomoć za ostala svojstva koja ovde nisu pomenuta potražite tako što ćete postaviti pokazivač u polje za svojstvo i pritisnuti taster F1.

Vrh stranice

Prilagođavanje komandnog dugmeta

Office Access 2007 obezbeđuje nove načine za prilagođavanje komandnih dugmadi tako da u obrascu možete da imate željeni izgled i funkcionalnost. Na primer, možete da kreirate red komandnih dugmadi u tabelarnom ili naslaganom rasporedu ili možete komandnu dugmad da prikažete tako da liče na hiperveze.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na obrazac u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta .

 2. Uradite sledeće:

  • Kreiranje horizontalnog (tabelarnog) ili vertikalnog (naslaganog) rasporeda komandna dugmad   

   Komandnu dugmad možete da dodate u tabelarni ili naslagani raspored da biste kreirali red ili kolonu precizno poravnatih dugmadi. Zatim tu dugmad možete da pomerate kao grupu, što olakšava izmenu obrazaca. Takođe, možete da primenite stilove oblikovanja na ceo red ili kolonu komandnih dugmadi u isto vreme, kao i da razdvojite dugmad pomoću koordinatnih linija.

   1. Kliknite desnim tasterom miša na jedno od komandnih dugmadi koje želite da dodate u raspored, a zatim u priručnom meniju postavite pokazivač na stavku Raspored.

   2. Kliknite na dugme Tabelarno Slika dugmeta da biste započeli horizontalni red dugmadi ili kliknite na dugme Naslagani Slika dugmeta da biste kreirali vertikalnu kolonu dugmadi.

    Access crta ivice oko komandnog dugmeta da bi označio raspored. Svako dugme ima svoju oznaku koju ne možete da izbrišete – međutim, oznaku možete da smanjite na veoma malu veličinu ako nije potrebna.

    Sledeća ilustracija prikazuje komandno dugme i njegovu pridruženu oznaku u tabelarnom prikazu. Obratite pažnju da je oznaka u sledećem višem odeljku – ovo onemogućava da se oznake ponavljaju za svaki zapis detalja.

    Komandno dugme u tabelarnom rasporedu

    Sledeća ilustracija prikazuje komandno dugme i njegovu pridruženu oznaku u naslaganom rasporedu. U naslaganom rasporedu, oznaka i dugme su uvek u istom odeljku.

    Komandno dugme u naslaganom rasporedu

   3. Dodajte još komandnih dugmadi u raspored tako što ćete ih prevući u oblast rasporeda. Dok prevlačite komandno dugme preko oblasti rasporeda, Access iscrtava horizontalnu traku za umetanje (za tabelarni raspored) ili vertikalnu traku za umetanje (za naslagani raspored) da bi prikazao gde će komandno dugme biti postavljeno kada otpustite taster miša.

    Dodavanje dugmeta u naslagani raspored kontrole

    Kada otpustite taster miša, kontrola se dodaje u raspored.

    Dugme dodato u naslagani raspored kontrole

   4. Premeštanje komandnih dugmadi nagore ili nadole u odeljku sa tabelarnim rasporedom    Postupite na sledeći način ako želite da zadržite komandno dugme u tabelarnom rasporedu, ali želite da premestite komandno dugme u drugi odeljak obrasca (na primer, iz odeljka „Detalji“ u odeljak „Zaglavlje obrasca“):

    1. Kliknite desnim tasterom miša na komandno dugme, a zatim u priručnom meniju postavite pokazivač na stavku Raspored.

    2. Izaberite stavku Premesti odeljak Slika dugmeta ili Premeštanje za jedan odeljak nadole Slika dugmeta .

     Komandno dugme se premešta nagore ili nadole u sledeći odeljak, ali ostaje u tabelarnom rasporedu. Ako na mestu na koje premeštate ovu kontrolu već postoji kontrola, njih dve će zameniti mesta.

     Napomena : Komande Premesti za jedan odeljak nagore i Premesti za jedan odeljak nadole su onemogućene za naslagane rasporede.

   5. Premeštanje celog rasporeda komandna dugmad   

    1. Kliknite na bilo koje komandno dugme u rasporedu.

     Pojaviće se birač rasporeda u gornjem levom uglu rasporeda.

    2. Prevucite birač rasporeda da biste raspored premestili na novu lokaciju.

  • Dodavanje linije koordinatne mreže na raspored komandna dugmad   

   1. Kliknite desnim tasterom miša na neko od komandnih dugmadi u rasporedu i u priručnom meniju postavite pokazivač na stavku Raspored.

   2. Postavite pokazivač na stavku Koordinatne linije, a zatim izaberite stil koordinatnih linija koji želite.

  • Učinite prozirnom komandno dugme   

   Time što ćete učiniti da komandno dugme bude prozirno, možete da ga postavite preko bilo kog objekta u obrascu i da tom objektu date funkcionalnost komandnog dugmeta. Na primer, imate sliku koju želite da podelite u odvojene oblasti na koje možete da kliknete, a svaka pokreće različit makro. Ovo možete da uradite tako što ćete postaviti više providnih komandnih dugmadi preko slike.

   1. Kliknite na komandno dugme koje želite da učinite prozirnim, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima komandnog dugmeta.

   2. Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima, kliknite u polje za svojstvo Proziran.

   3. Sa padajuće liste izaberite stavku Da.

    Konture komandnog dugmeta su i dalje vidljive u prikazu dizajna, ali dugme nije vidljivo u prikazu obrasca.

    Napomena : Postavljanje svojstva Proziran komandnog dugmeta na Da nije isto kao kada se svojstvo Vidljivo postavi na Ne. Obe operacije skrivaju komandno dugme, ali postavljanje svojstva Proziran na Da ostavlja dugme omogućeno. Postavljanje svojstva Vidljivo na Ne onemogućava dugme.

  • Učinite da komandno dugme izgleda kao hiperveza   

   U mogućnosti ste da, ako želite, sakrijete komandno dugme, ali tako da ostavite njegov natpis vidljiv. Rezultat je nešto što liči na oznaku, ali funkcioniše kao komandno dugme. Takođe, možete da podvučete tekst u natpisu i da promenite njegovu boju da bi izgledao kao hiperveza.

   1. Kliknite na komandno dugme da biste ga izabrali, a zatim pritisnite taster F4 da biste prikazali njegov list sa svojstvima.

   2. Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima, kliknite u polje za svojstvo Stil pozadine.

   3. Sa padajuće liste izaberite stavku Prozirno.

    Telo komandnog dugmeta je skriveno, ali natpis ostaje vidljiv.

   4. Pomoću alatki u grupi Font na kartici Dizajn podvucite i promenite boju teksta u natpisu.

    Slika trake programa Access

  • Dugme "Kreiraj" Otkaži ""   

   1. Kliknite na komandno dugme, a zatim pritisnite taster F4 da biste otvorili njegov list sa svojstvima.

   2. U polju za svojstvo Otkaži izaberite stavku Da.

    Kada je svojstvo Otkaži komandnog dugmeta postavljeno na Da i kada obrazac je aktivan, korisnik može da izabere komandno dugme tako što će kliknuti na njega, pritisnuti taster ESC ili pritisnuti taster ENTER kada komandno dugme ima fokus. Kada je svojstvo Otkaži postavljeno na Da za bilo koje komandno dugme, to svojstvo je automatski postavljeno na Ne za svu drugu komandnu dugmad u obrascu.

    Da biste učinili da dugme „Otkaži“ otkaže sve radnje koje su izvršene u obrascu ili dijalogu, potrebno je da napišete makro ili proceduru događaja i da je priložite svojstvu Na klik dugmeta.

    Napomena : Preporučuje se da za obrazac koji dozvoljava nepovratne operacije (poput brisanja) dugme „Otkaži“ bude podrazumevano komandno dugme obrasca. Da biste ovo uradili, postavite svojstva Otkaži i Podrazumevano na Da.

  • Prikazivanje slike na komandno dugme    U polje za svojstvo komandno dugme slike , otkucajte putanju i ime za datoteku slike (kao što su .bmp, .ico ili .dib datoteka). Ako niste sigurni koji je na putanju ili ime datoteke, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ da biste otvorili izradu slike.

   Izrada slika

   Kliknite na dugme Potraži da biste pronašli sliku koju želite da koristite ili izaberite jednu od slika sa liste Dostupne slike da biste pregledali profesionalno kreirane slike koje možete da koristite. Ako pronađete sliku koju želite, kliknite na dugme U redu da biste je dodali na komandno dugme.

   Access podrazumevano postavlja svojstvo Tip slike na Ugrađena. Kada dodelite grafiku svojstvu Slika komandnog dugmeta, korišćenje ove postavke kreira kopiju slike i skladišti je u Access datoteci baze podataka. Sve naknadne promene nad originalnom slikom neće biti prikazane na komandnom dugmetu. Da biste kreirali vezu sa originalnom slikom tako da se sve promene nad slikom prikazuju na komandnom dugmetu, promenite svojstvo Tip slike u Povezana. Originalnu datoteku slike morate da zadržite na njenoj originalnoj lokaciji. Access će prikazati poruku o grešci kada otvorite bazu podataka, a komandno dugme prikazuje svoj natpis umesto slike ako premestite ili preimenujete datoteku slike.

  • Prikazivanje slike i natpisa na komandnom dugmetu   

   Pošto u programu Office Access 2007 postoji nova funkcija, sada možete da prikažete natpis i sliku na komandnom dugmetu. Koristite sledeću proceduru:

   1. Dodajte sliku na komandno dugme tako što ćete koristiti proceduru koja je navedena ranije u ovom odeljku.

   2. Izaberite komandno dugme. Pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima ako nije već prikazan.

   3. Na kartici Oblikovanje lista sa svojstvima, u polje za svojstvo Natpis upišite željeni natpis.

   4. Kliknite na strelicu u polju za svojstvo Raspored natpisa i slike, a zatim izaberite željeni raspored. Na primer, da biste natpis prikazali ispod slike, izaberite stavku Dno. Da biste prikazali natpis desno od slike, izaberite stavku Desno. Da biste napravili raspored koji zavisi od lokalnog standarda sistema, izaberite stavku Opšte. Korišćenjem ove postavke, natpis će se pojaviti desno za jezike koja se čitaju sleva nadesno, a levo za jezike koji se čitaju zdesna nalevo.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×