Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele na Excel radni list

Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele na Excel radni list

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Excel 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste organizovali podatke u tabele radi brže analize.

Možete brzo da umetnete tabelu sa podrazumevanim stilom tabele ili da oblikujete podatke u tabelu sa stilom koji odaberete. Možete da sortirate i filtrirate podatke i pojednostavite izračunavanja pomoću izračunatih kolona i redova sa zbirom.

Napomene : 

U ovoj temi

Kreiranje tabele

 1. Na radnom listu izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu. Ćelije mogu biti prazne ili mogu da sadrže podatke.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + T (ili Ctrl + L). Otvoriće se dijalog Pravljenje tabele i čućete: „dijalog ’Pravljenje tabele’“. (U funkciji „Narator“ čućete: „prozor ’Pravljenje tabele’“.)

 3. Pritiskanjem tastera Tab pređite na polje za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja.

  Važno : Zaglavlja tabele su veoma važna za pristupačnost. Čitači ekrana koriste informacije iz zaglavlja za navigaciju, a smisleni naslovi kolona mogu da pomognu čitaocima da razumeju podatke.

  • Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako izabrani opseg ćelija sadrži podatke koje želite da prikažete kao zaglavlja tabele.

  • Ako želite da koristite podrazumevana imena koja nudi Excel (na primer Kolona 1, Kolona 2 itd.), nemojte potvrditi izbor u ovom polju za potvrdu.

  • Da biste promenili podrazumevana imena, izaberite tekst u zaglavlju kolone i otkucajte željeno ime.

 4. Da biste zatvorili dijalog Pravljenje tabele i vratili se na radni list, pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

Tasterske prečice za tabele

Evo korisne reference za tasterske prečice koje se odnose na tabele u programu Excel 2016.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pravljenje tabele sa podrazumevanim stilom

Ctrl+T ili Ctrl+L

Oblikovanje podataka u vidu tabele Umetanje reda iznad

Alt+H, T

Umetanje reda iznad

Alt+H+I, A

Umetanje kolone sa leve strane

Alt+H+I, L

Brisanje reda ili redova

Alt+H+D, L

Brisanje kolone ili kolona

Alt+H+D, M

Otvaranje kartice „Dizajn“

F10, J+T

Brisanje ili biranje zaglavlja tabele

F10, J+T, a zatim O

Otvaranje kontekstualnog menija

Shift+F10 ili Windows kontekstualni taster

Dodavanje reda ili kolone u tabelu

 1. Izaberite red iznad kojeg želite da umetnete jedan ili više praznih redova ili izaberite kolonu sa čije leve strane želite da umetnete jednu ili više praznih kolona.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+H+I. Otvoriće se meni Umetanje i čućete: „meni, umetanje ćelija“. (U funkciji „Narator“ čućete: „prozor programa Excel, umetanje ćelija“.)

  • Da biste umetnuli red iznad izabranog teksta, pritisnite taster A.

  • Da biste umetnuli kolonu sa leve strane izabrane kolone, pritisnite taster L.

Brisanje reda ili kolone iz tabele

 1. Izaberite jedan ili više redova ili kolona koje želite da izbrišete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+H+D. Otvoriće se meni Brisanje i čućete: „meni, brisanje ćelija“. (U funkciji „Narator“ čućete: „brisanje stavki, stavka menija, meni“.)

  • Da biste izbrisali izabrane redove, pritisnite taster L.

  • Da biste izbrisali izabrane kolone, pritisnite taster M.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje radne sveske u programu Excel 2016

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Tasterske prečice i funkcijski tasteri u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Excel za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste umetnuli i izmenili tabelu u radnoj svesci. Učinite tabele pristupačnijim dodavanjem naslova ili isticanjem delove tabela različitim bojama. Možete da proširite tabele novim redovima i kolonama, odnosno možete da prikažete podatke kao grafikon.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti dodira u programu Excel za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Excel za Android.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Navigacija do menija „Kartice“

Da biste pristupili opcijama za uređivanje radnog lista, morate da odete na meni „Kartice“.

 1. Da biste napustili izbor na radnom listu i prešli na prvu stavku na ekranu, prvo brzo prevucite nagore, a zatim nadole. Čućete naslov radne sveske.

  Savet : Ako se otvori priručni meni na vrhu radnog lista, da biste napustili meni, dodirnite bilo gde na ekranu pomoću dva prsta.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Još opcija’“. Zatim dodirnite dvaput ekran jednim prstom. Čućete: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ’Početak’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Kartica „Početak“, izabrano”.

 3. Brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete karticu koju želite da izaberete, na primer: „Kartica ’Umetanje’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica Umetanje.

  Napomena : Kartice Tabela, Slika, Oblik i Grafikon postaju dostupne samo kada se izabere objekat u radnom listu.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete opciju koju želite da izaberete, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Navigacija do tabele u radnom listu

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Otvaranje tabele <detalji tabele i lokacija fokusa>“.

 2. Brzo prevucite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete željenu lokaciju u tabeli. Zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica „Tabela“.

  Savet : Takođe možete da odete na karticu „Tabela“ kao što je navedeno u članku Navigacija do menija „Kartice“.

Umetanje tabele

Dodajte tabelu da biste predstavili podatke na efikasan i sistematičan način. Možete da umetnete tabelu na prazan radni list i unesete podatke. Alternativno, možete brzo da kreirate tabelu pomoću podataka u postojećem klasteru ćelija.

 1. U Excel za Android radnom listu, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „List <ime lista>”. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete trenutni fokus na listu, opisan u kolonama i redovima.

 2. Da biste prešli na ćeliju gde želite da umetnete tabelu, prevucite jednim prstom preko ekrana. Čućete trenutnu lokaciju. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet : Da biste razvili izbor sa jedne ćelije na više ćelija i umetnuli veću tabelu, postavite dva prsta na ekran i razdvojite ih u smeru u kom želite da proširite izbor. Čućete izabranu oblast od prve ćelije u gornjem levom uglu do poslednje ćelije u donjem desnom uglu.

 3. Idite na karticu „Tabela“ kao što je navedeno u članku Navigacija do menija „Kartice“.

 4. Na kartici „Umetanje“ brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme „Tabela“”. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Nije potvrđeno, tabela ima zaglavlja, polje za potvrdu”. Ako tabela ima zaglavlja, brzo prevucite nalevo dok ne čujete: „Nije potvrđeno, tabela ima zaglavlja, polje za potvrdu”. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Potvrđeno“.

 5. Da biste napustili polje za potvrdu, dodirnite bilo gde na ekranu pomoću dva prsta.

Dodavanje naslova alternativnog teksta u tabelu

Da biste tabele u programu Excel za Android učinili pristupačnim za sve čitaoce, možete da dodate kratki i opisni naslov u tabelu i napišete detaljniji tekst kako biste detaljno opisali tabelu.

 1. Pomerite se do tabele u radnom listu kao što je navedeno u članku Pronalaženje tabele na radnom listu. Fokus može da bude bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici Tabela, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Meni ‘Alternativni tekst’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Alternativni tekst“.

 3. U meniju Alternativni tekst, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Polje „Uredi“ za naslov“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prikazuje tastaturu <jezik tastature>“. Otkucajte kratak naslov za tabelu.

 4. Da biste napisali opis za tabelu, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Polje „Uredi“ za opis“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prikazuje tastaturu <jezik tastature>“.

 5. Da biste se vratili na aktivni list, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „List <broj lista, detalji lista>, izabrano”. Da biste aktivirali list, dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje reda ili kolone u tabelu

Lako možete da proširite tabelu tako što ćete dodati redove iznad ili ispod, odnosno kolone levo ili desno od trenutnog izbora u tabeli.

 1. Pomerite se do tabele u radnom listu kao što je navedeno u članku Pronalaženje tabele na radnom listu.

 2. Na kartici Tabela, dodajte redove ili kolone:

  • Da biste umetnuli red iznad trenutnog izbora, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Umetni iznad’“. Zatim dvaput dodirnite ekran

  • Da biste umetnuli red ispod trenutnog izbora, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Umetni ispod’“. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste umetnuli kolonu levo od trenutnog izbora, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Umetni levo’“. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste umetnuli kolonu desno od trenutnog izbora, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Umetni desno’“. Zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje reda ili kolone iz tabele

Iz tabele možete brzo da izbrišete sve nepotrebne redove ili kolone.

 1. Pomerite se do tabele u radnom listu kao što je navedeno u članku Pronalaženje tabele na radnom listu.

 2. Na kartici Tabela uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali redove, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Izbriši redove“. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste izbrisali kolone, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Izbriši kolone“. Zatim dvaput dodirnite ekran.

Isticanje podataka u tabeli

Da biste istakli podatke u tabeli, možete dodati boju u naizmenične redove ili kolone, odnosno istaći samo prvu ili poslednju kolonu. Takođe možete brzo da učinite tabele zanimljivijim tako što ćete dodati unapred definisane stilove.

 1. Pomerite se do tabele u radnom listu kao što je navedeno u članku Pronalaženje tabele na radnom listu.

 2. Na kartici Tabela, uradite nešto od sledećeg za naizmenične redove ili kolone:

  • Da biste dodali boju u naizmenične redove, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Prebacivač „Naglašeni redovi“, opozvan izbor”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali boju u naizmenične kolone, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Prebacivač „Naglašene kolone“, opozvan izbor”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali ili promenili unapred definisani stil u naglašenom redu ili koloni, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Meni ‘Stilovi tabele’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Stilovi tabele“. Na listi, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Čućete opis stila. Da biste izabrali stil, dodirnite dvaput ekran.

 3. Na kartici Tabela, uradite nešto od sledećeg za prvi ili poslednji red:

  • Da biste dodali boju u prvu kolonu, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Prva kolona, opozvan izbor”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali boju u poslednju kolonu, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Poslednja kolona, opozvan izbor”. Zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali ili promenili unapred definisani stil u prvoj ili poslednjoj koloni u tabeli, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Meni ‘Stilovi tabele’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Stilovi tabele“. Na listi, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Srednje” ili „Tamno”. Na listi stila „Srednje“, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Svetlosiva, srednji stil tabele, osam stavki sa liste”. Ovaj i sledećih 13 stilova se mogu primeniti na prvi red / poslednje kolone. Na listi stila „Tamno“, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Tamnosiva, tamni stil tabele, jedna stavka sa liste”. Ovaj i sledećih šest stilova se mogu primeniti na prve ili poslednje kolone. Da biste izabrali primenljivi stil, dodirnite dvaput ekran.

Prikazivanje podataka u grafikonu

Podatke možete da prikažete u tabeli u obliku grafikona.

 1. Pomerite se do tabele u radnom listu kao što je navedeno u članku Pronalaženje tabele na radnom listu.

 2. Da biste izabrali ćelije tabele koje želite da koristite za grafikon, postavite dva prsta na ekran i razdvojite ih dok ne čujete željeni izbor.

 3. Idite na karticu Umetanje kao što je navedeno u članku Navigacija do menija „Kartice“.

 4. Na traci Umetanje, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Meni „Grafikon“”. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Grafikon“.

 5. U meniju Grafikon, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete tip grafikona koji želite da izaberete, na primer: „Meni „Kružni“”. Dvaput dodirnite ekran. Čućete ime izabranog tipa grafikona, na primer: „Kružni“. Otvara se lista tipova grafikona.

 6. Na listi tipova grafikona, brzo prevucite nalevo ili nadesno da biste pregledali listu. Čućete imena stavki sa liste, na primer: „3D kružni, stavka sa liste”. Da biste izabrali tip grafikona, dodirnite dvaput ekran. Grafikon se generiše na radnom listu.

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Osnovni zadaci pomoću čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×