Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite PowerPoint 2016 sa tastaturom i Naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste učinili prezentaciju privlačnijom tako što ćete dodati slike, tabele ili grafike projekciji slajdova. Možete i da uređujete dodati sadržaj, na primer da izrezujete slike, premeštate tabele, kao i da dodajete i uklanjate redove i kolone tabela.

Napomene : 

U ovoj temi

Dodavanje slika sa uređaja, mreže ili interneta

Kada koristite slike, clip art ili druge datoteke sa interneta, važno je da poštujete autorska prava. Opcija Filtriraj slike po tipu licence može da vam pomogne da odaberete koje ćete datoteke koristiti.

Dodavanje slike sa uređaja ili mreže

 1. Pronađite oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete sliku.

 2. Da biste prešli na karticu Umetanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N. Čućete: „Kartica ’Umetanje’“.

 3. Da biste otvorili dijalog Umetanje slike, pritisnite P. Čućete: „Dijalog ’Umetanje slike’. Ime datoteke“.

  Savet : Dijalog Umetanje slike je specijalan slučaj standardnog prozora Istraživača datoteka, otvoren u fascikli Slike. Nije loše da vam lokacija slike datoteke bude pri ruci da biste lakše mogli da je pronađete.

 4. Unesite ime i putanju datoteke u polje Ime datoteke ili izaberite datoteku koju želite da umetnete. Zatim pritisnite taster Enter.

 5. Slika se umeće i izabrana je.

  Napomena : Kada je slika izabrana, dostupna je kontekstualno osetljiva kartica Oblikovanje. Možete da koristite opcije sa ove kartice da biste promenili veličinu slike ili dodavali boje, stilove i još mnogo toga. Da biste prešli na karticu Oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J. Čućete „Kartica ’Oblikovanje’“. Da biste se kretali kroz opcije na kartici Oblikovanje, pritisnite taster Tab.

Dodavanje slike sa interneta

 1. U prezentaciji idite na oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete sliku.

 2. Da biste prešli na karticu Umetanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N. Čućete: „Kartica ’Umetanje’“.

 3. Da biste na internetu pronašli sliku koju želite da dodate u prezentaciju, pritisnite F. U Naratoru ćete čuti: „’Unesite termin za pretragu, uređivanje’“. U programu JAWS ćete čuti: „Umetanje slika“.

 4. Unesite termin za pretragu i pritisnite taster Enter.

 5. Prikazuju se rezultati pretrage. Da biste pregledali slike, pritiskajte taster Tab dok ne čujete veličinu i izvor slike. Da biste se kretali kroz slike, koristite tastere sa strelicama. U Naratoru se opisi slika čuju dok se pomerate. JAWS ne čita opise slika.

 6. Da biste izabrali sliku, postavite fokus na nju, a zatim pritisnite taster Enter.

  Napomena : Možete da izaberete više od jedne slike.

 7. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Umetni’“, pa pritisnite taster Enter.

  Slika se umeće i izabrana je.

Izrezivanje slike

Promenite slike iz prezentacije tako da imaju željeni oblik ili odnos širina/visina.

Izrezivanje u određeni oblik

 1. U prezentaciji idite na površinu slajda i izaberite sliku koju želite da izrežete. Da biste izabrali neku sliku, dok ste na površini slajda pritiskajte taster Tab dok Narator ne kaže: „Slika“. U programu JAWS ćete čuti: „Slika“.

 2. Da biste otvorili meni Oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J. Čućete: „Kartica ’Oblikovanje’“.

 3. Da biste prešli na meni Izrezivanje, pritisnite V. Čućete: „Izrezivanje“.

 4. Da biste izrezali sliku tako da bude nekog određenog oblika, pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste došli do podmenija Izreži u oblik. Da biste razvili podmeni, pritiskajte razmaknicu.

 5. Da biste pregledali opcije oblika, koristite tastere sa strelicama. Opisi oblika se čuju dok se pomerate.

 6. Da biste izabrali oblik za izrezivanje, pritisnite taster Enter. Slika se izrezuje u izabrani oblik.

Izrezivanje u odnos širina/visina

 1. U prezentaciji idite na površinu slajda i izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. Da biste otvorili meni Oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J. Čućete: „Kartica ’Oblikovanje’“.

 3. Da biste prešli na meni Izrezivanje, pritisnite V. Čućete: „Izrezivanje“.

 4. Da biste izrezali sliku do nekog odnosa širina/visina, pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste došli do podmenija Odnos širina/visina. Da biste razvili podmeni, pritiskajte razmaknicu.

 5. Da biste pregledali opcije odnosa širina/visina, koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole. Odnos širina/visina se čuje dok se pomerate.

 6. Da biste izabrali neki odnos širina/visina, pritisnite taster Enter. Slika se izrezuje u izabrani odnos širina/visina.

Dodavanje i oblikovanje tabele na slajdu

 1. U prezentaciji idite na površinu oblast slajda gde želite da umetnete tabelu.

 2. Da biste prešli na karticu Umetanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N. Čućete: „Kartica ’Umetanje’“.

 3. Da biste prešli na meni Tabela, pritisnite T. Čućete: „Tabela 1 x 1“.

 4. Da biste umetnuli tabelu u prezentaciju, pritisnite I.

 5. Otvara se dijalog Umetanje tabele, u kojem je fokus na polju Broj kolona. Podrazumevani broj kolona je 5. Ako želite da izbrišete podrazumevani broj, pritisnite Delete i unesite novi broj kolona. Zatim pritisnite taster Tab. Fokus se premešta na polje Broj redova. Podrazumevani broj je 2. Da biste ga promenili, unesite broj redova i pritisnite taster Enter.

 6. Tabela se umeće na izabrani slajd, a kursor se nalazi u gornjem levom uglu ćelije. Narator to identifikuje kao „ćelija u nultoj koloni i nultom redu“.

 7. Da biste dodali tekst u ćelije tabele, postavite kursor u ćeliju, a zatim unesite tekst. Da biste pregledali ćelije, koristite tastere sa strelicama. Narator govori lokaciju ćelije dok se pomerate.

 8. Da biste prestali sa uređivanjem tabele, pritisnite taster Esc.

Dodavanje ili brisanje redova i kolona tabele

Dodavanje reda

 1. U prezentaciji idite na površinu slajda i izaberite tabelu. Da biste izabrali tabelu, dok ste na površini slajda pritiskajte taster Tab dok Narator ne kaže: „Tabela“. U programu JAWS ćete čuti „Čuvar mesta objekta“ i tekst u ćelijama. Da biste počeli da uređujete tabelu, pritisnite taster Esc.

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste postavili kursor u ćeliju iznad ili ispod mesta na kojem želite da se pojavi novi red.

 3. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali red iznad izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni iznad’“.

  • Da biste dodali red ispod izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni ispod’“.

  Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

 5. Red se umeće, a fokus je na ćeliji sa krajnje leve strane novog reda.

Dodavanje kolone

 1. U prezentaciji idite na površinu slajda i izaberite tabelu.

 2. Premestite kursor na ćeliju desno ili levo od mesta na kojem želite da se pojavi nova kolona.

 3. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali kolonu levo od izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni levo’“.

  • Da biste dodali kolonu desno od izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni desno’“.

  Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

 5. Kolona se umeće, a fokus je na gornjoj ćeliji nove kolone.

Brisanje reda ili kolone

 1. U tabeli premestite kursor na ćeliju u koloni ili redu koji želite da izbrišete.

 2. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 3. Da biste prešli na meni Brisanje, pritisnite D.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali kolonu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Izbriši kolone“.

  • Da biste izbrisali red, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Izbriši redove“.

  Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

 5. Kolona ili red se brišu, a fokus se premešta na drugu ćeliju u tabeli.

Savet : Da biste brzo izbrisali celu tabelu, izaberite tabelu, a zatim pritisnite taster Delete.

Dodavanje ivice tabeli

 1. U prezentaciji izaberite tabelu u koju želite da dodate ivicu. Da biste izabrali tabelu, dok ste na površini slajda pritiskajte taster Tab dok Narator ne kaže: „Tabela“. U programu JAWS ćete čuti „Čuvar mesta objekta“ i tekst u ćelijama.

 2. Da biste prešli na karticu Dizajn, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim T. Čućete: „Kartica ’Dizajn’“.

 3. Da biste izabrali stil ivice, pritisnite L. Čućete „Bez ivice“ ili stil ivice. Koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole da biste pregledali stilove. Stilovi se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste izabrali gde želite da dodate ivicu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, idite na karticu Dizajn, pritisnite T, a zatim B. Čućete „Bez ivica“ ili opciju ivice. Koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole da biste pregledali opcije. Opcije se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

 5. Ivica se dodaje u tabelu, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Menjanje izgleda tabele

Možete da koristite komande na kartici Dizajn da biste promenili izgled tabele. Na primer, možete da primenite neki stil tabele ili da promenite boju pozadine.

Primena stila tabele

 1. U prezentaciji izaberite tabelu u kojoj želite da primenite jedan od dostupnih stilova oblikovanja. Da biste izabrali tabelu, dok ste na površini slajda pritiskajte taster Tab dok Narator ne kaže: „Tabela“. U programu JAWS ćete čuti „Čuvar mesta objekta“ i tekst u ćelijama.

 2. Da biste prešli na karticu Dizajn, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim T. Čućete: „Kartica ’Dizajn’“.

 3. Da biste prešli na meni Stilovi tabela, pritisnite A. Čućete trenutni stil tabele.

 4. Da biste pregledali stilove tabela, koristite tastere sa strelicama. Stilovi se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

  Savet : Da biste uklonili neki stil iz tabele, u meniju Stilovi tabele pritisnite C.

 5. Stil tabele se menja, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Dodavanje i promena pozadine

 1. U prezentaciji izaberite tabelu u kojoj želite da promenite boju pozadine.

 2. Da biste prešli na karticu Dizajn, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim T. Čućete: „Kartica ’Dizajn’“.

 3. Da biste prešli na meni Senčenje, pritisnite H. Čućete trenutnu boju pozadine.

 4. Da biste pregledali boje pozadine, koristite tastere sa strelicama. Boje se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

  Savet : Da biste uklonili boju pozadine, pritisnite N da biste izabrali Bez popune.

 5. Boja pozadine tabele se menja, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Premeštanje ili menjanje veličine tabele

Premeštanje tabele

 1. U prezentaciji izaberite tabelu koju želite da premestite. Da biste izabrali tabelu, dok ste na površini slajda pritiskajte taster Tab dok Narator ne kaže: „Tabela“. U programu JAWS ćete čuti „Čuvar mesta objekta“ i tekst u ćelijama.

 2. Da biste premestili tabelu unutar slajda, koristite tastere sa strelicama.

 3. Da biste prestali sa premeštanjem tabele, pritisnite taster Esc.

Promena veličine tabele

Unos određene veličine tabele

 1. U prezentaciji izaberite tabelu čiju veličinu želite da promenite.

 2. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili visinu tabele, pritisnite TH. Zatim unesite visinu u inčima i pritisnite taster Enter.

  • Da biste promenili širinu tabele, pritisnite TW. Zatim unesite širinu u inčima i pritisnite taster Enter.

Veličina tabele se menja, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Promena veličine kolone ili reda

 1. Izaberite tabelu u kojoj želite da promenite veličinu kolone ili reda. Da biste počeli da uređujete tabelu, pritisnite taster Esc.

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste postavili kursor u ćeliju koja sadrži kolonu ili red čiju veličinu želite da promenite.

 3. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili visinu reda, pritisnite H. Zatim unesite visinu u inčima i pritisnite taster Enter.

  • Da biste promenili širinu kolone, pritisnite W. Zatim unesite širinu u inčima i pritisnite taster Enter.

 5. Veličina kolone ili reda se menja, a fokus se premešta na prethodno izabranu ćeliju.

 Umetanje oblika ili SmartArt grafike

 1. Pronađite oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete SmartArt grafiku.

 2. Da biste prešli na karticu Umetanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N. Čućete: „Kartica ’Umetanje’“.

 3. Da biste otvorili dijalog SmartArt, pritisnite M. Čućete: „Izbor SmartArt grafike“.

 4. Da biste pregledali SmartArt kategorije, koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole. Kategorije se najavljuju dok se pomerate. Kad dođete do kategorije koju želite, pritisnite taster Tab.

 5. Da biste potražili SmartArt u okviru izabrane kategorije, koristite tastere sa strelicama. Deskriptivna imena SmartArt grafike se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. SmartArt se pravi i umeće na izabrani slajd, a fokus je na prvom okviru za tekst koji je moguće uređivati.

  Savet : Možete da koristite komande na karticama Oblikovanje i Dizajn da biste promenili izgled SmartArt grafike. Da biste prešli na karticu Oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim O. Da biste prešli na karticu Dizajn, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim S.

Takođe pogledajte

Kreiranje prezentacije pomoću čitača ekrana

Čuvanje prezentacije pomoću čitača ekrana

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje prezentacije

Korišćenje tasterskih prečica za vođenje prezentacije

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×