Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Excel 2016 uz tastaturu i čitač ekrana kao što su JAWS ili Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste sortirali i filtrirali tabele. Sortiranje podataka pomaže da organizujete i brzo pronađete podatke koje želite, za bržu analizu. Filtriranje podataka pomaže da se koncentrišete na određeni skup podataka, što je naročito korisno u velikim radnim listovima.

Napomene : 

U ovoj temi

Tasterske prečice za sortiranje i filtriranje

Ova tabela prikazuje tasterske prečice za sortiranje i filtriranje.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Filtriranje izabranog opsega ćelija ili brisanje filtera u opsegu ćelija

e

Isključivanje padajućeg menija Automatski filter u zaglavlju kolone

r

Pronalaženje gornjih ili donjih vrednosti u opsegu ćelija ili tabele

r

Otvaranje padajućeg menija Automatski filter u zaglavlju kolone

Alt+strelica nadole

Sortiranje od najmanjeg do najvećeg ili od A do Z

Alt+A, S+A ili Alt+strelica nadole, S

Sortiranje od najvećeg do najmanjeg ili od Z do A

Alt+A, S+D ili Alt+strelica nadole, O

Otvaranje dijaloga „Sortiranje“

Alt+A, S+S ili Alt+H, S, U

Ponovna primena sortiranja posle promene datuma

Ctrl+Alt+L (ili Alt+A, Y+3)

Filtriranje po boji Filtriranje po broju ili tekstu

Alt+strelica nadole, I

Otvaranje dijaloga „Oblikovanje ćelija“

Alt+strelica nadole, F

Korišćenje funkcije TRIM

Alt + M, T, a zatim pređite na TRIM r

Saznajte više o sortiranju u programu Excel

Podatke možete da sortirate po tekstu (od A do Z ili od Z do A), po brojevima (od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg) i po datumima i vremenima (od najstarijeg do najnovijeg ili od najnovijeg do najstarijeg) u jednoj ili više kolona. Takođe možete da sortirate po prilagođenoj listi (na primer, velika, srednja ili mala) ili po formatu, uključujući boju ćelije, boju fonta ili skup ikona. Većina operacija sortiranja jesu sortiranja kolone, ali možete sortirati i po redovima.

Kada sortirate tabelu, Excel čuva kriterijume koje ste koristili sa radnom sveskom, tako da možete da ih primenite svaki put kada otvorite radnu svesku. Ovo je naročito važno za sortiranje više kolona ili sortiranja koja se dugo kreiraju. Međutim, ovo funkcioniše samo za podatke u tabeli, ne odnosi se samo na opseg ćelija. Ako želite da sačuvate kriterijume sortiranja kako biste periodično mogli ponovo da primenite sortiranje kada otvorite radnu svesku, dobra ideja je da koristite neku tabelu.

Sortiranje teksta u tabeli ili opsegu

Sortiranje teksta u tabeli

 1. Pomerite se do reda zaglavlja u tabeli.

 2. Pritisnite taster sa strelicom nadesno ili strelicom nalevo da biste premestili u zaglavlje kolone za podatke koje želite da sortirate.

 3. Pritisnite tastere Alt+strelica nadole da biste otvorili meni filtera, a zatim pritisnite taster Tab da biste se premestili u meni.

 4. Opcije koje se pojavljuju zavise od vrste podataka u koloni. Na primer, možete da sortirate numeričke podatke od najmanjih do najvećih ili od najvećih do najmanjih. Možete da sortirate alfanumeričke podatke od A do Z, od Z do A ili po boji.

  Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali opcije i pritisnite taster enter da biste izabrali opciju.

Sortiranje teksta u opsegu

 1. Izaberite kolonu alfanumeričkih podataka u opsegu ćelija ili proverite da li se aktivna ćelija nalazi u koloni tabele koja sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Otvara se kartica Podaci i čujete „Gornja traka, kartica Podaci“. (U naratoru čujete „Izabrano, kartica Podaci“.

  • Da biste sortirali po rastućem alfanumeričkom redosledu (sortiranje od A do Z), pritisnite S+A. •

  • Da biste sortirali po opadajućem alfanumeričkom redosledu (sortiranje od Z do A), pritisnite S+D.

Sortiranje koje razlikuje mala i velika slova

 1. Izaberite kolonu alfanumeričkih podataka u opsegu ćelija ili proverite da li se aktivna ćelija nalazi u koloni tabele koja sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite tastere Alt+H, S, a zatim U. Otvara se dijalog Sortiranje i čujete „Dijalog Sortiranje”. (U naratoru čujete „Sortiranje, Prilagođeno, dugme U redu“.

 3. Pomoću tastera Tab idite do dugmeta Opcije i pritisnite taster Razmaknica da biste otvorili dijalog „Opcije sortiranja“. Čujete „Dijalog Opcije sortiranja, polje za potvrdu koje razlikuje mala i velika slova“. U naratoru čujete „Prozor Opcije sortiranja“. Polje za potvrdu koje razlikuje mala i velika slova“.)

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Razlikuje mala i velika slova.

 5. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta U redu i pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Sortiranje i čujete „Dijalog Sortiranje”. (U naratoru čujete „Sortiranje, Prilagođeno, dugme Opcije“.

 6. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta U redu i pritisnite taster Enter.

Saveti : 

 • Ako kolona koju sortirate sadrži mešavinu brojeva i teksta, možda ćete morati da ih sve oblikujete kao tekst. U suprotnom, Excel prvo sortira brojeve kao brojeve, a zatim sortira tekst. Da biste oblikovali podatke, izaberite sve podatke u koloni, a zatim pritisnite tastere Alt+H, F, N. Koristite taster sa strelicom nalevo da biste prešli na karticu „Broj“, a zatim koristite taster Tab da biste prešli na listu kategoriju i pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Tekst”. Pritisnite taster Tab jednom da biste prešli na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

Saveti : 

 • Kada uvezete ili kopirate podatke sa druge lokacije, možete umetnute razmake na početku pre podataka. Na primer, ime „Dunja Vuković” može da se unese kao „(razmak) (razmak) Dunja Vuković“.

 • Ako koristite čitač ekrana, možda ne znate za razmake jer JAWS ne čita prazan prostor u ćelijama.

 • Da biste ih lakše pronašli, Excel postavlja ćelije koje sadrže razmake na početku na vrh sortirane kolone.

Sortiranje brojeva

Sortiranje brojeva

 1. Izaberite kolonu numeričkih podataka u opsegu ćelija ili proverite da li se aktivna ćelija nalazi u koloni tabele koja sadrži numeričke podatke.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Otvara se kartica Podaci i čujete „Gornja traka, kartica Podaci“. (U naratoru čujete „Izabrano, kartica Podaci“.)

  • Da biste sortirali od najmanjeg do najvećeg, pritisnite tastere S+A.

  • Da biste sortirali od najvećeg ka najmanjem, pritisnite tastere S+D.

Potvrdite da su brojevi uskladišteni kao brojevi

 1. Pritisnite tastere Alt+H, F+N. Otvara se dijalog Oblikovanje ćelija i čujete „Dijalog Oblikovanje ćelija”. (U naratoru čujete „Prozor Oblikovanje ćelija”)

 2. Da biste prešli na karticu Broj, koristite taster sa strelicom nalevo (ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Tab). Čućete „Kartica Broj”.

 3. Pritisnite taster Tab. Otvara se lista Kategorija i čujete „Kategorija dvotačka okvir sa listom, Opšte”. (U naratoru čujete „Opšte, jedn od dvanaest”.)

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Broj“.

 5. Da biste zatvorili dijalog, pritisnite taster Tab da biste otišli na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

Sortiranje datuma i vremena

 1. Izaberite kolonu datuma ili vremena u opsegu ćelija ili proverite da li se aktivna ćelija nalazi u koloni tabele koja sadrži datume ili vremena.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Otvara se kartica Podaci i čujete „Gornja traka, kartica Podaci“. (U naratoru čujete „Izabrano, kartica Podaci“.)

  • Da biste sortirali od najstarijeg ka najnovijem, pritisnite S+A.

  • Da biste sortirali od najnovijeg ka najstarijem, pritisnite S+D. •

  • Da biste ponovo primenili sortiranje nakon promene podataka, izaberite ćeliju u opsegu ili tabeli, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+ L.

Sortiranje po više kolona

Možda ćete želeti da sortirate po više kolona ili redova kada imate podatke koje želite da grupišete po istoj vrednosti u jednoj koloni ili redu, a zatim sortirate još jednu kolonu ili red unutar te grupe jednakih vrednosti. Na primer, ako imate kolonu „Odeljenje“ i kolonu „Zaposleni“, možete prvo da sortirate po odeljenju (da biste zajedno grupisali sve zaposlene u istom odeljenju), a zatim po imenu (da biste rasporedili imena u svakom odeljenju po abecednom odn. azbučnom redu). Možete da sortirate najviše po 64 kolone.

Napomena : Za najbolje rezultate, opseg ćelija koji sortirate treba da ima naslove kolona. Da biste sortirali po redovima, uverite se da je opozvan izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja u dijalogu „Sortiranje“.

 1. Izaberite opseg ćelija sa dve ili više kolona podataka ili proverite da li se aktivna ćelija nalazi u tabeli sa dve ili više kolona.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+A, S+S. Otvara se dijalog Sortiranje i čujete „Dijalog Sortiranje”. (U naratoru čujete „Sortiranje, Prilagođeno, dugme U redu“.

 3. Pomoću tastera Tab idite do Kolona: Sortiraj po i koristite tastere sa strelicama da biste izabrali prvu kolonu koju želite da sortirate.

 4. Da biste izabrali željeni tip sortiranja, pomoću tastera Tab idite do kombinovanog okvira Sortiranje po i koristite tastere sa strelicama.

  • Da biste sortirali po tekstu, broju ili datumu i vremenu, izaberite stavku Vrednosti.

  • Da biste sortirali po oblikovanju, izaberite stavku Boja ćelije, Boja fonta ili Ikona ćelije.

 5. Izaberite način na koji želite da sortirate:

  • Da biste sortirali po vrednosti, pomoću tastera Tab idite do kombinovanog okvira „Redosled“ i koristite tastere sa strelicama da biste izabrali način na koji želite da sortirate.

  • Da biste sortirali vrednosti teksta i brojeva, izaberite stavku Od najmanjeg do najvećeg ili Od najvećeg do najmanjeg.

  • Da biste sortirali na osnovu prilagođene liste, izaberite stavku Prilagođena lista.

  • Da biste sortirali po boji ćelije, boji fonta ili ikoni ćelije, koristite tastere sa strelicama da napravite izbor, a zatim pomoću tastera Tab idite do sledećeg kombinovanog okvira Redosled i koristite tastere sa strelicama da biste izabrali Na vrhu ili Na dnu.

 6. Da biste dodali drugu kolonu po kojoj treba sortirati, pomoću tastera Tab idite na dugme Dodaj nivo, a zatim ponovite korake tri do pet.

 7. Da biste ponovo primenili sortiranje kolone nakon promene podataka, izaberite ćeliju u opsegu ili tabeli, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+ L. (Ctrl+Alt+L ne primenjuje ponovo sortiranje reda.

Saveti za rešavanje problema sa sortiranjem

Ako dobijete neočekivane rezultate kada sortirate podatke:

 • Proverite da li su se vrednosti koje je vratila formula promenile. Ako podaci koje ste sortirali sadrže jednu ili više formula, povratne vrednosti tih formula mogu da se promene kada ponovo izračunate radni list. U tom slučaju, obavezno ponovo primenite sortiranje da biste dobili ažurirane rezultate.

 • Otkrijte redove i kolone pre sortiranja. Skrivene kolone se ne premeštaju kada sortirate kolone, a skriveni redovi se ne premeštaju kada sortirate redove. Pre nego što sortirate podatke, dobra ideja bi bila da otkrijete skrivene kolone i redove.

 • Proverite postavku lokalnog standarda. Redosledi sortiranja razlikuju se u zavisnosti od postavke lokalnog standarda. Uverite se da na računaru imate odgovarajuću postavku lokalnog standarda u Regionalnim postavkama ili Regionalnim i jezičkim opcijama na kontrolnoj tabli na računaru.

 • Uključivanje ili isključivanje reda naslova. Obično je najbolje da imate red naslova kada sortirate kolonu, kako biste lakše shvatili značenje podataka. Vrednost u naslovu podrazumevano nije uključena u operaciju sortiranja. Možda ćete povremeno morati da uključite ili isključite naslov kako bi vrednost u naslov bila uključena u operaciju sortiranja ili kako ne bi bila.

 • Da biste iz sortiranja izuzeli prvi red podataka zato što je naslov kolone, pritisnite tastere Alt + H, S, a zatim U. U dijalogu Prilagođeno sortiranje potvrdite izbor u polju za potvrdu Moji podaci imaju zaglavlja.

 • Da biste u sortiranja ubacili prvi red podataka zato što nije naslov kolone, pritisnite tastere Alt + H, S, a zatim U. U dijalogu Prilagođeno sortiranje opozovite izbor u polju za potvrdu Moji podaci imaju zaglavlja.

Filtriranje podataka u tabeli

Kad unesete podatke u tabelu, Excel automatski dodaje padajući meni Automatski filter u svako zaglavlje kolone. Možete da otvorite ovaj meni za brzo filtriranje. Da biste uklonili padajući meni Automatski filter iz naslova kolone, izaberite zaglavlje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + L

 1. U zaglavlju tabele kolone koju želite da filtrirate, pritisnite Alt+strelica nadole. Otvara se padajući meni Automatski filter i čujete „Otkucajte reči za pretraživanje, Meni“ (u Naratoru ćete čuti „Grupa“).

 2. U meniju Automatski filter, ako kolona sadrži brojeve, koristite taster sa strelicom nadole da biste se premestili na filteri za brojeve i pritisnite taster Enter. Ako kolona sadrži tekstualne stavke, premestite se na Filteri za tekst i pritisnite taster Enter. Otvoriće se podmeni i čućete „Jednako“.

 3. Koristite tastere sa strelicama i taster Enter da biste prešli na opciju filtriranja koju želite. Otvara se dijalog Prilagođeno automatsko filtriranje i vi čujete „Dijalog Prilagođeno automatsko fuiltriranje“. (U Naratoru ćete čuti „Prozor Prilagođeno automatsko filtriranje“.)

 4. Otkucajte ili izaberite uslove filtriranja.

  Na primer, da biste prikazali brojeve veće od određene vrednosti, izaberite opciju Veće od ili jednako, a zatim unesite željeni broj u susedni kombinovani okvir.

  Da biste filtrirali sa dva uslova, unesite uslove filtriranja u oba skupa kombinovanih okvira i izaberite opciju I da bi oba uslova bila istinita ili opciju Ili da bi jedan od uslova bio istinit.

 5. Da biste zatvorili dijalog, pritisnite taster Tab da biste otišli na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

Filtriranje podataka u opsegu

 1. Izaberite ćelije koje želite da filtrirate.

 2. Pritisnite Ctrl+Shift+L. Excel dodaje padajući meni Automatski filter u prvu ćeliju u opsegu.

 3. Izaberite ćeliju sa padajućim menijem Automatski filter.

 4. Pristisnite tastere Alt+streilca nadole. Otvara se padajući meni Automatski filter i čujete „Otkucajte reči za pretraživanje, Meni“ (u Naratoru ćete čuti „Grupa“).

 5. Koristite tastere sa strelicama i taster Tab da biste prešli na opcije filtriranja koje želite.

 6. Kada izvršite izbore, pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

Da biste obrisali filter, izaberite bilo koju ćeliju u opsegu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+L.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za davanje naslova tabeli u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje zaglavlja kolona u tabeli u programu Excel

Tasterske prečice i funkcijski tasteri u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×