Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Delite Word 2016 dokumente pomoću tastature i Naratora, ugrađenog Windows čitača ekrana. Kada delite datoteke iz usluge OneDrive ili sistema SharePoint, možete da pozovete ljude da prikažu ili urede dokument ili da pošaljete dokument kao prilog e-pošte, direktno iz dokumenta.

Napomene : 

U ovoj temi

Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive ili sistemu SharePoint

Da biste mogli da delite dokument putem usluge OneDrive ili sistema SharePoint, morate da ga sačuvate na nekoj od tih lokacija.

 1. Otvorite dokument koji želite da delite.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, A da biste otvorili okno prikaza Backstage. Čućete ime prve opcije: „Izabrana je kartica ’Informacije’“.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+A da biste otišli na opciju Sačuvaj kao, a zatim pritisnite taster Tab da biste prešli na to okno.

 4. Da biste prešli na sajt OneDrive ili SharePoint na listi Sačuvaj kao, pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete ime željenog sajta, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na listu fascikli za onaj koji ste izabrali.

 5. Potražite lokaciju željene fascikle i pritisnite taster Enter da biste otvorili dijalog Čuvanje kao sa fokusom u polju Ime datoteke.

 6. U polju Ime datoteke otkucajte ili uredite ime dokumenta.

 7. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

Kada se dokument sačuva na deljenoj lokaciji, možete da pozovete druge kako bi radili na njemu.

Deljenje dokumenta putem usluge OneDrive ili sistema SharePoint

Dokument možete da delite dok radite na njemu.

 1. Otvorite dokument koji želite da delite.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+Y da biste otvorili okno Deljenje, a zatim pritisnite taster F6 da biste premestili fokus na polje Pozovi osobe.

  Napomena : Ako još niste sačuvali dokument u usluzi OneDrive ili Office 365 SharePoint, tražiće se da to učinite sada. Dodatne informacije potražite u prethodnom odeljku Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive ili sistemu SharePoint u ovoj temi.

 3. U oknu Deljenje, u polju Pozovi osobe otkucajte adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite dokument. Ako već imate uskladištene kontakt informacije te osobe, možete da otkucate samo njeno ime i pritisnete taster Enter.

  Da biste delili sa više osoba, koristite tačku i zarez da biste razdvojili imena ili e-adrese.

 4. Da biste dodelili dozvole, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Kombinovani okvir ’Može da uređuje’“. Pritiskajte tastere sa strelicama da biste izabrali stavku Može da uređuje ili Može da prikazuje.

 5. Da biste dodali poruku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Uključi poruku“, a zatim otkucajte poruku.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Deli’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

Napomena : Možete da odaberete da promene deljenog dokumenta automatski ne delite nikada, da ih delite uvek ili samo kada se to zatraži od vas. Podrazumevana postavka je „nikada“. U oknu Deljenje pritiskajte taster Tab da biste prešli na kombinovani okvir Automatski deli promene i izvršite izbor.

Deljenje kopije dokumenta putem e-pošte

Kopiju dokumenta možete da pošaljete i putem e-poruke ili kao PDF datoteku.

 1. Otvorite dokument koji želite da delite.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F da biste otvorili prikaz Backstage, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Alt+H da biste otvorili okno Deljenje.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Okno ’Deljenje’“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste potražili opciju E-pošta.

 4. Pritisnite taster Enter da biste otvorili okno sa opcijama E-pošta.

 5. Koristite taster sa strelicom nadole da biste otišli na opcije i pritisnite taster Enter da biste izabrali neku od sledećih opcija:

  • Opcija Pošalji kao prilog – Prilaže Word dokument e-poruci.

  • Opcija Pošalji vezu – Pravi hipervezu ka dokumentu i smešta je u telo e-poruke.

  • Opcija Pošali kao PDF – Pravi PDF datoteku od dokumenta i prilaže je e-poruci.

  • Opcija Pošali kao XPS – Pravi XPS datoteku od dokumenta i prilaže je e-poruci.

  • Opcija Pošalji kao internet faks – Ako ste upisani za uslugu internet faksa, šalje dokument u tu uslugu.

 6. Ako odaberete opciju e-pošte, Word otvara novu e-poruku pomoću podrazumevanog klijenta e-pošte sa već priloženom kopijom dokumenta u PDF, XPS ili Word formatu. Otvara se poruka sa fokusom na polju Za. Otkucajte adresu e-pošte.

 7. Da biste otkucali poruku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Polje za poruku“, a zatim otkucajte poruku.

 8. Da biste poslali poruku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

Čuvanje dokumenta kao PDF datoteke

Sačuvajte dokument kao PDF, kako biste mogli da ga delite putem više kanala.

 1. U dokumentu koji želite da sačuvate pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, A. Čućete: „Izabrana je kartica ’Informacije’“. Otvara se okno Datoteka.

  Dijalog predlaže istu lokaciju na kojoj ste prethodno sačuvali Word dokumente na računaru ili na lokaciji na mreži. Uputstva o tome kako da promenite lokaciju potražite u članku Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive ili sistemu SharePoint.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Sačuvaj kao tip, Word dokument, zvezdica tačka docx“, a zatim pritisnite razmaknicu. Otvara se lista podržanih tipova datoteka.

 3. Na listi pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „PDF“, a zatim pritisnite razmaknicu. Čućete: „Sačuvaj kao tip, PDF“.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za saradnju na dokumentima u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word 2016 za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Delite Word za Android dokumente pomoću čitača ekrana TalkBack, ugrađenog Android čitača ekrana. Kada delite datoteke iz usluge OneDrive, možete da pozovete ljude da prikažu ili urede dokument ili da pošaljete dokument kao prilog e-pošte, direktno iz dokumenta.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive

Da biste mogli da delite dokument pomoću usluge OneDrive, morate da ga sačuvate u njoj.

 1. Kada napišete novi dokument, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kao’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Sačuvaj kao, zatvoren je meni „Datoteka“, unesite ime datoteke ’<trenutno ime datoteke>’“.

 3. Ako želite da promenite ime datoteke, dvaput dodirnite ekran da biste otvorili tastaturu na ekranu. Prvo koristite tastaturu da biste izbrisali staro ime, a zatim otkucajte novo ime datoteke. Kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno da biste pregledali opcije lokacije za čuvanje dok ne pronađete OneDrive nalog, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevucite nadole, a zatim nagore. Čućete: „Dugme ’Sačuvaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste sačuvali dokument. Kada ga sačuvate, zatvara se meni Datoteka i fokus se vraća na dokument.

Savet : Kada dokument sačuvate u usluzi OneDrive, tu će se čuvati sve promene kada izaberete stavku Sačuvaj, osim ako dokument ne sačuvate na novoj lokaciji.

Deljenje dokumenta putem usluge OneDrive

Dokument možete da delite dok radite na njemu. Saradnik prima vezu za deljenje u e-poruci i može da je koristi kako bi otvorio dokument u programu Word.

 1. Otvorite dokument koji želite da delite u programu Word za Android.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Nije uključen prekidač ’Deljenje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Polje za uređivanje ’Pozovite osobe u ovu datoteku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite dokument.

 5. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 6. Da biste dodali poruku, prevlačite nadesno dok ne čujete „Polje za uređivanje ’Uključite poruku (opcionalno)’“, dvaput dodirnite ekran, a zatim koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali poruku.

 7. Da biste dodelili dozvole, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Potvrđen je izbor u polju za potvrdu ’Može da uređuje’“. Saradnici podrazumevano mogu da uređuju dokument koji delite. Ako želite da imaju samo mogućnost da prikazuju dokument, dvaput dodirnite ekran.

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Deli’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Deljenje kopije dokumenta putem e-pošte

Kopiju dokumenta možete da pošaljete i putem e-poruke ili kao PDF datoteku.

 1. Otvorite dokument koji želite da delite u programu Word za Android.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Nije uključen prekidač ’Deljenje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Deli kao prilog’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dokument’“ ili „Dugme ’PDF’“, u zavisnosti od toga koji format datoteke želite da delite. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali format.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete aplikaciju za e-poštu koju želite da koristite za deljenje, na primer „Outlook“ ili „Gmail“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite dokument.

 7. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Savet : Ova uputstva možete da koristite i da biste poslali PDF kopiju na sopstvenu adresu e-pošte ili da biste sačuvali PDF u usluzi Google Drive.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za saradnju na dokumentima u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

U programu Word Mobile možete lako da delite dokumente pomoću Naratora, ugrađenog Windows čitača ekrana. Sačuvate datoteku u usluzi OneDrive ili sistemu SharePoint i pozovite osobe da prikazuju ili uređuju dokument koji delite. Ako umesto toga želite da dokument pošaljete putem e-pošte, to možete da uradite direktno iz programa Word.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive ili sistemu SharePoint

Da biste mogli da delite Word dokument, morate da ga sačuvate u usluzi OneDrive ili sistemu SharePoint.

 1. U dokumentu koji želite da sačuvate brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Datoteka’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 2. Otvara se okno i čujete: „Okno stranice ’Backstage’, dugme ’Vrati se’“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Sačuvaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 3. Otvara se dijalog Sačuvaj i čujete trenutno ime datoteke.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sačuvaj kopiju ove datoteke“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime lokacije na kojoj želite da sačuvate, kao što je „OneDrive“ i dvaput dodirnite da biste je izabrali.

  Ako još niste prijavljeni, OneDrive ili SharePoint traži da se prijavite.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime fascikle u kojoj ili lokacije na kojoj želite da sačuvate i dvaput dodirnite ekran da biste je otvorili.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Dalje’ na traci sa aplikacijama“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 8. Otvara se dijalog UNOS IMENA DATOTEKE.

  Ako želite da promenite ime datoteke, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete trenutno ime dokumenta i dvaput dodirnite ekran da biste počeli da uređujete. Otkucajte novo ime pomoću tastature na ekranu. Kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Obeležja i kontejneri“, a zatim brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Traka sa aplikacijama“. Brzo prevlačite nadole dok ne čujete „Stavke“ i uzastopno brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Dugme trake sa aplikacijama ’Sačuvaj kopiju’“.

 9. Dvaput dodirnite ekran da biste sačuvali dokument.

Deljenje dokumenta putem usluge OneDrive ili sistema SharePoint

Možete da pozovete ljude da prikazuju i uređuju Word dokument u usluzi OneDrive ili sistemu SharePoint.

 1. U Word dokumentu brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok Narator ne najavi: „Isključeno je dugme ’Deli’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 2. Otvara se dijalog Deli. Narator najavljuje: „Otkucajte adresu e-pošte da biste pozvali nekoga“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili tastaturu na ekranu i počnite da kucate.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite dokument.

  Savet : Ako već imate uskladištene kontakt informacije osobe, možete samo da brzo prevučete nadesno da biste izabrali osobu iz Kontakata. Narator najavljuje: „Dugme ’Pregledaj kontakte’“. Dvaput dodirnite ekran da biste kliknuli na dugme i idite na Kontakte. Brzo prevlačite nadesno uzastopno da biste se kretali na listi kontakata ili koristite opciju Pretraga na vrhu. Dvaput dodirnite ekran dok ste na kontaktu koji želite da dodate kao primaoca. Otvara se kontakt kartica. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Ako želite da uključite ličnu belešku uz poziv, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Još opcija“ i dvaput dodirnite ekran. Zatim brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Uključi poruku, opcionalno, tekst koji je moguće urediti“ i dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst beleške.

 5. Ako želite da primalac ima mogućnost da prikazuje dokument, ali ne i da ga uređuje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Još opcija“ i dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dajte dozvole za ovaj dokument, može da uređuje“ i dvaput dodirnite ekran. Otvara se lista opcija i Narator najavljuje: „Meni“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Može da prikazuje“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 6. Da biste poslali poziv, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Deli’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Poziv je poslat i vraćate se na dijalog Deljenje.

Čuvanje Word dokumenta kao PDF datoteke

Da biste Word dokument sačuvali u PDF formatu, koristite funkcionalnost izvoza u aplikaciji Word Mobile.

 1. U Word dokumentu brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok Narator ne najavi: „Dugme ’Datoteka’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 2. Otvara se okno i čujete: „Okno stranice ’Backstage’, dugme ’Vrati se’“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 3. Otvara se dijalog Čuvanje i čujete: „Dugme ’<trenutno ime datoteke dokumenta>’“.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Izvezi ovu datoteku“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime lokacije na kojoj želite da sačuvate, kao što je „OneDrive“ i dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime fascikle u kojoj želite da sačuvate i dvaput dodirnite ekran da biste je otvorili.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dalje’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 8. Otvara se dijalog UNOS IMENA DATOTEKE. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kombinovani okvir ’Tip datoteke, OpenDocument tekst’“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili listu opcija i brzo prevucite nadesno. Narator najavljuje: „PDF, 2 od 2“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 9. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Izvezi’ na traci sa aplikacijama“. Dvaput dodirnite ekran da biste izvezli dokument.

  Ako se pojavi dijalog za potvrdu koji traži da dozvolite konvertovanje datoteka na mreži, dvaput dodirnite ekran da biste ga dozvolili.

  Dokument je izvezen i sačuvan kao PDF na lokaciji koju ste izabrali. Vraćate se na dijalog Čuvanje sa fokusom na imenu datoteke.

Deljenje kopije dokumenta putem e-pošte

Kopiju dokumenta možete da pošaljete i putem e-poruke direktno iz programa Word.

 1. U Word dokumentu brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Isključeno je dugme ’Deli’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 2. Otvara se dijalog Deli. Narator najavljuje: „Otkucajte adresu e-pošte da biste pozvali nekoga“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Veza ’Više opcija’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 3. Narator najavljuje: „Pošalji prilog ili nabavi vezu za deljenje“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Pošalji kao prilog’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 5. Otvara se prozor Deljenje. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime naloga e-pošte, kao što je „Outlook pošta“ i dvaput dodirnite ekran.

 6. Otvara se prozor pošte. Fokus je na polju Za. Otkucajte adresu primaoca pomoću tastature na ekranu.

  Savet : Ako već imate uskladištene kontakt informacije osobe, možete samo da brzo prevučete nadesno da biste izabrali osobu iz Kontakata. Narator najavljuje: „Dugme ’Odaberi kontakte’“. Dvaput dodirnite ekran da biste kliknuli na dugme i idite na Kontakte. Brzo prevlačite nadesno uzastopno da biste se kretali na listi kontakata ili koristite opciju Pretraga na vrhu. Dvaput dodirnite ekran dok ste na kontaktu koji želite da dodate kao primaoca. Otvara se kontakt kartica. Narator najavljuje: „Prozor ’Osobe’“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Da biste uredili temu e-poruke, brzo prevucite nadesno i dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali temu. Kada završite, idite na taster Enter i dvaput dodirnite ekran.

 8. Da biste dodali poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Poruka, tekst koji može da se uređuje“ i dodirnite dvaput ekran. Otkucajte poruku pomoću tastature na ekranu.

 9. Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Stavke“ i brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Pošalji’“. Dvaput dodirnite ekran da biste kliknuli na dugme i poslali dokument.

  Dokument je poslat i vraćate se na dijalog Deljenje.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za praćenje i pregled promena u dokumentu u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste lako delili dokumente pomoću usluge Word Online. Kada delite datoteke pomoću usluge OneDrive, možete da pozovete ljude da prikazuju ili uređuju dokument, tako da možete istovremeno da radite zajedno.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Word Online.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristićete Ctrl + F6 umesto F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive

Da biste mogli da delite dokument putem usluge OneDrive, morate da ga sačuvate na mreži. Kada dokument sačuvate na mreži, Word Online automatski čuva sve njegove promene.

 1. Kada napišete novi dokument, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Izabrana je stavka sa kartice ’Početak’“.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Datoteka’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Stavka na kartici ’Sačuvaj kao’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Stavka menija ’Sačuvaj kao’, sačuvajte kopiju na mreži“, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Otkucajte ime datoteke, a zatim pritisnite taster Enter.

Deljenje dokumenta putem usluge OneDrive

Dokument možete da delite dok radite na njemu. Saradnik prima vezu za deljenje u e-poruci.

 1. Dok uređujete dokument u usluzi Word Online, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Izabrana je stavka sa kartice ’Početak’“.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Datoteka’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Stavka na kartici ’Deljenje’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Stavka menija ’Deljenje sa ljudima’, pozovite druge ljude da uređuju ili prikazuju ovaj dokument“, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Narator vam govori kada se učita dijalog Deljenje. Kada on prestane da priča, otkucajte adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite dokument. Da biste delili sa više osoba, koristite tačku i zarez da biste razdvojili adrese e-pošte.

 6. Da biste dodelili dozvole, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Može da uređuje“. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste izabrali stavku Može da uređuje ili Može da prikazuje.

 7. Da biste dodali poruku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Uključi ličnu poruku uz ovaj poziv“, a zatim otkucajte poruku.

 8. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Deli’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Čuvanje dokumenta kao PDF datoteke

Sačuvajte dokument kao PDF, kako biste mogli bezbedno da ga delite putem više kanala.

 1. Otvorite dokument koji želite da sačuvate kao PDF u usluzi Word Online.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljeno dugme ’Još’“, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili meni.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Stavka menija ’Preuzmi kao PDF’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Word Online pravi PDF datoteku, što može potrajati nekoliko trenutaka. Kada čujete „Kliknite ovde da biste prikazali PDF kopiju dokumenta“, pritisnite taster Enter.

 5. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Kada čujete „Dugme ’Odbaci’“, možete da pritisnete taster Enter da biste zatvorili dijalog.

 7. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dijalog ’Microsoft Word Online’, fokus na dugmetu ’Zatvori’“, a zatim pritisnite taster Enter da biste vratili fokus na dokument.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za saradnju na dokumentima u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×