Konfigurisanje ili isključivanje automatskog oblikovanja teksta (Automatsko oblikovanje)

Konfigurisanje ili isključivanje automatskog oblikovanja teksta (Automatsko oblikovanje)

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete da koristite funkciju automatskog oblikovanja da biste brzo primenili ili promenili automatsko oblikovanje kao što su crtice i crte, razlomci, hiperveze, znaci navoda i liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste. Da biste isključili automatsko oblikovanje, na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja jednostavno opozovite izbor svake opcije koju želite da isključite.

Kartica „Automatsko oblikovanje tokom kucanja“.

Važno : 

 • Opcije za Automatsko oblikovanje tokom kucanja jesu globalne opcije koje se primenjuju na sve datoteke nekog programa.

 • Opcije za Automatsko oblikovanje tokom kucanja nije moguće primeniti na ranije napisane tekstove u programu Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher i Visio.

U čemu je razlika između opcija „Automatsko oblikovanje“ i „Automatsko oblikovanje tokom kucanja“?

Primetili ste dve slične kartice "Automatsko oblikovanje" u dijalogu " Automatsko ispravljanje ", a to mogu da dovedu do neke zabunu. Razlika je da Automatsko oblikovanje tokom kucanja postavke se primenjuju na tekst u vreme kucate, za razliku od postavke na kartici Automatsko oblikovanje primenjuju se kada pokrenete komandu "Automatsko oblikovanje" (koji zahteva korišćenje na priručnu traku). Većina ovaj članak opisuje opcije na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja . Koristite karticu "Automatsko oblikovanje" i komanda "Automatsko oblikovanje" ispod informacije o potražite karticu Automatsko oblikovanje .

Pronalaženje kartice „Automatsko oblikovanje tokom kucanja“ u programu Office

Da biste izmenili ponašanje automatskog oblikovanja u programu Office, najpre otvorite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja, a zatim kliknite na željeni zadatak ispod.

Napomena : Informacije o kartici Automatsko oblikovanje potražite u članku Korišćenje kartice „Automatsko oblikovanje“ i komande „Automatsko oblikovanje“ u programu Word.

Svi programi osim programa Outlook:

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Provera > Opcije automatskog ispravljanja.

  Pristup dijalogu „Automatsko ispravljanje“

 2. Kliknite na karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

Outlook:

 1. Izaberite stavke Datoteka >Opcije > Pošta > Opcije uređivača > Provera > Opcije automatskog ispravljanja.

  Pristup dijalogu „Automatsko ispravljanje“

 2. Kliknite na karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

Word, Excel i PowerPoint:

 1. Izaberite stavke dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta „Office“ > Opcije za [Program] > Provera > Opcije automatskog ispravljanja.

  Pristup dijalogu „Automatsko ispravljanje“

 2. Kliknite na karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

Outlook

 1. Otvorite stavku pošte, a zatim izaberite stavke dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta „Office“ > Opcije uređivača > Provera > Opcije automatskog ispravljanja.

  Pristup dijalogu „Automatsko ispravljanje“

 2. Kliknite na karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

Publisher i Visio:

 1. Iz menija Alatke izaberite stavku Opcije automatskog ispravljanja.

  Pristup dijalogu „Automatsko ispravljanje“

 2. Kliknite na karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

Svaki Office program nudi drugačiji skup opcija automatskog oblikovanja. Ovde su opisane sve opcije. Izaberite opciju da biste je omogućili ili opozovite izbor opcije da biste je isključili.

ZAMENI TOKOM KUCANJA

Opcija

Opis

"Obične navodnike" „tipografskim navodnicima“

Zamenjuje obične navodnike ( " " ) i obične apostrofe ( ' ) zakrivljenim otvorenim i zatvorenim navodnicima i zakrivljenim apostrofima.

Razlomke (1/2) znacima za razlomke (½)

Zamenjuje otkucane razlomke (1/2) jednim znakom za razlomak (½). Ova opcija zamenjuje samo sledeće otkucane razlomke: 1/4, 1/2 i 3/4.

*Podebljano* i _kurziv_ stvarnim oblikovanjem

Primenjuje podebljano font na bilo koji tekst pod znacima zvezdicu (*); primenjuje se kurziv na bilo koji tekst koji se nalazi u donje crte (_). Na primer, * računaru * postaje računara i _computer_ postaje računara. Imajte na umu da u programu Word na (*) ili (_) će se zameniti oblikovanje. U programu Outlook na (*) i (_) će ostati čak i nakon oblikovanje se primenjuje.

Internet i mrežne putanje hipervezama

Zamenjuje otkucane internet adrese, mrežne putanje i adrese e-pošte hipervezama.

Engleske redne brojeve (1st) eksponentnim tekstom

Zamenjuje engleske redne brojeve koji pokazuju relativni položaj stavke u nizu (na primer, 1st, 2nd ili 3rd) eksponentnim tekstom ( 1st napisano kao eksponentni tekst ).

Crtice (--) crtom (—)

Zamenjuje dve crtice (--) sa crtom (—); zamenjuje jednu crticu sa razmakom pre i posle nje (-) srednjom crtom (-). Imajte na umu da ako želite crtu Nemojte koristiti razmake pre i posle dve crtice.

Smeška :-) i strelice ==> specijalnim simbolima

Zamenjuje otkucanog smeška i strelice ekvivalentnim simbolima.

PRIMENI TOKOM KUCANJA

Opcija

Opis

Automatske liste sa znakovima za nabrajanje

Kreira listu sa znakovima za nabrajanje kada red teksta počinje nekim od sledećih znakova *, - ili > iza kojih sledi razmak ili tabulator.

Dva puta pritisnite taster ENTER da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.

Ivične linije

Crta liniju kada otkucate tri uzastopne instance sledećih znakova ~, #, *, -, _ ili = u novom redu, a zatim pritisnete taster ENTER. Na primer, ako otkucate ~~~ u novom redu, a zatim pritisnete taster ENTER, preko stranice će biti nacrtana talasasta linija.

Ugrađeni stilovi naslova

Primenjuje stilove naslova na pasuse od pet ili manje reči koji se ne završavaju znakom interpunkcije kada pritisnete taster ENTER dva puta. Na primer, za stil „Naslov 1“ otkucajte novi red, za stil „Naslov 2“ pre novog reda unesite jedan tabulator, a za stil „Naslov 3“ pre novog reda unesite dva tabulatora.

Napomena :  Taster ENTER morate pritisnuti dva puta nakon prethodnog pasusa da biste automatski primenili stilove naslova.

Automatske numerisane liste

Kreira numerisanu listu kada red teksta počinje brojem 1 iza kojeg sledi tačka ili tabulator.

Pritisnite taster ENTER dva puta da biste završili numerisanu listu.

Tabele

Kreira tabelu sa jednim redom kada unesete niz znakova plus (+) i crtica (-) na početku reda teksta, a zatim pritisnete taster ENTER. Niz morate započeti i završiti znakom plus. Na primer, niz +---+---+------+ kreira tabelu sa jednim redom i tri kolone. Širina kolone je jednaka broju crtica koje su otkucane između znakova plus. Da biste dodali redove na bilo koje mesto u tabeli, postavite kursor na kraj reda gde želite da umetnete novi red, a zatim pritisnite taster ENTER.

Uključi nove redove i kolone u tabelu (samo za Excel)

Dodaje novi red ili kolonu postojećoj tabeli kada unesete podatke u susedni red ili susednu kolonu. Na primer, ako imate tabelu sa dve kolone u kolonama A i B, a zatim unesete podatke u susednu ćeliju u koloni C, kolona C se automatski oblikuje kao deo postojeće tabele.

Automatsko uklapanje teksta naslova u čuvar mesta (samo za PowerPoint)

Smanjuje veličinu fonta teksta naslova, tako da se tekst uklapa u definisani čuvar mesta za tekst naslova.

Napomena :  Tekst naslova se automatski smanjuje samo za jedan stepen veličine fonta, na primer sa 44 na 40, na osnovu ugrađenih veličina fonta za taj font. Ako želite da dodatno smanjite veličinu fonta, izaberite tekst naslova i izaberite ili manju ugrađenu veličinu fonta sa liste veličina fonta ili otkucajte željenu veličinu fonta u listu veličina fonta.

Automatsko uklapanje teksta tela u čuvar mesta (samo za PowerPoint)

Smanjuje veličinu fonta teksta tela tako da se tekst uklapa u definisani čuvar mesta za tekst tela.

AUTOMATSKI TOKOM KUCANJA

Opcija

Opis

Oblikuj početak stavke sa liste po uzoru na prethodnu

Oblikuje početni tekst stavke sa liste po uzoru na početni tekst prethodne stavke sa liste. Početno oblikovanje se ponavlja do prvog znaka interpunkcije stavke sa liste, najčešće tačke, dvotačke, crtice, crte, znaka pitanja, znaka uzvika ili sličnog znaka.

U sledećoj stavci na listi ponavlja se samo oblikovanje koje se primenjuje na sav početni tekst. Oblikovanje koje se primenjuje na deo početnog teksta ne ponavlja se u početnom tekstu narednih stavki na listi.

Podesi levo i prvo uvlačenje tasterima Tab i Backspace

Uvucite prvi red pasusa tako što ćete postaviti kursor pre prvog reda, a zatim pritisnuti taster TAB. Uvucite ceo pasus tako što ćete postaviti kursor pre bilo kog reda u pasusu (osim prvog), a zatim pritisnuti taster TAB. Da biste uklonili uvlačenje, postavite kursor ispred prvog reda pasusa, a zatim pritisnite taster BACKSPACE.

Definiši stilove zasnovane na primenjenom oblikovanju

Primenjuje ugrađeni stil na ručno oblikovani tekst kada tekst ima isto oblikovanje kao ugrađeni stil.

Popuni formule u tabele da bi se kreirale izračunate kolone (samo za Excel)

Primenjuje jednu formulu na sve ćelije tabele u koloni. Formula se automatski prilagođava tako da se proširi na sve ćelije tabele u koloni.

Da biste isključili automatsko oblikovanje za program, jednostavno na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja opozovite izbor svake opcije koju želite da isključite. Ne zaboravite da su opcije za Automatsko oblikovanje tokom kucanja globalne, tako da će svaka opcija koju isključite biti isključena za sve datoteke u tom programu.

Kartica „Automatsko oblikovanje tokom kucanja“ sa opozvanim izborom stavki

Možete odmah da odbacite ili promenite automatsko oblikovanje u dokumentu dok kucate. Kada Office primeni automatsko oblikovanje, kliknite na dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koje se pojavi i odaberite nešto od sledećeg:

 • Opozovite oblikovanje (možete da odaberete da ga ponovite pošto ga opozovete) samo za ovu instancu.

 • Globalno promenite određene opcije automatskog oblikovanja izborom opcije Zaustavi, tako da Office prestane da vrši ovu promenu.

 • Promenite opcije tako što ćete kliknuti na stavku Podesi opcije automatskog oblikovanja da biste otvorili karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja i promenili postavke.

Word ima karticu Automatsko oblikovanje pored kartice Automatsko oblikovanje tokom kucanja. Postavke za Automatsko oblikovanje tokom kucanja primenjuju se na tekst dok kucate, kao što je opisano iznad. Kartica Automatsko oblikovanje ređe se koristi zato što se opcije na njoj primenjuju samo kada pokrenete komandu „Automatsko oblikovanje“, koju morate da dodate na priručnu traku da biste je koristili.

Komanda „Automatsko oblikovanje“ pravi iste vrste promena koje pravi postavka Automatsko oblikovanje tokom kucanja, ali na tekstu koji je već otkucan. Ako želite da oblikujete ceo dokument odjednom (na primer, da zamenite obične navodnike tipografskim navodnicima ili da zamenite razlomke znakovima razlomaka), komanda „Automatsko oblikovanje“ može to da uradi.

Da biste dodali komandu „Automatsko oblikovanje“ na priručnu traku i da biste je koristili, uradite sledeće:

 1. U programu Word, kliknite na stavku Prilagođavanje priručne trake, a zatim kliknite na stavku Još komandi.

  Izbor stavke „Još komandi“ za priručnu traku

 2. U okviru Odaberite komande iz izaberite stavku Sve komande.

 3. Pomerite se nadole na listi, izaberite stavku Automatsko oblikovanje ili Odmah izvrši automatsko oblikovanje, kliknite na stavku Dodaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Biranje komande „Automatsko oblikovanje“ na priručnoj traci

 4. Da biste pokrenuli komandu, kliknite na ikonu Automatsko oblikovanje u programu Word.

  Ikona „Automatsko oblikovanje“

Takođe pogledajte

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×