Kategorija „Više opcija“ (Access opcije)

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Uređivanje

 • Premesti nakon unosa   

  • Nemoj da premeštaš    Zadržava kursor u aktuelnom polju nakon što pritisnete taster ENTER.

  • Sledeće polje    Premešta kursor u sledeće polje nakon što pritisnete taster ENTER. Podrazumevano, sledeće polje se nalazi sa desne ili leve strane aktuelnog polja, zavisno od toga kako ste postavili smer teksta.

  • Sledeći zapis    Premešta kursor u aktuelno polje sledećeg zapisa nakon što pritisnete taster ENTER. Sledeći zapis se nalazi neposredno ispod aktuelnog zapisa.

 • Ponašanje prilikom ulaska u polje   

  Opcije iz ovog odeljka menjaju ponašanje tastera ENTER, tabulatora i tastera sa strelicama ukoliko ih koristite za premeštanje kursora iz polja u polje u obrascima i listovima sa podacima.

  • Izaberi celo polje    Bira se celo polje kada kursor uđe u polje.

  • Idi na početak polja    Dolazi do premeštanja na početak polja kada kursor uđe u polje.

  • Idi na kraj polja    Dolazi do premeštanja na kraj polja kada kursor uđe u polje.

 • Ponašanje tastera sa strelicama   

  • Sledeće polje    Premešta kursor na sledeće polje nakon što pritisnete taster sa strelicom NADESNO ili NALEVO. Pritisnite taster F2 za premeštanje kursora unutar znakova u izabranom polju.

  • Sledeći znak    Premešta kursor na sledeći ili prethodni znak u polju nakon što pritisnete taster sa strelicom NADESNO ili NALEVO.

  • Kursor se zaustavlja na prvom/poslednjem polju    Sprečava da tasteri sa strelicama NALEVO ili NADESNO premeste kursor iz prvog ili poslednjeg polja u prethodni ili sledeći zapis.

 • Podrazumevano ponašanje komande „Pronađi/zameni“

  Opcije iz ovog odeljka kontrolišu ponašanje operacija pronalaženja i pronalaženja/zamene u programu Microsoft Office Access 2007, a primenjuju se u celom programu Office Access 2007.

  • Brza pretraga    Pretražuje aktuelno polje i traži podudaranje celog polja sa niskom za pretraživanje.

  • Opšta pretraga    Pretražuje sva polja i traži podudaranje sa bilo kojim delom polja.

  • Pretraga početka polja    Pretražuje aktuelno polje i traži podudaranje sa početnim znakovima u polju.

 • Potvrda

  • Promene zapisa    Prikazuje poruku potvrde svaki put kada promenite zapis.

  • Brisanje dokumenta    Prikazuje poruku potvrde svaki put kada izbrišete objekat baze podataka.

  • Radni upiti    Prikazuje poruku potvrde svaki put kada pokrenete radni upit za dodavanje, ažuriranje, brisanje ili pravljenje tabele u Access bazi podataka.

 • Podrazumevani smer

  • Sleva nadesno    Postavlja prikaz novih objekata u smeru sleva nadesno, što je blisko govornicima engleskog i evropskih jezika. Na primer, ova postavka prikazuje prvo polje u tabeli počevši od krajnje leve kolone, dodaje nova polja na desnoj strani kolona i postavlja polje sa brojem zapisa i dugmad za navigaciju u prikazu lista sa podacima u donji levi ugao.

  • Zdesna nalevo    Postavlja nove objekte za prikaz u smeru zdesna nalevo, što je blisko govornicima srednjoistočnih jezika. Na primer, ova postavka prikazuje prvo polje u tabeli počevši od krajnje desne kolone, dodaje nova polja na levoj strani kolona i postavlja polje sa brojem zapisa i dugmad za navigaciju u prikazu lista sa podacima u donji desni ugao.

 • Opšte poravnanje

  • Režim interfejsa    Čini prikaz znakova konzistentnim sa jezikom korisničkog interfejsa. Na primer, ako jezik korisničkog interfejsa koristi smer sleva nadesno (kao što je srpski), znakovi se poravnavaju nalevo.

  • Režim teksta     Poravnava prikaz teksta u skladu sa smerom prvog znaka koji je karakterističan za neki jezik. Na primer, ako je prvi jaki znak (ne numerički niti specijalni znak) na engleskom, tekst će se poravnavati nalevo.

 • Premeštanje kursora

  • Logički    Postavlja tok premeštanja kursora unutar dvosmernog teksta u skladu sa smerom jezika koji se koristi. Na primer, kada koristite tastere sa strelicama za kretanje kroz arapski, a zatim engleski tekst u istoj rečenici, mesto umetanja se premešta u smeru zdesna nalevo kroz arapski tekst, a zatim počinje od krajnjeg levog znaka engleske reči i nastavlja da se premešta u smeru sleva nadesno.

  • Vizuelno    Postavlja tok premeštanja kursora unutar dvosmernog teksta tako što se premešta do sledećeg vizuelno susednog znaka. Na primer, kada koristite tastere sa strelicama za kretanje zdesna nalevo kroz arapski, a zatim kroz engleski tekst u istoj rečenici, mesto umetanja se premešta u smeru zdesna nalevo kroz arapski tekst, a zatim nastavlja premeštanje na krajnji desni znak engleske reči i napreduje u smeru zdesna nalevo.

  • Kontrola lista sa podacima IME Izaberite postavljanje istočnoazijskog režima IME na vrednost „Bez kontrole” prilikom unosa podataka u list sa podacima tabele.

  • Koristi Hidžra kalendar Bazira osnovnu referencu za datum na islamskom lunarnom kalendaru. Ako izbor u ovom polju za potvrdu nije potvrđen, baza podataka će koristiti gregorijanski kalendar. Access preporučuje da odaberete tip kalendara pri prvom kreiranju baze podataka, a da nakon toga nikad ne promenite tu postavku.

Prikaz

 • Prikaži sledeći broj nedavnih dokumenata    Podesite ili promenite broj nedavno korišćenih datoteka koje se pojavljuju u oknu Otvaranje novije baze podataka na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access i na listi Nedavno korišćeni dokumenti koji se pojavljuje kada kliknete na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta .

 • Statusna traka    Prikazuje statusnu traku na dnu prozora programa Access.

 • Prikaži animacije    Uključuje funkcije za animaciju, kao što je animirano umetanje novih kolona u listove sa podacima.

 • Prikaži pametne oznake na listovima sa podacima    Prikazuje pametne oznake na listovima sa podacima.

 • Prikaži pametne oznake na obrascima i izveštajima    Prikazuje pametne oznake na obrascima i izveštajima.

 • Prikaži u makro dizajnu   

  • Kolona sa imenima    Prikazuje kolonu Ime makroa u dizajneru makroa. Ovu kolonu možete da prikažete ili sakrijete i tako što ćete na kartici Dizajn, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknuti na dugme Imena makroa. Imajte na umu da će skrivena kolona biti vidljiva ako isključite ovu opciju, a zatim otvorite makro (u prikazu dizajna) koji sadrži imena makroa. Ova postavka se primenjuje na sve baze podataka, ali da biste je isključili za aktuelni makro, možete da koristite komandu Imena makroa.

  • Kolona sa uslovima    Prikazuje kolonu Uslovi u dizajneru makroa. Ovu kolonu možete da prikažete ili sakrijete i tako što ćete na kartici Dizajn, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknuti na dugme Uslovi. Imajte na umu da će skrivena kolona biti vidljiva ako isključite ovu opciju, a zatim otvorite makro (u prikazu dizajna) koji sadrži jedan ili više uslova. Ova postavka se primenjuje na sve baze podataka, ali da biste je isključili za aktuelni makro, možete da koristite komandu Uslovi.

Štampanje

 • Leva margina    Promena podrazumevanog leva margina za listove sa podacima, module, i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od 0 do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojeće obrasce i izveštaje, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta pokazivač na stavku Odštampaj, kliknite na dugme Odštampaji izaberite stavku Podešavanje u dijalogu Štampanje .

 • Desna margina    Promena podrazumevanog Desna margina za listove sa podacima, module, i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od 0 do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojeće obrasce i izveštaje, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta i koristite komande " Podešavanje stranice ".

 • Gornja margina    Menja podrazumevanu gornju marginu za listove sa podacima, module, i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od 0 do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojeće obrasce i izveštaje, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta i koristite komande " Podešavanje stranice ".

 • Donja margina    Promena podrazumevanog donja margina za listove sa podacima, module, i nove obrasce i izveštaje. Možete da koristite vrednosti u opsegu od 0 do širine ili visine odštampane stranice. Da biste promenili margine u postojeće obrasce i izveštaje, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta i koristite komande " Podešavanje stranice ".

Opšti format

 • Prikaži greške o korisničkom interfejsu programskog dodatka    Ako ste projektant, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali greške u kôdu za prilagođavanje korisničkog interfejsa ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili greške.

 • Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom    Reprodukuje dostupne zvukove koji su pridruženi događajima u programima sistema Microsoft Office Professional 2007, kao što su otvaranje, čuvanje i štampanje datoteka, kao i prikazivanje poruka o grešci. Zvukovi koji su dodeljeni različitim događajima mogu da se promene u dijalogu „Svojstva zvuka” na kontrolnoj tabli operativnog sistema Windows. Ako potvrdite ili opozovete izbor „Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom” u jednom Office programu, on će biti potvrđen ili opozvan i u svim drugim Office programima. Da biste promenili zvuk koji je pridružen nekom događaju, otvorite fasciklu „Zvuci” na kontrolnoj tabli operativnog sistema Windows. Potrebno je da računar ima zvučnu karticu za reprodukciju većine zvukova.

 • Koristi četiri cifre za oblikovanje godine   

  • Ova baza podataka    Postavlja podrazumevani format godine za trenutno otvorenu bazu podataka na format sa četiri cifre (yyyy).

   Napomena : Ova postavka zamenjuje postavku All baze podataka za trenutno otvorenu bazu podataka.

  • Sve baze podataka    Postavlja podrazumevani format godine za sve baze podataka na format sa četiri cifre (yyyy).

 • Web opcije    Prikazuje dijalog Web opcije. Ovaj dijalog koristite za postavljanje Web opcija za objekte baze podataka. Možete da postavite izgled hiperveza i ispraćenih hiperveza u tabelama, upitima, obrascima i izveštajima.

Više opcija

 • Otvori poslednje korišćenu bazu podataka prilikom pokretanja programa Access    Kada je potvrđen izbor u ovom polju za potvrdu, Access otvara poslednje korišćenu bazu podataka umesto da prikaže stranicu Prvi koraci u programu Microsoft Office Access.

 • Podrazumevani otvoreni režim

  • Deljeno    Otvara postojeću bazu podataka za deljenje. Ovo je podrazumevana postavka.

  • Isključivi    Otvara postojeću bazu podataka za isključivu upotrebu od strane jednog korisnika.

 • Podrazumevano zaključavanje zapisa

  • Bez zaključavanja    Ostavlja zapise otvorene za uređivanje.

  • Svi zapisi    Zaključava sve zapise u otvorenom obrascu ili listu sa podacima i takođe zaključava zapise u svim osnovnim tabelama. Zapisi ostaju zaključani onoliko dugo koliko su objekti otvoreni.

  • Uređen zapis    Zaključava samo zapis koji uređujete.

 • Otvori baze podataka koristeći zaključavanje na nivou zapisa    Za trenutno otvorenu bazu postavlja podrazumevano zaključavanje na nivou zapisa. Opozivanje izbora u ovom polju za potvrdu postavlja podrazumevano zaključavanje na nivou stranice za trenutno otvorenu bazu podataka. Izbor koji napravite se primenjuje na podatke u obrascima, listovima sa podacima, kao i na kôd koji koristi objekat grupe zapisa za izvršavanje petlje kroz zapise. Ova opcija se ne primenjuje na radne upite niti na kôd koji izvršava grupne operacije pomoću SQL naredbi.

 • OLE/DDE vremensko ograničenje (sek)    Kontroliše interval nakon kojeg Access ponovo pokreće neuspeli OLE ili DDE pokušaj. Važeće vrednosti: 0-300. Podrazumevana vrednost: 30.

 • Interval osvežavanja (sek)    Broj sekundi nakon kojeg Access automatski ažurira zapise u prikazu lista sa podacima ili obrasca. Važeće vrednosti: 0-32766. Podrazumevana vrednost: 60. Vrednost 0 sprečava ažuriranje.

 • Broj ponovnih pokušaja ažuriranja    Broj pokušaja programa Access da sačuva promenjeni zapis kog je zaključao drugi korisnik. Važeće vrednosti: 0-10. Podrazumevana vrednost: 2.

 • Interval ODBC osvežavanja (sek)    Interval nakon kojeg Access automatski osvežava podatke koje je prikupio preko ODBC veze. Ova postavka ima efekta samo ako se baza podataka deli na mreži. Važeće vrednosti: 0-32766. Podrazumevana vrednost: 1500. Vrednost jednaka nuli sprečava ažuriranje.

 • Interval ponovnog pokušaja ažuriranja (msek)    Broj milisekundi nakon kojih Access pokušava da sačuva promenjeni zapis koji je zaključao drugi korisnik. Važeće vrednosti: 0-1000. Podrazumevana vrednost: 250.

 • DDE operacije

  • Zanemari DDE zahteve    Access zanemaruje DDE zahteve iz drugih aplikacija.

  • Omogući DDE osvežavanje    Omogućava programu Access da ažurira DDE veze u intervalu koji je naveden u polju Interval osvežavanja (sek).

 • Argumenti komandne linije    Unesite argumente koji će se pokrenuti pri pokretanju programa Access ili otvaranju Access baze podataka.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×