Kako kreiranje verzija funkcioniše na SharePoint listi ili u biblioteci

Kako kreiranje verzija funkcioniše na SharePoint listi ili u biblioteci

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada je kreiranje verzija omogućeno u SharePoint liste ili biblioteke, možete da skladištite, praćenje i vraćanje u prethodno stanje stavki na listi i datoteka u biblioteci svaki put kada se menjaju. Kreiranje verzija, u kombinaciji sa druge postavke, kao što su odjavljivanje datoteka pruža vam kontrolu sadržaja koji je objavili na lokaciji i može da pruži stvarna vrednost ako imate moram da je vidi ili vraćanje u prethodno stanje stare verzije stavke ili datoteke.

Napomena: Kreiranje verzija je podrazumevano u bibliotekama SharePoint i isključeno podrazumevano u SharePoint liste. Dodatne informacije o podešavanju kreiranja verzija potražite u članku Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Pregled kreiranja verzija

Svi koji imaju dozvolu za upravljanje listama da uključite kreiranje verzija ili isključivanje za biblioteku. Kreiranje verzija je dostupan za stavke liste u svim podrazumevanim tipovima lista – uključujući kalendare, listama za praćenje problema i prilagođene liste. Takođe je dostupan za sve tipove datoteka koje mogu da se skladište u bibliotekama, uključujući stranice sa Web segmentima. Dodatne informacije o podešavanju i korišćenje kreiranja verzija potražite u članku Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Napomena: Ako ste Office 365 korisnik, kreiranje verzija je sada podrazumevano uključena kada kreirate nove OneDrive for Business biblioteke, a on će automatski čuvaju poslednje 500 verzija dokumenta. Ovo će vam pomoći da biste sprečili gubitak važne dokumente ili podataka. Ako imate postojećih biblioteka na lokaciji OneDrive for Business ili na lokaciji tima koju nije omogućeno kreiranje verzija, možete da uključite kreiranja verzija za njih u bilo kom trenutku.

Kreiranje verzija možete koristiti za:

 • Praćenje istorije verzije.    Kada se kreiranje verzija omogući, možete videti kada je stavka ili datoteka promenjena i ko je izvršio promenu. Takođe možete videti kada su svojstva (informacije o datoteci) promenjena. Na primer, ako neko promeni krajnji rok stavke liste, te informacije se pojavljuju u istoriji verzija. Takođe možete videti komentare koje osobe unose prilikom prijavljivanja datoteka u biblioteke.

 • Vraćanje prethodne verzije.    Ako ste napravili grešku u trenutnoj verziji, ako je trenutna verzija oštećena ili ako vam se jednostavno više sviđa prethodna verzija, trenutnu verziju možete zameniti prethodnom. Vraćena verzija postaje nova trenutna verzija.

 • Prikaz prethodne verzije.    Prethodnu verziju možete prikazati bez zamene trenutne verzije. Ako prikazujete istoriju verzija u okviru Microsoft Office dokumenta, kao što je Word ili Excel datoteka, možete uporediti te dve verzije da biste utvrdili koje su razlike.

Kada je kreiranje verzija omogućeno, verzije se kreiraju u sledećim situacijama.

 • Prilikom prvog kreiranja stavke liste ili datoteke odnosno prilikom otpremanja datoteke.

  Napomena: Ako je Odjavljivanje datoteke obavezno, morate da prijavite datoteku da biste kreirali njenu prvu verziju.

 • Kada se otpremi datoteka koja ima isto ime kao postojeća datoteka.

 • Kada se svojstva stavke liste ili datoteke promene.

 • Kada Office dokument je otvoren i čuvaju. Kada dokument se ona ponovo otvori, nova verzija će se kreirati kada je sačuvana na Uredi.

 • Povremeno, kada uređivanje i čuvanje Office dokumenata. Ne u svim uređivanja i čuva kreirati nove verzije. Prilikom čuvanja uređivanja često, na primer, svaka nova verzija obuhvata tačku u vreme, umesto svake pojedinačne Uredi. Ovo je uobičajeni kada je Automatsko čuvanje omogućena.

 • Tokom koautorstvo dokumenta, kada drugi korisnik počinje rad na dokumentu ili kada korisnik pritisne Sačuvaj da biste otpremili promene u biblioteku.

U svakom trenutku može postojati do tri trenutne verzije datoteke: odjavljena verzija, najnovija međuverzija ili radna verzija i najnovija objavljena ili glavna verzija. Sve ostale verzije smatraju se istorijskim verzijama. Neke trenutne verzije vidljive su samo korisnicima koji imaju dozvole za njihovo prikazivanje.

Neke organizacije prate i glavne verzije i međuverzije datoteka u svojim bibliotekama. Druge prate samo glavne verzije. Glavne verzije se identifikuju po celim brojevima, kao što je 5.0; međuverzije se identifikuju po decimalnim brojevima, kao što je 5.1.

Većina organizacija koristi međuverzije kada su datoteke u razvoju, a glavne verzije kada se dostignu određene ključne tačke ili kada su datoteke spremne za redigovanje od strane šire publike. U mnogim organizacijama bezbednost radne verzije je postavljena da dozvoljava samo vlasnika datoteke i osobe koje imaju dozvole za odobrenje datoteka. To znači da međuverzije ne može da vidi niko drugi dok se ne objavi glavna verzija.

Glavne verzije su dostupne za liste, ali međuverzije nisu dostupne. Svaka verzija stavke liste numerisana je celim brojem. Ako vaša organizacija zahteva odobrenje stavki na listi, stavke ostaju u statusu „Na čekanju“ dok ih ne odobri neko ko ima dozvole za njihovo odobravanje. Dok su u statusu „Na čekanju“, numerisane su decimalnim brojevima i nazivaju se radnim verzijama.

Više informacija o omogućavanju i podesiti kreiranje verzija, uključujući glavne verzije i međuverzije, pogledajte članak Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Brojevi verzija automatski se dodaju svaki put kada kreirate novu verziju. Na listi ili u biblioteci kojoj je omogućeno kreiranje glavnih verzija, verzije imaju cele brojeve, kao što su 1.0, 2.0, 3.0 i tako dalje. U bibliotekama vaš administrator može omogućiti kreiranje verzija i za glavne verzije i međuverzije. Kada se prate međuverzije, one su numerisane decimalama kao što su 1.1, 1.2, 1.3 i tako dalje. Kada se neka od tih verzija objavi kao glavna verzija, njen broj postaje 2.0. Naredne međuverzije su numerisane brojevima 2.1, 2.2, 2.3 i tako dalje.

Kada odbacite odjavljivanje, broj verzije se ne menja. Ako je najnovija verzija bila 3.0, ona ostaje 3.0 kada odbacite odjavljivanje.

Kada izbrišete verziju, verzija ide korpe za otpatke i njen broj ide sa njom. Istorija verzija će prikazati preostale brojeve verzija. Druge verzije brojeva se neće promeniti. Na primer, ako je dokument koji ima međuverzije 4.1 i 4.2 i odlučite da izbrišete verziju 4.1, rezultujući istorija verzija prikazuje samo verzije 4.0 i 4.2. Sledeća slika prikazuje ovo.

Više informacija o omogućavanju i podesiti kreiranje verzija, uključujući glavne verzije i međuverzije, pogledajte članak Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Istorija verzije sa izbrisanom jedan međuverzijom

Neke organizacije dozvoljavaju neograničene verzije datoteke,a druge primenjuju ograničenja. Možete otkriti da stara verzija nedostaje nakon prijavljivanja najnovije verzije datoteke. Ako je najnovija verzija 26.0 i primetite da više ne postoji verzija 1.0, to znači da je administrator konfigurisao biblioteku da dozvoljava samo 25 glavnih verzija datoteke. Dodavanje 26. verzije dovodi do brisanja prve verzije. Ostaju samo verzije od 2.0 do 26.0. Slično tome, ako se doda 27. verzija, ostaju samo verzije od 3.0 do 27.0.

Administrator takođe može da odluči da ograničite broj međuverzije onima samo za određeni broj najnovije verzije. Na primer, ako je dozvoljeno 25 glavnih verzija, administrator možda ćete odlučiti da biste zadržali manjeg radne verzije za samo poslednjih pet glavnih verzija. Podrazumevani broj međuverzije između glavnih verzija je 511. Ako pokušate da sačuvate drugi međuverzija, videćete poruku o grešci koja vam saopštava da prvo morate da objavite dokument. Administrator lokacije možete da promenite podrazumevani da biste dozvolili manje međuverzije.

Ako lista ili biblioteka ograničava broj glavnih verzija, najstarijim se brišu kada se dostigne ograničenje. Na primer, ako samo 20 verzija se zadržavaju, a vaš tim kreira 25, samo 6 do 25 čuvaju verzije. Ako druga verzija se kreira, čuvaju se samo verzije 7 do 26. Ako lista ili biblioteka ograničavaju verzije, trebalo bi da proverite da su saradnici svesni da starijim verzijama će biti izbrisane kada se dostigne ograničenje.

U biblioteci koja ograničava broj glavnih verzija koja je međuverzije, međuverzije se brišu za glavnim verzijama kada se dostigne ograničenje. Na primer, ako čuvate radne verzije za samo 10 glavnih verzija, a vaš tim kreira 15 glavnih verzija, samo glavne verzije će biti sačuvane najstarijim. Međuverzije koji su povezani sa pet najstarijeg glavnih verzija – kao što su 1.2 ili 2.3 – se brišu, ali se glavne verzije – 1, 2 i tako dalje – čuvaju, osim ako biblioteka ograničava i glavne verzije.

Ograničavanje broja verzija obično je dobra praksa. To znači da možete uštedeti prostor na serveru i smanjiti pretrpavanje za korisnike. Međutim, ako organizacija mora da čuva sve verzije zbog zakona ili iz nekih drugih razloga, nemojte da primenjujete ograničenja.

Važno: Ako vaša organizacija ograničava broj verzija koje skladišti, od najstarijeg verzije se trajno briše kada se dostigne ograničenje. Oni se ne šalju u korpu za otpatke.

Više informacija o omogućavanju i podesiti kreiranje verzija, uključujući ograničenja, pogledajte članak Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Možete da konfigurišete ko može da pregleda radne verzije stavki liste i datoteka. Radne verzije se kreiraju u dve situacije:

 • Kad je međuverzija datoteke kreirana ili ažurirana u biblioteci koja prati glavne verzije i međuverzije.

 • Kad stavke liste ili datoteke je kreirana ili ažurirana ali još nije odobrena na listi ili biblioteci u kojoj je potrebno odobravanje sadržaja.

Kad pratite glavne verzije i međuverzije, možete navesti moraju li osobe da imaju dozvolu za uređivanje datoteka kako bi pregledale i čitale međuverzije. Kad se ova postavka primeni, osobe koje imaju dozvolu da uređuju datoteku mogu da rade na datoteci, ali one koje imaju dozvolu samo za čitanje datoteke ne mogu da vide međuverziju. Na primer, možda ne bi trebalo da svi koji imaju pristup biblioteci vide komentare ili revizije dok se datoteka uređuje. Ako se glavne verzije i međuverzije prate i još niko nije objavio glavnu verziju, datoteku neće videti osobe koje nemaju dozvolu da vide stavke u radnim verzijama.

Kada je potrebno odobravanje sadržaja, možete da navedete da li datoteke koje čekaju odobrenje mogu da pregledaju osobe sa dozvolom za čitanje, osobe sa dozvolom za uređivanje ili samo autor i osobe sa dozvolom za odobravanje stavki. Ako se prate i glavne verzije i međuverzije, autor mora da objavi glavnu verziju pre nego što datoteku možete da se prosleđuje na odobravanje. Kada je potrebno odobravanje sadržaja, osobe koje imaju dozvolu za čitanje sadržaja, ali nećete imati dozvolu da biste videli radne verzije stavki će videti poslednju odobrene ili glavnu verziju datoteke.

Bez obzira na to da li ljudi imaju dozvolu za uređivanje datoteke ili ne, ako osoba Traženje datoteke koja se nalazi u međuverzija, nećete dobiju rezultate za njega.

Možete da ograničite koliko verzija stavke liste ili datoteke sačuvane u listi ili biblioteci, što vam pomaže da biste sačuvali prostor na serveru. Ako vaš tim kreira veliki broj verzije, ograničavanje broja verzija može pomoći vašem timu da bolje upravljanje i pronađite prethodne verzije. Na primer, ako vaš tim čuva veliki broj verzija tokom nekoliko meseci ili godina.

s, možda će biti teško za članove da biste pregledali istoriju verzija da biste pronašli verzije koje su im potrebne. Ako vaš tim treba da vidi ili Zadrži sve prethodne verzije, ili ne ograničava broj verzija se čuva ili podesite broj verzija koje čuvate u visok broj.

Ako biblioteka prati glavne verzije i međuverzije, možete da odaberete koliko glavnih verzija datoteka da biste zadržali i koliko međuverzije za svaku veće verziju želite da zadržite. Podrazumevano, svaka glavna verzija može da ima najviše 511 radnih verzija (međuverzija).

U zavisnosti od način rada tima, vaš tim možda verovatnije treba njegove najnovijih međuverzije, kao što je verzija nedavno uređivane. Tokom određenog vremenskog perioda, možda manje verovatno morati starije međuverzije tim. Obično glavna verzija predstavlja napredak, kao što je podnošenje datoteke na pregled ili objavljivanje, dok je međuverzija posla u toku koji nije spreman za sve učesnike lokacije za čitanje.

Ako lista ili biblioteka ograničava broj glavnih verzija, najstarijim se brišu kada se dostigne ograničenje. Na primer, ako samo 20 verzija se zadržavaju, a vaš tim kreira 25, samo 6 do 25 čuvaju verzije. Ako druga verzija se kreira, čuvaju se samo verzije 7 do 26. Ako lista ili biblioteka ograničavaju verzije, trebalo bi da proverite da su saradnici svesni da starijim verzijama će biti izbrisane kada se dostigne ograničenje.

U biblioteci koja ograničava broj glavnih verzija koja je međuverzije, međuverzije se brišu za glavnim verzijama kada se dostigne ograničenje. Na primer, ako čuvate radne verzije za samo 10 glavnih verzija, a vaš tim kreira 15 glavnih verzija, samo glavne verzije će biti sačuvane najstarijim. Međuverzije koji su povezani sa pet najstarijeg glavnih verzija – kao što su 1.2 ili 2.3 – se brišu, ali se glavne verzije – 1, 2 i tako dalje – čuvaju, osim ako biblioteka ograničava i glavne verzije.

Kreiranje verzija je uključena automatski kada u biblioteci, a ne kada liste se kreira. Svi koji imaju dozvolu za upravljanje listama možete da uključite ili isključite kreiranje verzija. Na više lokacija zato ista osoba koja upravlja lokacije, listama i bibliotekama nasleđivanje dozvola od lokacije. Pored omogućavanje kreiranja verzija, vlasnik lokacije (ili druge osobe upravljanje na listu ili biblioteku) odlučuje da li će se zatražiti odobrenje sadržaja, ko može da pregleda radne verzije stavki, a ako je potrebno odjavljivanje. Svaka od ove odluke ima uticaja na kako kreiranje verzija funkcioniše. Na primer, ako osoba upravljanje biblioteke odluči da zahteva odjavljivanje, brojeve verzija samo kada kreiraju je datoteka prijavljena. Ako je potrebno odobravanje sadržaja, glavne verzije brojeva neće biti primenjene dok odobreni datoteka osoba koja ima dozvolu za to.

Važno:  Ako osobe koje rade u vašoj biblioteci planiraju da sarađuju na dokumentima, nemojte konfigurisati biblioteku da zahteva odjavljivanje. Osobe ne mogu raditi kao koautori kada se potrebni dokumenti odjave.

Da biste saznali kako da uključite kreiranja verzija za listu ili biblioteku, pogledajte članak Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Ako je omogućeno kreiranje verzija u biblioteci, osoba koja ga podešava određuje da li želite da pratite verzije i međuverzije i takođe određuje ko može da vidi međuverzije. U većini slučajeva, kada se sadržaj je potrebno, odobravanje samo vlasnik datoteke i osobe koje imaju dozvolu za odobravanje stavki, možete videti međuverzije. U drugim bibliotekama, svako ko može da uređuje datoteka u biblioteci ili svako ko ima dozvolu za biblioteku, čitanje može da vidi sve verzije. Nakon što je verzija je odobrio, svako ko ima dozvolu za listu ili biblioteku "čitanje" možete da vidite verziju.

Iako liste nemaju glavne verzije i međuverzije, svaka stavka koja ima status Na čekanju smatra se radnom verzijom. U većini slučajeva, samo autor stavke i osobe koje imaju dozvole „Puna kontrola“ i „Dizajn“ mogu da vide radne verzije. Radna verzija prikazuje status Na čekanju za te osobe, ali ostali vide samo najnoviju odobrenu verziju u istoriji verzija. Ako je datoteka odbijena, njoj ostaje status Na čekanju dok je neko ko ima neophodne dozvole ne izbriše.

Podrazumevano, čeka stavke ili datoteke vidljiv je samo njen autor i osobe sa dozvolom za upravljanje listama, ali možete da navedete da li druge grupe korisnika možete da prikažete stavke ili datoteke. Ako vaša biblioteka podešena da pratite verzije i međuverzije, osoba koja uređuje datoteku mora prvo da objavi glavnu verziju datoteke.

Za više informacija o podešavanju odobrenja za dokumente, pogledajte članak zahtevanje odobrenja stavki sa liste lokacije ili u biblioteci.

Napomena: Bezbednost radne verzije na nekim listama i bibliotekama, je konfigurisan tako da dozvoli svim korisnicima lokacije da biste videli verzije na čekanju i Odobreno .

Kada odjavite datoteku iz biblioteke u kojoj je omogućeno kreiranje verzija, nova verzija se kreira svaki put kada je ponovo prijavite. Takođe, ako su glavne verzije i međuverzije omogućene, prilikom prijavljivanja možete odlučiti koji tip verzije prijavljujete. U bibliotekama u kojima je obavezno odjavljivanje, verzije se kreiraju samo prilikom prijavljivanja.

U bibliotekama u kojima odjavljivanje nije potrebno, nova verzija se kreira pri prvom čuvanju nakon otvaranja datoteke. Svako čuvanje posle toga zamenjuje verziju kreiranu prilikom prvog čuvanja. Ako zatvorite aplikaciju i ponovo otvorite dokument, prvo čuvanje će ponovo proizvesti verziju. Ovo može dovesti do brzog porasta broja verzija.

Za više informacija o potvrdu i umanjite, pogledajte članak Odjavljivanje, prijavljivanje, ili odbacivanje promena u datotekama u biblioteci.

Važno:  Ako sarađujete na kreiranju dokumenta, nemojte ga odjaviti ako nemate dobar razlog da sprečavate druge da rade na njemu.

Zahtevanje odjavljivanja pomaže vašem timu da iskoristite kreiranje verzija, pošto pojedinci specifično označavaju kada je verzija je da kreirate. Verzija se kreira samo kada neko odjavi datoteku, menja i zatim ponovo u. Prilikom odjavljivanja nije potrebna, verzija se kreira kada neko prvi put sačuva datoteku, a ova verzija ažurira kada se ta osoba zatvori. Ako ta osoba ili neko drugi zatim se otvara i ponovo čuva datoteku, kreira se druga verzija. U zavisnosti od situacije, možda ne želite više da se kreira verzija, na primer, ako morate da zatvorite datoteku da biste prisustvovali sastanku pre nego što unesete promene u datoteci.

Kad odjavljivanje je potrebno, ljudi ne možete da dodate datoteke, promena datoteke ili promena svojstava datoteke bez prethodnog odjavljivanja datoteke. Kada osobe prijavljuju datoteke, oni zatraženo da obezbedite komentare o promenama koje su napravili, što pomaže u kreiranju smislenije istorija verzija.

Napomena: Ako će u biblioteci biti uskladištene Microsoft Project (.mpp) datoteke koje su sinhronizovane sa listama zadataka na vašoj lokaciji, u polju za zahtevanje odjavljivanja treba biti obrisana.

Za više informacija o zahtevanje odjavljivanja, pogledajte članak Podešavanje da biblioteka zahteva odjavljivanje datoteka.

Liste i biblioteke imaju dozvole u vezi sa kreiranjem verzija i odjavljivanjem koje se razlikuju u zavisnosti od nivoa dozvola koje se primenjuje na korisnika ili određene grupe. Neko ko može da uređuje nivoe dozvola možete da konfigurišete ove dozvole drugačije ili možete da kreirate novu grupu sa prilagođenim nivoima dozvola.

Ove dozvole fleksibilnost u načinu upravljanja u biblioteci. Na primer, možda ćete želeti da budete u mogućnosti da biste izbrisali verzije datoteke bez potrebe dozvolu za brisanje same datoteke. Dozvolu za Brisanje verzija nije ista kao dozvolu za Brisanje stavki, tako da možete da ostvarite prilagođeni nivo kontrole.

Sledeća tabela prikazuje dozvola koji su povezani sa kreiranjem verzija i odjavljivanjem i koje se podrazumevane nivoe dozvola, one se odnose na.

Dozvola

Podrazumevani nivo dozvole

Prikazivanje verzija

Puna kontrola, dizajn, doprinošenje i čitanje

Brisanje verzija

Puna kontrola, dizajn i doprinošenje

Poništavanje odjavljivanja

Potpuna kontrola i dizajn

Odobravanje stavki

Potpuna kontrola i dizajn

Dodatne informacije o dozvolama potražite u članku Razumevanje nivoa dozvola u sistemu SharePoint.

Ostavite komentar

Ovaj članak je korisno? Ako je tako, recite nam na dnu ove stranice. Ako nije bilo korisno, javite koji je zbunjujuće ili nedostaje. Priložite svoju verziju SharePoint, OS i pregledača. Koristićemo povratne informacije da još jednom proverite činjenice, dodajte informacije i ažuriranje ovog članka.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×