Izračunavanje više rezultata pomoću tabele podataka

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovog članka ovde na engleskom jeziku.

Tabela podataka je opseg ćelija u kojem možete promeniti vrednosti u nekim ćelijama i doći do različitih odgovora na problem. Sjajan primer je upotreba funkcije PMT sa različitim kamatnim stopama i uslovima kredita kako biste saznali koliko kredit možete sebi da priuštite za kuću ili automobil. Eksperimentisanje sa promenljivim vrednostima radi kreiranja različitih rezultata je deo discipline koja se zove analiza podataka.

Tabele podataka predstavljaju deo paketa komandi koje se zovu alatke za analizu „šta ako“. Kada koristite tabele podataka, vršite analizu „šta ako“.

Analiza „šta ako“ predstavlja proces u kome se menjaju vrednosti u ćelijama da bi se videlo kako će te promene uticati na rezultate formula na radnom listu. Na primer, tabelu podataka možete da upotrebite da biste menjali kamatnu stopu i dužinu otplate koji se koriste u kreditima kako biste utvrdili moguće mesečne rate.

Vrste analize „šta ako“    U programu Excel postoje tri vrste alatki za analizu „šta ako“: scenariji, tabele podataka i traženje cilja. Scenariji i tabele podataka na osnovu vrednosti unosa utvrđuju moguće rezultate. Traženje cilja funkcioniše drugačije od scenarija i tabela podataka po tome što na osnovu rezultata utvrđuje moguće vrednosti unosa koje daju taj rezultat.

Poput scenarija, tabele podataka vam pomažu da istražite skup mogućih rezultata. Za razliku od scenarija, tabele podataka vam prikazuju sve rezultate u jednoj tabeli na radnom listu. Korišćenje tabela podataka olakšava istraživanje opsega mogućnosti na prvi pogled. Budući da se usredsređujete na samo jednu ili dve promenljive, rezultati se lako iščitavaju i dele u obliku tabele.

U tabelu podataka ne može da stane više od dve promenljive. Ako želite da analizirate više od dve promenljive, trebalo bi da koristite scenarije. Iako je tabela podataka ograničena na samo jednu ili dve promenljive (jednu za ulaznu ćeliju reda i jednu za ulaznu ćeliju kolone), ona može da uključi neograničen broj različitih vrednosti promenljive. Scenario može imati maksimalno 32 različite vrednosti, ali možete kreirati neograničen broj scenarija.

Informacije o analize šta-ako potražite u članku Uvod u analiza.

Osnove tabela podataka

U zavisnosti od broja promenljivih i formula koje želite da testirate, možete kreirati tabele podataka sa jednom ili sa dve promenljive.

Tabele podataka sa jednom promenljivom    Koristiti tabelu podataka sa jednom promenljivom ako želite da vidite kako različite vrednosti od jedne promenljive u jednom ili više formule će se promeniti rezultate onih formula. Na primer, možete koristiti tabelu podataka sa jednom promenljivom da biste videli kako različite kamatne stope utiču na mesečni otplate kredita pomoću Funkcija PMT. Unesite promenljive vrednosti u jednoj koloni ili redu, a rezultate se prikazuju u susedne kolone ili reda.

Na sledećoj ilustraciji ćelija D2 sadrži formulu za ratu =PMT(B3/12,B4,-B5) koja se odnosi na ulaznu ćeliju B3.

Tabela podataka sa jednom promenljivom

Tabele podataka sa dve promenljive.    Tabelu podataka sa dve promenljive upotrebite da biste utvrdili kako će različite vrednosti dve promenljive u jednoj formuli promeniti rezultate te formule. Na primer, tabelu podataka sa dve promenljive možete upotrebiti da biste utvrdili kako će različite kombinacije kamatnih stopa i uslova kredita uticati na mesečnu ratu hipoteke.

Na sledećoj ilustraciji ćelija C2 sadrži formulu za ratu =PMT(B3/12,B4,-B5) koja koristi dve ulazne ćelije – B3 i B4.

Tabela podataka sa dve promenljive

Izračunavanja tabele podataka.    Tabele podataka se ponovo izračunavaju kad god izračunavanja na radnom listu, čak i ako nisu promenile. Da biste ubrzali izračunavanje radnog lista koja sadrži tabelu podataka, možete da promenite opcije za Izračunavanje da biste automatski ponovo izračunali radni list, ali ne i tabele podataka. Potražite u odeljku Ubrzavanje izračunavanja na radnom listu koji sadrži tabele podataka.

Kreiranje tabele podataka sa jednom promenljivom

Tabela podataka sa jednom promenljivom ima vrednosti unosa koje su navedene vertikalno po kolonama (organizovano po kolonama) ili horizontalno po redovima (organizovano po redovima). Formule koje se koriste u tabeli podataka sa jednom promenljivom moraju da upućuju na samo jednu ulazna ćelija.

 1. Listu vrednosti koje želite da zamenite u ulaznoj ćeliji otkucajte u jednu kolonu ili u jedan red. Ostavite nekoliko praznih redova i kolona sa obe strane vrednosti.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako je tabela podataka organizovana po kolonama kolonu (vaš promenljive su vrednosti u koloni), unesite formulu u ćeliju jednog reda iznad i u jednu ćeliju desno od kolone sa vrednostima. Na ilustraciji tabele podataka sa jednom promenljivom prikazane u odeljku pregled je orijentisane na kolonu i formule se nalazi u ćeliji D2.
   Ako želite da ispitate efekte različite vrednosti u drugim formulama, otkucajte dodatne formule u ćelijama sa desne strane prve formule.

  • Ukoliko je tabela podataka organizovana po redovima (vrednosti promenljive se nalaze u redu), formulu otkucajte u ćeliji koja se nalazi jednu kolonu ulevo od prve vrednosti i jednu ćeliju ispod reda sa vrednostima.
   Ako želite da ispitate uticaj različitih vrednosti na druge formule, otkucajte dodatne formule u ćelije ispod prve formule.

 3. Izaberite opseg ćelija koje sadrže formule i vrednosti koje želite da zamenite. Na osnovu prve ilustracije u prethodnom odeljku „Pregled“ taj opseg je C2:D5.

 4. Na kartici podaci , u grupi Alatke za podatke ili predviđanja grupe (u Excel 2016), kliknite na Dugme analiza, a zatim kliknite na dugme Tabela podataka.

 5. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Ukoliko je tabela podataka organizovana po kolonama, u polje Ulazna ćelija kolone otkucajte referenca ćelije za ulaznu ćeliju. U slučaju primera koji je prikazan na prvoj ilustraciji, ulazna ćelija je B3.

  • Ako je tabela podataka orijentisana po redovima, u polje Ulazna ćelija reda upišite referencu ćelije za ulaznu ćeliju.

   Napomena : Nakon što kreirate tabelu podataka, možda ćete želeti da promenite format ćelija rezultata. Na ilustraciji ćelije rezultata imaju format valute.

Dodavanje formule u tabelu podataka sa jednom promenljivom

Formule koje se koriste u tabeli podataka sa jednom promenljivom moraju da upućuju na istu ulaznu ćeliju.

 1. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako je tabela podataka organizovana po kolonama (vrednosti promenljive se nalaze u koloni), novu formulu otkucajte u praznu ćeliju desno od postojeće formule u prvom redu tabele podataka.

  • Ukoliko je tabela podataka organizovana po redovima (vrednosti promenljive se nalaze u redu), novu formulu otkucajte u praznu ćeliju ispod postojeće formule u prvoj koloni tabele podataka.

 2. Izaberite opseg ćelija koji sadrži tabelu podataka i novu formulu.

 3. Na kartici podaci , u grupi Alatke za podatke ili predviđanja grupe (u Excel 2016), kliknite na Dugme analiza, a zatim kliknite na dugme Tabela podataka.

 4. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Ukoliko je tabela podataka organizovana po kolonama, u polje Ulazna ćelija kolone upišite referencu ćelije za ulaznu ćeliju.

  • Ako je tabela podataka orijentisana po redovima, u polje Ulazna ćelija reda upišite referencu ćelije za ulaznu ćeliju.

Kreiranje tabele podataka sa dve promenljive

Tabela podataka sa dve promenljive koristi formulu sa dve liste ulaznih vrednosti. Formula mora upućivati na dve različite ulazne ćelije.

 1. U ćeliji na radnom listu unesite formulu koja se odnosi na dve ulazne ćelije.

  U sledećem primeru u kojem su početne vrednosti formule unete u ćelije B3, B4 i B5, u ćeliju C2 treba da otkucate formulu =PMT(B3/12,B4,-B5) .

 2. Upišite jednu listu ulaznih vrednosti u istoj koloni, ispod formule.

  U ovom slučaju otkucajte različite kamatne stope u ćelije C3, C4 i C5.

 3. Unesite drugu listu u istom redu u kojem je formula, sa njene desne strane.

  Otkucajte uslove kredita (po mesecima) u ćelije D2 i E2.

 4. Izaberite opseg ćelija koje sadrže formulu (C2), kako vrednosti redova tako i vrednosti kolona (C3:C5 i D2:E2), kao i ćelije u kojima želite da budu izračunate vrednosti (D3:E5).

  U ovom slučaju izaberite opseg C2:E5.

 5. Na kartici podaci , u grupi Alatke za podatke ili predviđanja grupe (u Excel 2016), kliknite na Dugme analiza, a zatim kliknite na dugme Tabela podataka.

 6. U polju Ulazna ćelija reda unesite referencu za ulaznu ćeliju za ulazne vrednosti u redu.
  u polju Ulazna ćelija reda otkucajte ćeliju B4 .

 7. U polju Ulazna ćelija kolone unesite referencu za ulaznu ćeliju za ulazne vrednosti u koloni.
  u polju Ulazna ćelija kolone otkucajte B3 .

 8. Kliknite na dugme U redu.

Primer    Tabela podataka sa dve promenljive može da prikaže kako će različite kombinacije kamatnih stopa i uslova kredita uticati na mesečnu ratu hipoteke. Na sledećoj ilustraciji ćelija C2 sadrži formulu otplate =PMT(B3/12,B4,-B5)) koja koristi dve ulazne ćelije – B3 i B4.

Tabela podataka sa dve promenljive

Ubrzavanje izračunavanja na radnom listu koji sadrži tabele podataka

 1. Uradite sledeće:

  • U Excel 2007, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta izaberite stavku Excel opcijei zatim izaberite kategoriju formule .

  • U svim ostalim verzijama, izaberite stavke datoteka > Opcije > formule.

 2. U odeljku Opcije za izračunavanje, u odeljku Izračunaj izaberite opciju Automatsko osim za tabele podataka.

  Savet : Druga mogućnost je da na kartici Formule, u grupi Izračunavanje kliknite na strelicu na dugmetu Opcije za izračunavanje, a zatim izaberite stavku Automatsko osim za tabele podataka.

Napomena : Ako izaberete ovu opciju računanja, prilikom ponovnog izračunavanja ostatka radne sveske preskaču se tabele podataka. Izaberite formule i pritisnite taster F9 da biste ručno ponovo izračunali tabele podataka.

Šta dalje?

Možete koristiti još neke Excel alatke da biste izvršili analizu šta-ako ako imate određene ciljeve ili veće skupove promenljivih podataka.

Traženje cilja

Ako znate rezultat želite od formule, ali niste sigurni koje ulazne vrednosti formula mora da biste dobili taj rezultat, koristite funkciju "traženje cilja". Potražite u članku Korišćenje "traženje cilja" za pronalaženje rezultata podešavanjem ulazne vrednosti.

Excel rešavač

Možete da koristite programski dodatak "Rešavač" programa Excel da biste pronašli optimalna vrednost na osnovu broja promenljivih. Programski dodatak Solver radi sa grupom ćelija (koji se zove odluka promenljive ili jednostavno promenljive ćelije) koji se koriste za izračunavanje formula u ćelijama koje su ciljevi i ograničenje. Programski dodatak Solver prilagođava vrednosti u promenljive ćelije odluke da zadovolji ograničenja ćelija ograničenja i dobio rezultat koji želite za ćelije cilja. Pogledajte članak Definisanje i rešavanje problema pomoću programskog dodatka Solver.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinsko prevođenje: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevede, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksu i gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×