Izbor SmartArt grafike

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Svaki raspored za SmartArt pruža drugi način za izraze sadržaja i poboljšavanje poruke. Neki rasporedi jednostavno dodajte vizuelno poljskom u listu sa znakovima za nabrajanje, a drugi rasporedi (kao što su Organizacioni grafikoni i dijagrami Venov dijagram) su dizajnirani za prikazivanje određene vrste informacija.

Savet : Kliknite na dugme sledeće naslove za više informacija o svake teme.

Pre nego što odaberete raspored za određenu SmartArt grafiku, razmislite o tome koju poruku želite da prenesete i treba li ona da izgleda na određeni način. Pošto je prebacivanje u drugi raspored brzo i lako, isprobajte razne rasporede (u svim tipovima) dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustruje datu poruku. Tip je sličan kategoriji koja olakšava brzo pronalaženje rasporeda koji odgovara poruci. Eksperimentišite sa različitim tipovima. Sledeća tabela nije detaljna ali vamo može olakšati početak rada.

Da biste izvršili sledeću radnju

Koristite ovaj tip:

Prikazivanje nesekvencijalnih informacija.

Lista

Prikazivanje koraka u procesu ili na vremenskoj osi; Kreiranje dijagrama toka.

Proces

Prikazivanje neprekidnog procesa.

Ciklus

Kreiranje organizacionog grafikona.

Hijerarhija

Prikazivanje stabla odluke.

Hijerarhija

Ilustrovanje veza.

Odnos

Prikazivanje kako se delovi odnose prema celini.

Matrica

Prikazivanje proporcionalnih odnosa sa najvećom komponentom na vrhu ili dnu.

Piramida

Izraženo korišćenje slika za prenos ili naglašavanje sadržaja.

Slika

Takođe razmotrite veličinu teksta koju imate, zato što količina teksta utiče na izgled i broj oblika koji su vam potrebni u rasporedu. Da li postoje više glavnih tačaka sa podtačkama? Uradite na detalji važniji od tačaka rezimea ili obrnuto? Opšte, SmartArt grafike su najefikasnije kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne tačke. Veće količine teksta možete da odvraćati sa vizuelnog izgleda SmartArt grafike i da vizuelno prenesete poruku. Međutim, neki rasporedi, na primer rasporeda Trapezoidna lista u tip liste , radite sa velikim koracima teksta.

Za svaki tip SmartArt grafike na raspolaganju je mnogo jedinstvenih rasporeda. Neki rasporedi imaju čuvare mesta za slike. Neki rasporedi se sastoje od zasebnih oblika za svaku stavku informacija (i za podtačke). Ostali rasporedi kombinuju podtačke s njihovim tačkama rezimea. Pogled na razmeštaj rezimiranih informacija u odnosu na pojedinosti pomaže da se stekne predstava o tome koji delovi informacija će privući najveću pažnju auditorijuma. Najvažnije podatke stavite na mesto koje privlači najviše pažnje.

Neki rasporedi za SmartArt grafike obuhvataju ograničen broj oblika. Na primer, raspored Strelice u protivteži u tipu Odnos je predviđen za prikazivanje dve suprotstavljene ideje ili dva suprotstavljena koncepta. U njemu samo dva oblika mogu da sadrže tekst i ne možete ga menjati da biste prikazali više ideja ili koncepata. Ako odaberete raspored sa ograničenim brojem oblika, videćete koji raspored se neće prikazati u SmartArt grafici jer će u oknu za tekst stajaće crveni znak X (a ne znak za nabrajanje).

Okno za tekst sa crvenim znakovima X

Raspored „Strelice u protiv teži“

Ako treba da prenesete više od dve ideje, prebacite se u drugi raspored SmartArt grafike koji ima više od dva oblika za tekst, kao što je raspored Osnovna piramida u tipu Piramida. Imajte na umu da promena rasporeda ili tipova može da promeni značenje informacija. Na primer, raspored sa strelicama nadesno, kao što je raspored Osnovni proces u tipu Proces, ima drugačije značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu ukrug, kao što je raspored Neprekidni ciklus u tipu Ciklus.

Kada se prebacujete iz jednog u drugi raspored SmartArt grafike, većina teksta i ostalog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenosi u novi raspored.

Takođe, možete ponovo da vrednujete sadržaj da biste videli da li je neki deo informacija manje važan za poruku u celini. Često su najdelotvornije SmartArt grafike s manje koncepata i manje reči.

Ako ne možete da pronađete tačan raspored koji želite, možete da dodajete i uklanjate oblike u SmartArt grafici da biste prilagodili strukturu rasporeda. Na primer, raspored Osnovni proces u tipu Proces prikazuje se sa tri oblika, a za proces vam je možda potrebno samo dva ili čak pet oblika. Dok dodajete ili uklanjate oblike i uređujete tekst, raspored oblika i količina teksta u tim oblicima automatski se ažuriraju – održavajući originalni dizajn i ivice rasporeda za SmartArt grafiku.

Kada izaberete nov raspored, pojaviće se tekst čuvara mesta (recimo [Tekst]). Tekst čuvara mesta se ne štampa, niti se prikazuje tokom PowerPoint prezentacije. Tekst čuvara mesta možete da zamenite svojim sadržajem. Ako se prebacite iz jednog rasporeda u drugi uz vidljiv tekst čuvara mesta, videćete ga i u novom rasporedu. Imajte u vidu da se oblici uvek prikazuju i štampaju ukoliko ih ne izbrišete.

Takođe, vodite računa i o prostoru u koji ćete staviti SmartArt grafiku. Na primer, ako imate visok i uzak prostor, odaberite vertikalan raspored kao što je Kolebljivi proces u tipu Proces, a ne neki horizontalan raspored kao Strelice procesa u tipu Proces.

Neki rasporedi imaju nepromenljiv odnos širina/visina, pa možda neće zauzeti ceo predviđen prostor. Na primer, ako raspored Matrica koordinatne mreže u tipu Matrica postavite u prostor koji je veći po širini nego po visini, SmartArt grafika neće zauzeti svu slobodnu širinu. Da biste promenili odnos širina/visina, možete promeniti izgled slajda ili dokumenta, promeniti veličinu prostora u koji postavljate SmartArt grafiku (čime menjate i njen izgled) ili se prebaciti u raspored SmartArt grafike sa drugačijim odnosom širina/visina.

Galeriji Odabir SmartArt grafike prikazuje sve dostupne rasporede razdeljene na 11 različiti tipovi – sveliste, proces, ciklus, hijerarhije, veze, Matrica, Piramidalni, slike, Office.comi druge. ( Office.com tip prikazuje dostupne dodatne rasporede na lokaciji Office.com. Drugi tip se pojavljuje samo ako ćete dodati prilagođene SmartArt grafike i da ih dodate u neku od drugih tipova.) Opisi koji predlažu koje vrste informacija odgovara koji raspored se pojavljuju u okviru veća slika na jednoj strani galeriji Odabir SmartArt grafike .

Listu sa nazivima i opisima rasporeda potražite u članku Opisi SmartArt grafika.

Izbor rasporeda

U tipu Svi prikazuju se svi raspoloživi rasporedi SmartArt grafika.

Kada birate raspored, vodite računa o sledećem:

  • Rasporedi sa strelicama impliciraju da postoji tok ili napredovanje u određenom smeru.

  • Rasporedi u kojima su veze prikazane linijama, a ne strelicama, impliciraju povezanost, ali ne nužno i tok odnosno napredovanje.

  • Ako raspored ne sadrži ni vezne linije niti vezne strelice, on prikazuje skup objekata ili ideja bez jače međusobne veze.

Listu sa nazivima i opisima rasporeda potražite u članku Opisi SmartArt grafika.

Ako želite da istaknete tekst sa znacima za nabrajanje, lako ćete ga premestiti u oblike koje možete da bojite, da im date dubinu i da vizuelnim efektima ili animacijom pojačate njihov utisak. Raspored u tipu Lista povećava vidljivost i uticaj glavnih tačaka pomoću slikovitih oblika koji ističu njihovu važnost. Rasporedi u tipu Lista grupišu informacije koje nisu deo postupka tipa „korak po korak“ ili sekvencijalnog procesa. Za razliku od rasporeda u tipu Proces, rasporedi u tipu Lista obično nemaju ni strelice ni usmeren tok.

Kao što se vidi u donjem primeru, lista sa znakovima za nabrajanje postaje mnogo zanimljivija kada je pretvorite u SmartArt grafiku.

Lista sa znakovima za nabrajanje i odgovarajuća SmartArt grafika

Neki rasporedi u tipu Lista obuhvataju i oblike za slike, tako da tekst možete da naglasite malom slikom ili crtežom. Mada su za prikazivanje slika predviđeni oblici čuvara mesta za slike, svaki oblik možete da popunite slikom.

Raspored „Naglašena vertikalna lista sa slikama“
Raspored „Naglašena vertikalna lista sa slikama“ sa čuvarima mesta za slike (mali krugovi na levoj strani)

Savet : Umesto da u SmartArt grafiku stavljate velike količine teksta, u nju upišite samo glavne tačke koje ćete razvijati u drugom slajdu ili dokumentu.

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa list

Za razliku od rasporeda u tipu Lista, rasporedi u tipu Proces obično imaju usmeren tok i koriste se za ilustrovanje koraka ili faza nekog procesa ili toka posla, kao što su niz koraka koji su potrebni za izvršenje nekog zadatka, opšte faze u razvoju određenog proizvoda, linija vremena ili plan. Koristite rasporede u tipu Proces kada želite da prikažete sled koraka ili faza koje daju neki rezultat. U tipu Proces dostupni su rasporedi koji proces prikazuju u vertikalno razmeštenim koracima, u horizontalno razmeštenim koracima ili u njihovoj izuvijanoj kombinaciji.

Raspored „Vertikalni proces“
Raspored „Vertikalni proces“

Raspored „Osnovni proces“

Raspored „Osnovni proces“ (horizontalni)

Slika rasporeda „Kružni izuvijani proces“

Raspored „Kružni izuvijani proces“ (koraci razmešteni i vertikalno i horizontalno)

Rasporede u tipu Proces možete koristiti za prikazivanje glavnih datuma u rasporedu proizvodnje ili vremenskoj osi sa označivačima ključnih događaja.

Raspored „Osnovna vremenska osa“
Raspored „Osnovna vremenska osa“

Drugi raspored podesan za prikazivanje datuma i numerisanih koraka je Strelice procesa. U primarne oblike (krugove) možete upisati brojeve ili datume, a u prateće strelice tekst odgovarajućeg koraka.

Raspored „Strelice procesa“
Raspored „Strelice procesa“

Napomena : Za kreiranje dijagrama toka upotrebite raspored kao što je Vertikalni Izuvijani procesi zatim zamenite različitim oblicima grafikon toka.

Raspored „Vertikalni izuvijani proces“
Raspored „Vertikalni izuvijani proces“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa proces

Mada za prenošenje informacija tipa „korak po korak“ možete koristiti rasporede u tipu Proces, za ilustrovanje kružnih ili procesa koji se ponavljaju najčešće se koriste rasporedi u tipu Ciklus. Rasporede u tipu Ciklus možete koristiti za prikazivanje životnih ciklusa proizvoda ili životinja, ciklusa podučavanja, procesa koji se ponavljaju ili trajnih procesa (kao što je neprekidni ciklus pisanja i objavljivanja sadržaja Veb lokacije), ili godišnjeg ciklusa postavljanja ciljeva zaposlenima i ocenjivanja njihovih rezultata.

Raspored „Osnovni ciklus“
Raspored „Osnovni ciklus“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa ciklus

Rasporedi u tipu Hijerarhija verovatno se najčešće koriste za prikazivanje organizacionih grafikona preduzeća, ali se rasporedima Hijerarhija mogu prikazati i stabla odlučivanja, porodična stabla i porodice proizvoda. .

Raspored „Horizontalna hijerarhija sa oznakama“
Raspored „Horizontalna hijerarhija sa oznakama“

Napomena : Ako želite da kreirate organizacioni grafikon, koristite raspored Organizacionog grafikona , organizacija imena i naslova raspored ili raspored Organizacioni grafikon sa slikama . Kada koristite ove rasporede, dodatna funkcionalnost, kao što su oblik za pomoćnika i rasporedi izvlačenja postaje dostupan. Možete saznati više o kreiranju organizacionih grafikona tako što ćete pročitati Kreiranje organizacionog grafikona pomoću SmartArt grafike.

Raspored „Organizacioni grafikon“
Raspored „Organizacioni grafikon“

Raspored  „Organizacija imena i naslova“

Raspored „Organizacija imena i naslova“

Raspored „Organizacioni grafikon sa slikama“

Raspored „Organizacioni grafikon sa slikama“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa hijerarhija

Rasporede u tipu odnos prikazivanje odnose koji nisu progresivni, hijerarhijsku odnosa između delova (kao što su međusobno povezanih ili preklapajućih koncepata) i obično prikazuju konceptualni relacije ili veze između dva ili više skupova stvari. Dobar primeri veza rasporeda su Venovog dijagrama, koje pokazuju kako oblasti ili koncepata koje se preklapaju, a u centar za presek; cilj rasporede, koje pokazuju suzbijanje; i radijalni rasporedi koji prikazuju centralni ili koncept. Možete saznati više o kreiranju Venovog dijagrama tako što ćete pročitati Kreiranje Venovog dijagrama.

Raspored „Osnovni Venov dijagram“
Raspored „Osnovni Venov dijagram“

Raspored „Osnovna meta“

Raspored „Osnovna meta“

Raspored „Osnovni radijalni dijagram“

Raspored „Osnovni radijalni dijagram“

Radijalni rasporedi se mogu upotrebiti i za prikazivanje delova koji združeni čine glavnu ili osnovnu ideju.

Raspored „Konvergentni radijalni dijagram“
Raspored „Konvergentni radijalni dijagram“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa odnos

Rasporedi u tipu Matrica obično klasifikuju informacije i imaju dve dimenzije. Koriste se za prikazivanje odnosa delova prema celini ili nekom centralnom konceptu. Matrični rasporedi su dobar izbor kada imate četiri ili manje ključnih tačaka i mnogo teksta.

Raspored „Osnovna matrica“
Raspored „Osnovna matrica“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa Matrica

Rasporedi u tipu Piramida prikazuju proporcionalne ili hijerarhijske odnose koji se najčešće granaju naviše. Najpodesniji su za prikazivanje informacija koje se granaju od vrha ili od dna. Za prikazivanje horizontalne hijerarhije trebalo bi odabrati raspored Hijerarhija.

Raspored „Osnovna piramida“
Raspored „Osnovna piramida“

Rasporede u tipu Piramida možete koristiti i za izražavanje konceptualnih informacija; takva je Piramidalna lista, koja vam omogućava da otkucate tekst u oblike izvan piramide.

Raspored „Piramidalna lista“
Raspored „Piramidalna lista“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa piramida

Rasporede u tipu Slika možete koristiti kada želite da slika prenese poruku sa ili bez teksta objašnjenja ili kada želite da koristite slike da biste dopunili listu ili proces.

Raspored SmartArt grafike „Uokvirena slika sa tekstom“
Raspored „Uokvirena slika sa tekstom“

Slika rasporeda liste sa natpisima slika

Raspored „Lista sa natpisima slika“

Raspored SmartArt grafike „Opadajući naglašeni proces sa slikama“

Raspored „Opadajući naglašeni proces sa slikama“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa slika

Dodatni rasporedi dostupni na lokaciji Office.com prikazani su u tipu Office.com. Ovaj tip se periodično ažurira novim rasporedima.

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa Office.com

Ovaj tip možete upotrebiti za prilagođene SmartArt grafike koje se ne uklapaju ni u jedan od prethodno opisanih tipova.

Nakon što ste izabrali SmartArt grafiku koja vam, možete da uređujete i da ga prilagodite da biste dodatno sastani vaše potrebe. Pogledajte sledeće članke da biste saznali više o radu sa SmartArt grafike koje kreirate:

Takođe pogledajte

Zamena teksta sa znakovima za nabrajanje primamljivim grafičkim prikazom liste

Konvertovanje slika na slajdu u SmartArt grafiku

Konvertovanje teksta slajda u SmartArt grafiku

Kada treba da koristim SmartArt grafike i kada treba koristiti grafikon?

Svaki raspored za SmartArt pruža drugi način za izraze sadržaja i poboljšavanje poruke. Neki rasporedi jednostavno dodajte vizuelno poljskom u listu sa znakovima za nabrajanje, a drugi rasporedi (kao što su Organizacioni grafikoni i dijagrami Venov dijagram) su dizajnirani za prikazivanje određene vrste informacija.

U ovom članku

Stvari koje treba uzeti u obzir prilikom izbora rasporeda za SmartArt grafiku

Tipovi rasporeda

Stavke koje treba uzeti u obzir prilikom izbora rasporeda za SmartArt grafiku

Pre nego što odaberete raspored za SmartArt grafiku, zapitajte se šta želite da prenesete i da li želite da se informacije prikažu na određeni način. Pošto možete brzo i lako da promenite rasporede, Isprobajte različite rasporede (u svim tipovima) sve dok ne pronađete onu koja najbolje ilustruje poruku. Tip je sličan kategoriji mogu vam pomoći da brzo odaberite odgovarajući raspored za informacije. Eksperimentišite sa različitim tipovima koristeći dolenavedenu tabelu kao početnu tačku.

Napomena : Tabela nije predviđeno da vam pomogne da započnete i nije detaljna.

Da biste izvršili sledeću radnju

Koristite ovaj tip:

Prikazivanje nesekvencijalnih informacija.

Lista

Prikazivanje koraka u procesu ili na vremenskoj skali.

Proces

Prikazivanje neprekidnog procesa.

Ciklus

Kreiranje organizacionog grafikona.

Hijerarhija

Prikazivanje stabla odluke.

Hijerarhija

Ilustrovanje veza.

Odnos

Prikazivanje kako se delovi odnose prema celini.

Matrica

Prikazivanje proporcionalnih odnosa sa najvećom komponentom na vrhu ili dnu.

Piramida

Takođe, uzmite u obzir količinu teksta koji imate, jer ona utiče na izgled i broj oblika neophodnih u rasporedu. Ima li više glavnih tačaka sa pripadajućim podtačkama? Da li su detalji važniji od tačaka rezimea ili je obrnuto? Po pravilu, SmartArt grafika je najdelotvornija kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne tačke. Veće količine teksta odvlače pažnju od privlačnog izgleda SmartArt grafike i otežavaju vizuelno prenošenje poruke. Međutim, za velike količine teksta pogodni su neki drugi rasporedi, kao Trapezoidna lista u tipu Lista.

Za svaki tip SmartArt grafiku, dostupni su mnogo jedinstvenih rasporeda. Neki rasporedi se sastoje od zasebnih oblika za svaku stavku informacija, uključujući podtačke. Ostali rasporedi kombinuju podtačke s njihovim tačkama rezimea. Pogled poziciju sažete informacije u vezi sa detaljima pomaže vam da shvatite koji delova informacija će privući najveću pažnju sa publikom. Uverite se da je najvažnije podatke na mestu pažnje.

Neki rasporedi za SmartArt grafike obuhvataju ograničen broj oblika. Na primer, rasporeda Uravnotežene strelice u tipu odnos je osmišljen za prikazivanje dve suprotne ideja ili koncepata. Samo dva oblika mogu da sadrže tekst, a raspored nije moguće promeniti da biste prikazali više ideja ili koncepata. Ako odaberete raspored sa ograničenim brojem oblika, možete da vidite sadržaja koji se neće pojaviti u SmartArt grafici jer crveni znak X (umesto znaka za nabrajanje) će se pojaviti pored ove stavke u oknu za tekst.

Okno za tekst sa crvenim znakovima X

Raspored „Strelice u protiv teži“

Ako treba da izrazite više od dve ideje, prebacite se na drugi raspored koji ima više od dva oblika za tekst, kao što su Osnovna piramida raspored u tipu Piramida . Imajte na umu da izmena rasporeda ili tipova može da promeni smisao informacije. Na primer, raspored sa strelicama nadesno, kao što su Osnovni proces u tipu proces ima drugačije značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu u krug, kao što je Neprekidni ciklus u tipu ciklus .

Kada se prebacujete između rasporeda, većina teksta i drugih sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenosi u novi raspored.

Takođe, možete ponovo da vrednujete sadržaj da biste videli da li je neki deo informacija manje važan za poruku u celini. Često su najdelotvornije SmartArt grafike s manje koncepata i manje reči.

Ako ne možete da pronađete željeni raspored koji želite, možete da dodajete i uklanjate oblike u SmartArt grafici da biste prilagodili strukturu rasporeda. Na primer, raspored " Osnovni proces " u tipu proces se pojavljuje sa tri oblika, ali vaš proces možda će biti potrebno samo dva oblika ili ga možda će biti potrebno pet oblika. Dok dodajete ili uklanjate oblike i uređujete tekst, raspored oblika i količinu teksta unutar tih oblika automatski ažurira – održavanje prvobitni dizajn i ivicu rasporeda za SmartArt grafiku.

Kada izaberete novog rasporeda, pojavljuje se čuvar mesta za tekst (na primer [Tekst]). Čuvar mesta za tekst se ne štampa i ne pojavljuje tokom prezentacije Microsoft Office PowerPoint 2007 . Možete da zamenite tekst čuvara mesta svojim sadržajem. Ako promenite rasporede sa tekstom čuvara mesta koja se pojavljuje, videćete čuvara mesta za tekst u novi raspored. Imajte u vidu oblike uvek se pojavljuju i štampaju ukoliko izbrišete ih.

Takođe, vodite računa i o prostoru u koji ćete staviti SmartArt grafiku. Na primer, ako imate visok i uzak prostor, odaberite vertikalan raspored kao što je Kolebljivi proces u tipu Proces, a ne neki horizontalan raspored kao Strelice procesa u tipu Proces.

Neki rasporedi imaju u fiksni Fiksiraj odnos širina/visina, tako da možda ne zauzmu čitavu razmak. Odnos širina/visina se odnosi na odnos širina i visina. Na primer, ako ste postavili rasporeda Matrica koordinatne mreže u matrici tip u prostoru koji ima veću širinu nego visinu, SmartArt grafici će koristiti sve razmak širine. Da biste promenili odnos širina/visina, možete da promenite raspored slajda ili dokumenta, promenite veličinu prostora gde možete postaviti na SmartArt grafiku (čime se menja izgled SmartArt grafike) ili se prebacite na raspored sa različitim odnos širina/visina.

Vrh stranice

Tipovi rasporeda

Svaki raspored drugačije izražava sadržaj i prenosi poruku. Ima rasporeda koji listi sa znakovima za nabrajanje samo daju doteran izgled, a i drugih (kao što su organizacioni grafikoni i Venovi dijagrami) koji su dizajnirani za prikazivanje specifičnih vrsta informacija.

Galeriji Odabir SmartArt grafike prikazuje sve dostupne rasporede razdeljene na devet različitih tipova – sveliste, proces, ciklus, hijerarhije, veze, matricu, Piramida , i druge. ( Drugi tip se pojavljuje samo ako ćete dodati prilagođene SmartArt grafike i da ih dodate u neku od drugih tipova.) Opisi koji predlažu koje vrste informacija odgovara koji raspored se pojavljuju u okviru veća slika na jednoj strani galeriji Odabir SmartArt grafike . Listu nazivima i opisima rasporeda potražite u članku opisi SmartArt grafika.

Svi

U tipu Svi prikazuju se svi raspoloživi rasporedi SmartArt grafika.

Kada birate raspored, vodite računa o sledećem:

  • Rasporedi sa strelicama impliciraju da postoji tok ili napredovanje u određenom smeru.

  • Rasporedi u kojima su veze prikazane linijama, a ne strelicama, impliciraju povezanost, ali ne nužno i tok odnosno napredovanje.

  • Ako raspored ne sadrži ni vezne linije niti vezne strelice, on prikazuje skup objekata ili ideja bez jače međusobne veze.

Listu nazivima i opisima rasporeda potražite u članku opisi SmartArt grafika.

Lista

Ako želite da istaknete tekst sa znacima za nabrajanje, lako ćete ga premestiti u oblike koje možete da bojite, da im date dubinu i da vizuelnim efektima ili animacijom pojačate njihov utisak. Raspored u tipu Lista povećava vidljivost i uticaj glavnih tačaka pomoću slikovitih oblika koji ističu njihovu važnost. Rasporedi u tipu Lista grupišu informacije koje nisu deo postupka tipa „korak po korak“ ili sekvencijalnog procesa. Za razliku od rasporeda u tipu Proces, rasporedi u tipu Lista obično nemaju ni strelice ni usmeren tok.

Kao što se vidi u donjem primeru, lista sa znakovima za nabrajanje postaje mnogo zanimljivija kada je pretvorite u SmartArt grafiku.

Lista sa znakovima za nabrajanje i odgovarajuća SmartArt grafika

Neki rasporedi liste uključuju sliku oblika tako da možete da naglasite tekst sa malom slikom ili crtežom. Iako sliku čuvara mesta oblici su dizajnirani da biste prikazali slike, možete da dodate sliku kao Popunasvaki oblik.

Raspored „Naglašena vertikalna lista sa slikama“
Raspored „Naglašena vertikalna lista sa slikama“ sa čuvarima mesta za slike (mali krugovi na levoj strani)

Savet : Umesto da u SmartArt grafiku stavljate velike količine teksta, u nju upišite samo glavne tačke koje ćete razvijati u drugom slajdu ili dokumentu.

Proces

Za razliku od rasporeda u tipu Lista, rasporedi u tipu Proces obično imaju usmeren tok i koriste se za ilustrovanje koraka ili faza nekog procesa ili toka posla, kao što su niz koraka koji su potrebni za izvršenje nekog zadatka, opšte faze u razvoju određenog proizvoda, linija vremena ili plan. Koristite rasporede u tipu Proces kada želite da prikažete sled koraka ili faza koje daju neki rezultat. U tipu Proces dostupni su rasporedi koji proces prikazuju u vertikalno razmeštenim koracima, u horizontalno razmeštenim koracima ili u njihovoj izuvijanoj kombinaciji.

Raspored „Vertikalni proces“
Raspored „Vertikalni proces“
Raspored „Osnovni proces“
Raspored „Osnovni proces“ (horizontalni)
Slika rasporeda „Kružni izuvijani proces“
Raspored „Kružni izuvijani proces“ (koraci razmešteni i vertikalno i horizontalno)

Rasporede u tipu Proces možete koristiti za prikazivanje glavnih datuma u rasporedu proizvodnje ili vremenskoj osi sa označivačima ključnih događaja.

Raspored „Osnovna vremenska osa“
Raspored „Osnovna vremenska osa“

Drugi raspored podesan za prikazivanje datuma i numerisanih koraka je Strelice procesa. U primarne oblike (krugove) možete upisati brojeve ili datume, a u prateće strelice tekst odgovarajućeg koraka.

Raspored „Strelice procesa“
Raspored „Strelice procesa“

Savet : Da biste kreirali dijagram toka, koristite raspored kao što je Vertikalni Izuvijani proces, a zatim zamenite različitim oblicima za oblike dijagrama toka.

Raspored „Vertikalni izuvijani proces“
Raspored „Vertikalni izuvijani proces“

Ciklus

Mada za prenošenje informacija tipa „korak po korak“ možete koristiti rasporede u tipu Proces, za ilustrovanje kružnih ili procesa koji se ponavljaju najčešće se koriste rasporedi u tipu Ciklus. Rasporede u tipu Ciklus možete koristiti za prikazivanje životnih ciklusa proizvoda ili životinja, ciklusa podučavanja, procesa koji se ponavljaju ili trajnih procesa (kao što je neprekidni ciklus pisanja i objavljivanja sadržaja Veb lokacije), ili godišnjeg ciklusa postavljanja ciljeva zaposlenima i ocenjivanja njihovih rezultata.

Raspored „Osnovni ciklus“
Raspored „Osnovni ciklus“

Hijerarhija

Možda se najčešće koriste za rasporede u tipu hijerarhije je preduzeće organizacionog grafikona. Ali hijerarhijski rasporedi mogu da se koriste za prikazivanje stabla odluke ili porodicu proizvoda.

Raspored „Horizontalna hijerarhija sa oznakama“
Raspored „Horizontalna hijerarhija sa oznakama“

Savet : Ako želite da kreirate organizacioni grafikon, koristite raspored Organizacionog grafikona . Kada koristite ovaj raspored, dodatna funkcionalnost, kao što su oblik za pomoćnika i rasporedi izvlačenja postaje dostupan.

Raspored „Organizacioni grafikon“
Raspored organizacionog grafikona

Odnos

Rasporedi u tipu Odnos prikazuju odnose koji nisu progresivni niti hijerarhijski. Takvi su, recimo, odnosi između koncepata koji su zajednički ili se preklapaju, a najčešće izražavaju konceptualne odnose ili veze između dva i više skupova objekata. Dobar primer rasporeda tipa Odnos jesu Venovi dijagrami, koji prikazuju kako se površine ili koncepti preklapaju i združuju u centralnom preseku; rasporedi ciljeva, koji prikazuju obuhvatanje; i radijalni rasporedi, koji prikazuju odnose prema centralnom jezgru ili konceptu.

Raspored „Osnovni Venov dijagram“
Raspored „Osnovni Venov dijagram“
Raspored „Osnovna meta“
Raspored „Osnovna meta“
Raspored „Osnovni radijalni dijagram“
Raspored „Osnovni radijalni dijagram“

Radijalni rasporedi se mogu upotrebiti i za prikazivanje delova koji združeni čine glavnu ili osnovnu ideju.

Raspored „Konvergentni radijalni dijagram“
Raspored „Konvergentni radijalni dijagram“

Matrica

Rasporedi u tipu Matrica obično klasifikuju informacije i imaju dve dimenzije. Koriste se za prikazivanje odnosa delova prema celini ili nekom centralnom konceptu. Matrični rasporedi su dobar izbor kada imate četiri ili manje ključnih tačaka i mnogo teksta.

Raspored „Osnovna matrica“
Raspored „Osnovna matrica“

Piramida

Rasporede u tipu Piramida prikazivanje proporcionalnih ili hijerarhijskih odnosa koja obično prave nagore. Najbolje rade sa informacijama koje želite da se pojavi od vrha ka dnu ili sa dna. Ako želite da prikažete Horizontalna hijerarhija, trebalo bi da odaberete na rasporeda hijerarhije.

Raspored „Osnovna piramida“
Raspored „Osnovna piramida“

Rasporede u tipu Piramida možete koristiti i za izražavanje konceptualnih informacija; takva je Piramidalna lista, koja vam omogućava da otkucate tekst u oblike izvan piramide.

Raspored „Piramidalna lista“
Raspored „Piramidalna lista“

Ostalo

Ovaj tip možete upotrebiti za prilagođene SmartArt grafike koje se ne uklapaju ni u jedan od prethodno opisanih tipova.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×