Excel tasterske prečice i funkcijski tasteri

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijske tastere i neke druge uobičajene tasterske prečice za Microsoft Excel. Ova grupa obuhvata tasterske prečice koje možete da koristite za pristup traci.

Kliknite na neku od kartica ispod uputstva određeni u svojoj verziji programa Excel (teme za Excel za Windows su navedeni prvi, a zatim Mac).

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijske tastere i neke druge uobičajene tasterske prečice za Excel 2016. Ova grupa obuhvata tasterske prečice koje možete da koristite za pristup traci.

Savet : Da bi ova referenca bila dostupna kada radite, možda ćete želeti da biste odštampali ovu temu. Da biste odštampali ovu temu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + P.

Napomena : Ako radnje koje često koristite tasterske prečice, možete da zapišete makro da biste je napravili.

Važno : 

 • Ove prečice se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Da li će moje stare prečice i dalje funkcionisati?

Tasterske prečice koje počinju sa tasterom Ctrl će i dalje funkcionisati u Excel 2016. Na primer, kombinacija tastera Ctrl + C i dalje kopira u ostavu i kombinaciju tastera Ctrl + V i dalje lepi iz ostave.

Većina starih Alt+ prečica za meni i dalje funkcioniše. Međutim, morate znati celu prečicu napamet – ne postoje podsetnici na ekranu za slova koja treba pritisnuti. Na primer, pokušajte da pritisnete taster Alt, a zatim pritisnite neki od starih tastera za meni: E (Edit – „Uređivanje“), V (View – „Prikaz“), I (Insert – „Umetanje“) i tako dalje. Prikazuje se iskačući okvir sa napomenom da koristite tastersku prečicu iz starije verzije sistema Microsoft Office. Ako znate celu tastersku prečicu, nastavite i pokrenite komandu. Ako ne znate tastersku prečicu, pritisnite taster Esc i upotrebite bedževe za savet o tasterskoj prečici.

Prečice na tastaturi da biste otišli na traci

Ako ste novi u traci, informacije u ovom odeljku mogu vam pomoći da razumete na traci tasterskih prečica modela. Na traci se dobija uz nove prečice, koji se zove Savete o tasterskim prečicamakoje možete da se pojavi kada pritisnete taster Alt. Na traci grupa srodnih komandi na karticama. Na primer, na kartici "Početak", grupi "broj" sadrži komande "Format broja".

Bedževi saveta o tasterskim prečicama koji se pojavljuju na traci

Da biste prikazali karticu na traci, pritisnite taster za karticu – na primer, pritisnite slovo "N" Umetni tabulator ili M na kartici formule . To čini sve na slovnih prečica za te kartice dugmad se pojavljuju. Pritisnite taster za dugme koje želite.

 • Da biste došli do trake, pritisnite taster Alt i zatim za premeštanje između kartica, koristite tastere STRELICA NADESNO i strelica nalevo.

 • Da biste sakrili trake tako da imate više radnog prostora, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F1. Ponovite da biste ponovo prikazali na traci.

Idite na tasterskih prečica na traci

Da biste otišli direktno na karticu na traci, pritisnite neki od sledećih tasterskih prečica:

Željena radnja

Pritisnite

Otvorite obavesti me okvir na traci i otkucajte termin za pretragu za pomoć ili sadržaj pomoći.

Alt+Q, a zatim unesite termin za pretragu.

Otvaranje stranice „Datoteka“ i korišćenje prikaza „Backstage“.

Alt+F

Otvaranje kartice „Početak“, oblikovanje teksta i brojeva i korišćenje alatke za pronalaženje.

Alt+H

Otvaranje kartice „Umetanje“ i umetanje izvedenih tabela, grafikona, programskih dodataka, mini-grafikona, slika, oblika, zaglavlja ili okvira za tekst.

Alt+N

Otvaranje kartice „Raspored na stranici“ i rad sa temama, podešavanjem stranice, razmerom i poravnavanjem.

Alt+P

Otvaranje kartice „Formule“ i umetanje, praćenje i prilagođavanje funkcija i izračunavanja.

Alt+M

Otvaranje kartice „Podaci“ i povezivanje sa podacima, njihovo sortiranje, filtriranje, analiziranje i rad sa njima.

Alt+A

Otvaranje kartice „Redigovanje“ i provera pravopisa, dodavanje komentara i zaštita listova i radnih svezaka.

Alt+R

Otvaranje kartice „Prikaz“ i pregled preloma stranica i rasporeda, prikaz i skrivanje koordinatnih linija i naslova, podešavanje uveličanja zumiranjem, upravljanje prozorima i oknima i prikaz makroa.

Alt+W

Vrh stranice

Rad u okviru kartice trake i menije sa tastature

Željena radnja

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tastera za pristup.

Alt ili F10. Da biste se premestili na neku drugu karticu, koristite tasterske prečice ili tastere sa strelicama.

Premestili fokus na komande na traci.

Tab ili Shift+Tab

Premeštanje nadole, nagore, nalevo ili nadesno, odnosno između stavki na traci.

Strelica nadole, strelica nagore, strelica nalevo ili strelica nadesno

Aktiviranje izabranog dugmeta.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje liste za izabranu komandu.

Taster sa strelicom nadole

Otvaranje menija za izabrano dugme.

Alt+strelica nadole

Kada je otvoren meni ili podmeni, premeštanje na sledeću komandu.

Taster sa strelicom nadole

Razvijanje ili skupljanje trake.

Ctrl+F1

Otvaranje kontekstualnog menija.

Shift+F10 ili

kontekstualni taster

Premeštanje na podmeni kada je glavni meni otvoren ili izabran.

Taster sa strelicom nalevo

Vrh stranice

Najčešće korišćene prečice

Ova tabela navodi najčešće korišćene prečice u programu Excel 2016.

Željena radnja

Pritisnite

Zatvaranje unakrsne tabele

Ctrl+W

Otvaranje unakrsne tabele

Ctrl+O

Prelazak na karticu Početak

Alt+H

Čuvanje unakrsne tabele

Ctrl+S

Kopiranje

Ctrl+C

Lepljenje

Ctrl+V

Opoziv radnje

Ctrl+Z

Uklanjanje sadržaja ćelije

Taster Delete

Izbor boje popune

Alt+H, H

Isecanje

Ctrl+X

Prelazak na karticu Umetanje

Alt+N

Podebljavanje

Ctrl+B

Poravnavanje sadržaja ćelija po sredini

Alt+H, A, zatim C

Prelazak na karticu Raspored na stranici

Alt+P

Prelazak na karticu Podaci

Alt+A

Prelazak na karticu Prikaz

Alt+W

Oblikovanje ćelije iz kontekstualnog menija

SHIFT+F10 ili

kontekstualni taster

Dodavanje ivica

Alt+H, B

Brisanje kolone

Alt+H, D, zatim C

Prelazak na karticu Formula

Alt+M

Vrh stranice

Navigacija u ćelijama: tasterske prečice

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

Shift+Tab

Premeštanje za jednu ćeliju nagore na radnom listu.

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje za jednu ćeliju nadole na radnom listu.

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje za jednu ćeliju nalevo na radnom listu.

Taster sa strelicom nalevo

Premeštanje za jednu ćeliju nadesno na radnom listu.

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje do ivice aktuelne oblasti podataka na radnom listu.

Ctrl+taster sa strelicom

Ulazak u režim završetka, premeštanje na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu u kojem je aktivna ćelija i isključivanje režima završetka. Ako su ćelije prazne, premeštanje na poslednju ćeliju u redu ili koloni.

End, taster sa strelicom

Premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone.

Ctrl+End

Proširivanje izbora ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao).

Ctrl+Shift+End

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster Scroll Lock uključen.

Home+Scroll Lock

Premeštanje na početak reda na radnom listu. Home Premeštanje na početak radnog lista.

Ctrl+Home

Premeštanje nadole za jedan ekran na radnom listu.

Page Down

Premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

Ctrl+Page Down

Premeštanje nadesno za jedan ekran na radnom listu.

Alt+Page Down

Premeštanje nagore za jedan ekran na radnom listu.

Page Up

Premeštanje nalevo za jedan ekran na radnom listu.

Alt+Page Up

Premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

Ctrl+Page Up

Premeštanje nadesno za jednu ćeliju na radnom listu. Ili, na zaštićenom radnom listu, premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu.

Tab

Vrh stranice

Pravljenje izbora i izvršavanje radnji: tasterske prečice

Željena radnja

Pritisnite

Izbor celog radnog lista.

Ctrl+A ili Ctrl+Shift+razmaknica

Izbor aktuelnog i sledećeg lista u radnoj svesci.

Ctrl+Shift+Page Down

Izbor aktuelnog i prethodnog lista u radnoj svesci.

Ctrl+Shift+Page Up

Proširivanje izbora ćelija za jednu ćeliju.

Shift+taster sa strelicom

Proširivanje izbora ćelija do poslednje ćelije koja nije prazna i koja je u istoj koloni ili redu kao aktivna ćelija ili, ako je sledeća ćelija prazna, proširivanje izbora do sledeće ćelije koja nije prazna.

Ctrl+Shift+taster sa strelicom

Uključivanje režima za proširivanje i korišćenje tastera sa strelicama radi proširenja izbora. Pritisnite ponovo da biste isključili.

Uključivanje režima za proširivanje i korišćenje tastera sa strelicama radi proširenja izbora. Pritisnite ponovo da biste isključili. F8

Dodavanje nesusedne ćelije ili opsega izboru ćelija pomoću tastera sa strelicama.

Shift+F8

Započinjanje novog reda u istoj ćeliji.

Alt+Enter

Popunjavanje izabranog opsega ćelija aktuelnim unosom.

Ctrl+Enter

Dovršavanje unosa ćelije i izbor ćelije iznad.

Shift+Enter

Izbor cele kolone na radnom listu.

Ctrl+razmaknica

Izbor celog reda na radnom listu.

Shift+razmaknica

Izbor svih objekata na radnom listu kada je izabran neki objekat.

Ctrl+Shift+razmaknica

Proširivanje izbora ćelija do početka radnog lista.

Ctrl+Shift+Home

Izbor trenutne oblasti ako radni list sadrži podatke. Pritisnite taster po drugi put da biste izabrali trenutnu oblast i njene redove rezimea. Pritisnite po treći put da biste izabrali ceo radni list.

Ctrl+A ili Ctrl+Shift+razmaknica

Izbor trenutne oblasti oko aktivne ćelije ili izbor celog izveštaja izvedene tabele.

Ctrl+Shift+zvezdica (*)

Izaberite prvu komandu u meniju kada je vidljiv meni ili podmeni.

Home

Ponavljanje poslednje komande ili radnje, ako je to moguće.

Ctrl+Y

Opoziv poslednje radnje

Ctrl+Z

Vrh stranice

Oblikovanje u ćelijama: tasterske prečice

Željena radnja

Pritisnite

Oblikovanje ćelije pomoću dijaloga „Oblikovanje ćelija“.

Ctrl+1

Oblikovanje fontova pomoću dijaloga „Oblikovanje ćelija“.

Ctrl+Shift+F ili Ctrl+Shift+P

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj njen sadržaj. Ili, ako je za uređivanje isključeno za ćeliju, Premeštanje mesta umetanja u polju za formulu. Ako uređujete formule, Uključi/isključi režim zareza ili isključivanje tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

F2

Dodavanje ili uređivanje komentara ćelije.

Shift+F2

Umetanje praznih ćelija pomoću dijaloga „Umetanje“.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Prikazivanje dijaloga „Brisanje“ radi brisanja izabranih ćelija.

Ctrl+minus (-)

Unos trenutnog vremena.

Ctrl+Shift+dvotačka (:)

Unos trenutnog datuma.

Ctrl+tačka i zarez (;)

Prebacivanje između prikaza vrednosti ćelija ili formula na radnom listu.

Ctrl+kratkouzlazni akcenat (`)

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

Ctrl+apostrof (')

Premeštanje izabranih ćelija.

Ctrl+X

Kopiranje izabranih ćelija.

Ctrl+C

Lepljenje sadržaja na mesto umetanja, što zamenjuje izbor.

Ctrl+V

Lepljenje sadržaja pomoću dijaloga „Specijalno lepljenje“.

Ctrl+Alt+V

Primena kurziva na tekst ili uklanjanje oblikovanja kurzivom.

Ctrl+I ili Ctrl+3

Podebljavanje teksta ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem.

Ctrl+B ili Ctrl+2

Podvlačenje teksta ili uklanjanje podvlačenja.

Ctrl+U ili Ctrl+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem.

Ctrl+5

Prebacivanje između skrivanja objekata, prikaza objekata i prikaza čuvara mesta za objekte.

Ctrl+6

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije.

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija.

Ctrl+Shift+podvlaka (_)

Prikazivanje ili skrivanje simbola za prikaz strukture.

Ctrl+8

Skrivanje izabranih redova.

Ctrl+9

Skrivanje izabranih kolona.

Ctrl+0

Korišćenje komande „Popuni dole“ za kopiranje sadržaja i oblika najviše ćelije izabranog opsega u ćelije ispod.

Ctrl+D

Korišćenje komande „Popuni nadesno“ za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane.

Ctrl+R

Primena opšteg formata broja.

Ctrl+Shift+znak tilda (~)

Primena formata valute sa dva decimalna mesta (negativni brojevi u zagradama).

Ctrl+Shift+znak dolara ($)

Primena formata procenta bez decimalnih mesta.

Ctrl+Shift+procenat (%)

Primena naučnog formata brojeva sa dva decimalna mesta.

Ctrl+Shift+znak „karet“ (^)

Primena formata datuma sa danom, mesecom i godinom.

Ctrl+Shift+znak za broj (#)

Primena formata vremena sa časovima i minutima.

Ctrl+Shift+znak „et“ (@)

Primena formata brojeva sa dva decimalna mesta, znakom za razdvajanje hiljada i znakom minus (-) za negativne vrednosti.

Ctrl+Shift+znak uzvika (!)

Pravljenje ili uređivanje hiperveze.

Ctrl+K

Provera pravopisa na aktivnom radnom listu ili u izabranom opsegu.

F7

Prikaz opcija brze analize za izabrane ćelije koje sadrže podatke.

Ctrl+Q

Prikaz dijaloga „Pravljenje tabele“.

Ctrl+L ili Ctrl+T

Vrh stranice

Rad sa podacima, funkcijama i poljem za formulu: tasterske prečice

Željena radnja

Pritisnite

Izbor celog izveštaja izvedene tabele.

Ctrl+Shift+zvezdica (*)

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj njen sadržaj. Ili, ako je za uređivanje isključeno za ćeliju, Premeštanje mesta umetanja u polju za formulu. Ako uređujete formule, uključite režim tačku ili isključivanje tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

F2

Razvijanje ili skupljanje polja za formulu.

Ctrl+Shift+U

Otkazivanje unosa u ćeliju ili polje za formulu.

taster Esc

Dovršavanje unosa u polju za formulu i izbor ćelije ispod.

taster Enter

Premeštanje kursora na kraj teksta kada je u polju za formulu.

Ctrl+End

Izbor celog teksta u polju za formulu od pozicije kursora do kraja.

Ctrl+Shift+End

Izračunavanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama.

F9

Izračunavanje aktivnog radnog lista.

Shift+F9

Izračunavanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su promenjeni od poslednjeg izračunavanja.

Ctrl+Alt+F9

Provera zavisnih formula, a zatim izračunavanje svih ćelija u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Prikaz menija ili poruke za dugme „Proveravanje grešaka“.

Alt+Shift+F10

Prikaz dijaloga „Argumenti funkcije“ kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

Ctrl+A

Umetanje imena argumenata i zagrada kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

Ctrl+Shift+A

Pozivanje Brza Popuna automatski prepoznaje obrasce u susedne kolone i popunite trenutne kolone

Kombinacija tastera CTRL + E

Prolazak kroz sve kombinacije apsolutnih i relativnih referenci u formuli ako je izabrana referenca ćelije ili opseg.

F4

Umetanje funkcije.

Shift+F3

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu.

Ctrl+Shift+navodnici (")

Pravljenje ugrađenog grafikona od podataka u aktuelnom opsegu.

Alt+F1

Pravljenje grafikona od podataka u aktuelnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom.

F11

Definisanje imena koje se koristi u referencama.

Alt+M, M, D

Lepljenje imena iz dijaloga „Lepljenje imena“ (ako su imena definisana u radnoj svesci.

F3

Premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu obrasca za podatke.

Enter

Pravljenje, pokretanje, uređivanje ili brisanje makroa.

Alt+F8

Otvaranje programa Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt+F11

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Taster

Opis

F1

Prikazivanje okna zadatka Pomoć za Excel

Pritisak kombinacije tastera Ctrl+F1 prikazuje ili skriva traku.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+F1 kreira se ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom opsegu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Shift+F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj njen sadržaj. Ili, ako je za uređivanje isključeno za ćeliju, Premeštanje mesta umetanja u polju za formulu. Ako uređujete formule, Uključi/isključi tačku režimu ili isključivanje tako da možete da koristite tastere sa strelicama da biste kreirali referencu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije

Pritiskom kombinacije tastera Ctrl+F2 prikazuje se oblast pregleda pre štampanja na kartici Štampanje u prikazu Prikaz „Backstage“.

F3

Prikazivanje dijaloga Lepljenje imena. Dostupno samo ako su imena definisana u radnoj svesci (kartica Formule, grupa Definisana imena, Definiši ime).

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F3 prikazuje se dijalog Umetanje funkcije.

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+F4 zatvara se Excel.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F5 vraća se veličina prozora izabrane radne sveske u prethodno stanje.

F6

Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadatka i kontrola zumiranja. Na radnom listu koji je razdeljen (meni Prikaz, komande Upravljanje ovim prozorom, Zamrzni okna, Razdeli prozor) taster F6 uključuje razdeljena okna prilikom prebacivanja iz okna u oblast trake i obrnuto.

Pritiskom kombinacije tastera Shift+F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadatka i trake.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F6 vrši se prebacivanje u prozor sledeće radne sveske kada je otvoreno više radnih svezaka

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F7 izvršava se komanda Premesti u prozoru radne sveske kada prozor nije uvećan. Pomoću tastera sa strelicama premestite prozor, a kada završite pritisnite taster Enter ili taster Esc da biste otkazali.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F8 omogućava se dodavanje nesusedne ćelije ili opsega selekciji ćelija pomoću tastera sa strelicama.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F8 izvršava se komanda Veličina (meni Kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+F8 prikazuje se dijalog Makro za kreiranje, izvršavanje, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F9 izračunava se aktivni radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Alt+F9 izračunavaju se svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su se podaci promenili od poslednjeg računanja.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Shift+F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F9 smanjuje se prozor radne sveske na ikonu.

F10

Uključivanje i isključivanje saveta o tasterskim prečicama (pritiskom na taster Alt dobija se isto)

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F10 prikazuje se priručni meni za izabranu stavku.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+Shift+F10 prikazuju se meni ili poruka za dugme „Provera grešaka“.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F10 uvećava se ili vraća prvobitno izabrani prozor radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u trenutnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F11 umeće se novi radni list.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+F11 otvara se program Microsoft Visual Basic For Applications Editor u kojem možete kreirati makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice

Ostale korisne tasterske prečice

Taster

Opis

Alt

Prikazuje savete o tasterskim prečicama (nove prečice) na traci.

Na primer,

Alt, W, P prebacuje radni list u prikaz rasporeda na stranici.

Alt, W, L prebacuje radni list u normalni prikaz.

Alt, W, I prebacuje radni list u prikaz pregleda preloma stranice.

Tasteri sa strelicama

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Taster sa strelicom premešta se ivica tekuće oblast podataka u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija na poslednju ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom, ili ako je sledeća ćelija prazna proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koja nije prazna

Pritiskom na taster Strelica nalevo ili Strelica nadesno bira se kartica sa leve ili desne strane kada je izabrana traka. Kada je otvoren ili izabran podmeni, ovi tasteri služe za prebacivanje sa glavnog menija na podmeni i obrnuto. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje između dugmadi kartice.

Kada je otvoren meni ili podmeni, tasteri Strelica nalevo ili Strelica nadesno služe za biranje sledeće ili prethodne komande. Kada je izabrana kartica na traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

Pritiskom na taster Strelica nadole ili na kombinaciju tastera Alt+Strelica nadole otvara se izabrana padajuća lista

taster Backspace

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

Izbriši

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

End

End uključuje ili isključuje režim završetka. U režimu završetka možete pritisnuti taster sa strelicom da biste se premestili na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom. Režim završetka se automatski isključuje kada pritisnete taster sa strelicom. Uverite se da ste ponovo pritisnuli End pre nego što sledeći put pritisnete taster sa strelicom. Režim završetka se prikazuje na statusnoj traci kada je uključen.

Ako su ćelije prazne, pritisak na taster End pa na taster sa strelicom dovodi do premeštanja do poslednje ćelije u redu ili koloni.

Taster End takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

Pritiskom kombinacije tastera Ctrl+End vrši se premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako je kursor u polju za formulu, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+End kursor se pomera na kraj teksta.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End proširuje se selekcija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako je kursor u polju za formule, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End vrši se izbor celog teksta u polju za formule od pozicije kursora do kraja, što ne utiče na visinu polja za formule.

taster Enter

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite funkcijski taster F10 da biste aktivirali traku sa alatkama) ili izvršavanje radnje izabrane komande

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Enter započinje se novi red u istoj ćeliji

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Enter popunjava se izabrani opseg ćelija tekućim unosom

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Enter dovršava se unos u ćeliju i bira se ćelija iznad nje

taster Esc

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim primenjuje i vraća normalni režim ekrana da bi ponovo prikazao traku i statusnu traku.

Početak

Premeštanje na početak reda u radnom listu

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster Scroll Lock uključen

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Home vrši se premeštanje na početak radnog lista

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista

Page Down

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Down vrši se premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Down vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Down bira se tekući i sledeći list u radnoj svesci

Page Up

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Up vrši se premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Up vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Up bira se tekući i prethodni list u radnoj svesci

Razmaknica

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Razmaknica bira se cela kolona u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Razmaknica bira se ceo red u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica bira se ceo radni list

 • Ako radni list sadrži podatke, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica po drugi put bira se tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica po treći put bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica biraju se svi objekti na radnom listu

Pritiskom kombinacije tastera Alt+Razmaknica prikazuje se meni Kontrola za prozor programa Excel

Taster Tab

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Tab vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Tab vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Tab vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

Vrh stranice

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijske tastere i neke druge uobičajene tasterske prečice za Excel 2013. Ova grupa obuhvata tasterske prečice koje možete da koristite za pristup traci.

Savet : Da bi ova referenca bila dostupna kada radite, možda ćete želeti da biste odštampali ovu temu. Da biste odštampali ovu temu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + P.

Napomena : Ako radnje koje često koristite tasterske prečice, možete da zapišete makro da biste je napravili.

Važno : 

 • Ove prečice se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Pristup sa tastature na traci

Ako ste novi u traci, informacije u ovom odeljku mogu vam pomoći da razumete na traci tasterskih prečica modela. Na traci se dobija uz nove prečice, koji se zove Savete o tasterskim prečicamakoje možete da se pojavi kada pritisnete taster Alt.

Bedževi saveta o tasterskim prečicama koji se pojavljuju na traci

Da biste prikazali karticu na traci, pritisnite taster za karticu – na primer, pritisnite slovo "N" Umetni tabulator ili M na kartici formule . To čini sve na slovnih prečica za te kartice dugmad se pojavljuju. Pritisnite taster za dugme koje želite.

Da li će moje stare prečice i dalje funkcionisati?

Tasterske prečice koje počinju tasterom Ctrl i dalje funkcionišu u programu Microsoft Excel 2013. Na primer, kombinacija tastera Ctrl+C i dalje kopira u ostavu, a Ctrl+V i dalje lepi iz ostave.

Većina starih Alt+ prečica za meni i dalje funkcioniše. Međutim, morate znati celu prečicu napamet – ne postoje podsetnici na ekranu za slova koja treba pritisnuti. Na primer, pokušajte da pritisnete taster Alt, a zatim pritisnite neki od starih tastera za meni: E (Edit – „Uređivanje“), V (View – „Prikaz“), I (Insert – „Umetanje“) i tako dalje. Prikazuje se iskačući okvir sa napomenom da koristite tastersku prečicu iz starije verzije sistema Microsoft Office. Ako znate celu tastersku prečicu, nastavite i pokrenite komandu. Ako ne znate tastersku prečicu, pritisnite taster Esc i upotrebite bedževe za savet o tasterskoj prečici.

Tasterske prečice sa tasterom Ctrl

Taster

Opis

Ctrl+PgDn

Prebacivanje između kartica radnog lista, sleva nadesno

Ctrl+PgUp

Prebacivanje između kartica radnog lista, zdesna nalevo

Ctrl+Shift+&

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije

Ctrl+Shift_

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija

Ctrl+Shift+~

Primena opšteg formata broja

Ctrl+Shift+$

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi u zagradama)

Ctrl+Shift+%

Primena formata za procenat bez decimala

Ctrl+Shift+^

Primena naučnog formata za brojeve sa dve decimale

Ctrl+Shift+#

Primena formata za datum sa danom, mesecom i godinom

Ctrl+Shift+@

Primena formata za vreme sa časovima i minutima

Ctrl+Shift+!

Primena formata za brojeve sa dve decimale, znakom za razdvajanje za hiljade i znakom minus (-) za negativne vrednosti

Ctrl+Shift+*

Izbor tekuće oblasti oko aktivne ćelije (oblast podataka se nalazi između praznih redova i kolona)

Kod izvedene tabele ovi tasteri služe za izbor celog izveštaja izvedene tabele.

Ctrl+Shift+:

Unos tekućeg vremena

Ctrl+Shift+"

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

Ctrl+Shift+Plus (+)

Prikazivanje dijaloga Umetanje za umetanje prazne ćelije

Ctrl+Minus (-)

Prikazivanje dijaloga Brisanje za brisanje izabranih ćelija

Ctrl+;

Unos tekućeg datuma

Ctrl+`

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i formula u radnom listu

Ctrl+'

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

Ctrl+1

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelije

Ctrl+2

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

Ctrl+3

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

Ctrl+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

Ctrl+5

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem

Ctrl+6

Naizmenično skrivanje i prikazivanje objekata

Ctrl+8

Prikazivanje odnosno skrivanje simbola za prikaz strukture

Ctrl+9

Skrivanje izabranih redova

Ctrl+0

Skrivanje izabranih kolona

Ctrl+A

Izbor celog radnog lista

Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A birate ceo radni list.

Prikazivanje dijaloga Argumenti funkcije kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+A umeću se imena argumenata i zagrade kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

Ctrl+B

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

Ctrl+C

Kopiranje izabranih ćelija

Ctrl+D

Korišćenje komande Popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod

Ctrl+E

Pozivanje Brza Popuna automatski prepoznaje obrasce u susedne kolone i popunite trenutne kolone

Ctrl+F

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Pronađi

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F5 takođe se prikazuje ova kartica, dok se pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F4 ponavlja poslednja radnja Pronađi.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+F otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font.

Ctrl+G

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na funkcijski taster F5 takođe se prikazuje ovaj dijalog.

Ctrl+H

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Zameni.

Ctrl+I

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

Ctrl+K

Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloga Uređivanje hiperveze za izabrane postojeće hiperveze

Ctrl+L

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

Ctrl+N

Kreiranje nove, prazne radne sveske

Ctrl+O

Prikazivanje dijaloga Otvaranje za otvaranje ili pronalaženje datoteke

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+O biraju se sve ćelije koje sadrže komande.

Ctrl+P

Prikazivanje kartice Štampanje u prikazu Prikaz „Microsoft Office Backstage“.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+P otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font.

Ctrl+Q

Prikazuje opcije Brza analiza za podatke kada imate ćelije koje sadrže te izabrane podatke.

Ctrl+R

Korišćenje komande Popuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane

Ctrl+S

Čuvanje aktivne datoteke sa njenim tekućim imenom, lokacijom i formatom

Ctrl+T

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

Ctrl+U

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+Shift+U omogućava se prebacivanje između razvijenog i skupljenog polja za formule.

Ctrl+V

Umetanje sadržaja ostave na mesto umetanja i zamena bilo koje selekcije. Kombinacija tastera je raspoloživa samo ako ste prethodno isekli ili kopirali objekat, tekst ili sadržaj ćelije.

Kombinacija tastera Ctrl+Alt+V prikazuje dijalog Specijalno lepljenje. On je dostupan samo pošto isečete ili kopirate objekat, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

Ctrl+W

Zatvaranje prozora izabrane radne sveske

Ctrl+X

Isecanje izabranih ćelija

Ctrl+Y

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Ctrl+Z

Korišćenje komande Opozovi radnju da bi se opozvala poslednja komanda ili izbrisao poslednji unos koji ste upisali

Savet : Ctrl kombinacije Ctrl+J i Ctrl+M su trenutno nedodeljene prečice.

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Taster

Opis

F1

Prikazivanje okna zadatka Pomoć za Excel

Kombinaciju tastera CTRL + F1 prikazuje ili skriva traku.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+F1 kreira se ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom opsegu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Shift+F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj sadržaja aktivne ćelije. Takođe, mesto umetanja se pomera u polju za formulu kada je uređivanje u ćeliji isključeno.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije

Pritiskom kombinacije tastera Ctrl+F2 prikazuje se oblast pregleda pre štampanja na kartici Štampanje u prikazu Prikaz „Backstage“.

F3

Prikazivanje dijaloga Lepljenje imena. Dostupno samo ako su imena definisana u radnoj svesci (kartica Formule, grupa Definisana imena, Definiši ime).

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F3 prikazuje se dijalog Umetanje funkcije.

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+F4 zatvara se Excel.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F5 vraća se veličina prozora izabrane radne sveske u prethodno stanje.

F6

Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadataka i kontrola zuma. U radnom listu koji je podeljen (meniPrikaz , Upravljanje ovim prozorom, Zamrzni okna, komanda " Razdeli prozor "), F6 uključuje razdeljenih okana prilikom prebacivanja između okana i na traci poslova.

SHIFT + F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrole zuma, okno zadatka i trake.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F6 vrši se prebacivanje u prozor sledeće radne sveske kada je otvoreno više radnih svezaka

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F7 izvršava se komanda Premesti u prozoru radne sveske kada prozor nije uvećan. Pomoću tastera sa strelicama premestite prozor, a kada završite pritisnite taster Enter ili taster Esc da biste otkazali.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F8 omogućava se dodavanje nesusedne ćelije ili opsega selekciji ćelija pomoću tastera sa strelicama.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F8 izvršava se komanda Veličina (meni Kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+F8 prikazuje se dijalog Makro za kreiranje, izvršavanje, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F9 izračunava se aktivni radni list.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Alt+F9 izračunavaju se svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su se podaci promenili od poslednjeg računanja.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Shift+F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije za koje nije naznačeno da treba da se računaju.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F9 smanjuje se prozor radne sveske na ikonu.

F10

Uključivanje i isključivanje saveta o tasterskim prečicama (pritiskom na taster Alt dobija se isto)

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F10 prikazuje se priručni meni za izabranu stavku.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+Shift+F10 prikazuju se meni ili poruka za dugme „Provera grešaka“.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+F10 uvećava se ili vraća prvobitno izabrani prozor radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u trenutnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+F11 umeće se novi radni list.

Pritiskom kombinacije tastera Alt+F11 otvara se program Microsoft Visual Basic For Applications Editor u kojem možete kreirati makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice

Ostale korisne tasterske prečice

Taster

Opis

Alt

Prikazuje savete o tasterskim prečicama (nove prečice) na traci.

Na primer,

Alt, W, P prebacuje radni list u prikaz rasporeda na stranici.

Alt, W, L prebacuje radni list u normalni prikaz.

Alt, W, I prebacuje radni list u prikaz pregleda preloma stranice.

Tasteri sa strelicama

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Taster sa strelicom premešta se ivica tekuće oblast podataka u radnom listu.

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija na poslednju ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom, ili ako je sledeća ćelija prazna proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koja nije prazna

Strelica nalevo ili strelica nadesno će izabrati karticu levo ili desno kada je izabrana opcija na traci. Ako je podmeni otvoren ili izabran, ovi tasteri služe prebacivanje između glavnog menija i podmenija. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje dugmadi kartice.

Strelica nadole ili strelica nagore za biranje sledeće ili prethodne komande kada je meni ili podmeni otvoren. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

Pritiskom na taster Strelica nadole ili na kombinaciju tastera Alt+Strelica nadole otvara se izabrana padajuća lista

taster Backspace

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

Izbriši

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

End

End uključuje ili isključuje režim završetka. U režimu završetka možete pritisnuti taster sa strelicom da biste se premestili na sledeću ćeliju koja nije prazna u istoj koloni ili redu sa aktivnom ćelijom. Režim završetka se automatski isključuje kada pritisnete taster sa strelicom. Uverite se da ste ponovo pritisnuli End pre nego što sledeći put pritisnete taster sa strelicom. Režim završetka se prikazuje na statusnoj traci kada je uključen.

Ako su ćelije prazne, pritisak na taster End pa na taster sa strelicom dovodi do premeštanja do poslednje ćelije u redu ili koloni.

Taster End takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

Pritiskom kombinacije tastera Ctrl+End vrši se premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako je kursor u polju za formulu, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+End kursor se pomera na kraj teksta.

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End proširuje se selekcija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako je kursor u polju za formule, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End vrši se izbor celog teksta u polju za formule od pozicije kursora do kraja, što ne utiče na visinu polja za formule.

taster Enter

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite funkcijski taster F10 da biste aktivirali traku sa alatkama) ili izvršavanje radnje izabrane komande

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Enter započinje se novi red u istoj ćeliji

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Enter popunjava se izabrani opseg ćelija tekućim unosom

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Enter dovršava se unos u ćeliju i bira se ćelija iznad nje

taster Esc

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim je primenjeno i vraća normalni režim ekrana da biste prikazali traku i statusnu traku ponovo.

Početak

Premeštanje na početak reda u radnom listu

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster Scroll Lock uključen

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Home vrši se premeštanje na početak radnog lista

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista

Page Down

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Down vrši se premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Down vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Down bira se tekući i sledeći list u radnoj svesci

Page Up

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Alt+Page Up vrši se premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Page Up vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Page Up bira se tekući i prethodni list u radnoj svesci

Razmaknica

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Razmaknica bira se cela kolona u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Razmaknica bira se ceo red u radnom listu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica bira se ceo radni list

 • Ako radni list sadrži podatke, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica po drugi put bira se tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica po treći put bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Razmaknica biraju se svi objekti na radnom listu

Pritiskom kombinacije tastera Alt+Razmaknica prikazuje se meni Kontrola za prozor programa Excel

Taster Tab

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera Shift+Tab vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Tab vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

Pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Tab vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

Vrh stranice

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijske tastere i neke druge uobičajene tasterske prečice za Excel 2010. Ova grupa obuhvata tasterske prečice koje možete da koristite za pristup traci.

Napomena : Ako koristite Microsoft Excel Starter 2010, imajte na umu da su sve opcije naveden za Excel podržane u Excel Starter 2010.

Savet : Da bi ova referenca bila dostupna kada radite, možda ćete želeti da biste odštampali ovu temu. Da biste odštampali ovu temu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + P.

Napomena : Ako radnje koje često koristite tasterske prečice, možete da zapišete makro da biste je napravili.

Važno : 

 • Ove prečice se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Pristup sa tastature na traci

Ako ste novi u traci, informacije u ovom odeljku mogu vam pomoći da razumete na traci tasterskih prečica modela. Na traci se dobija uz nove prečice, koji se zove Savete o tasterskim prečicamakoje možete da se pojavi kada pritisnete taster Alt.

Bedževi saveta o tasterskim prečicama koji se pojavljuju na traci

Da biste prikazali karticu na traci, pritisnite taster za karticu – na primer, pritisnite slovo "N" Umetni tabulator ili M na kartici formule . To čini sve na slovnih prečica za te kartice dugmad se pojavljuju. Pritisnite taster za dugme koje želite.

Da li će moje stare prečice i dalje funkcionisati?

Tasterske prečice koje počinju sa tasterom CTRL će i dalje funkcionisati u programu Excel 2010. Na primer, kombinacija tastera CTRL + C i dalje kopira u ostavu i kombinaciju tastera CTRL + V i dalje lepi iz ostave.

Većina stare ALT + meni prečice i dalje raditi. Međutim, treba da znate puno prečica iz memorije – nema ekrana podsetnika za slova šta treba da pritisnete. Na primer, pokušajte da pritisnete taster ALT, a zatim pritisnite neki od stare meni tasteri E (Uredi), V (Prikaz), koje (Umetanje), i tako dalje. Polje iskače govore koristite tastersku prečicu iz prethodnih verzija sistema Microsoft Office. Ako znate celu tastera, napred i pokrenuli komandu. Ako ne znate niz, pritisnite taster ESC i umesto toga koristite slovnih prečica.

Tasterske prečice sa tasterom CTRL

Savet : Preuzmu ili štampaju kartica sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice - prečice Ctrl. (PDF)

Taster

Opis

CTRL+PgUp

Prebacivanje između kartica radnog lista, sleva nadesno

Kombinaciju tastera CTRL + PgDn

Prebacivanje između kartica radnog lista, zdesna nalevo

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT +)

Otkrivanje skrivenih redova u selekciji.

Kombinacija tastera CTRL + SHIFT + &

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT_

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + ~

Primena opšteg formata broja

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + $

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi u zagradama)

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + %

Primena formata za procenat bez decimala

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + ^

Primena naučnog formata za brojeve sa dve decimale

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + #

Primena formata za datum sa danom, mesecom i godinom

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + @

Primena formata za vreme sa časovima i minutima

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT +!

Primena formata za brojeve sa dve decimale, znakom za razdvajanje za hiljade i znakom minus (-) za negativne vrednosti

CTRL+SHIFT+*

Izbor tekuće oblasti oko aktivne ćelije (oblast podataka se nalazi između praznih redova i kolona)

Kod izvedene tabele ovi tasteri služe za izbor celog izveštaja izvedene tabele.

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT +:

Unos tekućeg vremena

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + "

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + znak Plus (+)

Prikazivanje dijaloga Umetanje za umetanje prazne ćelije

Kombinaciju tastera CTRL + Minus (-)

Prikazivanje dijaloga Brisanje za brisanje izabranih ćelija

KOMBINACIJU TASTERA CTRL +;

Unos tekućeg datuma

KOMBINACIJU TASTERA CTRL +'

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i formula u radnom listu

CTRL+'

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

CTRL+1

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelije

CTRL+2

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

CTRL+3

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

CTRL+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

CTRL+5

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem

CTRL+6

Naizmenično skrivanje i prikazivanje objekata

CTRL+8

Prikazivanje odnosno skrivanje simbola za prikaz strukture

CTRL+9

Skrivanje izabranih redova

CTRL+0

Skrivanje izabranih kolona

CTRL+A

Izbor celog radnog lista

Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera CTRL+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A birate ceo radni list.

Prikazivanje dijaloga Argumenti funkcije kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + A umeću imena argumenata i zagrade kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

CTRL+B

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

CTRL+C

Kopiranje izabranih ćelija

CTRL+D

Korišćenje komande Popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod

CTRL+F

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Pronađi

SHIFT + F5 takođe se prikazuje Ova kartica, dok SHIFT + F4 ponavlja poslednja radnja Pronalaženje .

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font .

CTRL+G

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na funkcijski taster F5 takođe se prikazuje ovaj dijalog.

CTRL+H

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Zameni.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

CTRL+K

Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloga Uređivanje hiperveze za izabrane postojeće hiperveze

CTRL+L

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

CTRL+N

Kreiranje nove, prazne radne sveske

CTRL+O

Prikazivanje dijaloga Otvaranje za otvaranje ili pronalaženje datoteke

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + O biraju se sve ćelije koje sadrže komentare.

CTRL+P

Prikazivanje kartice Štampanje u prikazu Prikaz „Microsoft Office Backstage“.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + P otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font .

CTRL+R

Korišćenje komande Popuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane

CTRL+S

Čuvanje aktivne datoteke sa njenim tekućim imenom, lokacijom i formatom

CTRL+T

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

CTRL+U

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + U omogućava se prebacivanje između razvijenog i skupljenog polja za formule.

CTRL+V

Umetanje sadržaja ostave na mesto umetanja i zamena bilo koje selekcije. Kombinacija tastera je raspoloživa samo ako ste prethodno isekli ili kopirali objekat, tekst ili sadržaj ćelije.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + V prikazuje dijalog Specijalno lepljenje . Dostupno tek pošto ste da isečeni ili kopirani objekat, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

CTRL+W

Zatvaranje prozora izabrane radne sveske

CTRL+X

Isecanje izabranih ćelija

CTRL+Y

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

CTRL+Z

Korišćenje komande Opozovi radnju da bi se opozvala poslednja komanda ili izbrisao poslednji unos koji ste upisali

Savet : CTRL cominbations kombinaciju tastera CTRL + E, CTRL + J, kombinacija tastera CTRL + M i kombinaciju tastera CTRL + Q su trenutno nedodeljene prečice.

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Savet : Preuzmu ili štampaju kartica sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice - funkcijski tasteri. (PDF)

Taster

Opis

F1

Prikazivanje okna zadatka Pomoć za Excel

Kombinaciju tastera CTRL + F1 prikazuje ili skriva traku.

ALT + F1 kreira se ugrađeni grafikon od podataka u trenutnom opsegu.

ALT + SHIFT + F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj sadržaja aktivne ćelije. Takođe, mesto umetanja se pomera u polju za formulu kada je uređivanje u ćeliji isključeno.

SHIFT + F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije.

Kombinaciju tastera CTRL + F2 prikazuje se oblast pregleda pre štampanja na kartici " Štampanje " u Prikaz „Backstage“.

F3

Prikazuje dijalog za Lepljenje imena . Dostupno samo ako postoje postojeća imena u radnoj svesci.

SHIFT + F3 prikazuje dijalog za Umetanje funkcije .

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Kada se u formuli izabere referenca ili opseg ćelije, F4 prolazi kroz sve različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

CTRL + F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

ALT + F4 zatvara se Excel.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

CTRL + F5 vraća se veličina prozora izabrane radne sveske.

F6

Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadataka i kontrola zuma. U radnom listu koji je podeljen (meniPrikaz , Upravljanje ovim prozorom, Zamrzni okna, komanda " Razdeli prozor "), F6 uključuje razdeljenih okana prilikom prebacivanja između okana i na traci poslova.

SHIFT + F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrole zuma, okno zadatka i trake.

CTRL + F6 vrši se prebacivanje u prozor sledeće radne sveske kada je otvoreno više prozora radne sveske.

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Kombinaciju tastera CTRL + F7 izvršava se komanda Premesti na prozor radne sveske kada nije uvećan. Koristite tastere sa strelicama za premeštanje prozora, a kada završite pritisnite taster ENTER ili taster ESC da biste otkazali.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

SHIFT + F8 omogućava vam da biste dodali Nesusedne ćelije ili opsega izbora ćelija koristeći tastere sa strelicama.

Kombinaciju tastera CTRL + F8 izvršava se komanda Veličina (meni kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

ALT + F8 prikazuje dijalog makro za kreiranje, pokrenite, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

SHIFT + F9 izračunava se aktivni radni list.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + F9 izračunava svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su se promenile nakon poslednjeg izračunavanja.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + SHIFT + F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije nije naznačeno da treba da se izračuna.

Kombinacija tastera CTRL + F9 umanjuje prozor radne sveske na ikonu.

F10

Pretvara saveti za tastere za isključivanje. (Pritiskanjem tastera ALT radi istu stvar.)

SHIFT + F10 prikazuje priručnog menija za izabranu stavku.

ALT + SHIFT + F10 prikazuje se meni ili poruka za dugme Provera grešaka.

CTRL + F10 uvećava se ili vraća prvobitno prozora izabrane radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u trenutnom opsegu na zasebnom listu sa grafikonom

SHIFT + F11 umeće se novi radni list.

ALT + F11 otvara Microsoft Visual Basic za aplikacije Editor u kojem možete da kreirate makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice

Ostale korisne tasterske prečice

Napomena : Preuzmu ili štampaju kartica sa kratkim uputstvima: Tasterske prečice - razno. (PDF)

Taster

Opis

ALT

Prikazuje savete o tasterskim prečicama (nove prečice) na traci.

Na primer,

ALT, W, P prebacuje radni list u prikazu rasporeda na stranici.

ALT, W, L prebacuje radni list u normalnom prikazu.

ALT, W, I prebacuje radni list u prikaz pregleda preloma stranice.

TASTERI SA STRELICAMA

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

Kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom premešta na ivicu trenutni oblast podataka u radnom listu.

SHIFT + taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica proširuje se selekcija ćelija do poslednje ćelije koje nisu prazne u istoj koloni ili redu kao aktivne ćelije, ili ako na sledeću ćeliju prazno, proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koje nisu prazne.

STRELICA nalevo ili strelica nadesno će izabrati karticu sa leve ili desne strane kada je izabrana opcija na traci. Ako je podmeni otvoren ili izabran, ovi tasteri služe prebacivanje između glavnog menija i podmenija. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje dugmadi kartice.

STRELICA nadole ili strelica nagore za biranje sledeće ili prethodne komande kada je meni ili podmeni otvoren. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

STRELICA nadole ili ALT + strelica nadole Otvara izabrane padajuće liste.

BACKSPACE

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

IZBRIŠI

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

END

KRAJ uključuje End režimu. U režimu za završi, onda možete da pritisnete tastere sa strelicama da biste se premestili u sledeću ćeliju u istoj koloni ili redu kao aktivne ćelije koje nisu prazne. Ako su ćelije prazne, pritisak na taster END praćeno sa strelicom vrši se premeštanje na poslednju ćeliju u redu ili koloni.

Taster END takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

CTRL + END vrši se premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako se kursor nalazi u polju za formulu, CTRL + END Premešta kursor na kraj teksta.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + END proširuje se selekcija ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako se kursor nalazi u polju za formulu, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + END bira sav tekst u polju za formulu od pozicije kursora do kraja – to ne utiče na visinu polja za formulu.

ENTER

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite funkcijski taster F10 da biste aktivirali traku sa alatkama) ili izvršavanje radnje izabrane komande

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

ALT + ENTER započinje se novi red u istoj ćeliji.

CTRL + ENTER popunjava se izabrani opseg ćelija tekućim unosom.

SHIFT + ENTER dovršava se unos u ćeliju i bira se ćelija iznad.

ESC

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim je primenjeno i vraća normalni režim ekrana da biste prikazali traku i statusnu traku ponovo.

HOME

Premeštanje na početak reda u radnom listu

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen.

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

CTRL + HOME vrši se premeštanje na početak radnog lista.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + HOME proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista.

PAGE DOWN

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

ALT + PAGE DOWN vrši se Premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu.

Kombinacija tastera CTRL + PAGE DOWN vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + PAGE DOWN bira se tekući i sledeći list u radnoj svesci.

PAGE UP

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

ALT + PAGE UP vrši se Premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu.

CTRL + PAGE UP vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + PAGE UP bira se tekući i prethodni list u radnoj svesci.

RAZMAKNICA

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

CTRL + RAZMAKNICA bira se cela kolona na radnom listu.

SHIFT + RAZMAKNICA bira se ceo red u radnom listu.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA bira se ceo radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA po drugi put bira tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA treću put bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA biraju se svi objekti na radnom listu.

ALT + RAZMAKNICA prikazuje se meni kontrola za prozor programa Excel.

TAB

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

SHIFT + TAB vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

Kombinaciju tastera CTRL + TAB vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + TAB vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu.

Ovaj članak opisuje tasterske prečice, funkcijski tasteri i neke druge uobičajene tasterske prečice za Excel 2007. Ova grupa obuhvata tasterske prečice koje možete da koristite za pristup traci.

Savet : Da bi ova referenca bila dostupna kada radite, možda ćete želeti da biste odštampali ovu temu. Da biste odštampali ovu temu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + P.

Napomena : Ako radnje koje često koristite tasterske prečice, možete da zapišete makro da biste je napravili.

Važno : 

 • Ove prečice se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Tasterske prečice sa tasterom CTRL

Taster

Opis

CTRL+PgUp

Prebacivanje između kartica radnog lista, sleva nadesno

Kombinaciju tastera CTRL + PgDn

Prebacivanje između kartica radnog lista, zdesna nalevo

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT +)

Otkrivanje skrivenih redova u selekciji.

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT +)

Otkrivanje skrivenih kolona u selekciji.

Kombinacija tastera CTRL + SHIFT + &

Primena spoljne ivice na izabrane ćelije

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT_

Uklanjanje spoljne ivice sa izabranih ćelija

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + ~

Primena opšteg formata broja

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + $

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi u zagradama)

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + %

Primena formata za procenat bez decimala

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + ^

Primenjuje eksponencijalnog formata za brojeve sa dve decimale.

KOMBINACIJU TASTERA CTRL + SHIFT + #

Primena formata za datum sa danom, mesecom i godinom

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + @

Primena formata za vreme sa časovima i minutima

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT +!

Primena formata za brojeve sa dve decimale, znakom za razdvajanje za hiljade i znakom minus (-) za negativne vrednosti

CTRL+SHIFT+*

Izbor tekuće oblasti oko aktivne ćelije (oblast podataka se nalazi između praznih redova i kolona)

Kod izvedene tabele ovi tasteri služe za izbor celog izveštaja izvedene tabele.

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT +:

Unos tekućeg vremena

KOMBINACIJA TASTERA CTRL + SHIFT + "

Kopiranje vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + znak Plus (+)

Prikazivanje dijaloga Umetanje za umetanje prazne ćelije

Kombinaciju tastera CTRL + Minus (-)

Prikazivanje dijaloga Brisanje za brisanje izabranih ćelija

KOMBINACIJU TASTERA CTRL +;

Unos tekućeg datuma

KOMBINACIJU TASTERA CTRL +'

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i formula u radnom listu

CTRL+'

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

CTRL+1

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelije

CTRL+2

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

CTRL+3

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

CTRL+4

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

CTRL+5

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem

CTRL+6

Naizmenično Skrivanje objekata, prikazivanje objekata i prikazivanje čuvara mesta za objekte.

CTRL+8

Prikazivanje odnosno skrivanje simbola za prikaz strukture

CTRL+9

Skrivanje izabranih redova

CTRL+0

Skrivanje izabranih kolona

CTRL+A

Izbor celog radnog lista

Ako radni list sadrži podatke, CTRL + A bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + A po drugi put bira se tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + A treći put bira se ceo radni list.

Prikazivanje dijaloga Argumenti funkcije kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + A umeću imena argumenata i zagrade kada se mesto umetanja nalazi desno od imena funkcije u formuli.

CTRL+B

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

CTRL+C

Kopiranje izabranih ćelija

Kombinaciju tastera CTRL + C iza kojeg sledi drugu kombinaciju tastera CTRL + C prikazuje u ostavu.

CTRL+D

Korišćenje komande Popuni nadole za kopiranje sadržaja i oblika prve ćelije izabranog opsega u ćelije ispod

CTRL+F

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Pronađi

SHIFT + F5 takođe se prikazuje Ova kartica, dok SHIFT + F4 ponavlja poslednja radnja Pronalaženje .

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font .

CTRL+G

Prikazivanje dijaloga Idi na

Pritiskom na funkcijski taster F5 takođe se prikazuje ovaj dijalog.

CTRL+H

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje i zamena u kome je izabrana kartica Zameni.

CTRL+I

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

CTRL+K

Prikazivanje dijaloga Umetanje hiperveze za nove hiperveze ili dijaloga Uređivanje hiperveze za izabrane postojeće hiperveze

CTRL+N

Kreiranje nove, prazne radne sveske

CTRL+O

Prikazivanje dijaloga Otvaranje za otvaranje ili pronalaženje datoteke

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + O biraju se sve ćelije koje sadrže komentare.

CTRL+P

Prikazuje dijalog za Štampanje .

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + P otvara se dijalog Oblikovanje ćelija u kome je izabrana kartica Font .

CTRL+R

Korišćenje komande Popuni nadesno za kopiranje sadržaja i oblika ćelije koja je krajnje levo u izabranom opsegu u ćelije sa desne strane

CTRL+S

Čuvanje aktivne datoteke sa njenim tekućim imenom, lokacijom i formatom

CTRL+T

Prikazivanje dijaloga Kreiranje tabele

CTRL+U

Primena ili uklanjanje oblikovanja podvlačenjem

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + U omogućava se prebacivanje između razvijenog i skupljenog polja za formule.

CTRL+V

Umetanje sadržaja ostave na mesto umetanja i zamena bilo koje selekcije. Kombinacija tastera je raspoloživa samo ako ste prethodno isekli ili kopirali objekat, tekst ili sadržaj ćelije.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + V prikazuje dijalog Specijalno lepljenje . Dostupno tek pošto ste da isečeni ili kopirani objekat, tekst ili sadržaj ćelije na radnom listu ili u drugom programu.

CTRL+W

Zatvaranje prozora izabrane radne sveske

CTRL+X

Isecanje izabranih ćelija

CTRL+Y

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

CTRL+Z

Korišćenje komande Opozovi radnju da bi se opozvala poslednja komanda ili izbrisao poslednji unos koji ste upisali

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + Z koristi komandu Opozivanje ili Ponavljanje da opozovete ili vraćanje u prethodno stanje poslednje automatskog ispravljanja automatsko ispravljanje pametnih oznaka prikazuju.

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Taster

Opis

F1

Prikazivanje okna zadatka Pomoć za Microsoft Office Excel .

Kombinaciju tastera CTRL + F1 prikazuje ili skriva traku, komponenta Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

ALT + F1 kreira grafikon od podataka u trenutnom opsegu.

ALT + SHIFT + F1 umeće se novi radni list.

F2

Uređivanje aktivne ćelije i postavljanje mesta umetanja na kraj sadržaja aktivne ćelije. Takođe, mesto umetanja se pomera u polju za formulu kada je uređivanje u ćeliji isključeno.

SHIFT + F2 dodaje se ili uređuje komentar ćelije.

Kombinaciju tastera CTRL + F2 prikazuje prozora pregled pre štampanja.

F3

Prikazuje dijalog za Lepljenje imena .

SHIFT + F3 prikazuje dijalog za Umetanje funkcije .

F4

Ponavljanje poslednje komande ili radnje ako je to moguće

Kada je u formuli izabere referenca na ćeliju ili opseg, F4 prolazi kroz različite kombinacije apsolutnih i relativnih referenci.

CTRL + F4 zatvara se prozor izabrane radne sveske.

F5

Prikazivanje dijaloga Idi na

CTRL + F5 vraća se veličina prozora izabrane radne sveske.

F6

Prebacivanje između radnog lista, trake, okna zadataka i kontrola zuma. U radnom listu koji je podeljen (meniPrikaz , Upravljanje ovim prozorom, Zamrzni okna, komanda " Razdeli prozor "), F6 uključuje razdeljenih okana prilikom prebacivanja između okana i na traci poslova.

SHIFT + F6 vrši se prebacivanje između radnog lista, kontrole zuma, okno zadatka i trake.

CTRL + F6 vrši se prebacivanje u prozor sledeće radne sveske kada je otvoreno više prozora radne sveske.

F7

Prikazivanje dijaloga Pravopis za proveru pravopisa u aktivnom radnom listu ili izabranom opsegu

Kombinaciju tastera CTRL + F7 izvršava se komanda Premesti na prozor radne sveske kada nije uvećan. Koristite tastere sa strelicama za premeštanje prozora, a kada završite pritisnite taster ENTER ili taster ESC da biste otkazali.

F8

Uključivanje i isključivanje režima proširivanja. U režimu proširivanja, na statusnoj liniji pojavljuje se tekst Proširena selekcija, a tasteri sa strelicama služe za proširivanje selekcije.

SHIFT + F8 omogućava vam da biste dodali Nesusedne ćelije ili opsega izbora ćelija koristeći tastere sa strelicama.

Kombinaciju tastera CTRL + F8 izvršava se komanda Veličina (meni kontrola za prozor radne sveske) kada radna sveska nije uvećana.

ALT + F8 prikazuje dijalog makro za kreiranje, pokrenite, uređivanje ili brisanje makroa.

F9

Računanje svih radnih listova u svim otvorenim radnim sveskama

SHIFT + F9 izračunava se aktivni radni list.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + F9 izračunava svi radni listovi u svim otvorenim radnim sveskama, bez obzira na to da li su se promenile nakon poslednjeg izračunavanja.

Kombinaciju tastera CTRL + ALT + SHIFT + F9 ponovo se proveravaju zavisne formule i računaju sve ćelije u svim otvorenim radnim sveskama, uključujući i ćelije nije naznačeno da treba da se izračuna.

Kombinacija tastera CTRL + F9 umanjuje prozor radne sveske na ikonu.

F10

Pretvara saveti za tastere za isključivanje.

SHIFT + F10 prikazuje priručnog menija za izabranu stavku.

ALT + SHIFT + F10 prikazuje se meni ili poruka za pametne oznake. Ako ima više od jedne pametne oznake, on vrši se prebacivanje na sledeću pametnu oznaku i prikazuje njen meni ili poruka.

CTRL + F10 uvećava se ili vraća prvobitno prozora izabrane radne sveske.

F11

Kreiranje grafikona od podataka u trenutnom opsegu.

SHIFT + F11 umeće se novi radni list.

ALT + F11 otvara Microsoft Visual Basic Editor, u kojem možete da kreirate makro pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Prikazivanje dijaloga Sačuvaj kao

Vrh stranice

Ostale korisne tasterske prečice

Taster

Opis

TASTERI SA STRELICAMA

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno u radnom listu

Kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom premešta na ivicu trenutni oblast podataka u radnom listu.

SHIFT + taster sa strelicom proširuje se selekcija ćelija za jednu ćeliju.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica proširuje se selekcija ćelija do poslednje ćelije koje nisu prazne u istoj koloni ili redu kao aktivne ćelije, ili ako na sledeću ćeliju prazno, proširuje se selekcija na sledeću ćeliju koje nisu prazne.

STRELICA nalevo ili strelica nadesno će izabrati karticu sa leve ili desne strane kada je izabrana opcija na traci. Ako je podmeni otvoren ili izabran, ovi tasteri služe prebacivanje između glavnog menija i podmenija. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje dugmadi kartice.

STRELICA nadole ili strelica nagore za biranje sledeće ili prethodne komande kada je meni ili podmeni otvoren. Kada je izabrana kartica na glavnoj traci, ovi tasteri služe za kretanje nagore ili nadole u grupi kartica.

U dijalogu tasteri sa strelicama služe za prelazak sa opcije na opciju u otvorenoj padajućoj listi ili u grupi opcija

STRELICA nadole ili ALT + strelica nadole Otvara izabrane padajuće liste.

BACKSPACE

Brisanje znaka s leve strane u polju za formulu

Takođe, brisanje sadržaja izabranih ćelija

U režimu uređivanja ćelija, briše znak levo od mesta umetanja.

IZBRIŠI

Uklanjanje sadržaja ćelije (podataka i formula) iz izabranih ćelija bez uticaja na oblike ćelija ili komentare

U režimu uređivanja ćelija, briše znak desno od mesta umetanja.

END

Premeštanje na ćeliju u donjem desnom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen.

Takođe bira poslednju komandu u meniju kada je meni ili podmeni vidljiv.

CTRL + END vrši se premeštanje na poslednju ćeliju na radnom listu, u najniži korišćeni red krajnje desne korišćene kolone. Ako se kursor nalazi u polju za formulu, CTRL + END Premešta kursor na kraj teksta.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + END proširuje se selekcija ćelija do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao). Ako se kursor nalazi u polju za formulu, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + END bira sav tekst u polju za formulu od pozicije kursora do kraja – to ne utiče na visinu polja za formulu.

ENTER

Dovršavanje unosa u ćeliju iz ćelije ili polja za formulu i biranje ćelije ispod (podrazumevano)

U obrascu sa podacima, premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

Otvaranje izabranog menija (pritisnite funkcijski taster F10 da biste aktivirali traku sa alatkama) ili izvršavanje radnje izabrane komande

U dijalogu, izvršavanje radnje za podrazumevano komandno dugme u dijalogu (dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme U redu)

ALT + ENTER započinje se novi red u istoj ćeliji.

CTRL + ENTER popunjava se izabrani opseg ćelija tekućim unosom.

SHIFT + ENTER dovršava se unos u ćeliju i bira se ćelija iznad.

ESC

Otkazivanje unosa u ćeliju ili u polje za formulu

Zatvaranje otvorenog menija ili podmenija, dijaloga ili prozora za poruke

Takođe zatvara režim celog ekrana kada se taj režim je primenjeno i vraća normalni režim ekrana da biste prikazali traku i statusnu traku ponovo.

HOME

Premeštanje na početak reda u radnom listu

Premeštanje na ćeliju u gornjem levom uglu prozora kada je taster SCROLL LOCK uključen.

Kada je meni ili podmeni vidljiv, ovaj taster služi za biranje prve komande u njemu

CTRL + HOME vrši se premeštanje na početak radnog lista.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + HOME proširuje se selekcija ćelija do početka radnog lista.

PAGE DOWN

Premeštanje nadole za jedan ekran u radnom listu

ALT + PAGE DOWN vrši se Premeštanje za jedan ekran nadesno u radnom listu.

Kombinacija tastera CTRL + PAGE DOWN vrši se premeštanje na sledeći list u radnoj svesci.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + PAGE DOWN bira se tekući i sledeći list u radnoj svesci.

PAGE UP

Premeštanje nagore za jedan ekran u radnom listu

ALT + PAGE UP vrši se Premeštanje za jedan ekran nalevo u radnom listu.

CTRL + PAGE UP vrši se premeštanje na prethodni list u radnoj svesci.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + PAGE UP bira se tekući i prethodni list u radnoj svesci.

RAZMAKNICA

U dijalogu, izvršava radnju za izabrano dugme, ili potvrđuje, odnosno opoziva izbor

CTRL + RAZMAKNICA bira se cela kolona na radnom listu.

SHIFT + RAZMAKNICA bira se ceo red u radnom listu.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA bira se ceo radni list.

 • Ako radni list sadrži podatke, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA bira se tekuća oblast. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA po drugi put bira tekuća oblast i njeni redovi sa zbirom. Pritiskom na kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA treću put bira se ceo radni list.

 • Kada je izabran objekat, kombinacija tastera CTRL + SHIFT + RAZMAKNICA biraju se svi objekti na radnom listu.

ALT + RAZMAKNICA prikazuje se meni kontrola za prozor programa Microsoft Office Excel.

TAB

Premeštanje ćelije nadesno u radnom listu

Premeštanje sa jedne otključane ćelije na drugu na zaštićenom radnom listu

Prelazak na sledeću opciju ili grupu opcija u dijalogu

SHIFT + TAB vrši se premeštanje na prethodnu ćeliju na radnom listu ili na prethodnu opciju u dijalogu.

Kombinaciju tastera CTRL + TAB vrši se prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu.

Kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + TAB vrši se prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu.

Vrh stranice

Excel 2016 za Mac tasterske prečice su navedeni ovde. Ako koristite Excel na Windows računaru, dosta tasterske prečice koje koriste taster CTRL i rad u programu Excel 2016 za Mac. Međutim, svi uradite. Kada ste u nedoumici, pogledajte ovu listu. Imajte na umu da tasterske prečice navedene u ovoj temi reference raspored tastera na tastaturi sad.

Najčešće korišćene prečice

Željena radnja

Pritisnite

Lepljenje

KOMANDA + V
ili
CONTROL + V

Kopiranje

KOMANDA + C
ili
CONTROL + C

Izbriši

IZBRIŠI

Sačuvaj

KOMANDA + S
ili
CONTROL + S

Opoziv radnje

KOMANDA + Z
ili
CONTROL + Z

Ponavljanje radnje

KOMANDA + Y
ili
CONTROL + Y ili
KOMANDA + SHIFT + Z

Isecanje

KOMANDA + X
ili
CONTROL + X

Podebljavanje

KOMANDA + B
ili
CONTROL + B

Štampanje

KOMANDA + P
ili
CONTROL + P

Otvaranje programa Visual Basic

OPCIJA + F11

Popunite nadole

KOMANDA + D
ili
CONTROL + D

Popuni nadesno

KOMANDA + R
ili
CONTROL + R

Umetanje ćelija

CONTROL + SHIFT + =

Brisanje ćelija

KOMANDA + crtica
ili
CONTROL + crtica

Izračunavanje sve otvorene radne sveske

KOMANDA + =
or
F9

Zatvaranje prozora

KOMANDA + W
ili
CONTROL + W

Izađite iz programa Excel

KOMANDA + P

Prikazivanje dijaloga Idi na

CONTROL + G
ili
F5

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelija

KOMANDA + 1
ili
CONTROL + 1

Prikazivanje dijaloga Zamena

CONTROL + H
ili
KOMANDA + SHIFT + H

Specijalno lepljenje

KOMANDA + CONTROL + V
ili
CONTROL + OPCIJA + V
ili
KOMANDA + OPTION + V

Podvlačenje

KOMANDA + U

Kurziv

KOMANDA + I
ili
kontrola + I

Nova prazna radna sveska

KOMANDA + N
ili
CONTROL + N

Novu radnu svesku iz predloška

KOMANDA + SHIFT + P

Prikazivanje dijaloga Čuvanje kao

KOMANDA + SHIFT + S
ili
F12

Prikaz prozora za pomoć

F1
or
KOMANDA + /

Izaberite sve

KOMANDA + A
ili
KOMANDA + SHIFT + RAZMAKNICA

Dodavanje ili uklanjanje filtera

KOMANDA + SHIFT + F
ili
CONTROL + SHIFT + L

Umanjivanje ili uvećavanje kartice na traci

KOMANDA + OPTION + R

Prikazivanje dijaloga Otvaranje

KOMANDA + O
ili
CONTROL + O

Provera pravopisa

F7

Otvaranje rečnika sinonima

SHIFT + F7

Prikazivanje formule Izrada

SHIFT + F3

Otvorite dijalog Definisanje imena

KOMANDA + F3

Otvaranje dijaloga Kreiranje imena

KOMANDA + SHIFT + F3

Umetnite novi list *

SHIFT + F11

Štampanje

KOMANDA + P ili Control + P

Pregled pre štampanja

KOMANDA + P ili Control + P

** Ovu prečicu neusaglašenosti sa podrazumevane ključni zadatak Mac OS. Da biste koristili ovu prečicu, morate da promenite postavke Mac tastature. Idite na Apple > željene postavke sistema > Tasterske > prečice. Kliknite na dugme Kontrola, a zatim kliknite na dugme da biste opozvali izbor opcija Prikaži radnu površinu .

Vrh stranice

Funkcijski tasteri

Napomena : Napomena: Ako funkcijski taster ne radi kao što očekujete da, pritisnite taster FN pored funkcijski taster. Ako ne želite da pritisnete taster FN svaki put kada se, možete da promenite željene postavke sistema: idite na Apple > željene postavke sistema > Tasterske. Zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu za Korišćenje F1, F2, itd. kao standardne funkcijski tasteri.

Željena radnja

Pritisnite

Prikaz prozora za pomoć

F1

Uređivanje izabrane ćelije

F2

Umetanje ili Uredi komentar ćelije

SHIFT + F2

Otvorite dijalog "Sačuvaj"

Opcija + F2

Otvorili izradu formule

Shift+F3

Otvorite dijalog "Definiši ime"

KOMANDA + F3

Zatvori

KOMANDA + F4

Prikazuje dijalog "Idi na"

F5

Prikazuje dijalog "Pronađi"

SHIFT + F5

Premeštanje u dijalogu list pretrage

Control + F5

Provera pravopisa

F7

Otvaranje rečnika sinonima

SHIFT + F7 ili Control + opcija + KOMANDA + R

Proširivanje izbora

F8

Dodali izboru

SHIFT + F8

Prikazuje dijalog "makro"

Opcija + F8

Izračunavanje sve otvorene radne sveske

F9

Izračunavanje aktivni list

SHIFT + F9

Umanjivanje aktivnog prozora

Control + F9

Prikazivanje kontekstualnog menija ili "meni desnog klika"

SHIFT + F10

Uvećanje izabranog prozora ili vraćanje u prethodno stanje aktivnog prozora

Control + F10 ili KOMANDA + F10

Umetanje za novi grafikon list *

F11

Da biste umetnuli novi list *

SHIFT + F11

Umetanje Excel 4.0 listu sa makroima

KOMANDA + F11

Otvaranje programa Visual Basic

Opcija + F11

Prikaz dijaloga "Sačuvaj kao"

F12

Prikazuje dijalog "Otvaranje"

KOMANDA + F12

Vrh stranice

Pomeranje i kretanje u list ili radna sveska

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno

Taster sa strelicom

Premeštanje na ivicu trenutna oblast podataka.

KOMANDA + strelica ključ

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na početak lista

CONTROL + HOME

Prelazak na poslednju ćeliju u upotrebi na listu

CONTROL + END

Pomeranje za jedan ekran nadole

PAGE DOWN
na za MacBook, pritisnite FN + strelica nadole

Pomeranje za jedan ekran nagore

PAGE UP
na za MacBook, pritisnite FN + strelica nagore

Pomeranje za jedan ekran nadesno

OPTION + STRELICA NADOLE

Pomeranje za jedan ekran nalevo

OPCIJA + PAGE UP

Premeštanje na sledeći list u radnoj svesci

CONTROL + PAGE DOWN
ili
OPTION + strelica nadesno

Premeštanje na prethodni list u radnoj svesci

CONTROL + PAGE DOWN
ili
OPTION + strelica nalevo

Pomerajte se da biste prikazali aktivne ćelije

CONTROL + DELETE

Prikazivanje dijaloga Idi na

CONTROL + G

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje

CONTROL + F
ili
SHIFT + F5

Pristup pretrage (u ćeliji ili kada je izabrana ćelija)

KOMANDA + F

Premeštanje jedne otključane ćelije na zaštićenom radnom listu

TAB

Vrh stranice

Print

Željena radnja

Pritisnite

Štampanje

KOMANDA + P ili Control + P

Pregled pre štampanja

KOMANDA + P ili Control + P

Vrh stranice

Unesite podatke na radnom listu

Napomena : Napomena: Ako funkcijski taster ne radi kao što očekujete da, pritisnite taster FN pored funkcijskim tasterom. Ako ne želite da pritisnete taster FN svaki put kada se, možete da promenite željene postavke sistema: idite na Apple > željene postavke sistema > Tasterske. Zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu za Korišćenje F1, F2, itd. kao standardne funkcijski tasteri.

Željena radnja

Pritisnite

Uređivanje izabrane ćelije

F2

Dovršavanje unosa u ćeliju i premeštanje u izbor

POVRATAK

Započinjanje novog reda u istoj ćeliji

CONTROL + OPCIJA + POVRATAK

Popunjavanje izabranog opsega ćelija koja sadrži tekst koji kucate

KOMANDA + POVRATNA
ili
CONTROL + povratak

Dovršavanje unosa u ćeliju i premeštanje u selekciji

SHIFT + POVRATAK

Dovršavanje unosa u ćeliju i premeštanje nadesno u izbora

TAB

Dovršavanje unosa u ćeliju i premeštanje nalevo u izbora

SHIFT + TAB

Otkazivanje unosa u ćeliju

ESC

Brisanje znaka nalevo od mesta umetanja ili brisanje izbora

IZBRIŠI

Brisanje znaka nadesno od mesta umetanja ili brisanje izbora
belešku: neke manje tastature nemaju ovaj ključ

Izbriši

Brisanje teksta do kraja reda
belešku: neke manje tastature nemaju ovaj ključ

CONTROL + Izbriši

Pomeranje za jedan znak nagore, nadole, nalevo ili nadesno

Taster sa strelicom

Premeštanje na početak reda

HOME

Umetanje komentara

SHIFT + F2

Otvaranje i uređivanje komentara za ćeliju

SHIFT + F2

Popunite nadole

CONTROL + D
ili

KOMANDA + D

Popunjavanje nadesno

CONTROL + R
ili

KOMANDA + R

Definisanje imena

CONTROL + L

Vrh stranice

Rad u ćelijama u polju za formulu

Napomena : Napomena: Ako funkcijski taster ne radi kao što očekujete da, pritisnite taster FN pored funkcijskim tasterom. Ako ne želite da pritisnete taster FN svaki put kada se, možete da promenite željene postavke sistema: idite na Apple > željene postavke sistema > Tasterske. Zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu za Korišćenje F1, F2, itd. kao standardne funkcijski tasteri.

Željena radnja

Pritisnite

Uređivanje izabrane ćelije

F2

Uređivanje aktivne ćelije i zatim opozovite izbor ili brisanje prethodnog znaka u aktivnoj ćeliji dok uređujete sadržaj ćelije

IZBRIŠI

Dovršavanje unosa u ćeliju

POVRATAK

Unošenje formule kao formule niza

KOMANDA + SHIFT + vrati se ili
KONTROLISALI + SHIFT + vratili

Otkazivanje unosa u traci ćelije ili formulu

ESC

Prikazivanje izradu formule nakon što otkucate ime važeće funkcije u formuli

CONTROL + A

Umetanje hiperveze

KOMANDA + K
ili
CONTROL + K

Uređivanje aktivne ćelije i postavili mesto umetanja na kraj reda

CONTROL + U

Otvorili izradu formule

SHIFT + F3

Izračunavanje aktivni list

SHIFT + F9

Prikazivanje kontekstualnog menija

SHIFT + F10

Započinjanje formule

=

Uključi/isključi formule referenca stila između apsolutnih, relativnih i mešovitih

KOMANDA + T
or
F4

Umetanje formule automatski zbir

KOMANDA + SHIFT + T

Unesite datum

CONTROL + TAČKA I ZAREZ (;)

Unesite vreme

KOMANDA + tačka i zarez (;)

Kopirajte vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

CONTROL + SHIFT + INČA OZNAČITE ("")

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i prikazivanja ćelija formulama

CONTROL + KRATKOUZLAZNI AKCENAT (')

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

CONTROL + APOSTROFA (')

Prikaz liste za automatsko dovršavanje

CONTROL + OPTION + STRELICA NADOLE

Definisanje imena

CONTROL + L

Otvaranje okna Pametno pronalaženje

CONTROL + OPCIJA + KOMANDA + L

Vrh stranice

Oblikovanje i uređivanje podataka

Željena radnja

Pritisnite

Uređivanje izabrane ćelije

F2

Kreiranje tabele

KOMANDA + T
ili
CONTROL + T

Umetanje preloma reda u ćeliju

KOMANDA + OPTION + POVRATNA ili
CONTROL + OPCIJA + povratak

Da umetnete specijalne znakove kao što su simboli, uključujući emoji

CONTROL + KOMANDA + RAZMAKNICA

Povećavanje veličine fonta

KOMANDA + SHIFT + >

Smanjivanje veličine fonta

KOMANDA + SHIFT + <

Poravnavanje centar

KOMANDA + E

Levo poravnavanje

KOMANDA + L

Prikazivanje dijaloga Izmena stila ćelije

KOMANDA + SHIFT + L

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelija

KOMANDA + 1

Primena opšteg formata broja

CONTROL + SHIFT + ~

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi pojavljuju se sa zagradama i crvenom bojom)

CONTROL + SHIFT + $

Primena formata za procenat bez decimala

CONTROL + SHIFT + %

Primena eksponencijalnog formata za brojeve sa dve decimale

CONTROL + SHIFT + ^

Primena formata za datum sa dana, meseci i godina

CONTROL + SHIFT + #

Primena formata za vreme sa sat i minut, i naznačite AM ili PM

CONTROL + SHIFT + @

Primena formata za brojeve sa dve decimale, hiljade znak za razdvajanje i znak minus (-) za negativne vrednosti

CONTROL + SHIFT +!

Primena spoljne ivice oko izabranih ćelija

KOMANDA + OPTION + 0

Dodavanje prikaza strukture ivice sa izbora

KOMANDA + OPTION + strelica nadesno

Dodavanje prikaza strukture ivice sa leve strane izbora

KOMANDA + OPTION + strelica nalevo

Dodavanje ivice prikaza strukture na vrh izbora

KOMANDA + OPCIJA + strelica nagore

Dodavanje ivice prikaza strukture na dno izbora

KOMANDA + OPCIJA + strelica nadole

Uklanjanje spoljne ivice

KOMANDA + OPTION + crtica

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

KOMANDA + B

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

KOMANDA + I

Primena ili uklanjanje rada

KOMANDA + U

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem

KOMANDA + SHIFT + X

Skrivanje kolone

KOMANDA +)
ili
kontrola +)

Otkrij kolone

KOMANDA + SHIFT +)
ili
CONTROL + SHIFT +)

Skrivanje reda

KOMANDA + (
ili
CONTROL + ()

Otkrivanje reda

KOMANDA + SHIFT + (
ili
CONTROL + SHIFT + ()

Uređivanje aktivne ćelije

CONTROL + U

Otkazivanje unosa u ćeliju ili polje za formulu

ESC

Uređivanje aktivne ćelije i zatim opozovite izbor ili brisanje prethodnog znaka u aktivnoj ćeliji dok uređujete sadržaj ćelije

IZBRIŠI

Lepljenje teksta u aktivnoj ćeliji

KOMANDA + V

Dovršavanje unosa u ćeliju

POVRATAK

Dajte izabranih ćelija unosa trenutne ćelije

KOMANDA + POVRATNA ili
CONTROL + povratak

Unošenje formule kao formule niza

KOMANDA + SHIFT + vrati se ili
KONTROLISALI + SHIFT + vratili

Prikazivanje izradu formule nakon što otkucate ime važeće funkcije u formuli

CONTROL + A

Vrh stranice

Rad sa izbora

Željena radnja

Pritisnite

Kopiranje

KOMANDA + C
ili
CONTROL + V

Lepljenje

KOMANDA + V
ili
CONTROL + V

Isecanje

KOMANDA + X
ili
CONTROL + X

Izbriši

IZBRIŠI

Brisanje izbora

CONTROL + CRTICA

Opoziv poslednje radnje

KOMANDA + Z

Skrivanje kolone

KOMANDA +)
ili
kontrola +)

Otkrij kolone

KOMANDA + SHIFT +)
ili
CONTROL + SHIFT +)

Skrivanje reda

KOMANDA + (
ili
CONTROL + ()

Otkrivanje reda

KOMANDA + SHIFT + (
ili
CONTROL + SHIFT + ()

Pomeranje od vrha do dna unutar izbora (dole) *

POVRATAK

Pomeranje od dna do vrha u okviru izbor (gore) *

SHIFT + POVRATAK

Pomeranje sleva nadesno u roku od izbora,
ili Premesti nadole jednu ćeliju ako samo jednu kolonu je izabran

TAB

Premeštanje zdesna nalevo u okviru izbor,
ili premestite u jednoj ćeliji ako samo jednu kolonu je izabran

SHIFT + TAB

Premeštanje kazaljke na satu u sledeći ugao izbora

CONTROL + TAČKA

Grupisanje izabranih ćelija

KOMANDA + SHIFT + K

Razgrupisavanje izabranih ćelija

KOMANDA + SHIFT + J

Vrh stranice

Izaberite ćelije, kolone ili redove

Napomena : Napomena: Ako funkcijski taster ne radi kao što očekujete da, pritisnite taster FN pored funkcijskim tasterom. Ako ne želite da pritisnete taster FN svaki put kada se, možete da promenite željene postavke sistema: idite na Apple > željene postavke sistema > Tasterske. Zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu za Korišćenje F1, F2, itd. kao standardne funkcijski tasteri.

Željena radnja

Pritisnite

Proširivanje izbora za jednu ćeliju

SHIFT + strelica ključ

Proširivanje selekcije do poslednje ćelije koje nisu prazne
u istoj koloni ili redu kao aktivne ćelije

KOMANDA + SHIFT + strelica ključ

Proširivanje selekcije do početka reda

SHIFT + HOME

Proširivanje selekcije do početka lista

CONTROL + SHIFT + HOME

Proširivanje selekcije do poslednje ćelije korišćene
na listu (donji desni ugao)

CONTROL + SHIFT + END

Izbor cele kolone

CONTROL + RAZMAKNICA

Izbor celog reda

SHIFT + RAZMAKNICA

Izaberite ceo list

KOMANDA + A

Izaberite stavku samo vidljive ćelije

KOMANDA + SHIFT + * (zvezdica)

Izbor samo aktivne ćelije kada je izabrano više ćelija

SHIFT + DELETE

Proširivanje izbora za jedan ekran nadole

SHIFT + STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora za jedan ekran nagore

SHIFT + PAGE UP

Naizmenično Skrivanje objekata, prikazivanje objekata,
i prikazivanje čuvara mesta za objekte

CONTROL + 6

Uključite mogućnost da biste proširili izbor
tako što ćete koristiti tastere sa strelicama

F8

Dodajte drugi opseg ćelija u izboru

SHIFT + F8

Izaberite ovaj niz, što je niz koji je
pripada aktivne ćelije

KONTROLA + /

Izaberite ćelije u nizu koji se ne podudaraju sa vrednošću
u aktivnoj ćeliji u istom tom redu.
Morate izabrati reda počevši od aktivne ćelije

KONTROLA + \

Izaberite samo ćelije koje direktno upućuje formula u izbora

CONTROL + SHIFT + [

Izbor svih ćelija koje direktno ili indirektno upućuje formula u izbora

CONTROL + SHIFT + {

Izaberite samo ćelije sa formulama koje direktno upućuju na aktivnu ćeliju

KONTROLA +]

Izbor svih ćelija sa formulama koje upućuju direktno ili indirektno aktivnu ćeliju

CONTROL + SHIFT +}

Vrh stranice

Korišćenje grafikona

Napomena : Napomena: Ako funkcijski taster ne radi kao što očekujete da, pritisnite taster FN pored funkcijskim tasterom. Ako ne želite da pritisnete taster FN svaki put kada se, možete da promenite željene postavke sistema: idite na Apple > željene postavke sistema > Tasterske. Zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu za Korišćenje F1, F2, itd. kao standardne funkcijski tasteri.

Željena radnja

Pritisnite

Umetnite novi list grafikona. *

F11

Prošli kroz izbor objekat grafikona

Taster sa strelicom

Vrh stranice

* Ovu prečicu neusaglašenosti sa podrazumevane ključni zadatak Mac OS. Da biste koristili ovu prečicu, morate da promenite postavke Mac tastature. Idite na Apple > željene postavke sistema > Tasterske > prečice. Kliknite na dugme Kontrola, a zatim kliknite na dugme da biste opozvali izbor opcija Prikaži radnu površinu .

Sortiranje, filtriranje i koristite izveštaje izvedene tabele

Željena radnja

Pritisnite

Otvorite dijalog Sortiranje

KOMANDA + SHIFT + R

Dodavanje ili uklanjanje filtera

KOMANDA + SHIFT + F
ili
CONTROL + SHIFT + L

Prikazivanje lista filtera ili stranicu izvedene tabele
priručni meni za polje za izabrane ćelije

OPTION + STRELICA NADOLE

Vrh stranice

Prikaz strukture podataka

Željena radnja

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje simbola za prikaz strukture

CONTROL + 8

Skrivanje izabranih redova

CONTROL + 9

Otkrivanje izabranih redova

KONTROLISANJE + SHIFT + otvaranja zagrada (())

Skrivanje izabranih kolona

CONTROL + 0

Otkrivanje izabranih kolona

CONTROL + SHIFT + zatvorene zagrade ())

Vrh stranice

Rad u operativnom sistemu windows

Radnja

Pritisnite

Razvijanje ili smanjivanje glavne trake

KOMANDA + OPTION + R

Prebacite se na prikaz preko celog ekrana

KOMANDA + CONTROL + F

Pređite na sledeći aplikaciju

KOMANDA + TAB

Prebacivanje na prethodnu aplikaciju

KOMANDA + SHIFT + TAB

Zatvorite prozor aktivne radne sveske

KOMANDA + W

Kopiranje slike ekrana i da biste sačuvali
snimak ekrana datoteku na radnoj površini.

KOMANDA + SHIFT + 3

Umanjivanje aktivnog prozora

CONTROL + F9

Uvećanje izabranog prozora ili vraćanje u prethodno stanje aktivnog prozora

CONTROL + F10
ili
KOMANDA + F10

Skrivanje programa Excel.

KOMANDA + H

Vrh stranice

Rad sa dijalozima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na sledeći okvir za tekst

TAB

Premeštanje na prethodni okvir za, opciju, kontrola ili komandi

SHIFT + TAB

Izađite iz dijaloga ili otkazivanje radnje

ESC

Izvršavanje radnje dodeljene podrazumevano komandno dugme
(dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme u redu )

POVRATAK

Otkazivanje komande i zatvaranje

ESC

Srodne informacije

Pristupačnost u programu Excel 2016 za Mac

Tasterske prečice navedene u ovoj temi pogledajte raspored tastera na tastaturi sad. Tasteri na drugim rasporeda tastera na tastaturi možda neće odgovarati na sad tastaturi. Tasterske prečice za laptop računari takođe mogu da se razlikuju.

Neke funkcije ključnih prečice u sukobu sa tasterima podrazumevani u operativnom sistemu Mac OS X verziji 10.3 ili noviju verziju. Da biste ih koristili, morate da promenite postavke na funkcijski tasteri. Iz menija Apple idite na Željene postavke sistema. U okviru hardverizaberite stavku Tastatura > tastature , a zatim potvrdite izbor koristite F1, F2, itd. kao standardni funkcijski tasteri.

Radnja

Pritisnite

Otvorili izradu formule

SHIFT + F3
ili
FN + SHIFT + F3

Ponavljanje poslednje pronalaženja (Pronađi sledeće)

SHIFT + F4
ili
FN + SHIFT + F4

Zatvaranje prozora

KOMANDA + F4
ili
FN + KOMANDA + F4

Prikazivanje dijaloga Idi na

F5

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje

SHIFT + F5

Premeštanje na sledeće okno u radnoj svesci koji je bio razdeljen

F6

Premeštanje na prethodno okno u radnoj svesci koji je bio razdeljen

SHIFT + F6

Premeštanje na sledeći prozor radne sveske

KOMANDA + F6

Premeštanje na prethodni prozor radne sveske

KOMANDA + SHIFT + F6

Provera pravopisa

F7
ili
FN + F7

Dodali izboru

SHIFT + F8

Prikazivanje dijaloga makroa

OPCIJA + F8
ili
FN + OPTION + F8

Izračunajte sve listove u svim otvorenim radnim sveskama.

F9

Izračunavanje aktivni list.

SHIFT + F9

Prikazivanje kontekstualnog menija.

SHIFT + F10

Umetnite novi list grafikona.

F11

Umetnite novi radni list.

SHIFT + F11

Umetanje Excel 4.0 listu sa makroima

KOMANDA + F11
ili
FN + KOMANDA + F11

Prikaz dijaloga Sačuvaj kao

F12

Prikazivanje dijaloga Otvaranje

KOMANDA + F12
ili
FN + KOMANDA + F12

Vrh stranice

Pomeranje i kretanje u list ili radna sveska

Radnja

Pritisnite

Premeštanje za jednu ćeliju nagore, nadole, nalevo ili nadesno

Taster sa strelicom

Premeštanje na ivicu trenutna oblast podataka.

CONTROL + strelica ključ

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na početak lista

CONTROL + HOME

Prelazak na poslednju ćeliju u upotrebi na listu, što je ćeliji u preseku do krajnje desne kolone i donji red (u donjem desnom uglu); ili ćeliju suprotne strane matičnu ćeliju, što je obično A1

CONTROL + END

Pomeranje za jedan ekran nadole

PAGE DOWN

Pomeranje za jedan ekran nagore

PAGE UP

Pomeranje za jedan ekran nadesno

OPTION + STRELICA NADOLE

Pomeranje za jedan ekran nalevo

OPCIJA + PAGE UP

Premeštanje na sledeći list u radnoj svesci

CONTROL + STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni list u radnoj svesci

CONTROL + PAGE UP

Premeštanje na sledeći prozor ili radne sveske

CONTROL + TAB

Premeštanje na prethodni radne sveske ili prozora

CONTROL + SHIFT + TAB

Premeštanje na sledeće okno u radnoj svesci koji je bio razdeljen

F6

Premeštanje na prethodno okno u radnoj svesci koji je bio razdeljen

SHIFT + F6

Pomerajte se da biste prikazali aktivne ćelije

CONTROL + DELETE

Prikazivanje dijaloga Idi na

CONTROL + G

Prikazivanje dijaloga Pronalaženje

KOMANDA + F

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi (isto kao Pronađi sledeće)

KOMANDA + G

Premeštanje jedne otključane ćelije na zaštićenom radnom listu

TAB

Vrh stranice

Pregled i štampanje

Radnja

Pritisnite

Prikazivanje dijaloga Štampanje

KOMANDA + P

Unos podataka na radnom listu

Radnja

Pritisnite

Dovršavanje unosa u ćeliju i premeštanje u izbor

POVRATAK

Započinjanje novog reda u istoj ćeliji

CONTROL + OPCIJA + POVRATAK

Popunjavanje izabranog opsega ćelija koja sadrži tekst koji kucate

CONTROL + POVRATAK

Dovršavanje unosa u ćeliju i povratak u izbor

SHIFT + POVRATAK

Dovršavanje unosa u ćeliju i premeštanje nadesno u izbora

TAB

Dovršavanje unosa u ćeliju i premeštanje nalevo u izbora

SHIFT + TAB

Otkazivanje unosa u ćeliju

ESC

Brisanje znaka nalevo od mesta umetanja ili brisanje izbora

IZBRIŠI

Brisanje znaka nadesno od mesta umetanja ili brisanje izbora

Izbriši

Brisanje teksta do kraja reda

CONTROL + Izbriši

Pomeranje za jedan znak nagore, nadole, nalevo ili nadesno

Taster sa strelicom

Premeštanje na početak reda

HOME

Ponavljanje poslednje radnje

KOMANDA + Y

Uređivanje komentara za ćeliju

SHIFT + F2

Popunite nadole

CONTROL + D

Popunjavanje nadesno

CONTROL + R

Definisanje imena

CONTROL + L

Vrh stranice

Rad u ćelije ili polja za formulu

Radnja

Pritisnite

Uređivanje aktivne ćelije i zatim opozovite izbor ili brisanje prethodnog znaka u aktivnoj ćeliji dok uređujete sadržaj ćelije

IZBRIŠI

Dovršavanje unosa u ćeliju

POVRATAK

Unošenje formule kao formule niza

CONTROL + SHIFT + POVRATAK

Otkazivanje unosa u traci ćelije ili formulu

ESC

Prikazivanje izradu formule nakon što otkucate ime važeće funkcije u formuli

CONTROL + A

Umetanje hiperveze

KOMANDA + K

Uređivanje aktivne ćelije i postavili mesto umetanja na kraj reda

CONTROL + U

Otvorili izradu formule

SHIFT + F3
ili
FN + SHIFT + F3

Izračunavanje sve listove u svim otvorenim radnim sveskama

KOMANDA + =

Izračunavanje aktivni list

KOMANDA + SHIFT + =

Započinjanje formule

=

Uključi/isključi formule referenca stila između apsolutnih, relativnih i mešovitih

KOMANDA + T

Umetanje formule automatski zbir

KOMANDA + SHIFT + T

Unesite datum

CONTROL + TAČKA I ZAREZ (;)

Unesite vreme

KOMANDA + tačka i zarez (;)

Kopirajte vrednosti iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

CONTROL + SHIFT + INČA OZNAČITE ("")

Naizmenično prikazivanje vrednosti u ćeliji i prikazivanja ćelija formulama

CONTROL + KRATKOUZLAZNI AKCENAT (')

Kopiranje formule iz ćelije iznad aktivne ćelije u ćeliju ili polje za formulu

CONTROL + APOSTROFA (')

Prikaz liste za automatsko dovršavanje

CONTROL + OPTION + STRELICA NADOLE

Definisanje imena

CONTROL + L

Vrh stranice

Oblikovanje i uređivanje podataka

Radnja

Pritisnite

Prikazivanje dijaloga stila

KOMANDA + SHIFT + L

Prikazivanje dijaloga Oblikovanje ćelija

KOMANDA + 1

Primena opšteg formata broja

CONTROL + SHIFT + ~

Primena formata za valute sa dve decimale (negativni brojevi pojavljuju se sa zagradama i crvenom bojom)

CONTROL + SHIFT + $

Primena formata za procenat bez decimala

CONTROL + SHIFT + %

Primena eksponencijalnog formata za brojeve sa dve decimale

CONTROL + SHIFT + ^

Primena formata za datum sa dana, meseci i godina

CONTROL + SHIFT + #

Primena formata za vreme sa sat i minut i ukazuju na to pre podne ili popodne.

CONTROL + SHIFT + @

Primena formata za brojeve sa dve decimale, hiljade znak za razdvajanje i znak minus (-) za negativne vrednosti

CONTROL + SHIFT +!

Primena spoljne ivice oko izabranih ćelija

KOMANDA + OPTION + 0

Dodavanje prikaza strukture ivice sa izbora

KOMANDA + OPTION + strelica nadesno

Dodavanje prikaza strukture ivice sa leve strane izbora

KOMANDA + OPTION + strelica nalevo

Dodavanje ivice prikaza strukture na vrh izbora

KOMANDA + OPCIJA + strelica nagore

Dodavanje ivice prikaza strukture na dno izbora

KOMANDA + OPCIJA + strelica nadole

Uklanjanje spoljne ivice

KOMANDA + OPTION + crtica

Primena ili uklanjanje oblikovanja podebljavanjem

KOMANDA + B

Primena ili uklanjanje oblikovanja kurzivom

KOMANDA + I

Primena ili uklanjanje rada

KOMANDA + U

Primena ili uklanjanje oblikovanja precrtavanjem

KOMANDA + SHIFT + X

Skrivanje redova

CONTROL + 9

Otkrij redove

CONTROL + SHIFT +)

Skrivanje kolona

CONTROL + 0

Otkrivanje kolona

CONTROL + SHIFT +)

Dodavanje ili uklanjanje senčenja stil fonta

KOMANDA + SHIFT + W

Dodavanje ili uklanjanje prikaza strukture stil fonta

KOMANDA + SHIFT + D

Uređivanje aktivne ćelije

CONTROL + U

Otkazivanje unosa u ćeliju ili polje za formulu

ESC

Uređivanje aktivne ćelije i zatim opozovite izbor ili brisanje prethodnog znaka u aktivnoj ćeliji dok uređujete sadržaj ćelije

IZBRIŠI

Lepljenje teksta u aktivnoj ćeliji

KOMANDA + V

Dovršavanje unosa u ćeliju

POVRATAK

Unošenje formule kao formule niza

CONTROL + SHIFT + POVRATAK

Prikazivanje izradu formule nakon što otkucate ime važeće funkcije u formuli

CONTROL + A

Vrh stranice

Rad sa izbora

Radnja

Pritisnite

Kopiranje izbora

KOMANDA + C

Isecanje izbora

KOMANDA + X

Lepljenje selekcije

KOMANDA + V

Brisanje sadržaja izbora

IZBRIŠI

Brisanje izbora

CONTROL + CRTICA

Kopiranje teksta ili grafike album

CONTROL + OPCIJA + C

Lepljenje da album

CONTROL + OPCIJA + V

Opoziv poslednje radnje

KOMANDA + Z

Pomeranje od vrha do dna u okviru izbor (dole) ili premestite u smeru u kojem je izabran u Uređivanje u dijalogu željene postavke (Excel meni, komanda " željene postavke ")

POVRATAK

Premeštanje sa dna nagore u selekciji (gore) ili premeštanje suprotan smeru u kojem je izabran u Uređivanje u dijalogu željene postavke (Excel meni, komanda " željene postavke ")

SHIFT + POVRATAK

Pomeranje sleva nadesno u okviru izbor, ili Premesti nadole jednu ćeliju ako samo jednu kolonu je izabran

TAB

Premeštanje zdesna nalevo u selekciji ili premeštanje u jednu ćeliju ako samo jednu kolonu je izabran

SHIFT + TAB

Premeštanje kazaljke na satu u sledeći ugao izbora

CONTROL + TAČKA

Umetanje grafike pomoću pregledača medija

KOMANDA + CONTROL + M

Vrh stranice

Izbor ćelija, kolone ili redove

Radnja

Pritisnite

Proširivanje izbora za jednu ćeliju

SHIFT + strelica ključ

Proširivanje selekcije do poslednje ćelije koje nisu prazne u istoj koloni ili redu kao aktivne ćelije

KOMANDA + SHIFT + strelica ključ

Proširivanje selekcije do početka reda

SHIFT + HOME

Proširivanje selekcije do početka lista

CONTROL + SHIFT + HOME

Proširivanje selekcije do poslednje ćelije korišćene na listu (donji desni ugao)

CONTROL + SHIFT + END

Izbor cele kolone

CONTROL + RAZMAKNICA

Izbor celog reda

SHIFT + RAZMAKNICA

Izaberite ceo list

KOMANDA + A

Izbor samo aktivne ćelije kada je izabrano više ćelija

SHIFT + DELETE

Proširivanje izbora za jedan ekran nadole

SHIFT + STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora za jedan ekran nagore

SHIFT + PAGE UP

Naizmenično Skrivanje objekata, prikazivanje objekata i prikazivanje čuvara mesta za objekte

CONTROL + 6

Prikazivanje ili skrivanje standardna traka sa alatkama

CONTROL + 7

Uključite mogućnost da biste proširili izbor tako što ćete koristiti tastere sa strelicama

F8

Dodajte drugi opseg ćelija u izboru; ili koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na početak opsega koji želite da dodate, a zatim pritisnite taster F8 i tastere sa strelicama da biste izabrali sledeći opseg

SHIFT + F8

Izaberite ovaj niz, što je niz koji pripada aktivne ćelije

KONTROLA + /

Izaberite ćelije u nizu koji se ne podudaraju sa vrednošću u aktivnoj ćeliji u istom tom redu. Morate izabrati reda počevši od aktivne ćelije.

KONTROLA + \

Izaberite samo ćelije koje direktno upućuje formula u izbora

CONTROL + SHIFT + [

Izaberite ćelije u koloni u kojoj se ne podudaraju sa vrednošću u aktivnoj ćeliji u toj koloni. Morate izabrati da kolone počinju na aktivnu ćeliju.

KONTROLA + |

Izbor svih ćelija koje direktno ili indirektno upućuje formula u izbora

CONTROL + SHIFT + {

Izaberite samo ćelije sa formulama koje direktno upućuju na aktivnu ćeliju

KONTROLA +]

Izbor svih ćelija sa formulama koje upućuju direktno ili indirektno aktivnu ćeliju

CONTROL + SHIFT +}

Izaberite stavku samo vidljive ćelije u ovoj selekciji

KOMANDA + SHIFT + Z

Vrh stranice

Grafikoni

Radnja

Pritisnite

Umetnite novi list grafikona.

F11

Prošli kroz izbor objekat grafikona

Taster sa strelicom

Vrh stranice

Obrascima sa podacima

Radnja

Pritisnite

Premeštanje na isto polje u sledećem zapisu

STRELICA NADOLE

Premeštanje na isto polje u prethodnom zapisu

STRELICA NAGORE

Premeštanje u sledeće polje koje možete da uredite u zapisu

TAB

Premeštanje na prethodno polje koje možete da uredite u zapisu

SHIFT + TAB

Premeštanje na prvo polje u sledećem zapisu

POVRATAK

Premeštanje na prvo polje u prethodnom zapisu

SHIFT + POVRATAK

Premeštanje u istom polju 10 zapisa unapred

PAGE DOWN

Povratak u istom polju 10 zapise

PAGE UP

Pomeranje za jedan znak nalevo u okviru polja

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno unutar polja

STRELICA NADESNO

Izbor znaka sa leve strane

SHIFT + STRELICA NALEVO

Izbor znaka nadesno

SHIFT + STRELICA NADESNO

Vrh stranice

Filteri i izveštajima izvedene tabele

Radnja

Pritisnite

Prikazivanje lista filtera ili izvedene tabele stranice priručni meni za polje za izabrane ćelije

OPTION + STRELICA NADOLE

Vrh stranice

Prikaz strukture podataka

Radnja

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje simbola za prikaz strukture

CONTROL + 8

Skrivanje izabranih redova

CONTROL + 9

Otkrivanje izabranih redova

CONTROL + SHIFT +)

Skrivanje izabranih kolona

CONTROL + 0

Otkrivanje izabranih kolona

CONTROL + SHIFT +)

Vrh stranice

Traka sa alatkama

Radnja

Pritisnite

Aktivirali prvo dugme na traka sa alatkama

OPTION + F10

Kada traka sa alatkama je aktivan, izbor sledeće dugme ili na traku sa alatkama

TAB

Kada je aktivni traku sa alatkama, izaberite stavku prethodnog dugmeta ili menija na traci sa alatkama

SHIFT + TAB

Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu

POVRATAK

Vrh stranice

Windows

Radnja

Pritisnite

Razvijanje ili smanjivanje glavne trake

KOMANDA + OPTION + R

Pređite na sledeći aplikaciju

KOMANDA + TAB

Prebacivanje na prethodnu aplikaciju

KOMANDA + SHIFT + TAB

Zatvorite prozor aktivne radne sveske

KOMANDA + W

Vraćanje veličine prozora aktivne radne sveske

KOMANDA + F5

Premeštanje na sledeće okno u radnoj svesci koji je bio razdeljen

F6

Premeštanje na prethodno okno u radnoj svesci koji je bio razdeljen

SHIFT + F6

Prebacivanje na sledeći prozor radne sveske

KOMANDA + F6

Prebacivanje na prethodni prozor radne sveske

KOMANDA + SHIFT + F6

Kopiranje slike ekrana u ostavu

KOMANDA + SHIFT + 3

Kopiranje slike aktivnog prozora u ostavu (nakon što ćete pritisnuti i otpuštajući kombinaciju tastera, izaberite stavku prozor koji želite da izvadite sliku).

KOMANDA + SHIFT + 4

Vrh stranice

Dijalozi

Radnja

Pritisnite

Premeštanje na sledeći okvir za tekst

TAB

Premeštanje na prethodni okvir za, opciju, kontrola ili komandi

SHIFT + TAB

Izađite iz dijaloga ili otkazivanje radnje

ESC

Prebacivanje na sledeću karticu

CONTROL + TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu

CONTROL + SHIFT + TAB

Izvršavanje radnje dodeljene podrazumevano komandno dugme
(dugme sa podebljanom konturom; u većini slučajeva to je dugme u redu )

POVRATAK

Otkazivanje komande i zatvaranje

ESC

Da li ste znali?

Ako nemate pretplatu na Office 365 ili najnoviju verziju sistema Office, možete da ga isprobate sada:

Isprobajte Office 365 ili najnoviju verziju programa Excel

Da li imate pitanje za određenu funkciju?

Objavite pitanje na forumu Excel zajednice

Pomozite nam da poboljšamo Excel

Imate li predloge za to kako možemo da poboljšamo sledeću verziju programa Excel? Ako imate, pogledajte teme na lokaciji Excel User Voice.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Takođe pogledajte

Pregled formula u programu Excel

Način izbegavanja oštećenih formula

Pronalaženje i ispravljanje grešaka u formulama

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×