Excel funkcije (po kategoriji)

Funkcije radnog lista kategorišu se po funkcionalnosti. Ako znate kategoriju funkcije koju tražite, možete da kliknete na tu kategoriju.

Savet    Stranicu takođe možete da pretražite tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+F, otkucati prvih nekoliko slova funkcije ili reči koja opisuje ono što tražite i kliknuti na dugme Dalje.

U ovom članku:

Funkcije kompatibilnosti

Funkcije kocke

Funkcije baze podataka

Funkcije datuma i vremena

Inženjerske funkcije

Finansijske funkcije

Informacione funkcije

Logičke funkcije

Funkcije za pretraživanje i reference

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Statističke funkcije

Tekstualne funkcije

Korisnički definisane funkcije koje su instalirane sa programskim dodacima

Funkcije kompatibilnosti

Važno   Sve ove funkcije zamenjene su novim funkcijama koje mogu da obezbede poboljšanu preciznost i čija imena bolje odražavaju njihovu upotrebu. Iako su ove funkcije i dalje dostupne za kompatibilnost sa prethodnim verzijama, trebalo bi da razmotrite upotrebu novih funkcija od sada zato što ove funkcije možda neće biti dostupne u budućim verzijama programa Excel.

Više informacija o novim funkcijama potražite u članku Statističke funkcije.

Funkcija

Opis

Funkcija BETADIST

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele

Funkcija BETAINV

Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu

Funkcija BINOMDIST

Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnih termina

Funkcija CHIDIST

Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHIINV

Daje inverznu vrednost jednostrane verovatnoće za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHITEST

Daje test nezavisnosti

Funkcija CONFIDENCE

Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije

Funkcija COVAR

Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka

Funkcija CRITBINOM

Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna funkcija binomne raspodele manja ili jednaka vrednosti kriterijuma

Funkcija EXPONDIST

Daje eksponencijalnu raspodelu

Funkcija FDIST

Daje F raspodelu verovatnoće

Funkcija FINV

Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija FTEST

Daje rezultat F-testa

Funkcija GAMMADIST

Daje gama raspodelu

Funkcija GAMMAINV

Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele

Funkcija HYPGEOMDIST

Daje hipergeometrijsku raspodelu

Funkcija LOGINV

Daje inverznu kumulativnu log-normalnu funkciju raspodele

Funkcija LOGNORMDIST

Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu

Funkcija MODE

Daje najčešću vrednost u skupu podataka

Funkcija NEGBINOMDIST

Daje negativnu binomnu raspodelu

Funkcija NORMDIST

Daje normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORMINV

Daje inverznu vrednost normalne kumulativne raspodele

Funkcija NORMSDIST

Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORMSINV

Daje inverznu vrednost standardne normalne kumulativne raspodele

Funkcija PERCENTILE

Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega

Funkcija PERCENTRANK

Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta

Funkcija POISSON

Daje Poasonovu raspodelu

Funkcija QUARTILE

Daje kvartil skupa podataka

Funkcija RANK

Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija STDEV

Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka

Funkcija STDEVP

Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije

Funkcija TDIST

Daje Studentovu t-raspodelu

Funkcija TINV

Daje inverznu vrednost Studentove t-raspodele

Funkcija TTEST

Daje verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu

Funkcija VAR

Procenjuje varijansu na osnovu uzorka

Funkcija VARP

Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije

Funkcija WEIBULL

Daje Vejbulovu raspodelu

Funkcija ZTEST

Daje jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

Vrh stranice

Funkcije kocke

Funkcija

Opis

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Daje ključni indikator efikasnosti (KPI) i prikazuje KPI ime u ćeliji. KPI predstavlja merljiv pokazatelj koji se koristi za praćenje učinka organizacije, poput mesečnog bruto profita ili kvartalnog prometa zaposlenih.

Funkcija CUBEMEMBER

Daje član ili kombinaciju iz kocke. Koristi se za proveravanje da li član ili kombinacija postoji u kocki.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Daje vrednost svojstva člana iz kocke. Koristi se za proveravanje da li ime člana postoji u kocki i za vraćanje njegovog navedenog svojstva.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Daje n-ti ili rangirani član skupa. Koristi se za vraćanje jednog ili više elemenata skupa, npr. najboljeg prodavca ili 10 najboljih učenika.

Funkcija CUBESET

Definiše izračunati skup članova ili kombinacija slanjem skupa izraza kocki na serveru koja kreira taj skup, a zatim ga vraća programu Microsoft Office Excel

Funkcija CUBESETCOUNT

Daje broj stavki u skupu.

Funkcija CUBEVALUE

Daje ukupnu vrednost iz kocke.

Vrh stranice

Funkcije baze podataka

Funkcija

Opis

Funkcija DAVERAGE

Daje prosek izabranih stavki baze podataka

Funkcija DCOUNT

Broji ćelije koje sadrže brojeve u bazi podataka

Funkcija DCOUNTA

Broji ćelije u bazi podataka koje nisu prazne

Funkcija DGET

Izdvaja iz baze podataka jedan zapis koji zadovoljava zadati kriterijum

Funkcija DMAX

Daje maksimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka

Funkcija DMIN

Daje minimalnu vrednost izabranih stavki baze podataka

Funkcija DPRODUCT

Množi vrednosti u određenom polju iz zapisa koje zadovoljavaju kriterijum baze podataka

Funkcija DSTDEV

Procenjuje standardno odstupanje na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka

Funkcija DSTDEVP

Izračunava standardno odstupanje na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka

Funkcija DSUM

Sabira brojeve u koloni polja zapisa u bazi podataka koji zadovoljavaju kriterijum

Funkcija DVAR

Procenjuje varijansu na osnovu uzorka izabranih unosa baze podataka

Funkcija DVARP

Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije izabranih stavki u bazi podataka

Vrh stranice

Funkcije datuma i vremena

Funkcija

Opis

Funkcija DATE

Daje redni broj određenog datuma

Funkcija DATEVALUE

Konvertuje datum u obliku teksta u redni broj

Funkcija DAY

Konvertuje redni broj u dan u mesecu

Funkcija DAYS360

Računa broj dana između dva datuma, u godini koja ima 360 dana

Funkcija EDATE

Daje redni broj datuma koji je naznačeni broj meseci pre ili posle početnog datuma

Funkcija EOMONTH

Daje redni broj poslednjeg dana u mesecu pre ili posle zadatog broja meseci

Funkcija HOUR

Konvertuje redni broj u čas

Funkcija MINUTE

Konvertuje redni broj u minut

Funkcija MONTH

Konvertuje redni broj u mesec

Funkcija NETWORKDAYS

Daje ukupan broj radnih dana između dva datuma

Funkcija NETWORKDAYS.INTL

Daje broj celih radnih dana između dva datuma koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

Funkcija NOW

Daje redni broj koji odgovara tekućem datumu i vremenu

Funkcija SECOND

Konvertuje redni broj u sekundu

Funkcija TIME

Daje redni broj koji odgovara određenom vremenu

Funkcija TIMEVALUE

Konvertuje vreme u obliku teksta u redni broj

Funkcija TODAY

Daje redni broj koji odgovara današnjem datumu

Funkcija WEEKDAY

Konvertuje redni broj u dan u sedmici

Funkcija WEEKNUM

Konvertuje redni broj u broj koji predstavlja numeričku poziciju te sedmice u godini

Funkcija WORKDAY

Daje redni broj datuma pre ili posle zadatog broja radnih dana

Funkcija WORKDAY.INTL

Daje redni broj datuma pre ili posle navedenog broja radnih dana koristeći parametre koji ukazuju na to koji dani i koliko njih su dani vikenda

Funkcija YEAR

Konvertuje redni broj u godinu

Funkcija YEARFRAC

Daje razlomak godine koji predstavlja broj celih dana između početnog datuma i završnog datuma

Vrh stranice

Inženjerske funkcije

Funkcija

Opis

Funkcija BESSELI

Daje izmenjenu Beselovu funkciju In(x)

Funkcija BESSELJ

Daje Beselovu funkciju Jn(x)

Funkcija BESSELK

Daje izmenjenu Beselovu funkciju Kn(x)

Funkcija BESSELY

Daje Beselovu funkciju Yn(x)

Funkcija BIN2DEC

Konvertuje binarni broj u decimalni

Funkcija BIN2HEX

Konvertuje binarni broj u heksadecimalni

Funkcija BIN2OCT

Konvertuje binarni broj u oktalni

Funkcija COMPLEX

Konvertuje realne i imaginarne koeficijente u kompleksni broj

Funkcija CONVERT

Konvertuje brojeve iz jednog mernog sistema u drugi

Funkcija DEC2BIN

Konvertuje decimalni broj u binarni

Funkcija DEC2HEX

Konvertuje decimalni broj u heksadecimalni

Funkcija DEC2OCT

Konvertuje decimalni broj u oktalni

Funkcija DELTA

Proverava da li su dve vrednosti jednake

Funkcija ERF

Daje funkciju greške

Funkcija ERF.PRECISE

Daje funkciju greške

Funkcija ERFC

Daje komplementarnu funkciju greške

Funkcija ERFC.PRECISE

Daje komplementarnu funkciju ERF sa integralom između vrednosti x i beskonačnosti

Funkcija GESTEP

Proverava da li je neki broj veći od granične vrednosti

Funkcija HEX2BIN

Konvertuje heksadecimalni broj u binarni

Funkcija HEX2DEC

Konvertuje heksadecimalni broj u decimalni

Funkcija HEX2OCT

Konvertuje heksadecimalni broj u oktalni

Funkcija IMABS

Daje apsolutnu vrednost (modul) kompleksnog broja

Funkcija IMAGINARY

Daje imaginarni koeficijent kompleksnog broja

Funkcija IMARGUMENT

Daje argument teta, tj. ugao izražen u radijanima

Funkcija IMCONJUGATE

Daje kompleksnu konjugaciju kompleksnog broja

Funkcija IMCOS

Daje kosinus kompleksnog broja

Funkcija IMDIV

Daje količnik dva kompleksna broja

Funkcija IMEXP

Daje stepen kompleksnog broja

Funkcija IMLN

Daje prirodni logaritam kompleksnog broja

Funkcija IMLOG10

Daje logaritam sa osnovom 10 kompleksnog broja

Funkcija IMLOG2

Daje logaritam sa osnovom 2 kompleksnog broja

Funkcija IMPOWER

Daje kompleksni broj podignut na celobrojni stepen

Funkcija IMPRODUCT

Daje proizvod 2 do 255 složenih brojeva

Funkcija IMREAL

Daje realni koeficijent kompleksnog broja

Funkcija IMSIN

Daje sinus kompleksnog broja

Funkcija IMSQRT

Daje kvadratni koren kompleksnog broja

Funkcija IMSUB

Daje razliku između dva kompleksna broja

Funkcija IMSUM

Daje zbir kompleksnih brojeva

Funkcija OCT2BIN

Konvertuje oktalni broj u binarni

Funkcija OCT2DEC

Konvertuje oktalni broj u decimalni

Funkcija OCT2HEX

Konvertuje oktalni broj u heksadecimalni

Vrh stranice

Finansijske funkcije

Funkcija

Opis

Funkcija ACCRINT

Daje iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata isplaćuje periodično

Funkcija ACCRINTM

Daje iznos akumulirane kamate na hartije od vrednosti kod kojih se kamata naplaćuje po dospeću

Funkcija AMORDEGRC

Daje amortizaciju za svaki obračunski period korišćenjem koeficijenta za amortizaciju

Funkcija AMORLINC

Daje amortizaciju za svaki obračunski period

Funkcija COUPDAYBS

Daje broj dana važenja kupona od početka kuponskog perioda do datuma saldiranja

Funkcija COUPDAYS

Daje broj dana kuponskog perioda sa navedenim datumom saldiranja

Funkcija COUPDAYSNC

Daje broj dana od datuma saldiranja kupona do datuma isplate po sledećem kuponu

Funkcija COUPNCD

Daje datum isplate sledećeg kupona koji dolazi nakon datuma saldiranja

Funkcija COUPNUM

Daje broj kupona naplativih između datuma saldiranja i datuma dospeća

Funkcija COUPPCD

Daje datum dospeća prethodnog kupona pre datuma saldiranja

Funkcija CUMIPMT

Daje kumulativnu kamatu isplaćenu između dva perioda otplate

Funkcija CUMPRINC

Daje kumulativnu otplatu po glavnici kredita između dva perioda otplate

Funkcija DB

Daje amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću geometrijski-nazadujućeg metoda

Funkcija DDB

Daje amortizaciju sredstava za precizirani period pomoću metoda dvostruke stope linearne amortizacije na opadajuću osnovu ili nekog drugog preciziranog metoda

Funkcija DISC

Daje diskontnu stopu hartija od vrednosti

Funkcija DOLLARDE

Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao razlomak u cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj

Funkcija DOLLARFR

Konvertuje cenu u dolarima izraženu kao decimalni broj u cenu u dolarima izraženu kao razlomak

Funkcija DURATION

Daje trajanje hartije od vrednosti na godišnjem nivou za koje se kamata isplaćuje periodično

Funkcija EFFECT

Daje efektivnu godišnju kamatnu stopu

Funkcija FV

Daje buduću vrednost investicije

Funkcija FVSCHEDULE

Daje buduću vrednost glavnice na koju se primenjuje niz složenih kamatnih stopa

Funkcija INTRATE

Daje kamatnu stopu na potpuno investirane hartije od vrednosti

Funkcija IPMT

Daje iznos kamate na investicije u datom periodu

Funkcija IRR

Daje internu kamatnu stopu za niz novčanih tokova

Funkcija ISPMT

Izračunava kamatu koja se na investicije plaća tokom određenog perioda

Funkcija MDURATION

Daje izmenjeno Mekoli trajanje hartije od vrednosti čija pretpostavljena nominalna vrednost iznosi 100 USD

Funkcija MIRR

Daje internu kamatnu stopu kada pozitivni i negativni novčani tokovi imaju različite kamatne stope

Funkcija NOMINAL

Daje nominalnu godišnju kamatnu stopu

Funkcija NPER

Daje broj obračunskih perioda za investiciju

Funkcija NPV

Daje sadašnju neto vrednost investicija na osnovu serija periodičnih novčanih tokova i diskontne stope

Funkcija ODDFPRICE

Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim prvim rokom isplate

Funkcija ODDFYIELD

Daje dobit po hartiji od vrednosti sa različitim prvim rokom isplate

Funkcija ODDLPRICE

Daje cenu hartije od vrednosti prema nominalnoj vrednosti 100 USD, sa različitim poslednjim rokom isplate

Funkcija ODDLYIELD

Daje dobit po hartiji od vrednosti sa različitim poslednjim rokom isplate

Funkcija PMT

Daje periodične otplate anuiteta

Funkcija PPMT

Daje otplate na ime glavnice za određeni period

Funkcija PRICE

Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti za koju se kamata isplaćuje periodično

Funkcija PRICEDISC

Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti diskontne cene hartije od vrednosti

Funkcija PRICEMAT

Daje cenu za svakih 100 USD nominalne vrednosti hartije od vrednosti na koju se plaća kamata po dospeću

Funkcija PV

Daje sadašnju vrednost investicije

Funkcija RATE

Daje kamatnu stopu za period anuiteta

Funkcija RECEIVED

Daje iznos koji se dobija po dospeću potpuno investirane hartije od vrednosti

Funkcija SLN

Daje linearnu amortizaciju materijalnih sredstava za jedan period

Funkcija SYD

Daje aritmetičko-nazadujuću amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani period

Funkcija TBILLEQ

Daje dobit po trezorskom zapisu koji se izračunava kao dobit po hartiji od vrednosti

Funkcija TBILLPRICE

Daje cenu trezorskog zapisa prema nominalnoj vrednosti 100 USD

Funkcija TBILLYIELD

Daje dobit po trezorskom zapisu

Funkcija VDB

Daje amortizaciju materijalnih sredstava za precizirani ili parcijalni period pomoću metoda linearne amortizacije.

Funkcija XIRR

Daje unutrašnju stopu prinosa za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični

Funkcija XNPV

Daje sadašnju neto vrednost za praćenje novčanih tokova koji ne moraju da budu periodični

Funkcija YIELD

Daje dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje periodično

Funkcija YIELDDISC

Daje godišnju dobit za diskontovane hartije od vrednosti; na primer, za trezorski zapisu

Funkcija YIELDMAT

Daje godišnju dobit od hartija od vrednosti za koje se kamata isplaćuje po dospeću

Vrh stranice

Informacione funkcije

Funkcija

Opis

Funkcija CELL

Daje informacije o oblikovanju, lokaciji ili sadržaju ćelije

Napomena    Ova funkcija nije dostupna u programu Excel Web App.

Funkcija ERROR.TYPE

Daje broj koji odgovara tipu greške

Funkcija INFO

Daje informacije o trenutnom operativnom okruženju

Napomena    Ova funkcija nije dostupna u programu Excel Web App.

Funkcija ISBLANK

Daje TRUE ako je prazna vrednost

Funkcija ISERR

Daje TRUE ako je vrednost bilo koja greška, izuzev #N/A

Funkcija ISERROR

Daje TRUE ako je vrednost bilo koja greška

Funkcija ISEVEN

Daje TRUE ako je broj paran

Funkcija ISLOGICAL

Daje TRUE ako je vrednost logička vrednost

Funkcija ISNA

Daje TRUE ako je greška #N/A

Funkcija ISNONTEXT

Daje TRUE ako vrednost nije tekst

Funkcija ISNUMBER

Daje TRUE ako je vrednost broj

Funkcija ISODD

Daje TRUE ako je broj neparan

Funkcija ISREF

Daje TRUE ako je vrednost referenca

Funkcija ISTEXT

Daje TRUE ako je vrednost tekst

Funkcija N

Daje vrednost konvertovanu u broj

Funkcija NA

Daje #N/A grešku

Funkcija TYPE

Daje broj koji označava tip podataka vrednosti

Vrh stranice

Logičke funkcije

Funkcija

Opis

Funkcija AND

Daje TRUE ako su svi argumenti TRUE

Funkcija FALSE

Daje logičku vrednost FALSE

Funkcija IF

Zadaje logički uslov koji treba da se ispita

Funkcija IFERROR

Daje vrednost koju navedete za slučaj da formula za rezultat ima grešku. U suprotnom, daje rezultat formule

Funkcija NOT

Zadaje suprotnu logičku vrednost argumenta

Funkcija OR

Daje TRUE ako je bilo koji od argumenata TRUE

Funkcija TRUE

Daje logičku vrednost TRUE

Vrh stranice

Funkcije za pretraživanje i reference

Funkcija

Opis

Funkcija ADDRESS

Daje referencu kao tekst na jednu ćeliju radnog lista

Funkcija AREAS

Daje broj oblasti u referenci

Funkcija CHOOSE

Bira vrednost sa liste vrednosti

Funkcija COLUMN

Daje broj kolone reference

Funkcija COLUMNS

Daje broj kolona u referenci

Funkcija GETPIVOTDATA

Daje podatke uskladištene u izveštaju izvedene tabele

Funkcija HLOOKUP

Pregleda gornji red niza i daje vrednost označene ćelije

Funkcija HYPERLINK

Kreira prečicu koja otvara dokument uskladišten na mrežnom serveru, intranetu ili internetu

Funkcija INDEX

Koristi indeks da bi odabrao vrednost iz reference ili niza

Funkcija INDIRECT

Daje sadržaj reference na koji ukazuje tekstualna vrednost

Funkcija LOOKUP

Traži vrednosti u vektoru ili nizu

Funkcija MATCH

Traži vrednosti u referenci ili nizu

Funkcija OFFSET

Daje pomeraj reference od zadate reference

Funkcija ROW

Daje broj reda reference

Funkcija ROWS

Daje broj redova u referenci

Funkcija RTD

Preuzima podatke u realnom vremenu iz programa koji podržava Automatizacija.

Funkcija TRANSPOSE

Daje transponovani niz

Funkcija VLOOKUP

Pretražuje prvu kolonu niza i kreće se kroz taj red da bi kao rezultat dala vrednost ćelije

Vrh stranice

Matematičke i trigonometrijske funkcije

Funkcija

Opis

Funkcija ABS

Daje apsolutnu vrednost broja

Funkcija ACOS

Daje arkus kosinus broja

Funkcija ACOSH

Daje inverzni hiperbolički kosinus broja

Funkcija AGGREGATE

Daje zbir neke liste ili baze podataka

Funkcija ASIN

Daje arkus sinus broja

Funkcija ASINH

Daje inverzni hiperbolički sinus broja

Funkcija ATAN

Daje arkus tangens broja

Funkcija ATAN2

Daje arkus tangens na osnovu x i y koordinata

Funkcija ATANH

Daje inverzni hiperbolički tangens broja

Funkcija CEILING

Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance

Funkcija CEILING.PRECISE

Zaokružuje broj na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naviše.

Funkcija COMBIN

Daje broj kombinacija za dati broj objekata

Funkcija COS

Daje kosinus broja

Funkcija COSH

Daje hiperbolički kosinus broja

Funkcija DEGREES

Konvertuje radijane u stepene

Funkcija EVEN

Zaokružuje broj na najbliži veći paran ceo broj

Funkcija EXP

Daje broj e stepenovan datim brojem

Funkcija FACT

Daje faktorijel broja

Funkcija FACTDOUBLE

Daje dvostruki faktorijel broja

Funkcija FLOOR

Zaokružuje broj na nižu vrednost

Funkcija FLOOR.PRECISE

Zaokružuje broj naniže na najbliži ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance. Bez obzira na znak broja, broj se zaokružuje naniže.

Funkcija GCD

Daje najveći zajednički delilac

Funkcija INT

Zaokružuje broj na najbliži manji ceo broj

Funkcija ISO.CEILING

Daje broj koji je zaokružen na najbliži veći ceo broj ili na najbliži umnožak argumenta significance

Funkcija LCM

Daje najmanji zajednički sadržalac

Funkcija LN

Daje prirodni logaritam nekog broja

Funkcija LOG

Daje logaritam broja za datu osnovu

Funkcija LOG10

Daje logaritam sa osnovom 10 nekog broja

Funkcija MDETERM

Daje determinantu matrice niza

Funkcija MINVERSE

Daje inverznu matricu niza

Funkcija MMULT

Daje matrični proizvod dva niza

Funkcija MOD

Daje ostatak deljenja

Funkcija MROUND

Daje broj zaokružen na željeni umnožak

Funkcija MULTINOMIAL

Daje multinomijalni koeficijent za skup brojeva

Funkcija ODD

Zaokružuje broj na najbliži veći neparan ceo broj

Funkcija PI

Daje vrednost broja pi

Funkcija POWER

Daje vrednost broja podignutog na neki stepen

Funkcija PRODUCT

Daje proizvod argumenata

Funkcija QUOTIENT

Daje celobrojnu vrednost deljenja

Funkcija RADIANS

Konvertuje stepene u radijane

Funkcija RAND

Daje nasumični broj između 0 i 1

Funkcija RANDBETWEEN

Daje nasumični broj između zadatih brojeva

Funkcija ROMAN

Konvertuje arapske brojeve u rimske, kao tekst

Funkcija ROUND

Zaokružuje broj na zadati broj cifara

Funkcija ROUNDDOWN

Zaokružuje broj na nižu vrednost

Funkcija ROUNDUP

Zaokružuje broj na višu vrednost

Funkcija SERIESSUM

Daje zbir stepenog reda na osnovu formule

Funkcija SIGN

Daje znak broja

Funkcija SIN

Daje sinus datog ugla

Funkcija SINH

Daje hiperbolički sinus broja

Funkcija SQRT

Daje pozitivnu vrednost kvadratnog korena

Funkcija SQRTPI

Daje kvadratni koren od proizvoda (broj * pi)

Funkcija SUBTOTAL

Daje međuvrednost neke liste ili baze podataka

Funkcija SUM

Daje zbir argumenata

Funkcija SUMIF

Sabira ćelije precizirane prema datom kriterijumu

Funkcija SUMIFS

Sabira ćelije u opsegu koji zadovoljava više kriterijuma

Funkcija SUMPRODUCT

Daje zbir proizvoda odgovarajućih članova niza

Funkcija SUMSQ

Daje zbir kvadrata argumenata

Funkcija SUMX2MY2

Daje zbir razlike kvadrata odgovarajućih vrednosti iz dva niza

Funkcija SUMX2PY2

Daje sumu zbirova kvadrata odgovarajućih vrednosti u dva niza

Funkcija SUMXMY2

Daje zbir kvadrata razlika odgovarajućih vrednosti iz dva niza

Funkcija TAN

Daje tangens broja

Funkcija TANH

Daje hiperbolički tangens broja

Funkcija TRUNC

Skraćuje broj na ceo broj

Vrh stranice

Statističke funkcije

Funkcija

Opis

Funkcija AVEDEV

Daje prosek apsolutnih odstupanja mesta podataka od njihove srednje vrednosti

Funkcija AVERAGE

Daje prosek svojih argumenata

Funkcija AVERAGEA

Daje prosek svojih argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija AVERAGEIF

Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u opsegu koje zadovoljavaju date kriterijume

Funkcija AVERAGEIFS

Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje ispunjavavaju više kriterijuma

Funkcija BETA.DIST

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele

Funkcija BETA.INV

Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu

Funkcija BINOM.DIST

Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnih termina

Funkcija BINOM.INV

Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna funkcija binomne raspodele manja ili jednaka vrednosti kriterijuma

Funkcija CHISQ.DIST

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

Funkcija CHISQ.DIST.RT

Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHISQ.INV

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

Funkcija CHISQ.INV.RT

Daje inverznu vrednost jednostrane verovatnoće za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHISQ.TEST

Daje test nezavisnosti

Funkcija CONFIDENCE.NORM

Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije

Funkcija CONFIDENCE.T

Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije koristeći Studentovu t-raspodelu

Funkcija CORREL

Daje koeficijent korelacije između dva skupa podataka

Funkcija COUNT

Broji koliko se brojeva nalazi na listi argumenata

Funkcija COUNTA

Broji koliko se vrednosti nalazi na listi argumenata

Funkcija COUNTBLANK

Broji koliko se praznih ćelija nalazi unutar opsega

Funkcija COUNTIF

Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju dati kriterijum

Funkcija COUNTIFS

Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju više kriterijuma

Funkcija COVARIANCE.P

Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka

Funkcija COVARIANCE.S

Daje kovarijansu uzorka, srednju vrednost proizvoda odstupanja za svaki par mesta podataka iz dva skupa podataka

Funkcija DEVSQ

Daje zbir kvadrata odstupanja

Funkcija EXPON.DIST

Daje eksponencijalnu raspodelu

Funkcija F.DIST

Daje F raspodelu verovatnoće

Funkcija F.DIST.RT

Daje F raspodelu verovatnoće

Funkcija F.INV

Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija F.INV.RT

Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija F.TEST

Daje rezultat F-testa

Funkcija FISHER

Daje Fišerovu transformaciju

Funkcija FISHERINV

Daje inverznu Fišerovu transformaciju

Funkcija FORECAST

Daje vrednosti po linearnom trendu

Funkcija FREQUENCY

Daje raspodelu učestalosti kao vertikalni niz

Funkcija GAMMA.DIST

Daje gama raspodelu

Funkcija GAMMA.INV

Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele

Funkcija GAMMALN

Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

Funkcija GAMMALN.PRECISE

Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

Funkcija GEOMEAN

Daje geometrijsku srednju vrednost

Funkcija GROWTH

Daje vrednosti po eksponencijalnom trendu

Funkcija HARMEAN

Daje harmonijsku srednju vrednost

Funkcija HYPGEOM.DIST

Daje hipergeometrijsku raspodelu

Funkcija INTERCEPT

Daje presek linije linearne regresije

Funkcija KURT

Daje kurtozis (meru spljoštenosti) skupa podataka

Funkcija LARGE

Daje k-tu po veličini (počev od najveće) vrednost u skupu podataka

Funkcija LINEST

Daje parametre linearnog trenda

Funkcija LOGEST

Daje parametre eksponencijalnog trenda

Funkcija LOGNORM.DIST

Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu

Funkcija LOGNORM.INV

Daje inverznu vrednost kumulativne log-normalne raspodele

Funkcija MAX

Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata

Funkcija MAXA

Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija MEDIAN

Daje medijanu datih brojeva

Funkcija MIN

Daje minimalnu vrednost sa liste argumenata

Funkcija MINA

Daje najmanju vrednost sa liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija MODE.MULT

Daje vertikalni niz vrednosti koje se najčešće pojavljuju ili se ponavljaju u nizu ili opsegu podataka

Funkcija MODE.SNGL

Daje najčešću vrednost u skupu podataka

Funkcija NEGBINOM.DIST

Daje negativnu binomnu raspodelu

Funkcija NORM.DIST

Daje normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORM.INV

Daje inverznu vrednost normalne kumulativne raspodele

Funkcija NORM.S.DIST

Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORM.S.INV

Daje inverznu vrednost standardne normalne kumulativne raspodele

Funkcija PEARSON

Daje Pirsonov koeficijent korelacije (proizvoda momenata)

Funkcija PERCENTILE.EXC

Daje k-ti percentil vrednosti u opsegu, pri čemu se k nalazi u opsegu 0..1, isključujući te brojeve

Funkcija PERCENTILE.INC

Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega

Funkcija PERCENTRANK.EXC

Daje rang vrednosti u skupu podataka kao procenat (0..1, isključujući te brojeve) skupa podataka

Funkcija PERCENTRANK.INC

Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta

Funkcija PERMUT

Daje broj permutacija za zadati broj objekata

Funkcija POISSON.DIST

Daje Poasonovu raspodelu

Funkcija PROB

Daje verovatnoću da se vrednosti iz opseg nalaze između dve granične vrednosti

Funkcija QUARTILE.EXC

Daje kvartil skupa podataka na osnovu vrednosti percentila od 0..1, isključujući te brojeve

Funkcija QUARTILE.INC

Daje kvartil skupa podataka

Funkcija RANK.AVG

Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija RANK.EQ

Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija RSQ

Daje kvadrat Pirsonovog koeficijenta korelacije (proizvoda momenata)

Funkcija SKEW

Daje asimetriju neke raspodele

Funkcija SLOPE

Daje nagib linije linearne regresije

Funkcija SMALL

Daje k-tu po veličini (počev od najmanje) vrednost skupa podataka

Funkcija STANDARDIZE

Daje normalizovanu vrednost

Funkcija STDEV.P

Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije

Funkcija STDEV.S

Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka

Funkcija STDEVA

Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija STDEVPA

Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija STEYX

Daje standardnu grešku regresije predviđene y-vrednosti za svako x u regresiji

Funkcija T.DIST

Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.DIST.2T

Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.DIST.RT

Daje Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.INV

Daje t-vrednost Studentove t-raspodele kao funkciju verovatnoće i stepen slobode

Funkcija T.INV.2T

Daje inverznu vrednost Studentove t-raspodele

Funkcija TREND

Daje vrednosti po linearnom trendu

Funkcija TRIMMEAN

Daje srednju vrednost unutrašnjosti skupa podataka

Funkcija T.TEST

Daje verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu

Funkcija VAR.P

Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije

Funkcija VAR.S

Procenjuje varijansu na osnovu uzorka

Funkcija VARA

Procenjuje varijansu na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija VARPA

Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija WEIBULL.DIST

Daje Vejbulovu raspodelu

Funkcija Z.TEST

Daje jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

Vrh stranice

Tekstualne funkcije

Funkcija

Opis

Funkcija ASC

Menja engleska slova pune širine (dvobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove poluširine (jednobajtne)

Funkcija BAHTTEXT

Konvertuje broj u tekst, koristeći ß (baht) format valute

Funkcija CHAR

Daje znak određen kodnim brojem

Funkcija CLEAN

Uklanja iz teksta sve znakove koji ne mogu da budu odštampani

Funkcija CODE

Daje numerički kôd prvog znaka tekstualne niske

Funkcija CONCATENATE

Spaja nekoliko tekstualnih stavki u jednu tekstualnu stavku

Funkcija DOLLAR

Konvertuje broj u tekst, koristeći $ (dolar) kao format valute

Funkcija EXACT

Proverava da li su dve tekstualne vrednosti identične

Funkcije FIND i FINDB

Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (sa razlikovanjem velikih i malih slova)

Funkcija FIXED

Oblikuje broj kao tekst sa fiksnim brojem decimala

Funkcija JIS

Menja engleska slova poluširine (jednobajtna) ili katakanu unutar niske znakova u znakove pune širine (dvobajtne znakove)

Funkcije LEFT i LEFTB

Daje krajnje leve znakove tekstualne vrednosti

Funkcije LEN i LENB

Daje broj znakova u tekstualnoj niski

Funkcija LOWER

Konvertuje tekst u mala slova

Funkcije MID i MIDB

Daje zadati broj znakova iz tekstualne niske, počev od zadate pozicije

Funkcija PHONETIC

Izdvaja fonetske (furigana) znakove iz tekstualne niske

Funkcija PROPER

Pretvara prvo slovo svake reči tekstualne vrednosti u veliko slovo

Funkcije REPLACE i REPLACEB

Zamenjuje znakove u tekstu

Funkcija REPT

Ponavlja tekst zadati broj puta

Funkcije RIGHT i RIGHTB

Daje krajnje desne znakove tekstualne vrednosti

Funkcije SEARCH i SEARCHB

Pronalazi jednu tekstualnu vrednost unutar druge (ne pravi razliku između velikih i malih slova)

Funkcija SUBSTITUTE

Zamenjuje stari tekst novim u tekstualnoj niski

Funkcija T

Konvertuje svoje argumente u tekst

Funkcija TEXT

Oblikuje broj i konvertuje ga u tekst

Funkcija TRIM

Uklanja razmake iz teksta

Funkcija UPPER

Konvertuje tekst u velika slova

Funkcija VALUE

Konvertuje tekstualni argument u broj

Vrh stranice

Korisnički definisane funkcije koje su instalirane sa programskim dodacima

Ako programski dodaci koje instalirate sadrže funkcije, ove funkcije programskog dodatka ili automatizacije biće dostupne u dijalogu Umetanje funkcije u kategoriji Korisnički definisane.

Napomena    Korisnički definisane funkcije nisu dostupne u programu Excel Web App.

Funkcija

Opis

Funkcija CALL

Poziva proceduru u biblioteci dinamičkih veza ili programskom resursu

Funkcija EUROCONVERT

Konvertuje broj u evre, konvertuje broj iz evra u valutu zemlje članice Evropske unije ili konvertuje broj iz valute jedne zemlje članice u valutu druge zemlje članice tako što koristi evro kao posrednika (triangulacija)

Funkcija REGISTER.ID

Daje registarski ID datoteke biblioteke dinamičkih veza (DLL) ili programskog resursa koji je prethodno registrovan

Funkcija SQL.REQUEST

Vrši povezivanje sa spoljnim izvorom podataka i pokreće upit sa radnog lista, a zatim daje rezultat u obliku niza, bez potrebe za programiranjem makroa

Vrh stranice

Primenjuje se na: Excel 2010, Excel Starter, Excel Online, SharePoint OnlineDa li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik