Dodavanje, uređivanje ili brisanje komentara u prezentaciji

Komentar predstavlja napomenu koju možete priložiti uz slovo ili reč na slajdu, uz grafiku ili neki drugi objekat ili uz ceo slajd. Korišćenje komentara je odličan način za pružanje povratnih informacija drugim osobama o njihovoj prezentaciji.

Dodavanje komentara

 1. Kliknite na lokaciju na slajdu gde želite da se ukaže na vaš komentar.

 2. Izaberite stavke Redigovanje > Novi komentar.

  Savet    Ikona za komentar Ikona komentara pojavljuje se na slajdu i otvara se okno Komentari .

 3. U oknu Komentari otkucajte poruku u okviru i pritisnite taster Enter ili kliknite izvan okvira za komentare.

  Dodaj komentar

  Napomene   

  • Elementi koji imaju komentare su označeni ikonom za komentare Ikona komentara. Kliknite na ikonu da biste videli komentare za taj element u oknu za komentare.

  • Da biste išli kroz komentare, kliknite na strelicu nagore ili nadole na vrhu Okno sa komentarima.

Uređivanje i odgovaranje na komentar

 1. Koristite Okno sa komentarima da biste uredili komentare koje su dodali drugi redaktori, kao i da biste odgovorili na njih.

 2. Da biste uredili komentar: kliknite na tekst komentara koji želite da uredite. Ovo otvara okvir za unos teksta sa komentarom u njemu. Unesite željene promene, a zatim kliknite izvan okvira za komentare da biste završili.

Da biste odgovorili na komentar: u komentaru na koji želite da odgovorite kliknite na dugme Odgovori. Otkucajte vaš odgovor u okvir za unos teksta, a zatim pritisnite taster Tab da biste završili.

Brisanje komentara

 1. Na slajdu:    kliknite desnim tasterom miša na ikonu za komentare Ikona komentara komentara koji želite da izbrišete, a zatim kliknite na dugme Izbriši komentar.

 1. U oknu za komentare:    izaberite komentar koji želite da izbrišete, a zatim kliknite na crni X.

Primenjuje se na: PowerPoint 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik