Dodavanje, uređivanje ili brisanje komentara u prezentaciji

Komentar predstavlja napomenu koju možete priložiti uz slovo ili reč na slajdu, uz grafiku ili neki drugi objekat ili uz ceo slajd. Korišćenje komentara je odličan način za pružanje povratnih informacija drugim osobama o njihovoj prezentaciji.

Dodavanje komentara

 1. Kliknite na lokaciju na slajdu gde želite da se ukaže na vaš komentar.

 2. Izaberite stavke Redigovanje > Novi komentar.

  Savet :  Ikona komentara se Ikona komentara pojavljuje na slajdu i otvara se okno Komentari.

 3. U oknu Komentari otkucajte poruku u okviru i pritisnite taster Enter ili kliknite izvan okvira za komentare.

  Dodaj komentar

  Napomene : 

  • Kad je okno „Komentari“otvoreno, možete da dodate nov komentar tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+N.

  • Elementi koji imaju komentare su označeni ikonom za komentare Ikona komentara . Kliknite na ikonu da biste videli komentare za taj element u oknu za komentare.

  • Da biste išli kroz komentare, kliknite na strelicu nagore ili nadole na vrhu Okno sa komentarima.

Uređivanje i odgovaranje na komentar

 1. Koristite Okno sa komentarima da biste uredili komentare koje su dodali drugi redaktori, kao i da biste odgovorili na njih.

 2. Da biste uredili komentar: kliknite na tekst komentara koji želite da uredite. Ovo otvara okvir za unos teksta sa komentarom u njemu. Unesite željene promene, a zatim kliknite izvan okvira za komentare da biste završili.

Da biste odgovorili na komentar: u komentaru na koji želite da odgovorite kliknite na dugme Odgovori ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+R. Otkucajte odgovor u okviru za unos teksta, a zatim pritisnite taster Tab da biste završili.

Brisanje komentara

 1. Na slajdu:    kliknite desnim tasterom miša na ikonu za komentare Ikona komentara komentara koji želite da izbrišete, a zatim kliknite na dugme Izbriši komentar.

 2. U oknu za komentare:    izaberite komentar koji želite da izbrišete, a zatim kliknite na crni X.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×