Dodavanje, promena, pronalaženje ili brisanje uslovnih oblikovanja

Koristite uslovno oblikovanje da biste vizuelno pretraživali i analizirali podatke, otkrili kritične probleme i identifikovali šablone i trendove.

Uslovno oblikovanje olakšava isticanje ćelija ili opsega ćelija koje vas zanimaju, naglašavanje neobičnih vrednosti i vizuelizaciju podataka pomoću traka podataka, skala boja i skupova ikona. Uslovno oblikovanje menja izgled opsega ćelija na osnovu uslova (ili kriterijuma). Ukoliko je uslov ispunjen, opseg ćelija se oblikuje na osnovu tog uslova, a u suprotnom opseg ćelija neće se oblikovati na osnovu tog uslova.

Sortiranje i filtriranje možete izvršavati na osnovu oblikovanja, uključujući pozadinsku boju ćelije i boju fonta, bez obzira na to da li su ćelije oblikovane ručno ili uslovno. Sledeći primeri prikazuju uslovno oblikovanje koje koristi pozadinske boje ćelije, skup ikona tri strelice i trake sa podacima.

Pozadine ćelija, skupovi ikona i trake sa podacima koji se koriste za uslovno oblikovanje

Uslovno oblikovanje možete primeniti na opseg ćelija, Excel tabelu ili izveštaj izvedene tabele. Između korišćenja uslovnog oblikovanja i izveštaja izvedene tabele postoje razlike koje je važno razumeti.

Napomena: Kada kreirate uslovno oblikovanje, možete upućivati samo na druge ćelije na istom radnom listu ili, u određenim slučajevima, na ćelije u radnim listovima u istoj trenutno otvorenoj radnoj svesci. Uslovno oblikovanje nije moguće koristiti na spoljnim referencama za drugu radnu svesku.

Uslovno oblikovanje za izveštaj izvedene tabele

Uslovno oblikovanje u izveštaju izvedene tabele razlikuje se od uslovnog oblikovanja u opsegu ćelija ili Excel tabeli na nekoliko načina:

 • Ako promenite raspored izveštaja izvedene tabele pomoću filtriranja, skrivanja nivoa, skupljanja i razvijanja nivoa ili premeštanja polja, uslovno oblikovanje ostaje primenjeno sve dok se polja ne uklone iz osnovnih podataka.

 • Opseg uslovnog oblikovanja za polja u oblasti „Vrednosti“ može biti zasnovan na hijerarhiji podataka i utvrđuje se pomoću svih vidljivih podređenih objekata (sledeći niži nivo u hijerarhiji) nadređenog objekta (sledeći viši nivo u hijerarhiji) u redovima nekih kolona ili kolonama nekih redova.

  Napomena: U hijerarhiji podataka podređeni objekti ne nasleđuju uslovno oblikovanje od nadređenih niti nadređeni objekti nasleđuju uslovno oblikovanje od podređenih.

 • Postoje tri metoda određivanja opsega uslovnog oblikovanja polja u oblasti vrednosti: po izboru, po odgovarajućem polju i po polju za vrednost.

Podrazumevani metod određivanja opsega polja u oblasti vrednosti jeste po izboru. Metod određivanja opsega možete promeniti u metod po odgovarajućem polju ili polju za vrednosti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na, dijaloga Novo pravilo za oblikovanje ili dijaloga Uređivanje pravila oblikovanja.

Metod

Ovaj metod koristite ako želite da izaberete

Određivanje opsega po izboru

 • Susedni skup polja u oblasti vrednosti, na primer sve ukupne vrednosti proizvoda u jednom regionu.

 • Nekontinuirani skup polja u oblasti vrednosti, na primer ukupne vrednosti proizvoda u različitim regionima u nivoima hijerarhije podataka.

Određivanje opsega po polju za vrednost

 • Izbegnete izvršavanje nekontinuiranih izbora.

 • Uslovno oblikujete skup polja u oblasti vrednosti za sve nivoe hijerarhije podataka.

 • Uključite međuvrednosti i sveukupne vrednosti.

Određivanje opsega po odgovarajućem polju

 • Izbegnete izvršavanje nekontinuiranih izbora.

 • Uslovno oblikujete skup polja u oblasti vrednosti za jedan nivo hijerarhije podataka.

 • Isključite međuvrednosti.

Kada uslovno oblikujete polja u oblasti vrednosti za gornje i donje vrednosti, kao i vrednosti ispod ili iznad proseka, pravilo je podrazumevano zasnovano na svim vidljivim vrednostima. Međutim, kada određujete opseg po odgovarajućem polju, umesto da koristite sve vidljive vrednosti, možete primeniti uslovno oblikovanje na svaku kombinaciju:

 • Polja kolone i njenog nadređenog reda.

 • Polja reda i njegove nadređene kolone.

Napomena: Brza analiza nije dostupna u Excel 2010 i prethodnim verzijama.

Koristite dugme „Brza analiza“ Dugme „Brza analiza“ da biste primenili izabrano uslovno oblikovanje na izabrane podatke. Dugme „Brza analiza“ se automatski pojavljuje kada izaberete podatke na radnom listu.

 1. Izaberite podatke na radnom listu. U donjem desnom uglu izbora pojavljuje se dugme Brza analiza.

  Izabrani podaci sa dugmetom „Brza analiza“

 2. Kliknite na dugme Brza analiza Dugme „Brza analiza“ ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Q.

 3. Zatim na kartici Oblikovanje pređite mišem preko različitih opcija da biste videli pregled podataka uživo, a zatim kliknite na opciju oblikovanja.

  Kartica „Oblikovanje“ u galeriji „Brza analiza“

  Napomene: 

  • Opcije oblikovanja koje se pojavljuju na kartici Oblikovanje zavisiće od podataka koji ste izabrali. Ako izbor sadrži samo tekst, tada su dostupne opcije Tekst, Dupliranje, Jedinstveno, Jednako sa i Obriši. Kad izbor sadrži samo brojeve ili tekst i brojeve, tada su opcije Trake podataka, Boje, Skupovi ikona, Veće, Najboljih 10% i Obriši.

  • Pregled uživo prikazuje se samo za one opcije oblikovanja koje se mogu koristiti sa podacima. Na primer, ako izabrane ćelije ne sadrže podatke koji se podudaraju sa podacima i ako izaberete Dupliranje, pregled uživo neće raditi.

 4. Ako se pojavi dijalog Tekst koji sadrži unesite opciju oblikovanja koju želite da primenite i kliknite na dugme U redu.

Ako vam je potrebno složenije uslovno oblikovanje, za određivanje kriterijuma oblikovanja možete koristiti logičku formulu. Na primer, možda ćete poželeti da uporedite vrednosti sa rezultatom funkcije ili da proverite podatke u ćelijama izvan izabranog opsega koji se može nalaziti na drugom radnom listu u istoj radnoj svesci.

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.

  Uslovno oblikovanje

  Prikazaće se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 2. Uradite sledeće:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, promenite opseg ćelija tako što ćete kliknuti na Skupi dijalog Slika dugmeta u polju Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu ili drugim radnim listovima, a zatim izabrati Proširi dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 3. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Izabrane ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije koje prikazuju vrednosti <polja za vrednosti>.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije koje prikazuju <polje za vrednosti> za <red>.

 4. U okviru Izaberite tip pravila izaberite stavku Koristi formulu da bi utvrdio koje ćelije treba oblikovati.

  1. U okviru stavke Uređivanje opisa pravila, u okviru sa listom Oblikuj vrednosti tamo gde je ova formula tačna unesite formulu.

   Formulu morate započeti znakom jednakosti (=), a njen rezultat mora biti logička vrednost TAČNO (1) ili NETAČNO (0).

  2. Kliknite na dugme Oblikuj da bi se prikazao dijalog Oblikovanje ćelije.

  3. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Možete odabrati više od jednog formata. Oblikovanja koja izaberete prikazuju se u polju Pregled.

   Primer 1: korišćenje dva uslovna oblikovanja sa kriterijumima koji koriste testove I/ILI    

   U primeru koji je naveden, prvo pravilo oblikuje dve ćelije zelenom bojom ako su oba uslova tačna. Ako rezultat funkcije nije tačan, druga formula senči dve ćelije crvenom bojom ako je i jedan od uslova netačan.

   Ćelije B4 i B5 ispunjavaju uslove, tako da su im pozadine obojene zelenom bojom

   Kupcu kuće je potrebno 75.000 USD za učešće i 1.500 USD za mesečnu ratu hipoteke. Ako i učešće i mesečne rate ispunjavaju ove uslove, pozadine ćelija B4 i B5 biće zelene.

   Ako su ili avans ili mesečna uplata u skladu sa budžetom kupca, B4 i B5 su crveni. Promena nekih vrednosti, kao što je APR, rok kredita, avans i iznos kupovine da biste videli šta se dešava sa uslovno oblikovanim ćelijama.

   Formula za prvo pravilo (primenjuje zelenu boju)

   ==AND(IF($B$4<=75000,1),IF(ABS($B$5)<=1500,1))

   Formula za drugo pravilo (primenjuje crvenu boju)

   =OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))

   Primer 2: senčenje svakog drugog reda pomoću funkcija MOD i ROW    

   Uslovno oblikovanje primenjeno na svaku ćeliju na ovom radnomlistu senči plavom bojom svaki drugi red u opsegu ćelija. Možete izabrati sve ćelije na radnomlsitu klikom na kvadrat iznad reda 1 i levo od kolone A. Funkcija MOD vraća ostatak pri deljenju prvog argumenta drugim argumentom. Funkcija ROW vraća broj trenutnog reda. Kada broj trenutnog reda podelite sa 2, ostatak je uvek 0 za paran broj ili 1 za neparan broj. Budući da je 0 isto što i FALSE, a 1 isto što i TRUE, oblikuje se svaki neparni red. Pravilo koristi ovu formulu: =MOD(ROW(),2)=1.

   Svaki drugi red je osenčen plavom bojom

   Napomena: Možete da unesete reference ćelija u formulu direktnim izborom ćelija na radnom listu ili drugim radnim listovima. Izbor ćelija na radnom listu umeće apsolutne reference ćelija. Ako želite da Excel prilagodi reference za svaku ćeliju u izabranom opsegu, koristite relativne reference ćelija.

Više informacija o korišćenju formula u uslovnom oblikovanju potražite u članku Korišćenje formule za primenu uslovnog oblikovanja.

Skale boja su vizuelni vodiči koji vam pomažu u razumevanju distribucije i varijanti podataka. Dvobojna skala vam pomaže u poređenju opsega ćelija pomoću gradacije dve boje. Nijansa boje predstavlja veće ili manje vrednosti. Na primer, na skali zelene i žute boje, kao što je prikazano ispod, možete navesti da ćelije sa većim vrednostima budu više zelene, a one sa manjim vrednostima više žute boje.

Oblikovanje svih ćelija pomoću dvobojne skale

Savet: Ako neke ćelije u opsegu sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na ćelije. Da biste se uverili da se uslovno oblikovanje primenjuje na te ćelije, koristite funkcije IS ili IFERROR da biste dobili vrednost umesto vrednosti greške.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Skale boja.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite dvobojnu skalu.

  Zadržite pokazivač iznad ikona skale boja da biste videli koja od njih predstavlja dvobojnu skalu. Boja na vrhu predstavlja veće vrednosti, a boja na dnu manje vrednosti.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti ili izveštaju izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta Opcije oblikovanja koje se pojavljuje pored polja izvedene tabele na koje je primenjeno uslovno oblikovanje.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalog Slika dugmeta u delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru: kliknite na dugme Izabrane ćelije.

  • Svim ćelijama za oznaku vrednosti: kliknite na dugme Sve ćelije koje prikazuju <Oznaka vrednosti> vrednosti.

  • Svim ćelijama za oznaku vrednosti, izuzev međuvrednosti i ukupnih zbirova: kliknite na dugme Sve ćelije koje prikazuju <Oznaka vrednosti> vrednosti za <Oznaka reda>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti (podrazumevano).

 6. U okviru Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Dvobojna skala.

 7. Da biste u polju Tip izabrali tip za stavke Minimum i Maksimum, uradite nešto od sledećeg:

  • Oblikovanje najmanjih i najvećih vrednosti:    Izaberite stavke Najmanja vrednost i Najveća vrednost.

   U tom slučaju u poljima Vrednost ne unosite vrednosti za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena:    Izaberite stavku Broj, a zatim u polja Vrednost unesite vrednosti za Maksimum i Minimum.

  • Oblikovanje procenta:    Unesite vrednosti za Minimum i Maksimum u polja Vrednost.

   Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat.

   Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što je raspodela vrednosti proporcionalna.

  • Oblikovanje percentila:    Izaberite stavku Percentil, a zatim u polja Vrednost unesite vrednosti za Minimum i Maksimum. Važeći percentili su od 0 (nula) to 100.

   Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (kao što je 20. percentil od vrha) pomoću jedne nijanse boje i grupu niskih vrednosti (kao što je 20. percentil od dna) u pomoću druge nijanse boje, jer su to ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Izaberite stavku Formula i unesite vrednosti za stavke Minimum i Maksimum.

   • Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena.

   • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

   • Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja.

   • Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

    Napomene: 

    • Uverite se da je vrednost Minimum manja od vrednosti Maksimum.

    • Za vrednosti stavki Minimum i Maksimum možete odabrati različite tipove. Na primer, za vrednost Minimum možete odabrati broj, a za vrednost Maksimum procenat.

 8. Da biste odabrali skalu boja Minimum i Maksimum, izaberite stavku Boja za svaku, a zatim izaberite boje.

  Ako želite da odaberete dodatne boje ili da kreirate prilagođenu boju, kliknite na dugme Još boja. Skala boje koju izaberete prikazuje se u polju Pregled.

Skale boja su vizuelni vodiči koji vam pomažu u razumevanju distribucije i varijanti podataka. Trobojna skala vam pomaže u poređenju opsega ćelija pomoću gradacije tri boje. Nijansa boje predstavlja veće, srednje ili manje vrednosti. Na primer, na skali zelene, žute i crvene boje možete navesti da ćelije sa većim vrednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrednostima žute, a one sa manjim vrednostima crvene.

Savet: Ako neke ćelije u opsegu sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na te ćelije. Da biste se uverili da se uslovno oblikovanje primenjuje na te ćelije, koristite funkcije IS ili IFERROR da biste dobili vrednost koju ste naveli (na proimer 0 ili „N/A“) umesto vrednosti greške.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Skale boja.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite trobojnu skalu. Boja na vrhu predstavlja veće vrednosti, boja u sredini srednje vrednosti, a boja u dnu manje vrednosti.

  Zadržite pokazivač iznad ikona skale boja da biste videli koja od njih predstavlja trobojnu skalu.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti ili izveštaju izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta Opcije oblikovanja koje se pojavljuje pored polja izvedene tabele na koje je primenjeno uslovno oblikovanje.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalog Slika dugmeta u delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti.

 6. U okviru Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Trobojna skala.

 7. Izaberite tip za vrednosti stavki Minimum, Sredina skale i Maksimum. Uradite sledeće:

  • Oblikovanje najmanjih i najvećih vrednosti:    Izaberite stavku Središnja tačka.

   U tom slučaju u poljimaVrednost ne unosite vrednosti Najniže i Najveća vrednost.

  • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena:    Izaberite stavku Broj, a zatim unesite vrednosti za stavke Minimum, Središnja tačka i Maksimum.

  • Oblikovanje procenta:    Izaberite stavku Procenat, a zatim unesite vrednosti za stavke Minimum, Središnja tačka i Maksimum. Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat (%).

   Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što korišćenje procenta osigurava proporcionalnu distribuciju vrednosti.

  • Oblikovanje percentila:    Izaberite stavku Percentil, a zatim unesite vrednosti za stavke Minimum, Sredina skale i Maksimum.

   Važeći percentili su od 0 (nula) do 100.

   Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (kao što je 20. percentil od vrha) pomoću jedne nijanse boje i grupu niskih vrednosti (kao što je 20. percentil od dna) u pomoću druge nijanse boje, jer su to ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule:    Izaberite stavku Formula, a zatim unesite vrednosti za stavke Minimum, Središnja tačka i Maksimum.

   Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena. Formulu započnite znakom jednakosti (=). Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja. Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

   Napomene: 

   • Za opseg ćelija možete postaviti minimalnu, središnju i maksimalnu vrednost. Uverite se da je vrednost u polju Minimum manja od vrednosti u polju Središnja tačka, koja je opet manja od vrednosti u polju Maksimum.

   • Za vrednosti stavki Minimum, Sredina skale i Maksimum možete odabrati različite tipove. Na primer, za Minimum možete da izaberete broj, za stavku Sredina skale percentil, a za Maksimum procenat.

   • Često je najbolje da podrazumevana postavka za vrednost Sredina skale bude 50 procenata, ali ovu postavku možete prilagođavati tako da odgovara vašim potrebama.

 8. Da biste odabrali skalu boja za vrednosti Minimum, Sredina skale i Maksimum, izaberite za svaku od njih stavku Boja, a zatim izaberite boju.

  • Da biste odabrali dodatne boje ili kreirali prilagođenu boju, kliknite na dugme Još boja.

  • Skala boje koju izaberete prikazuje se u polju Pregled.

Traka podataka vam pomaže da vidite vrednost ćelije u odnosu na druge ćelije. Dužina trake podataka predstavlja vrednost u ćeliji. Duža traka predstavlja veću vrednost, a kraća manju. Trake podataka su korisne za uočavanje većih i manjih brojeva, naročito kada postoji velika količina podataka, na primer najbolje i najlošije prodavane igračke u izveštaju o prazničnoj prodaji.

U dolenavedenom primeru, trake podataka se koriste da istakne izrazite pozitivne i negativne vrednosti. Možete oblikovati trake podataka tako da traka podataka počinje u sredini ćelije i širi se ulevo da označi pravac negativnih vrednosti.

Trake sa podacima ističu pozitivne i negativne vrednosti

Savet: Ako neke ćelije u opsegu sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na te ćelije. Da biste se uverili da se uslovno oblikovanje primenjuje na te ćelije, koristite funkcije IS ili IFERROR da biste dobili vrednost koju navedete (na primer 0 ili „N/A“) umesto vrednosti greške.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilkliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, zatim izaberite stavku Trake podataka, a potom izaberite ikonu trake podataka.

  Uslovno oblikovanje

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalog Slika dugmeta u delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti.

 6. U okviru Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Traka sa podacima.

 7. Izaberite vrednost Tip za stavke Minimum i Maksimum. Uradite sledeće:

  • Oblikovanje najmanjih i najvećih vrednosti:    Izaberite stavke Najmanja vrednost i Najveća vrednost.

   U tom slučaju ne unosite vrednosti za stavke Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena:    Izaberite stavku Broj, a zatim u polja Vrednost unesite vrednosti za Minimum i Maksimum.

  • Oblikovanje procenta:    Izaberite stavku Procenat i unesite vrednost za stavke Minimum i Maksimum.

   Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat (%).

   Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što korišćenje procenta osigurava proporcionalnu distribuciju vrednosti.

  • Oblikovanje percentila    Izaberite stavku Percentil i unesite vrednost za stavke Minimum i Maksimum.

   Važeći percentili su od 0 (nula) do 100.

   Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (kao što je 20. percentil od vrha) pomoću jedne trake podataka i niskih vrednosti (kao što je 20. percentil od dna) pomoću druge trake podataka zato što one predstavljaju ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

  • Oblikovanje rezultata formule     Izaberite stavku Formula i unesite vrednost za stavke Minimum i Maksimum.

   • Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena.

   • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

   • Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja.

   • Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

  Napomene: 

  • Uverite se da je vrednost Minimum manja od vrednosti Maksimum.

  • Za vrednosti stavki Minimum i Maksimum možete odabrati različite tipove. Na primer, za vrednost Minimum možete odabrati broj, a za vrednost Maksimum procenat.

 8. Da biste odabrali skale boja za stavke Minimum i Maksimum, kliknite na dugme Boja trake.

  Ako želite da odaberete dodatne boje ili da kreirate prilagođenu boju, kliknite na dugme Još boja. Skala boje koju izaberete prikazuje se u polju Pregled.

 9. Potvrdite izbor Prikaži samo traku da biste u ćeliji prikazali samo traku podataka, a ne i vrednost.

 10. Da biste primenili punu ivicu na trake podataka, u okviru sa listom Ivica izaberite stavku Puna ivica i odaberite boju za ivicu.

 11. Da biste birali između pune trake i trake sa prelivom boja, u okviru sa listom Popuna odaberite stavku Puna popuna ili Popuna prelivom boja.

 12. Da biste oblikovali negativne trake, kliknite na dugme Negativna vrednost i osa, a zatim u dijalogu Postavke negativne vrednosti i ose odaberite opcije popune i boja ivice negativne trake. Za osu možete odabrati postavke pozicije i boje. Kada završite sa izborom opcija, kliknite na dugme U redu.

 13. Smer traka možete promeniti tako što ćete odabrati postavku u okviru sa listom Smer trake. Ova postavka je podrazumevano postavljena na opciju Kontekst ali, u zavisnosti od načina na koji želite da predstavite podatke, možete birati između smerova sleva nadesno i zdesna nalevo.

Koristite skup ikona da biste komentarisali i klasifikovali podatke u tri do pet kategorija razdvojenih nekom graničnom vrednošću. Svaka ikona predstavlja opseg vrednosti. Na primer, u skupu ikona 3 strelice, zelena strelica nagore predstavlja veće vrednosti, žuta strelica u stranu srednje vrednosti, a crvena nadole manje vrednosti.

Dolenavedeni primer služi za vežbanje primere uslovnog oblikovanja prikazanih u vidu skala boja, skupova ikona i traka podataka.

Različiti skupovi ikona za iste podatke

Možete odabrati da prikažete ikone samo za ćelije koje ispunjavaju uslove; na primer, prikazivanje ikone upozorenja za te ćelije koje spadaju ispod ključne vrednosti, a bez ikona za Da one koje je premašuju. Da biste to uradili, sakrićete ikone tako što ćete izabratiBez ikona ćelije sa padajuće liste ikona pored ikone kada postavljate uslove. Takođe možete da napravite i sopstvenu kombinaciju skupa ikona; na primer, zeleni znak potvrde „simbol“, žuti „semafor“ i crvenu „zastavicu“.

Savet: Ako neke ćelije u opsegu sadrže formulu koja vraća grešku, uslovno oblikovanje se ne primenjuje na te ćelije. Da biste se uverili da se uslovno oblikovanje primenjuje na te ćelije, koristite funkcije IS ili IFERROR da biste dobili vrednost koju navedete (na primer 0 ili „N/A“) umesto vrednosti greške.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, zatim izaberite stavku Skup ikona, a zatim izaberite skup ikona.

  Uslovno oblikovanje

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalog Slika dugmeta u delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izbor tipa pravila izaberite stavku Oblikuj sve ćelije na osnovu njihove vrednosti.

 6. U okviru Uredite opis pravila, na listi Stil oblikovanja izaberite stavku Skup ikona.

  1. Izaberite skup ikona. Podrazumevana postavka je 3 semafora (bez rama). Broj ikona, podrazumevanih operatora poređenja i graničnih vrednosti za svaku ikonu može da bude različit za svaki skup ikona.

  2. Operatore poređenja i granične vrednosti možete podesiti. Podrazumevani opseg vrednosti za svaku ikonu je jednake veličine, ali ih možete podesiti tako da se uklope sa vašim jedinstvenim prohtevima. Proverite da li su granične vrednosti postavljene po logičnom redosledu od najveće (na vrhu) ka najmanjoj (u dnu).

  3. Uradite sledeće:

   • Oblikovanje vrednosti broja, datuma ili vremena:    Izaberite stavku Broj.

   • Oblikovanje procenta:    Izaberite stavku Procenat.

    Važeće vrednosti su od 0 (nula) do 100. Nemojte da unosite znak za procenat (%).

    Koristite procenat kada želite da sve vrednosti predstavite na proporcionalan način zbog toga što korišćenje procenta osigurava proporcionalnu distribuciju vrednosti.

   • Oblikovanje percentila:    Izaberite stavku Percentil. Važeći percentili su od 0 (nula) to 100.

    Koristite percentile kada želite da prikažete grupu visokih vrednosti (na primer 20. percentil od vrha) pomoću određene ikone i niskih vrednosti (na primer 20. percentil od dna) pomoću neke druge ikone zato što one predstavljaju ekstremne vrednosti koje mogu iskriviti prikaz vaših podataka.

   • Oblikovanje rezultata formule:    Izaberite stavku Formula, a zatim unesite formulu u svako polje za Vrednost.

    • Rezultat formule mora vratiti vrednost broja, datuma ili vremena.

    • Formulu započnite znakom jednakosti (=).

    • Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja.

    • Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

  4. Da bi prva ikona predstavljala manje vrednosti, a poslednja veće, izaberite stavku Obrni redosled ikona.

  5. Potvrdite izbor Prikaži samo ikonu da biste u ćeliji prikazali samo ikonu, a ne i vrednost.

   Napomene: 

   1. Možda će biti potrebno da podesite širinu kolone da biste je prilagodili ikoni.

   2. Veličina prikazane ikone zavisi od veličine fonta koji je upotrebljen u toj ćeliji. Kako se veličina fonta povećava i veličina ikone se proporcionalno povećava.

Da biste lakše pronašli određene ćelije unutar opsega ćelija, možete oblikovati određene ćelije na osnovu operatora poređenja. Na primer, na radnom listu zaliha koji su sortirani po kategorijama, možete da markirate proizvode sa manje od 10 stavki u rukama u žuto. Ili, u radnom listu zbirne prodaje prodavnice, možete da identifikujete sve prodavnice sa profitom većim od 10%, volumenom prodaje manjim od $100.000 i region „jugoistočno“.

Dolenavedeni primeri služe za vežbanje primera ugrađenog kriterijuma uslovnog oblikovanja kao što su „Veće od“ i „Prvih %“. To oblikuje gradove sa brojem stanovnika većim od 2.000.000 zelenom bojom pozadine, a gradove u prvih 30% sa prosečnim visokim temperaturama u narandžastu boju.

Oblikovanje prikazuje gradove sa više od dva miliona i top 30% visokih temperatura

Napomena: Polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele nije moguće uslovno oblikovati po tekstu ili datumu, samo po broju.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Pravila za markiranje ćelija.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Između, Tekst koji sadrži ili Datum javljanja.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite oblikovanje.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Uradite sledeće:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalog Slika dugmeta u delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na tom ili drugom radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo ćelije gde je:.

 6. U okviru Uredite opis pravila, u odeljku Oblikuj samo ćelije gde je uradite nešto od sledećeg:

  • Oblikovanje na osnovu broja, datuma ili vremena:    Izaberite stavku Vrednost ćelije, izaberite operator poređenja, a zatim unesite broj, datum ili vreme.

   Na primer, izaberite stavku Između i unesite brojeve 100 i 200 ili izaberite stavku Jednako je i unesite datum 1.1.2009.

   Takođe možete uneti formulu koja vraća vrednost broja, datuma ili vremena.

   • Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=).

   • Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja

   • Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

  • Oblikovanje na osnovu teksta:    Izaberite stavku Određeni tekst, odaberite operator za poređenje i unesite tekst.

   Na primer, izaberite stavku Sadrži, a zatim unesite tekst Srebro ili izaberite stavku Počinje sa, a zatim unesite tekst Tro.

   Navodnici su uključeni u nisku za pretraživanje i moguće je koristiti džoker znakove. Niska može da sadrži najviše 255 znakova.

   Takođe možete uneti formulu koja vraća tekst.

   • Ako unosite formulu, započnite je znakom jednakosti (=).

   • Ako je formula nevažeća, ne primenjuje se nijedan tip oblikovanja.

   • Preporučuje se da testirate formulu kako biste se uverili da ona ne vraća vrednost greške.

  • Oblikovanje na osnovu datuma:    Izaberite stavku Datum događanja, a zatim izaberite operator poređenja.

   Na primer, izaberite stavku Juče ili Sledeća sedmica.

  • Oblikovanje ćelija koje sadrže prazne vrednosti ili ćelija koje ne sadrže prazne vrednosti:    Izaberite stavku Prazne ćelije ili Bez praznih ćelija.

   Prazna vrednost je ćelija koja ne sadrži nikakve podatke i koja se razlikuje od ćelije koja sadrži neke razmake (razmaci se smatraju tekstom).

  • Oblikovanje ćelija koje imaju ili nemaju vrednosti greške:    Izaberite stavku Greške ili Bez grešaka.

   Vrednosti grešaka su: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #RE!, #NUM!, i #NULL!.

 7. Da biste naveli oblikovanje, izaberite stavku Oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Oblikovanje ćelija.

 8. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja izaberete prikazuju se u polju Pregled.

Moguće je pronaći najveće i najmanje vrednosti u opsegu ćelija zasnovanih na graničnoj vrednosti koju navedete. Na primer, u regionalnom izveštaju možete pronaći 5 najprodavanijih proizvoda, 15% proizvoda koji su se prema anketi potrošača našli na dnu rang liste ili 25 najvećih plata u odseku.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Pravila za prve/poslednje.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Prvih 10 stavki ili Poslednjih 10 %.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite oblikovanje.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalog Slika dugmeta u delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo vrednosti sa vrha ili dna rang liste.

 6. U okviru Uredite opis pravila, u odeljku Oblikuj vrednosti koje su rangirane u izaberite stavku Vrh ili stavku Dno.

 7. Uradite sledeće:

  • Unesite broj, a zatim opozovite izbor u polju % izabranog opsega da biste naveli broj na vrhu ili dnu. Važeće vrednosti su od 1 do 1000.

  • Unesite broj, a zatim potvrdite izbor u polju % izabranog opsega da biste naveli procenat na vrhu ili dnu. Važeće vrednosti su od 1 do 100.

 8. Opcionalno, promenite način primene oblikovanja za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele kojima je opseg određen po odgovarajućem polju.

  Uslovno oblikovanje je podrazumevano zasnovano na svim vidljivim vrednostima. Međutim, kada određujete opseg po odgovarajućem polju, umesto da koristite sve vidljive vrednosti, uslovno oblikovanje možete primeniti na svaku kombinaciju:

  • Polja kolone i njenog nadređenog reda izborom svake grupe kolona.

  • Polja reda i njegove nadređene kolone izborom svake grupe redova.

 9. Da biste naveli oblikovanje, izaberite stavku Oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Oblikovanje ćelija.

 10. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja izaberete prikazuju se u polju Pregled.

U opsegu ćelija moguće je pronalaziti vrednosti su veće ili manje od prosečne vrednosti ili standardne devijacije. Na primer, u pregledu godišnjeg učinka možete pronaći natprosečne radnike ili možete pronaći proizvedene materijale čiji je kvalitet ispod dve standardne devijacije ocene kvaliteta.

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Pravila za prve/poslednje.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Iznad proseka ili Ispod proseka.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite oblikovanje.

Metod određivanja opsega za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele možete promeniti pomoću dugmeta opcije Primeni pravilo oblikovanja na.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Uverite se da je u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalog Slika dugmeta u delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Primeni pravilo na, da biste opcionalno promenili opseg za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele po:

  • Izboru:    Kliknite na dugme Samo ove ćelije.

  • Odgovarajućem polju:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost> sa istim poljima.

  • Polju za vrednost:    Kliknite na dugme Sve ćelije <polja za vrednost>.

 5. U okviru Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo vrednosti koje su iznad ili ispod proseka.

 6. U okviru Uredite opis pravila, na listi Oblikuj vrednosti koje su uradite nešto sledeće:

  • Da biste oblikovali ćelije koje se nalaze iznad ili ispod proseka svih ćelija u opsegu, izaberite stavke Iznad ili Ispod.

  • Da biste oblikovali ćelije koje se nalaze iznad ili ispod jedne, dve ili tri standardne devijacije svih ćelija u opsegu, izaberite standardnu devijaciju.

 7. Opcionalno, promenite način primene oblikovanja za polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele kojima je opseg određen po odgovarajućem polju.

  Uslovno oblikovanje je podrazumevano zasnovano na svim vidljivim vrednostima. Međutim, kada određujete opseg po odgovarajućem polju, umesto da koristite sve vidljive vrednosti, uslovno oblikovanje možete primeniti na svaku kombinaciju:

  • Polja kolone i njenog nadređenog reda izborom svake grupe kolona.

  • Polja reda i njegove nadređene kolone izborom svake grupe redova.

 8. Kliknite na dugme Oblikuj da bi se prikazao dijalog Oblikovanje ćelije.

 9. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja izaberete prikazuju se u polju Pregled.

Napomena: Polja u oblasti vrednosti izveštaja izvedene tabele se ne mogu uslovno oblikovati prema jedinstvenoj ili dupliranoj vrednosti.

U ovom primeru, uslovno formatiranje je korišćeno u koloni za instruktore da bi se mogli pronaći instruktori koji su držali više od jednog časa (imena instruktora koja se pojavljuju duplo su osenčena roze bojom). Vrednosti ocena koje se unesene samo jednom u koloni za ocene (jedinstvene vrednosti) su osenčene zelenom bojom.

Vrednosti u koloni C koje nisu jedinstvene su obojene roze bojom, a jedinstvene vrednosti u koloni D zelenom

Brzo oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stil kliknite na strelicu na dugmetu Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Pravila za markiranje ćelija.

  Uslovno oblikovanje

 3. Izaberite stavku Duplirane vrednosti.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, a zatim izaberite oblikovanje.

Više opcija za oblikovanje

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izveštaju izvedene tabele.

 2. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima. Pojavljuje se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Novo pravilo da biste dodali uslovno oblikovanje. Pojavljuje se dijalog Novo pravilo za oblikovanje.

  • Da biste promenili uslovno oblikovanje, uradite sledeće:

   1. Proverite da li je u okviru sa listom opcija Prikaži pravila oblikovanja za izabran odgovarajući radni list ili odgovarajuća tabela.

   2. Opcionalno, opseg ćelija možete promeniti tako što ćete kliknuti naSkupi dijalog Slika dugmeta u delu Primenjuje se na da biste privremeno sakrili dijalog, tako što ćete izabrati novi opseg ćelija na radnom listu, a zatim kliknuti na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

   3. Izaberite pravilo, a zatim kliknite na dugme Uredi pravilo. Pojavljuje se dijalog Uređivanje pravila za oblikovanje.

 4. U okviru Izaberite tip pravila, izaberite stavku Oblikuj samo jedinstvene ili duplirane vrednosti.

 5. U okviru Uredite opis pravila, na listi Oblikuj sve izaberite stavku jedinstvena ili duplikat.

 6. Kliknite na dugme Oblikuj da bi se prikazao dijalog Oblikovanje ćelije.

 7. Izaberite oblikovanje broja, fonta, ivice ili popune koje želite da primenite kada vrednost ćelije ispuni zadati uslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Moguće je odabrati više različitih oblikovanja. Oblikovanja koja izaberete prikazuju se u polju Pregled.

Ako želite da primenite postojeći stil oblikovanja na nove ili neke druge podatke na radnom listu, možete koristiti četkicu za oblikovanje da biste kopirali uslovno oblikovanje na te podatke.

 1. Kliknite na ćeliju koja sadrži uslovno oblikovanje koje želite da kopirate.

 2. Izaberite stavke Početak > Četkica za oblikovanje.

  dugmad „Kopiraj“ i „Nalepi“ na kartici „Početak“

  Pokazivač se menja u četkicu.

  Savet:  Možete kliknuti dvaput na četkicu za oblikovanje ukoliko želite da nastavite da koristite četkicu za lepljenje uslovnog oblikovanja u druge ćelije.

 3. Da biste nalepili uslovno oblikovanje, prevucite četkicu preko ćelija ili opsega ćelija koje želite da oblikujete.

 4. Da biste prestali da koristite četkicu, pritisnite taster Esc.

Napomena: Ako ste koristili formulu u pravilu koje primenjuje uslovno oblikovanje, možda ćete nakon lepljenja uslovnog oblikovanja morati da prilagodite relativne i apsolutne reference u formuli. Više informacija potražite u članku Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mešanih referenci.

Ako radni list ima neke ćelije sa uslovnim oblikovanjem, možete ih brzo pronaći kako biste mogli da kopirate, promenite ili izbrišete uslovna oblikovanja. Komandu Specijalno „Idi na“ možete da koristite da biste pronašli samo ćelije sa određenim uslovnim oblikovanjem ili sve ćelije sa uslovnim oblikovanjem.

Pronalaženje svih ćelija koje imaju uslovno oblikovanje

 1. Kliknite na bilo koju ćeliju koja nema uslovno oblikovanje.

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored stavke Pronađi i izaberi, a zatim izaberite stavku Uslovno oblikovanje.

Pronalaženje samo ćelija koje imaju isto uslovno oblikovanje

 1. Kliknite na bilo koju ćeliju koja ima uslovno oblikovanje koje želite da pronađete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored stavke Pronađi i izaberi, a zatim izaberite stavku Specijalno „Idi na“.

 3. Izaberite stavku Uslovna oblikovanja.

 4. U okviru Validacija podataka izaberite stavku Iste.

Brisanje uslovnog oblikovanja na radnom listu    

 • Na kartici Početak izaberite stavke Uslovno oblikovanje > Obriši pravila > Obriši pravila sa čitavog lista.

Brisanje uslovnog oblikovanja u opsegu, tabeli ili izvedenoj tabeli    

 1. Izaberite opseg ćelija, tabelu ili izvedenu tabelu čije uslovno oblikovanje želite da uklonite.

 2. Na kartici Početak kliknite na dugme Uslovno oblikovanje > Obriši pravila.

 3. U zavisnosti od toga šta ste izabrali, izaberite neku od stavki: Izabrane ćelije, Ova tabela ili Ova izvedena tabela.

Skale boja su vizuelni vodiči koji vam pomažu da razumete distribuciju i varijaciju podataka. Postoje dve vrste skala boja – dvobojne skale i trobojne skale.

Dvobojna skala vam pomaže u poređenju opsega ćelija pomoću gradacije dve boje. Nijansa boje predstavlja veće ili manje vrednosti. Na primer, na skali zelene i žute boje možete navesti da ćelije sa većim vrednostima imaju više zelene boje, a ćelije sa manjim vrednostima imaju više žute boje.

Trobojna skala vam pomaže u poređenju opsega ćelija pomoću gradacije tri boje. Nijansa boje predstavlja veće, srednje ili manje vrednosti. Na primer, na skali zelene, žute i crvene boje možete navesti da ćelije sa većim vrednostima budu zelene, ćelije sa srednjim vrednostima žute, a one sa manjim vrednostima crvene.

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izvedenoj tabeli.

 2. Izaberite stavke Početak > Tabele > Uslovno oblikovanje > Skale boja, a zatim izaberite skalu boja.

Traka podataka vam pomaže da vidite vrednost ćelije u odnosu na druge ćelije. Dužina trake podataka predstavlja vrednost u ćeliji. Duža traka predstavlja veću vrednost, a kraća manju. Trake podataka su korisne za uočavanje većih i manjih brojeva, naročito kada postoji velika količina podataka, na primer najbolje i najlošije prodavane igračke u izveštaju o prazničnoj prodaji.

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izvedenoj tabeli.

 2. Izaberite stavke Početak > Tabele > Uslovno oblikovanje > Trake podataka, a zatim izaberite traku podataka.

Koristite skup ikona da biste komentarisali i klasifikovali podatke u tri do pet kategorija razdvojenih nekom graničnom vrednošću. Svaka ikona predstavlja opseg vrednosti. Na primer, u skupu ikona 3 strelice, zelena strelica nagore predstavlja veće vrednosti, žuta strelica u stranu srednje vrednosti, a crvena nadole manje vrednosti.

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izvedenoj tabeli.

 2. Izaberite stavke Početak > Tabele > Uslovno oblikovanje > Skupovi ikona, a zatim izaberite skup ikona.

Da biste lakše pronašli određene ćelije unutar opsega ćelija, možete oblikovati određene ćelije na osnovu operatora poređenja. Na primer, na radnom listu zaliha koji su sortirani po kategorijama, možete da markirate proizvode sa manje od 10 stavki u rukama u žuto. Ili, u radnom listu zbirne prodaje prodavnice, možete da identifikujete sve prodavnice sa profitom većim od 10%, volumenom prodaje manjim od $100.000 i region „jugoistočno“.

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izvedenoj tabeli.

 2. Na kartici Početak, u grupi Tabele izaberite stavku Pravila za isticanje ćelija.

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Između, Tekst koji sadrži ili Datum javljanja.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, izaberite format (popuna, tekst ili boja ivice), a zatim kliknite na dugme U redu.

Moguće je pronaći najveće i najmanje vrednosti u opsegu ćelija zasnovanih na graničnoj vrednosti koju navedete. Na primer, u regionalnom izveštaju možete pronaći 5 najprodavanijih proizvoda, 15% proizvoda koji su se prema anketi potrošača našli na dnu rang liste ili 25 najvećih plata u sektoru.

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izvedenoj tabeli.

 2. Na kartici Početak, u grupi Tabele izaberite stavku Pravila za prve/poslednje.

 3. Izaberite željenu komandu, na primer, Prvih 10 stavki ili Poslednjih 10 %.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, izaberite format (popuna, tekst ili boja ivice), a zatim kliknite na dugme U redu.

U opsegu ćelija moguće je pronalaziti vrednosti su veće ili manje od prosečne vrednosti ili standardne devijacije. Na primer, u pregledu godišnjeg učinka možete pronaći natprosečne radnike ili možete pronaći proizvedene materijale čiji je kvalitet ispod dve standardne devijacije ocene kvaliteta.

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izvedenoj tabeli.

 2. Na kartici Početak, u grupi Tabele izaberite stavku Pravila za prve/poslednje.

 3. Izaberite željenu komandu, na primer Iznad proseka ili Ispod proseka.

 4. Unesite vrednosti koje želite da koristite, izaberite format (popuna, tekst ili boja ivice), a zatim kliknite na dugme U redu.

Možete da pronađete jedinstvene ili duplirane vrednosti u opsegu ćelija.

 1. Izaberite neke ćelije u opsegu, tabeli ili izvedenoj tabeli.

 2. Na kartici Početak, u grupi Tabele izaberite stavku Pravila za isticanje ćelija, a zatim izaberite stavku Duplirane vrednosti.

 3. Unesite vrednosti koje želite da koristite, izaberite format (popuna, tekst ili boja ivice), a zatim kliknite na dugme U redu.

Postoje dva načina za kopiranje i lepljenje uslovnog oblikovanja:

 • Koristite četkicu za oblikovanje da biste kopirali uslovno oblikovanje u druge podatke.

 • Kopirajte oblikovanje u uslovno oblikovanim ćelijama i nalepite u druge ćelije. Da biste to uradili:

  1. Izaberite ćelije sa uslovnim oblikovanjem koje želite da kopirate u druge ćelije.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na izbor > Kopiraj ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

  3. Izaberite prvu ćeliju u odredišnoj oblasti gde želite da nalepite uslovno oblikovanje.

   Napomena: Pošto želite da nalepite samo oblikovanje, nemojte da kliknete desnim tasterom miša > Nalepi ili da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+V. Isto tako, ako ste kopirali podatke koji su u drugom formatu broja od podataka u odredišnoj oblasti, obavezno prilagodite format broja u odredišnoj oblasti kada nalepite oblikovanje.

Možete da obrišete uslovno oblikovanje u izabranim ćelijama ili u celom radnom listu.

 • Da biste obrisali uslovno oblikovanje u izabranim ćelijama:

  1. Izaberite ćelije u radnom listu.

  2. Izaberite karticu Početak > Uslovno oblikovanje > Obriši pravila > Obriši pravila iz izabranih ćelija.

 • Da biste obrisali uslovno oblikovanje u celom radnom listu, izaberite karticu Početak > Uslovno oblikovanje > Obriši pravila > Obriši pravila iz celog lista.

Da li imate pitanje vezano za određenu funkciju?

Objavite pitanje na forumu Excel zajednice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Koristite formulu za primenu uslovnog oblikovanja

Upravljanje redosledom prioriteta za pravila uslovnog oblikovanja

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×