Dodavanje, promena ili uklanjanje linije trenda na grafikonu

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Bilo koji grupa podataka u nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima možete dodati linija trenda ili pokretni prosek . Linija trenda je uvek pridružene grupe podataka, ali linije trenda ne predstavlja podatke u tu grupu podataka. Umesto toga, linije trenda se koristi za prikazuju trendove u postojeće podatke ili predviđanja budućih podataka.

Napomena : Ne možete da dodate linije trenda grupe podataka u naslagani, 3-D, Radarski grafikon, kružni, površinski ili prstenasti grafikon.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Saznajte više o Prognoziranje i prikazivanje trendova u grafikonima

Dodavanje linije trenda

Promenite oblikovanje linije trenda

Navedite broj perioda koje treba uključiti u predviđanja

Navedite mestu preseka linija trenda vertikalne ose (ose vrednosti)

Prikazivanje jednačina linije trenda na grafikon

Prikazuje vrednost podignuta na R za liniju trenda

Uklanjanje linije trenda

Saznajte više o Prognoziranje i prikazivanje trendova u grafikonima

Linija trenda koriste za grafički prikaz trendova u podacima i za analiziranje problema predviđanja. Takva analiza proces se naziva regresivna analiza. Pomoću regresivne analize, možete da proširite linije trenda na grafikonu izvan stvarne podatke za predviđanje budućih vrednosti. Na primer, sledeći grafikon koristi jednostavno Linearna linija trenda koji je predviđanja dva kvartala unapred da bi jasno prikazala trend povećanje prihoda.

Grafikon sa linijom trenda

Saveti

 • Možete da kreirate pokretni prosek, koji smanjuje se promene u podacima i prikazuje obrazac ili trend jasno.

 • Ako promenite u grafikon ili grupu podataka tako da ga više ne podržava povezanu liniju trenda – na primer, tako što ćete promeniti tip grafikona u 3-D grafikon ili menjanjem prikaza izveštaj izvedenog grafikona ili pridruženi izveštaj izvedene tabele – linija trenda se više ne pojavljuje na grafikonu.

 • Za red sa podacima bez grafikona, možete da koristite automatsko popunjavanje ili jednu od statističkih funkcija, kao što su vrše ili TREND(), da biste kreirali podatke za najbolje uklopljeni linearni ili Eksponencijalna linija.

Izbor pravu liniju trenda tip za vaše podatke

Kada želite da dodate linije trenda na grafikon u programu Microsoft Office Excel, možete odabrati neki od ovih šest različitih trenda ili regresije: linearnog trenda, Logaritamska linija trenda, Polinomska linija trenda, linija trenda snage, Eksponencijalna linija trenda ili premeštanje prosečna linija trenda. Tip podataka koji imate određuje tip linije trenda koji treba da koristite.

Linija trenda je precizniji kada je njen Vrednost podignuta na R ili približno jednaka 1. Kada prilagodite liniju trenda svojim podacima, Excel automatski izračunava vrednost podignuta na R. Ako želite, možete da prikažete ovu vrednost na grafikonu.

Linearna linija trenda

Linearna linija trenda je prava linija sa najmanjom greškom koja se koristi sa jednostavnim skupovima linearnih podataka. Podaci su linearni ako obrazac u njenim tačkama podataka liči na liniju. Linearna linija trenda obično pokazuje da se nešto povećava ili smanjuje ujednačenim tempom.

U sledećem primeru Linearna linija trenda ilustruje prodaja imaju dosledno rasla tokom perioda od 13 godina. Imajte u vidu da je vrednost podignuta na R 0.979, što predstavlja prikladne reda sa podacima.

Grafikon sa linearnom linijom trenda

Logaritamska linija trenda

Logaritamska linija trenda je najbolje uklopljeni Zakrivljena linija koja se koristi kada se stopa promene u podacima povećava ili smanjuje brzo i zatim nivoima. Logaritamska linija trenda možete da koristite negativne i pozitivne vrednosti.

Sledeći primer koristi Logaritamska linija trenda da bi se ilustrovala predviđene populacije rasta životinja na fiksne-prostor, gde populacija izjednačila prostor za životinje se smanjio. Imajte na umu da vrednost podignuta na R 0.933, što predstavlja relativno dobro uklapanje reda sa podacima.

Grafikon sa logaritamskom linijom trenda

Polinomska linija trenda

Polinomska linija trenda je Zakrivljena linija koja se koristi kada podataka varira. To je korisno, na primer, za analiziranje pozitivne i negativne iznad velike skup podataka. Redosled polinoma može utvrditi broj promene u podacima ili tako što ćete koliko prevoja (vrhovi i podnožja) pojavljuju se u krivu. Redosled 2 Polinomska linija trenda obično ima samo jedan vrh ili podnožje. Redosled 3 obično ima jedan ili dva vrha ili podnožja. Redosled 4 obično ima najviše tri vrha ili podnožja.

U sledećem primeru prikazana je Polinomska linija trenda 2 (sa jednim brdom) za ilustraciju relacije između pokretačka brzine i potrošnje goriva. Imajte u vidu da je vrednost podignuta na R 0.979, što predstavlja prikladne reda sa podacima.

Grafikon sa polinomskom linijom trenda

Linija trenda snage

Linija trenda snage je Zakrivljena linija koja se koristi sa skupovima podataka koji porede mere koje se povećavaju određenim tempom – na primer, ubrzanje trke automobila u razmacima od 1. Ne možete da kreirate trenda ako vaši podaci sadrže nulu ili negativne vrednosti.

U sledećem primeru, ubrzavanje podaci su prikazani kao rastojanje metara u sekundi. Linija trenda jasno demonstrira povećava ubrzanje. Imajte na umu da vrednost podignuta na R 0.986, što je gotovo savršen izbor reda sa podacima.

Grafikon sa linijom trenda snage

Eksponencijalna linija trenda

Eksponencijalna linija trenda je Zakrivljena linija koja se koristi kad vrednosti podataka rastu ili spadaju u neprestano povećati kamatne stope. Ne možete da kreirate Eksponencijalna linija trenda ako vaši podaci sadrže nulu ili negativne vrednosti.

U sledećem primeru, Eksponencijalna linija trenda se koristi za ilustraciju smanjenja količine Cc 14 u objektu tokom vremena. Imajte na umu da vrednost podignuta na R 0.990, što znači da red skoro savršeno odgovara podatke.

Grafikon sa eksponencijalnom linijom trenda

Premeštanje prosečna linija trenda

Pokretna prosečna linija trenda smanjuje se promene u podacima da biste prikazali šaru ili trenda. Pokretni prosek koristi određeni broj tačaka podataka (postavljenih pomoću opcije " Period "), prosečnu i koristi prosečnu vrednost kao tačku u redu. Na primer, ako Period je podešena da 2, prosek za prve dve tačke podataka koristi se kao prvi tačke u liniji trenda pokretnog proseka. Prosek tačke drugom i trećem podataka će se koristiti kao druga tačka u liniji trenda, itd...

U sledećem primeru linija trenda pokretnog proseka prikazuje obrazac broja kuća koje su prodate tokom perioda od 26 sedmica.

Grafikon sa pokretnom prosečnom linijom trenda

Vrh stranice

Dodavanje linije trenda

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na dugme grupa podataka na koji želite da dodate linije trenda ili pokretni prosek ili uradite sledeće da biste izabrali grupu podataka sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone na kojoj će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutna selekcija kliknite na strelicu pored polja Elementi grafikona, a zatim izaberite željeni element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Napomena : Ako izaberete grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka bez izbora grupe podataka, Excel će prikazati dijalog Dodavanje linije trenda . U okviru sa listom izaberite grupu podataka koju želite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 3. Na kartici raspored , u grupi Analiza kliknite na dugme linija trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 4. Uradite sledeće:

  1. Izaberite unapred definisane linija trenda opciju koju želite da koristite.

   Napomena : Primenjuje se linije trenda bez što vam omogućava da izaberete određene opcije.

  2. Kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda, a zatim u okviru Opcije linije trenda kategorije, u okviru Tip trenda/regresije, izaberite željeni tip linije trenda koji želite da koristite.

Koristite ovaj tip:

Da biste kreirali

Linearni

Linearna linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata za uklapanje linije:

Jednačina

u kojoj je m nagib, a b je odsečak.

Logaritamski

Logaritamska linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

Jednačina

u kojoj su c i b konstante, a „ln“ je prirodna logaritamska funkcija.

Polinomni

Polinomska ili Zakrivljena linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

Jednačina

Gde su b i Promenljiva konstante.

Stepeni

Linija trenda snage koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

Jednačina

gde su c i b konstante.

Napomena : Ova opcija nije dostupna kad podaci uključuju negativne vrednosti ili vrednost nule.

Eksponencijalni

Eksponencijalna linija trenda koristeći sledeću jednačinu za izračunavanje najmanjih kvadrata uklapanje u tačke:

Jednačina

gde su c i b konstante, a e osnova prirodnog logaritma.

Napomena : Ova opcija nije dostupna kad podaci uključuju negativne vrednosti ili vrednost nule.

Pokretni prosek

Pokretna prosečna linija trenda pomoću sledeća jednačina: Jednačina

Napomena : Broj tačaka u pokretni prosek linije trenda jednak ukupan broj tačaka u grupi manje broj koji navedete za period.

Vrednost podignuta na R

Linija trenda koja se prikazuje na Vrednost podignuta na R na grafikon tako što ćete koristiti sledeća jednačina:

Jednačina

Ova linija trenda opcija je dostupna na kartici Opcije u dijalogu Dodavanje linije trenda ili Oblikovanje linije trenda .

Napomena : Vrednost podignuta na R koji može da prikaže sa linijom trenda nije prilagođena vrednost podignuta na R. Za Logaritamska, i eksponencijalne linije trenda, Excel koristi transformisani model regresije.

 1. Ako izaberete stavku Polinomni, otkucajte najveći stepen za nezavisnu promenljivu u polju redosled .

 2. Ako izaberete stavku Pokretni prosek, otkucajte broj obračunskih perioda koji želite da koristite za izračunavanje pokretnog proseka u polje Period .

 3. Ako dodate pokretnog proseka na grafikon xy grafikon, pokretni prosek je zasnovan na redosledu x vrednosti prikazane na grafikonu. Da biste dobili rezultat koji želite, možda ćete morati da sortirate x vrednosti pre nego što dodate pokretni prosek.

 4. Ako dodajete linije trenda reda, kolone, oblast ili trakastom grafikonu, linija trenda se izračunava zasnivaju se na pretpostavci da su x vrednosti 1, 2, 3, 4, 5, 6, itd... Ovaj pretpostavci vrši se tako što ćete na vrednosti za x numerička ili teksta. Da biste zasnovali linije trenda na x numeričke vrednosti, trebalo bi da koristite grafikon u xy grafikon.

 5. Excel će automatski dodeliti ime linije trenda, ali možete ga promeniti. U dijalogu Oblikuj liniju trenda , u okviru Opcije linije trenda kategorije, u okviru Ime linije trenda, izaberite stavku Prilagođeno, a zatim otkucajte ime u polju prilagođene .

Vrh stranice

Promenite oblikovanje linije trenda

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone na kojoj će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutna selekcija kliknite na strelicu pored polja Elementi grafikona, a zatim izaberite željeni element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi Analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Da biste promenili boju, stil ili opcije senke linije trenda, kliknite na Boju linije, Stil linijeili senka kategorije, a zatim izaberite željene opcije.

Vrh stranice

Navedite broj perioda koje treba uključiti u predviđanja

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone na kojoj će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutna selekcija kliknite na strelicu pored polja Elementi grafikona, a zatim izaberite željeni element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi Analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Da biste naveli broj obračunskih perioda koji želite da uključite u predviđanja, u okviru predviđanja, kliknite na broj u polju perioda unapred ili unazad perioda .

Vrh stranice

Navedite mestu preseka linija trenda vertikalne ose (ose vrednosti)

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone na kojoj će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutna selekcija kliknite na strelicu pored polja Elementi grafikona, a zatim izaberite željeni element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi Analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Izaberite na Postavljanje Intercept = polje za potvrdu, a zatim u na Postavljanje Intercept = otkucajte vrednost da biste naveli mesta na vertikalnoj osi (vrednost) osu preseka linije trenda na osu.

  Napomena : Možete da uradite ovo samo kada koristite eksponencijalnom, linearni ili Polinomska linija trenda.

Vrh stranice

Prikazivanje jednačina linije trenda na grafikon

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koji želite da promenite ili uradite sledeće da biste ga izabrali sa liste elemenata grafikona.

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone na kojoj će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutna selekcija kliknite na strelicu pored polja Elementi grafikona, a zatim izaberite željeni element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi Analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Da biste prikazali jednačina linije trenda na grafikonu, potvrdite izbor Prikazati jednačinu na grafikonu .

  Napomena : Nije moguće prikazati linija trenda Jednačina za pokretni prosek.

Savet : Jednačina za liniju trenda zaokružuje da biste lakše čitao. Međutim, možete da promenite broj cifara za oznaku izabrane linije trenda u polju Decimalna mesta na kartici " broj " u dijalogu Oblikovanje linije trenda oznake . (Na karticiOblikovanje , grupa Ovu selekciju , dugme Oblikuj selekciju ).

Vrh stranice

Prikazivanje vrednosti Rkvadrat na liniji trenda

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda za koju želite da prikažete Vrednost podignuta na Rili uradite sledeće da biste izabrali liniju trenda sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone na kojoj će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutna selekcija kliknite na strelicu pored polja Elementi grafikona, a zatim izaberite željeni element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Na kartici raspored , u grupi Analiza kliknite na liniju trenda, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije linije trenda.

  Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

 3. Na kartici Opcije linije trenda , izaberite vrednost podignuta na R prikaza na grafikonu.

Napomena : Vrednost Rkvadrat nije moguće prikazati za pokretni prosek.

Vrh stranice

Uklanjanje linije trenda

 1. Na nenagomilanim, 2-D oblast, trake, kolone, linije, akcija, xy grafikon ili grafikon sa mehurićima, kliknite na liniju trenda koju želite da uklonite ili uradite sledeće da biste izabrali liniju trenda sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na bilo koje mesto u grafikonu.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone na kojoj će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Trenutna selekcija kliknite na strelicu pored polja Elementi grafikona, a zatim izaberite željeni element grafikona.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Uradite sledeće:

  1. Na kartici raspored , u grupi Analiza kliknite na liniju trenda, a zatim izaberite stavku Nijedno.

   Grupa „Analiza“ na kartici „Raspored“ (alatke za grafikone)

  2. Pritisnite taster DELETE.

Savet : Takođe možete da uklonite linije trenda odmah nakon što ga dodate u grafikon tako što ćete kliknuti na dugme Opozovi radnju Slika dugmeta na priručnoj traci ili tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×