Dodavanje prilagođenog teksta pomoći u predložak obrasca

U predložak obrasca možete da dodate tekst pomoći da biste korisnicima pomogli da razumeju namenu vašeg obrasca i da biste im pomogli da ga uspešno popune.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da odredite najbolji tip teksta pomoći za predložak obrasca imajući u vidu faktore kao što je tip predloška obrasca koji kreirate, vaša publika, koliko će predložak obrasca biti rasprostranjen i da li će korisnici obrasce zasnovane na vašem predlošku popunjavati preko Web pregledača.

Ovaj članak sadrži:

Napomene za kompatibilnost

Tipovi pomoći

Kreiranje prikaza za pokazivanje pomoći

Kreiranje prilagođenog okna zadataka za pokazivanje pomoći

Korišćenje uslovnog oblikovanja za pokazivanje kontekstualne pomoći

Kreiranje hiperveze ka eksternoj datoteci ili Web lokaciji pomoći

Dodavanje uputstva korisnicima da pregledaju InfoPath sistem pomoći

Napomene za kompatibilnost

Kada predložak obrasca dizajnirate u programu Microsoft Office InfoPath 2007, možete odabrati da napravite predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, neke funkcije su nedostupne. Na primer, prilagođeno okno zadataka, koja se često koriste za prikazivanje prilagođenog teksta pomoći, nisu podržana u predlošcima obrasca kompatibilnim sa pregledačem. Razmotrite alternativna rešenja dodavanja pomoći, kao što je korišćenje uslovno oblikovanje za prikaz kontekstualne pomoći da biste dodali pomoć u predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

Vrh stranice

Tipovi pomoći

Zavisno od kompleksnosti predloška obrasca i potreba vaših korisnika, možete da dodate različite tipove teksta pomoći, služeći se različitim procedurama. Zavisno od predloška obrasca, možete da koristite više tipova teksta pomoći u njemu. Ovde je data lista najčešćih načina prikazivanja teksta pomoći u predlošcima obrazaca:

 • Prikaz pomoći    Kreirajte zaseban prikaz za pokazivanje teksta pomoći kada želite korisnicima da pružite detaljna uputstva. Možete da kreirate prikaz pomoći koji sadrži samo tekst pomoći, ili možete da duplirate kontrole koje ste dodali u podrazumevani prikaz predloška obrasca i njima dodate tekst pomoći. Dodavanjem kontrola u tekst pomoći, nudite alternativni prikaz za popunjavanje obrasca – takav koji sadrži kontekstualnu pomoć za svaki odeljak ili kontrolu. To je odgovarajući pristup kada vašu publiku sačinjavaju i novi korisnici, kojima je potrebna dodatna pomoć, i iskusni korisnici, koji već znaju kako da popune obrazac.

  Savet : Pošto predlošci obrazaca kompatibilan sa pregledačem ne podržavaju prilagođena okna zadataka, korišćenje prikaza pomoći za prikazivanje teksta pomoći je pogodna alternativa prilagođenim oknima zadataka.

 • Prilagođeno okno zadataka    Prilagođeno okno zadataka je HTML datoteka čiji se sadržaj prikazuje u InfoPath oknu zadataka kada korisnik popunjava obrazac. Možete da zadate da se samo jedna HTML datoteka otvori u podrazumevanom prilagođenom oknu zadataka za predložak obrasca, ali predlošku obrasca možete da dodate još HTML datoteka kao datoteke resursa, a zatim da kreirate hiperveze između njih. U oknima zadataka mogu se prikazati samo HTML datoteke. Prilagođena okna zadataka mogu da ponude komande i sadržaj pomoći specifične za određeni obrazac. HTML datoteku možete dodati direktno predlošku obrasca, tako da korisnici mogu da pregledaju pomoć u prilagođenom oknu zadataka čak i dok van mreže popunjavaju obrazac, ili možete prilagođeno okno zadataka povezati sa HTML datotekom uskladištenom na nekoj drugoj lokaciji. Na primer, ako planirate da često ažurirate sadržaj pomoći a ne želite da predložak obrasca objavljujete posle svakog ažuriranja HTML datoteke pomoći, preporučuje se da HTML datoteku uskladištite na neku drugu lokaciju i napravite vezu ka njoj iz prilagođenog okna zadataka. Zapamtite da predlošci obrasca kompatibilan sa pregledačem ne podržavaju prilagođena okna zadataka, tako da prilagođena okna zadataka treba da kreirate samo za one obrasce koji će biti popunjavani u programu InfoPath.

 • Uslovno oblikovanje     Uslovno oblikovanje možete da koristite da biste naveli različite opcije oblikovanja kontrole na osnovu uslova koji se događaju u obrascu. Uslovno oblikovanje se primenjuje ako su ispunjeni specifični uslovi kada korisnik popunjava obrazac. Kada tekst pomoći dodate odeljku u predlošku obrasca i tom odeljku dodate uslovno oblikovanje, omogućavate korisniku da prema potrebi pokaže ili sakrije tekst kontekstualne pomoći za odeljak ili kontrolu, bez promene prikaza. To je pogodan način da se pruži umetnuta pomoć za pojedine odeljke ili kontrole onim korisnicima kojima je pomoć potrebna.

 • Spoljna pomoć     Možete da dodate vezu ka spoljnoj datoteci, kao što je HTML datoteka na Web lokaciji. Na primer, ako Web lokacija tehničke podrške vaše organizacije sadrži Web stranicu za pokretanje direktnog ćaskanja sa stručnjakom iz tehničke podrške, predlošku obrasca možete dodati hipervezu koja korisnicima omogućava da tu stranicu otvore u Web pregledaču. Taj pristup je koristan kada dizajnirate predložak obrasca za drugo odeljenje u vašoj organizaciji, a to odeljenje ima najviše kvalifikacija da korisnicima pruži pomoć i tehničku podršku.

 • InfoPath sistem pomoći za korisnike koji popunjavaju obrasce     InfoPath sadrži namenski sistem pomoći za korisnike koji popunjavaju obrasce. Korisnicima omogućavate da pristupe temama pomoći u vezi sa standardnom InfoPath funkcionalnošću ako im date uputstvo da pritisnu taster F1 dok popunjavaju obrazac. Koristite ovaj pristup za obrasce koje korisnici popunjavaju samo u programu InfoPath.

Vrh stranice

Kreiranje prikaza za pokazivanje pomoći

Potrebno je da prvo kreirate prikaz pomoći za predložak obrasca, a zatim da dodate dugme u podrazumevani prikaz obrasca, na koje korisnici mogu kliknuti da bi pristupili prikazu pomoći, da biste kreirali zaseban prikaz u predlošku obrasca u kom korisnici mogu pregledati pomoć za popunjavanja obrasca.

Kreiranje prikaza pomoći

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Upravljaj prikazima.

 2. U odeljku Radnje u oknu zadataka Prikazi kliknite na dugme Dodaj novi prikaz.

 3. U polje Ime novog prikaza upišite ime prikaza pomoći, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Na primer, upišite Pomoć.

 4. U predlošku obrasca kliknite na prikaz koji ste upravo dodali i upišite ili nalepite željeni tekst pomoći.

 5. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 6. U oknu zadataka Kontrole kliknite na dugme Dugme.

 7. Kliknite desnim tasterom miša na dugme koje ste dodali, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva dugmeta.

 8. Izaberite karticu Opšte postavke.

 9. U polje Oznaka upišite oznaku tog dugmeta. Na primer, upišite Vrati se u obrazac.

 10. Kliknite na dugme Pravila.

 11. U dijalogu Pravila kliknite na dugme Dodaj.

 12. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 13. Sa liste Radnja izaberite stavku Menjanje prikaza.

 14. U odeljku Prikaz izaberite ime podrazumevanog prikaza.

 15. Kliknite četiri puta na dugme U redu da biste se vratili u predložak obrasca.

Nakon što kreirate prikaz pomoći za predložak obrasca, treba da dodate dugme u podrazumevani prikaz da bi korisnici lako mogli da pristupe prikazu pomoći dok popunjavaju obrazac.

Dodavanje dugmeta u podrazumevani prikaz

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Upravljaj prikazima.

 2. U oknu zadataka Prikazi izaberite ime podrazumevanog prikaza.

 3. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 4. U oknu zadataka Kontrole kliknite na dugme Dugme.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na dugme koje ste dodali, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva dugmeta.

 6. Izaberite karticu Opšte postavke.

 7. U polje Oznaka upišite oznaku tog dugmeta. Na primer, upišite Pomoć.

 8. Kliknite na dugme Pravila.

 9. U dijalogu Pravila kliknite na dugme Dodaj.

 10. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 11. Sa liste Radnja izaberite stavku Menjanje prikaza.

 12. U odeljku Prikaz izaberite ime prikaza pomoći koji ste dodali prethodnom procedurom.

Savet : Opcionalno, prikazu pomoći možete dodati iste kontrole kakve su one koje sadrži podrazumevani prikaz. To korisnicima daje izbor između popunjavanja obrasca u podrazumevanom prikazu ako im ne treba pomoć i korišćenja prikaza pomoći za popunjavanje obrasca ako treba da vide tekst uputstva pomoći.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođenog okna zadataka za pokazivanje pomoći

Napomene : Pre nego što kreirate prilagođeno okno zadataka za pokazivanje pomoći u predlošku obrasca, razmotrite sledeće:

 • Predlošci obrazaca kompatibilni sa pregledačem ne podržavaju prilagođena okna zadataka.

 • Pre nego što omogućite prilagođeno okno zadatka, morate da kreirate HTML datoteku za prilagođeno okno zadataka koristeći HTML editor kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Postupite na sledeći način da biste omogućili prilagođeno okno zadataka:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije obrasca.

 2. U oknu Kategorija izaberite stavku Programiranje.

 3. Potvrdite izbor Omogući prilagođeno okno zadataka.

 4. U polje Ime okna zadataka upišite ime koje želite da se pojavljuje na vrhu prilagođenog okna zadataka. Na primer, upišite Pomoć.

 5. Kliknite na dugme Datoteke resursa da biste predlošku obrasca dodali datoteku.

  Napomena : U polje Lokacija okna zadataka upišite apsolutnu putanju lokacije HTML datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu da biste datoteku povezali sa predloškom obrasca.

  Napomena o bezbednosti : Preporučuje se da povežete HTML datoteku koja je smeštena u isti domen kao i predložak obrasca. U suprotnom će korisnici koji otvore obrazac zasnovan na vašem predlošku obrasca videti upozorenje.

 6. U dijalogu Datoteke resursa kliknite na dugme Dodaj.

 7. U dijalogu Dodavanje datoteke potražite i izaberite željenu HTML datoteku, a zatim kliknite na dugme U redu.

 8. Ukoliko HTML datoteka koju ste dodali upućuje na dodatne datoteke, kao što su kaskadne liste stilova (CSS), dodajte i te datoteke.

  Savet : Možete da zadate da se samo jedna HTML datoteka otvori u podrazumevanom prilagođenom oknu zadataka za predložak obrasca, ali predlošku obrasca možete da dodate još HTML datoteka kao datoteke resursa, a zatim da kreirate hiperveze između njih.

 9. U dijalogu Opcije obrasca u polju Lokacija okna zadataka izaberite ime upravo dodate HTML datoteke.

 10. Da biste testirali promene, izaberite stavku Pregled na traci sa alatkama Standardna ili pritisnite tastere CTRL+SHIFT+B. Prilagođeno okno zadataka koje ste upravo kreirali treba podrazumevano da se pojavi kada pregledate predložak obrasca.

Vrh stranice

Korišćenje uslovnog oblikovanja za pokazivanje kontekstualne pomoći

Sledeća procedura opisuje kako se uslovno oblikovanje koristi za pokazivanje i skrivanje kontekstualne pomoći.

 1. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 2. U oknu zadataka Kontrole izaberite stavku Polje za potvrdu, a zatim stavku Sekcija.

 3. Kliknite na sekciju koju ste upravo dodali predlošku obrasca, a zatim upišite neki tekst pomoći.

 4. Izbrišite podrazumevani tekst oznake uz polje za potvrdu, a zatim upišite Kliknite da bi se pomoć pokazala ili sakrila.

 5. Izaberite karticu sekcije u predlošku obrasca, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Uslovno oblikovanje.

 6. Kliknite na dugme Dodaj.

 7. U dijalogu Ako je ovaj uslov ispunjen, sa prve liste izaberite stavku Izaberi polje ili grupu.

 8. U dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite polje koje odgovara kontroli polja za potvrdu koju ste dodali u koraku 2, a zatim kliknite na dugme U redu.

 9. U drugom polju dijaloga Uslovno oblikovanje izaberite stavku jednako je.

 10. U trećem polju izaberite vrednost FALSE.

 11. U odeljku Primeni ovo oblikovanje potvrdite izbor Sakrij ovu kontrolu.

  Napomena : Uslov sada deklariše da će sekcija biti prikazana ako je potvrđen taj izbor.

 12. Da biste testirali promene, izaberite stavku Pregled na traci sa alatkama Standardna ili pritisnite tastere CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Kreiranje hiperveze ka eksternoj datoteci ili Web lokaciji pomoći

Sledeća procedura opisuje kako se dodaje hiperveza od predloška obrasca ka spoljnoj datoteci pomoći, kao što je HTML datoteka ili kompajlirana datoteka pomoći (.chm datoteka), ili ka Web lokaciji, kao što je Web lokacija tehničke podrške.

Napomene : 

 • Uverite se da su spoljna datoteka pomoći ili Web lokacija ka kojima kreirate vezu dostupni korisnicima. HTML datoteke možete da dodate predlošku obrasca tako što ćete ih dodati kao datoteke resursa koje se otvaraju u prilagođenom oknu zadataka ako želite da dodate vezu ka HTML datoteci u predlošku obrasca koji je kompatibilan samo sa programom InfoPath (drugim rečima, korisnici moraju da koriste InfoPath za popunjavanje obrazaca zasnovanih na tom predlošku obrasca). Za predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem HTML datoteke treba da objavite na lokaciji koja je dostupna korisnicima, najbolje na istoj Web lokaciji na koju je smešten i predložak obrasca, i da kreirate statičku hipervezu u predlošku obrasca koja upućuje na spoljnu HTML datoteku.

 • Imajte u vidu da treba da proverite da li je odabrani format datoteke podržan u operativnim sistemima računara korisnika ako odlučite da za datoteku pomoći koristite neki drugi format, kao što je .chm datoteka.

Kreiranje statičke hiperveze ka spoljnoj datoteci

 1. Kliknite na mesto u predlošku obrasca na koje želite da umetnete hipervezu ili izaberite tekst ili sliku koju želite da pretvorite u hipervezu.

 2. Na traci sa alatkama Standardna kliknite na dugme Umetni hipervezu  Slika dugmeta .

 3. Izaberite karticu Opšte.

 4. U polje Adresa upišite URL adresu na koju želite da upućuje veza.

 5. Upišite željeni tekst u polje Tekst da biste promenili tekst hiperveze koji se pojavljuje na predlošku obrasca.

  Napomena : Ova opcija neće biti dostupna ako ste u koraku 1 izabrali sliku.

 6. Izaberite karticu Više opcija, a zatim u polje Ekranska napomena upišite tekst koji želite da se prikaže da biste kreirali ekransku napomenu koja se pojavljuje kada pokazivač miša pređe preko hiperveze.

 7. Da biste testirali promene, izaberite stavku Pregled na traci sa alatkama Standardna ili pritisnite tastere CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Dodavanje uputstva korisnicima da pregledaju InfoPath sistem pomoći

InfoPath sadrži namenski sistem pomoći koji korisnici mogu da koriste kada popunjavaju obrasce. Taj sistem pomoći sadrži informacije o uobičajenim zadacima, kao što su uključivanje i isključivanje opcije „Automatsko dovršavanje“ i provera pravopisa u tekstu u obrascu. Kao dizajner obrasca, možete da otvorite InfoPath pomoć za korisnike obrasca pritiskanjem tastera F1 kada pregledate obrazac u oknu za pregled.

Pomoć za korisnike obrasca je ograničena na zadatke koji se primenjuju u svim obrascima, pa se preporučuje da se pripremi prilagođena pomoć za predloške obrasca koje dizajnirate. Predlošku obrasca možete dodati uputstva koja objašnjavaju kako se pristupa InfoPath sistemu pomoći da biste korisnicima pomogli da pregledaju InfoPath sistem pomoći kada popunjavaju obrazac. Na primer, neki od sledećih primera možete da obuhvatite predloškom obrasca:

 • Pritisnite taster F1 da biste otvorili InfoPath pomoć.

 • U meniju Pomoć izaberite stavku Pomoć za program Microsoft Office InfoPath da biste otvorili InfoPath pomoć.

Vrh stranice

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×