Dodavanje pravila

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Prilikom dizajniranja predloška obrasca, možete da koristite pravila da biste automatski prikazali dijalog, skup vrednosti polja, upit ili prosledite podatke za povezivanje, prebacivanje između prikaza, ili otvaranje ili zatvaranje obrasca kao odgovor na određene događaje i uslove. Događaje u izvor podataka, kliknite na dugme, Umetanje odeljak koji se ponavlja ili red u u tabela koja se ponavlja, ili otvaranje ili prosleđivanje obrasca možete uključiti za promenu određenog polja ili grupe. Uslovi mogu da sadrže izračunavanja, XPath izraze, uloge korisnika i da li je vrednost polja prazan, je u okviru određenog opsega, jednaka vrednosti drugog polja ili počinje ili sadrži određene znakove.

Svakom pravilu možete dodati više radnji. Na primer, možete dodati pravilo koje prikazuje poruku dijaloga da bi korisniku najavilo pojavljivanje novog obrasca, promene u prikazu obrasca, a zatim koristi podatke za povezivanje kad korisnik popuni kontrolu povezanu sa poljem.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pitanja kompatibilnosti

Dodavanje pravila koja se pokreće kada korisnik otvara obrazac

Dodavanje pravila za kontrolu

Dodavanje pravila za polja ili grupe

Dodavanje pravila kada korisnik prosleđuje obrasca

Pregled

Kada je potrebno da poslovnu logiku primenite na predložak obrasca, možete da koristite pravila. Pravila mogu da ostvare sledeće:

 • Prikazivanje poruke dijaloga    Možete da dodate pravilo koje će korisniku pokazati dijalog ako je u obrascu ispunjen određeni uslov. Na primer, možete da prikažete poruku ako u izveštaj o troškovima korisnik unese vrednost koja premašuje određeni iznos.

 • Prikazivanje izraza dijaloga    Možete da dodate pravilo koje će korisniku prikazati rezultate nekog XPath izraza koji izračunava vrednosti različitih polja u obrascu. Na primer, ovu radnju možete koristiti u nekoliko pravila koja se koriste da obave složeno izračunavanje. Ovu radnju možete koristiti za proveru ispravnosti izračunavanja tako što ćete nadgledati svaku promenu koja se dešava u vrednostima pri izračunavanju.

 • Menjanje prikaza    Možete da dodate pravilo koje će obavljati navigaciju kroz nekoliko prikaza ili će menjati prikaz obrasca na osnovu korisničke uloge dodeljene korisniku koji otvara obrazac. Na primer, možete da dodate pravilo dugmetu koje korisniku omogućava da ode na prethodni ili naredni prikaz kada klikne na dugme.

 • Postavljanje vrednosti polja    Možete da dodate pravilo koje izračunava vrednost polja. Na primer, možete da dodate pravilo polju koje prikazuje očekivani datum završetka na osnovu datuma iz drugog polja uvećanog za određeni broj dana.

 • Upit koji koristi podatke za povezivanje    Možete da dodate pravilo koje šalje upit preko podataka za povezivanje kada uslov se pojavljuje na obrascu. Na primer, možete da dodate pravilo koje šalje upit preko podataka za povezivanje kada korisnik unese njen broj zaposlenih u obrascu izveštaja o troškovima.

 • Prosleđivanje preko podataka za povezivanje    Možete da dodate pravilo koje sve podatke iz obrasca prosleđuje spoljnom izvoru podataka preko podataka za povezivanje. Na primer, možete da dodate pravilo predlošku obrasca zahteva za dozvolu koji podatke iz obrasca prosleđuje Web usluzi i bazi podataka kada korisnik u obrascu klikne na dugme Prosledi.

 • Otvaranje novog obrasca za popunjavanje    Možete da dodate pravilo koje otvara novu kopiju obrasca koji je zasnovan na ovom predlošku obrasca ili nekom drugom. Na primer, predlošku obrasca možete da dodate pravilo zahteva za dozvolu koje obavlja sledeće: ako vrednost u nekom polju premašuje fiksan iznos, pravilo otvara novi obrazac zasnovan na drugom predlošku obrasca koji se koristi za zahteve za električarske i građevinske dozvole.

 • Zatvaranje obrasca    Možete da dodate pravilo koje zatvara obrazac kada se u obrascu desi neki događaj. Na primer, možete da dodate pravilo koje zatvara obrazac nakon što korisnik prosledi obrazac i spoljni izvor podataka potvrdi da je obrazac uspešno prosleđen.

Napomena : Tipovi pravila koje možete primeniti u obrascu zavise od kontrola i polja u predlošku obrasca.

Pravila u kontroli povezanoj sa poljem automatski se primenjuju na polje, a pravila u polju se automatski primenjuju na kontrolu povezanu sa tim poljem. Pravila se automatski primenjuju na kontrolu ako kontrolu povežete sa poljem koje već sadrži pravila. Pravilo se automatski primenjuje na polje koje je povezano sa kontrolom ako dodate pravilo kontroli.

Microsoft Office InfoPath pravila pokreće onim redosledom u kom se pojavljuju u dijalogu Pravila ako predlošku obrasca dodate više pravila. Ostavljena vam je opcija da zaustavite izvršenje preostalih pravila nakon što se završi izvršenje prethodnog pravila.

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Iako možete da dodate pravilo u predložak obrasca koji prikazuje dijalog za korisnike, dijalozi ne prikazuju se automatski obrasce koji su korisnici popunjavati u Veb pregledaču. Dijaloge automatski se prikazuju samo u obrasce koji se popunjavaju u programu InfoPath.

Vrh stranice

Dodavanje pravila koje funkcioniše kada korisnik otvori obrazac

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije obrasca.

 2. Sa liste Kategorija izaberite stavku Otvori i sačuvaj.

 3. U odeljku Ponašanje pri otvaranju kliknite na dugme Pravila.

 4. U dijalogu Pravila izaberite stavku Dodaj.

 5. Upišite ime pravila u polje Ime.

 6. Kliknite na dugme Postavi uslov, unesite uslov, a zatim kliknite na dugme U redu da biste naveli uslov za pokretanje pravila. Pravilo će se pokrenuti kada bude ispunjen uslov naveden u ovom koraku.

 7. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 8. Sa liste Radnja izaberite željenu radnju, a zatim unesite opcije za tu radnju.

 9. Ponovite korake 7 i 8 za svaku radnju koju želite da pokrenete za ovo pravilo.

 10. Potvrdite izbor Zaustavi obradu pravila kada se završi obrada ovog pravila da biste nakon ispunjavanja uslova za ovo pravilo i njegovog pokretanja sprečili pokretanje bilo kog drugog pravila.

 11. Kliknite na dugme „U redu“.

 12. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Dodavanje pravila u kontrolu

Pravila za polje se automatski odnose na kontrolu ako je kontrola povezana sa poljem koje ima više pravila. Svako pravilo koje dodajete kontroli dodaje se i polju. Postojeća pravila se automatski primenjuju na kontrolu ako kontrolu dodate prikazu u predlošku obrasca i zatim kontrolu povežete sa poljem koje već sadrži pravila. Pravila se automatski primenjuju na kontrolu ako pravilo dodate polju koje je povezano sa kontrolom.

 1. Dvaput kliknite na kontrolu.

 2. Izaberite karticu Podaci.

 3. Kliknite na dugme Pravila.

 4. U dijalogu Pravila izaberite stavku Dodaj.

 5. Upišite ime pravila u polje Ime.

 6. Kliknite na dugme Postavi uslov, unesite uslov, a zatim kliknite na dugme U redu da biste naveli uslov za pokretanje pravila. Pravilo će se pokrenuti kada bude ispunjen uslov naveden u ovom koraku.

 7. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 8. Sa liste Radnja izaberite željenu radnju, a zatim unesite opcije za tu radnju.

 9. Ponovite korake 7 i 8 za svaku radnju koju želite da pokrenete za ovo pravilo.

 10. Potvrdite izbor Zaustavi obradu pravila kada se završi obrada ovog pravila da biste nakon ispunjavanja uslova za ovo pravilo i njegovog pokretanja sprečili pokretanje bilo kog drugog pravila.

 11. Kliknite na dugme „U redu“.

 12. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Dodavanje pravila polju ili grupi

Pravila se automatski primenjuju na samu kontrolu ako je kontrola povezana sa poljem koje već sadrži pravila. Svako pravilo koje dodajete polju dodaje se i kontroli.

 1. Ako okno zadatka Izvora podataka nije vidljivo, kliknite na Izvor podataka u meniju Prikaz .

 2. Dvaput kliknite na polje.

 3. Izaberite karticu Pravila i objedinjavanje.

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. Upišite ime pravila u polje Ime.

 6. Kliknite na dugme Postavi uslov, unesite uslov, a zatim kliknite na dugme U redu da biste naveli uslov za pokretanje pravila. Pravilo će se pokrenuti kada bude ispunjen uslov naveden u ovom koraku.

 7. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 8. Sa liste Radnja izaberite željenu radnju, a zatim unesite opcije za tu radnju.

 9. Ponovite korake 7 i 8 za svaku radnju koju želite da pokrenete za ovo pravilo.

 10. Potvrdite izbor Zaustavi obradu pravila kada se završi obrada ovog pravila da biste sprečili izvršenje pravila iza ovog pravila (za tekući događaj).

 11. Kliknite na dugme „U redu“.

 12. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Dodavanje pravila kada korisnik prosleđuje obrasca

Možete da konfigurišete predložak obrasca da pokrenete više pravila kada vaš korisnički prosleđuje obrazac zasnovan na predlošku obrasca. Na primer, možete da dodate pravilo u predložak obrasca koji automatski prosleđuje obrasca u bazu podataka i u e-poruku kada korisnik izabere da prosledite dovršenom obrazac. Takođe možete da dodate pravilo u predložak obrasca koji se vrši obrasca na drugi prikaz kada korisnik prosleđuje obrazac.

Napomena : Pre nego što počnete ovu proceduru, proverite da li vaš predložak obrasca ima najmanje jedan skup podataka za povezivanje. Pronađite veze ka više informacija o prosleđivanju u odeljku Takođe pogledajte .

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije prosleđivanja.

 2. U dijalogu Opcije prosleđivanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da prosleđuju ovaj obrazac .

  Napomena : InfoPath će na traku sa alatkama Standardno dodati dugme Prosledi, a u meni Datoteka stavku Prosledi kada korisnici popune obrazac ukoliko potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu.

 3. Izaberite opciju Izvrši prilagođene radnje koristeći pravila, a zatim kliknite na dugme Pravila.

 4. U dijalogu Pravila za prosleđivanje obrazaca kliknite na dugme Dodaj.

 5. U okvir za tekst Ime upišite ime za ovo pravilo; ime treba da sadrži opis lokacije na koju se prosleđuje. Na primer, ukoliko želite da korisnicima dozvolite prosleđivanje obrasca upotrebom e-poruke samo u slučaju da je vrednost u određenom polju veća od 500 dinara, upišite Prosleđivanje preko e-pošte za više od 500 din.

 6. Da biste podesili uslov koji mora biti tačan pre upotrebe ovo pravilo, izaberite stavku Postavi uslov u dijalogu pravila . U dijalogu uslov postavite uslove koje moraju biti zadovoljeni, a zatim kliknite na dugme u redu.

 7. U dijalogu Pravilo kliknite na dugme Dodaj radnju.

 8. Na listi radnju , kliknite na radnju koju želite da se izvrši kada korisnik prosleđuje obrazac zasnovan na tom predlošku, a zatim izaberite odgovarajuće opcije za tu radnju.

 9. Kliknite na dugme U redu.

 10. Da biste dodali dodatne radnje, ponovite korake 7 do 9 za svaku dodatnu radnju.

 11. Da biste dodali druge pravila, ponovite korake od 4 do 9 za svaki dodatni pravilo.

 12. Kliknite na dugme U redu.

  1. Da biste promenili ime " Prosledi " koje se pojavljuje na standardnoj traci sa alatkama i komanda " Prosledi " koja će se pojaviti u meniju datoteka kada korisnici popune obrazac, otkucajte novo ime u polje natpis u dijalogu Opcije prosleđivanja .

   Savet : Ako želite da dodelite tastersku prečicu na ovo dugme i komandu, upišite ampersand (&) pre nego što znak koji želite da koristite kao tasterske prečice. Na primer, da biste dodelili ALT + B kao tastersku prečicu za dugme Prosledi i komandi, otkucajte po & bmit.

 13. Opozovite izbor Prikaži stavku menija „Prosledi“ i dugme „Prosledi“ na traci sa alatkama da biste sprečili korisnike da koriste komandu Prosledi ili dugme Prosledi na traci sa alatkama Standardno prilikom popunjavanja obrasca.

  1. Podrazumevano, nakon prosleđivanja obrasca, InfoPath ostavlja obrazac otvoren i prikazuje poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen. Da biste promenili ovo podrazumevano ponašanje, izaberite stavku Više opcija, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste zatvorili obrazac ili kreirajte novi prazan obrazac kada korisnik prosleđuje popunjeni obrazac, izaberite željenu opciju sa liste nakon što prosledite .

   • Da biste kreirali prilagođenu poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen, potvrdite izbor u polju za potvrdu koristi prilagođene poruke i zatim otkucajte svoje poruke u poljima na uspeha i neuspeha .

    Savet : Koristite poruku u polju po otkazivanju za obaveštavanje korisnika šta da radite ako se ne mogu proslediti obrazac. Na primer, može predložiti da korisnici čuvati obrazac i kontakt sa nekim za dalja uputstva.

   • Ako ne želite da biste prikazali poruku nakon prosleđivanja obrasca, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži uspeha i neuspeha poruke .

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatike.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×