Dodavanje podataka za povezivanje sa Web uslugom

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Predlošku obrasca možete da dodate podatke za povezivanje pomoću kojih je moguće izvršiti upit ili da proslediti podatke Web usluzi.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pitanja kompatibilnosti

Pre nego što počnete

Dodavanje podataka za povezivanje za upit

Dodavanje podataka za povezivanje pri prosleđivanju

Pregled

Pomoćnih podataka za povezivanje je sve podatke za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka koje dodate u predložak obrasca. Podaci za povezivanje se razlikuje od glavnih podataka za povezivanje koje je kreirao prilikom dizajniranja predloška obrasca na osnovu baze podataka, Web usluzi ili postavki u biblioteci za povezivanje. Dodajete pomoćne podatke za povezivanje samo ako ne možete da izvrši upit ili slanje podataka preko glavne podatke za povezivanje.

Kada dodate pomoćnih podataka za povezivanje u predložak obrasca koji upiti podacima, Microsoft Office InfoPath kreira sekundarni izvor podataka sa poljima podataka i grupama koji odgovara XML šema Veb usluge. Struktura podataka u sekundarnom izvoru podataka mora da odgovara XML šemu, ne možete menjati postojeća polja i grupe u sekundarnom izvoru podataka. Kada dodajete prosleđivanju u predložak obrasca, možete da konfigurišete predložak obrasca da biste dozvolili korisnicima da prosleđivanje podataka obrasca i podesite opcije prosleđivanja za obrasce koji su zasnovani na predlošku obrasca.

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Niste u mogućnosti da podatke za povezivanje pri prosleđivanju u predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem podesite tako da korisnicima dozvolite prosleđivanje informacija o promenama i podataka iz njihovog obrasca Web usluzi koja podržava Microsoft ADO.NET DataSet. Informacije o promenama opisuju izmene podataka u bazi podataka od strane korisnika. Korisnici se sa ovom bazom podataka povezuju pomoću Web usluge. ADO.NET može ove informacije o promenama da koristi za određivanje načina ažuriranja podataka u bazi podataka. Obratite se administratoru Web usluge da biste saznali da li Web usluga zahteva informacije o promenama za ažuriranje baze podataka. Ukoliko zahteva, trebalo bi da dizajnirate predložak obrasca na osnovu kog bi se kreirali obrasci koji mogu da se popune samo pomoću programa InfoPath.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Pre nego što predlošku obrasca dodate pomoćne podatke za povezivanje, od administratora Web usluge treba da saznate sledeće informacije:

 • Lokacija Web usluge.

 • Verifikacija da Web usluga koristi kodiranje stila „document/literal“. InfoPath podržava samo Web usluge sa stilom „document/literal“.

 • Ime operacije Web usluge koja će slati podatke ili ih primati iz obrazaca zasnovanih na ovom predlošku obrasca.

Vrh stranice

Dodavanje podataka za povezivanje upita

U predlošku obrasca postupite na sledeći način da biste korisnicima omogućili da, pomoću predloška obrasca, u Web usluzi izvršavaju upite nad podacima:

 1. Dodajte pomoćne podatke za povezivanje.

 2. Podesite predložak obrasca tako da koristi pomoćne podatke za povezivanje.

1. korak: dodavanje pomoćnih podataka za povezivanje

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Primi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. U grupi Odakle želite da primate podatke izaberite opciju Web usluga a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite lokaciju Web usluge, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena : Ako želite da tražite Veb usluge pomoću univerzalni opis otkrivanje i integracija (UDDI) servera, kliknite na dugme Za pretragu UDDI, unesite URL adresu UDDI servera koji želite da pretražite, navedite da li želite da pretražite tako što ćete dobavljač ili usluga koja je obezbeđen, unesite ključnu reč za pretragu i izaberite stavku Pretraga. Web usluge koje sadrže ključnu reč će se pojaviti na listi rezultata pretrage . Izaberite Veb usluge koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 6. Na sledećoj stranici čarobnjaka sa liste Izaberite operaciju izaberite operaciju Web usluge koja vraća podatke u obrazac, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka ćete možda biti upitani da za svaki parametar navedete probne vrednosti kako bi bilo moguće utvrditi koja polja ili grupe treba da se dodaju u glavni izvor podataka ako čarobnjak za podatke za povezivanje naiđe na nepoznati element u strukturi Web usluge.

  Kako?

  1. Izaberite parametar u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme Postavi vrednost uzorka.

  2. U polju uzorak vrednost otkucajte vrednost da vaš korisnički možda koristite za ovo polje, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Ponovite ove korake za sve parametre u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme dalje.

  Tehnički detalji

  Kada konfigurišete podatke za povezivanje Veb usluge u čarobnjaku za povezivanje sa podacima, Microsoft Office InfoPath povezuje Veb usluge i zahteva Veb usluge WSDL (Description Language) datoteke. WSDL datoteka sadrži šemi koriste Veb usluge. Veb usluga odgovara na zahtev slanjem ovu datoteku u programu InfoPath. InfoPath koristi informacije iz ove datoteke da biste dodali odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka u predlošku obrasca. Ako InfoPath pronađe tip nepoznati element u WSDL datoteka, InfoPath uzorka podataka se koristi za određivanje definiciju nepoznati element tipa i zatim dodaje odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka.

 8. Ukoliko želite da rezultati upita budu dostupni i kad obrazac nije povezan sa mrežom, potvrdite izbor Uskladišti kopiju podataka iz predloška obrasca.

  Napomena o bezbednosti : Izbor u ovom polju za potvrdu skladišti rezultate upita u predlošku obrasca. Pošto su podaci uskladišteni u predlošku obrasca, dostupne u obrascima koje korisnici popunjavaju je čak i ako im računari nisu povezani sa mrežom. Ako se dobija osetljive podatke iz ove podatke za povezivanje, možda ćete želeti da biste onemogućili ovu funkciju da biste zaštitili podatke u slučaju da izgubite ili ukradu računara.

 9. Kliknite na dugme Dalje.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite opisno ime za podatke za povezivanje upita.

 11. Potvrdite izbor Automatski preuzmi podatke nakon otvaranja obrasca da biste omogućili obrascima zasnovanim na ovom predlošku da automatski primaju podatke kada su otvoreni.

 12. Potvrdite da su ispravne informacije u odeljku Rezime , a zatim kliknite na dugme Završi.

 13. Kliknite na dugme Zatvori.

2. korak: podešavanje predloška obrasca tako da koristi pomoćne podatke za povezivanje

Kada dodate podatke za povezivanje upita u predložak obrasca, podrazumevano obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca koristi podatke za povezivanje kada su otvoreni korisnik. Takođe možete da konfigurišete predložak obrasca da biste koristili podatke za povezivanje na jedan od sledećih načina:

 • Dodavanje pravila    Možete da konfigurišete pravila da biste koristili podatke za povezivanje svaki put kada dođe do uslova u pravilo.

 • Dodavanje dugmadi    Možete da dodate dugme za predložak obrasca koji korisnici mogu da kliknu da biste dobili podatke tako što ćete koristiti podatke za povezivanje.

 • Korišćenje prilagođenog koda    Ako ne možete da dodate pravilo ili dugme, možete da koristite prilagođeni kôd da biste dobili podatke tako što ćete koristiti podatke za povezivanje. Pomoću prilagođenog koda zahteva Razvojni programer da biste kreirali prilagođeni kôd.

Dodavanje pravila

U predložak obrasca možete da dodate neko pravilo kako biste iz podataka za povezivanje upita dobili podatke svaki put kada je ispunjen uslov. Sledeća procedura pretpostavlja da ste za predložak obrasca kreirali podatke za povezivanje upita kao i da ste u predlošku obrasca podesili kontrolu za prikazivanje podataka iz tih podataka za povezivanje.

 1. Ako obrazac ima više prikaza, kliknite na ime prikaza u meniju Prikaz da biste otišli u prikaz sa kontrolom gde želite da prikažete podatke iz u pomoćni izvor podataka.

 2. Dvaput kliknite na kontrolu kojoj želite da dodate pravilo.

 3. Izaberite karticu Podaci.

 4. U odeljku Validacija i pravila kliknite na dugme Pravila.

 5. U dijalogu Pravila kliknite na dugme Dodaj.

 6. U okviru Ime otkucajte ime za pravilo.

 7. Da biste naveli uslov kada pokretanje pravila, izaberite stavku Postavi uslov, a zatim unesite uslov. Pravilo će se pokrenuti kada dođe do uslov. Ako niste postavili uslov, pravilo će pokrenuti svaki put kada korisnik menja vrednost u kontroli, a zatim prelazi njegovo ili njeno kursor od kontrolu.

 8. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 9. Sa liste Radnja izaberite stavku Izvrši upit pomoću podataka za povezivanje.

 10. Sa liste Podaci za povezivanje izaberite podatke za povezivanje koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve otvorene dijaloge.

 11. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Dodavanje dugmeta

Predlošku obrasca možete da dodate kontrolu dugmeta na koje korisnici mogu da kliknu da bi dobili podatke od ovih podataka za povezivanje upita. Sledeće procedura pretpostavlja da ste u predlošku obrasca kreirali podatke za povezivanje upita.

 1. Ako obrazac ima više prikaza, kliknite na ime prikaza u meniju Prikaz da biste otišli u prikaz sa kontrolom gde želite da prikažete podatke iz u pomoćni izvor podataka.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. Prevucite kontrolu dugmeta u predložak obrasca.

 4. Dvaput kliknite na dugme koje ste upravo dodali u predložak obrasca.

 5. Izaberite karticu Opšte postavke.

 6. Sa liste Radnja izaberite stavku Osveži.

 7. U polje Oznaka upišite ime koje želite da se pojavi na dugmetu u predlošku obrasca.

 8. Kliknite na dugme Postavke.

 9. U dijalogu Osvežavanje izaberite opciju Jedan pomoćni izvor podataka.

 10. Sa liste Odaberite sekundarni izvor podataka izaberite pomoćni izvor podataka koji je pridružen podacima za povezivanje upita, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve otvorene dijaloge.

 11. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Dodavanje podataka za povezivanje pri prosleđivanju

Da biste korisnicima omogućili da obrasce zasnovane na vašem predlošku proslede Web usluzi, najpre u predložak obrasca koji prosleđuje podatke dodajte pomoćne podatke za povezivanje, a zatim predložak obrasca konfigurišite tako da korisnicima omogući prosleđivanje podataka iz obrasca.

1. korak: dodavanje pomoćnih podataka za povezivanje

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Prosledi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. U grupi Kako želite da prosledite podatke izaberite opciju U Web uslugu a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite lokaciju Web usluge na koju će korisnici prosleđivati podatke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena : Ako želite da tražite Veb usluge pomoću univerzalni opis otkrivanje i integracija (UDDI) servera, kliknite na dugme Za pretragu UDDI, unesite URL adresu UDDI servera koji želite da pretražite, navedite da li želite da pretražite tako što ćete dobavljač ili usluga koja je obezbeđen, unesite ključnu reč za pretragu i izaberite stavku Pretraga. Web usluge koje sadrže ključnu reč će se pojaviti na listi rezultata pretrage . Izaberite Veb usluge koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 6. Sa liste the Izaberite operaciju, izaberite operaciju Web usluge koja će primati podatke iz obrasca, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Postupite na neki od sledećih načina da biste za svaki parametar u Web usluzi izabrali podatke iz obrasca koje želite da prosledite:

  Prosleđivanje podataka iz polja ili grupe

  1. Iz liste Parametri izaberite parametar Web usluge koji će primati podatke iz obrasca.

  2. U odeljku Opcije parametara izaberite opciju Polje ili grupa.

  3. Kliknite na dugme Izmeni Slika dugmeta .

  4. U dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite polje ili grupu sa podacima koje želite da prosledite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  5. U okviru Uključi izaberite stavku Samo tekst i podređeni elementi da biste prosleđivali samo samo podatke iz ovog polja i podređene elemente polja ili grupe; izaberite stavku XML podstablo, uključujući izabrani element da biste prosleđivali ime polja, podatke iz polja i podređene elemente iz izabranog polja ili grupe.

  Prosleđivanje svih podataka iz obrasca

  1. Iz liste Parametri izaberite parametar Web usluge koji će primati podatke iz obrasca.

  2. U okviru Opcije parametara, kliknite na dugme ceo obrazac (XML dokument, uključujući i uputstva za obradu).

  Prosleđivanje podataka u vidu niske

  1. Iz liste Parametri izaberite parametar Web usluge koji će primati podatke iz obrasca.

  2. U okviru Opcije parametara, kliknite na dugme ceo obrazac (XML dokument, uključujući i uputstva za obradu).

  3. Potvrdite izbor Prosledi podatke kao nisku.

   Napomena : Obično ćete potvrditi izbor u ovom polju za potvrdu prilikom prosleđivanja digitalno potpisanih podataka. U većini slučajeva neće biti potrebno da to uradite.

  Tehnička beleška o ADO.NET objektima tipa „DataSet“

  Ako je za Web usluga potreban ADO.NET objekat tipa „DataSet“, prilikom konfigurisanja ovih podataka za povezivanje izaberite čvor tipa „dataset“. Radnja prosleđivanja će biti neuspešna ako koristite bilo koji drugi tip čvora za podatke za povezivanje sa Web uslugom za koju je potreban ADO.NET objekat tipa „DataSet“.

 8. Kliknite na dugme Dalje.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte ime za podatke za povezivanje.

 10. Potvrdite da su ispravne informacije u odeljku Rezime , a zatim kliknite na dugme Završi.

 11. Kliknite na dugme Zatvori.

Kada dodate pomoćne podatke za povezivanje pri prosleđivanju, potrebno je da predložak obrasca podesite tako da korisnicima omogućite da podatke iz svojih obrazaca prosleđuju pomoću podataka za povezivanje pri prosleđivanju.

2. korak: omogućavanje prosleđivanja u predlošku obrasca

Kada predložak obrasca konfigurišete tako da korisnicima omogućava prosleđivanje podataka iz obrasca, InfoPath u obrascu, na traku sa alatkama Standardno dodaje dugme Prosledi, a u meni Datoteka dodaje stavku Prosledi. Takođe, u predlošku obrasca možete da prilagodite opcije za prosleđivanje na sledeće načine:

 • Promenite tekst koji se pojavljuje na dugmetu Prosledi i u komandi Prosledi.

 • Promenite tastersku prečicu za dugme Prosledi i za komandu Prosledi.

 • Kreirajte prilagođene poruke koje će se prikazati korisnicima kada proslede obrazac.

 • Navedite da li nakon prosleđivanja želite da obrazac ostane otvoren, da se zatvori ili da se otvori drugi prazan obrazac.

 • U meniju Alatke izaberite stavku Opcije prosleđivanja.

 • U dijalogu Opcije prosleđivanja potvrdite izbor Dozvoli korisnicima da prosleđuju ovaj obrazac i Pošalji podatke obrasca na jedno odredište, a zatim sa liste izaberite stavku Web usluga.

 • Sa liste Odaberite podatke za povezivanje pri prosleđivanju izaberite ime podataka za povezivanje pri prosleđivanju Web usluzi koje ste kreirali u prethodnim koracima.

  1. Da biste promenili ime " Prosledi " koje se pojavljuje na standardnoj traci sa alatkama i komanda " Prosledi " koja se pojavljuje u meniju datoteka kada korisnici popune obrazac, otkucajte novo ime u polje natpis u dijalogu Opcije prosleđivanja .

   Savet : Ako želite da dodelite tastersku prečicu na ovo dugme i komandu, upišite ampersand (&) pre nego što znak koji želite da koristite kao tasterske prečice. Na primer, da biste dodelili ALT + B kao tastersku prečicu za dugme Prosledi i komandi, otkucajte po & bmit.

 • Ako ne želite da ljudi koriste komandu Prosledi ili " Prosledi " na standardnoj traci sa alatkama kada popunjavaju obrazac, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži stavku menija "Prosledi" i dugme "Prosledi" na traci sa alatkama .

  1. Podrazumevano, nakon prosleđivanja obrasca, InfoPath ostavlja obrazac otvoren i prikazuje poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen. Da biste promenili ovo podrazumevano ponašanje, izaberite stavku Više opcija, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Zatvorite obrazac ili kreirajte novi prazan obrazac kada korisnik prosleđuje popunjeni obrazac, izaberite željenu opciju sa liste nakon što prosledite .

   • Da biste kreirali prilagođenu poruku da biste označili da je obrazac uspešno prosleđen, potvrdite izbor u polju za potvrdu koristi prilagođene poruke i zatim otkucajte svoje poruke u poljima na uspeha i neuspeha .

    Savet : Koristite poruku u polju po otkazivanju za obaveštavanje korisnika šta da radite ako se ne mogu proslediti obrazac. Na primer, može predložiti da korisnici čuvati obrazac i kontakt sa nekim za dalja uputstva.

   • Ako ne želite da biste prikazali poruku nakon prosleđivanja obrasca, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži uspeha i neuspeha poruke .

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft pruža ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×