Dodavanje podataka za povezivanje sa Microsoft SQL Server bazom podataka

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevede potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Predlošku obrasca možete da dodate pomoćne podatke za povezivanje pomoću kojih izvršavate upite nad Microsoft SQL Server bazom podataka. Predlošku obrasca ne možete da dodate pomoćne podatke za povezivanje koji prosleđuju podatke iz obrasca u bazu podataka. Koristite sekundarne podatke za povezivanje sa Web uslugom koja radi sa tom bazom podataka ako želite da sekundarne podatke za povezivanje koristite za prosleđivanje podataka iz obrasca u bazu podataka. Veze ka više informacija o dodavanju sekundarnih podataka za povezivanje sa Web uslugom potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Da biste dodali pomoćne podatke za povezivanje sa bazom podataka, postupite na sledeći način:

1. korak: Dodavanje pomoćnih podataka za povezivanje u predložak obrasca    U ovom koraku se na osnovu načina skladištenja podataka u bazi podataka kreira pomoćni izvor podataka sa odgovarajućim poljima i grupama. Predložak obrasca možete konfigurisati tako da pri prvom otvaranju obrasca omogući obrascima da koriste te podatke za povezivanje.

2. korak: Konfigurisanje predloška obrasca da koristi podatke za povezivanje    Ako želite da korisnici ove podatke za povezivanje koriste nakon otvaranja obrasca, predlošku obrasca možete da dodate pravilo ili dugme kako biste korisnicima omogućili da dobijaju podatke iz ovih podataka za povezivanje.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pre nego što počnete

Korak 1: Dodavanje pomoćnih podataka za povezivanje

Korak 2: Konfigurisanje predloška obrasca da biste koristili podatke za povezivanje

Pregled

Kada kreirate predložak obrasca koji je zasnovan na spoljnom izvoru podataka, Microsoft Office InfoPath kreira glavne povezivanje sa podacima sa tim spoljnim izvorom podataka. InfoPath tada kreira glavni izvor podataka za predložak obrasca na osnovu načina skladištenja podataka u tom spoljnom izvoru podataka. Ipak, spoljni izvor podataka korišćen u glavnim podacima za povezivanje možda nema vrednosti koje želite da stavite u kontrole u predlošku obrasca. Te vrednosti možda postoje u drugom spoljnom izvoru podataka, kao što je SQL Server baza podataka. Predlošku obrasca možete da dodate pomoćne podatke za povezivanje da biste dobili vrednosti iz drugog spoljnog izvora podataka.

Pomoćni podaci za povezivanje su podaci za povezivanje koje dodajete predlošku obrasca. Ti podaci za povezivanje mogu biti podaci za povezivanje upita ili podaci za povezivanje pri prosleđivanju. Predlošku obrasca možete da dodate podatke za povezivanje upita samo ako su pomoćni podaci za povezivanje sa SQL Server bazom podataka. Te podatke za povezivanje dodajete samo ako su vam potrebni podaci iz spoljnog izvora podataka koji se ne nalazi u glavnim podacima za povezivanje. Podatke za povezivanje pri prosleđivanju ne možete dodati kao pomoćne podatke za povezivanje sa SQL Server bazom podataka.

Kada dodajete podatke za povezivanje upita u bazu podataka, InfoPath kreira sekundarni izvor podataka sa poljima podataka i grupama koji odgovara načinu skladištenja podataka u bazi podataka. Struktura podataka u sekundarnom izvoru podataka mora da odgovara načinu skladištenja podataka u tabelama baze podataka, ne možete menjati polja ili grupe u sekundarnom izvoru podataka. Možete da konfigurišete podatke za povezivanje upita da biste sačuvali rezultate tako da korisnici imaju pristup podacima kada obrazac nije povezan sa mrežom. U zavisnosti od prirode podataka, možda ćete želeti da biste prikazali rezultate upita samo kada su korisnici povezani sa mrežom.

Napomena o bezbednosti : Ako koristite pomoćnih podataka za povezivanje da biste preuzeli osetljive podatke iz spoljnog izvora podataka, možda ćete želeti da biste onemogućili ovu funkciju da biste zaštitili podatke od neovlašćene upotrebe u slučaju da izgubite ili ukradu računara. Ako onemogućite ovu funkciju, podaci će biti dostupna samo ako je korisnik povezan sa mrežom.

Kada dodate podatke za povezivanje upita u predložak obrasca, podrazumevano obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca koristi podatke za povezivanje kada su otvoreni korisnik. Takođe možete da konfigurišete predložak obrasca da biste koristili podatke za povezivanje na jedan od sledećih načina:

 • Dodavanje pravila    Možete da konfigurišete pravila da biste koristili podatke za povezivanje svaki put kada dođe do uslova u pravilo.

 • Dodavanje dugmadi    Možete da dodate dugme za predložak obrasca koji korisnici mogu da kliknu da biste dobili podatke tako što ćete koristiti podatke za povezivanje.

 • Korišćenje prilagođenog koda    Ako ne možete da dodate pravilo ili dugme, možete da koristite prilagođeni kôd da biste dobili podatke tako što ćete koristiti podatke za povezivanje. Pomoću prilagođenog koda zahteva Razvojni programer da biste kreirali prilagođeni kôd.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Pre nego što predlošku obrasca dodate pomoćne podatke za povezivanje sa SQL Server bazom podataka, od administratora baze podataka treba da dobijete sledeće informacije:

 • Ime servera na kome se nalazi baza podataka koju ćete koristiti uz ovaj predložak obrasca.

 • Ime baze podataka koju ćete koristiti za dati predložak obrasca.

 • Potvrda identiteta koju zahteva baza podataka. Baza podataka može da koristi Microsoft Windows potvrdu identiteta ili SQL Server potvrdu identiteta za određivanje načina na koji korisnici mogu da joj pristupe.

 • Ime tabele koja sadrži podatke koje želite da pošaljete obrascu. To je primarna tabela. Potrebna su vam imena i drugih, izvedenih tabela ako planirate da koristite više tabela u bazi podataka. Potrebna su vam i imena polja u podređenim tabelama koje su povezane sa poljima u primarnoj tabeli.

 • Postoji li mogućnost da rezultate upita bezbedno uskladištite u obrazac da bi se koristili van mreže.

Vrh stranice

1. korak: dodavanje sekundarnih podataka za povezivanje

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Podaci za povezivanje.

 2. U dijalogu Veze podataka kliknite na dugme Dodaj.

 3. U čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite opciju Kreiraj novu vezu sa, zatim opciju Primi podatke, a potom kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici čarobnjaka izaberite opciju Baza podataka (samo za Microsoft SQL Server ili Microsoft Office Access), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na sledećoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Izaberi bazu podataka.

 6. U dijalogu Izbor izvora podataka kliknite na dugme Novi izvor.

 7. Sa liste Sa kojom vrstom izvora podataka želite da se povežete? izaberite stavku Microsoft SQL Server, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. U polje Ime servera upišite ime servera sa bazom podataka.

 9. U odeljku Akreditivi za prijavljivanje postupite na jedan od sledećih načina:

  • Izaberite opciju Koristi Windows potvrdu identiteta ako se pristup bazi podataka određuje na osnovu akreditiva koji se koriste na Microsoft Windows mreži.

  • Izaberite opciju Koristi sledeće korisničko ime i lozinku, a zatim upišite korisničko ime i lozinku u polja Korisničko ime i Lozinka ako se pristup bazi podataka određuje na osnovu korisničkog imena i lozinke koje ste dobili od administratora baze podataka.

 10. Kliknite na dugme Dalje.

 11. Na sledećoj stranici čarobnjaka, sa liste izaberite bazu podataka koja sadrži podatke koje želite izaberite bazu podataka koju želite da koristite, potvrdite izbor u polju Poveži se sa određenom tabelom , kliknite na ime u primarnu tabelu i zatim kliknite na dugme dalje.

 12. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Ime datoteke otkucajte ime za datoteku koja skladišti informacije o podacima za povezivanje.

 13. Kliknite na dugme Završi da biste sačuvali ove postavke.

 14. Dodajte i druge tabele koje želite da koristite u podacima za povezivanje upita.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj tabelu.

  2. U dijalogu Dodavanje tabele ili upita kliknite na ime podređene tabele, a zatim kliknite na dugme dalje. InfoPath pokušava da biste podesili relacije podudarne imena polja u obe tabele. Ako ne želite da koristite predloženu relaciju, izaberite relaciju, a zatim kliknite na dugme Ukloni vezu. Da biste dodali vezu, kliknite na dugme Dodaj relaciju. U okviru za dijalog Dodaj relaciju , kliknite na ime svake povezano polje u koloni odgovarajućim, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Kliknite na dugme Završi.

  4. Ponovite ove korake da biste dodali dodatne podređene tabele.

 15. Kliknite na dugme Dalje.

 16. Potvrdite izbor Uskladišti kopiju podataka iz predloška obrasca da biste rezultate podataka za povezivanje upita učinili dostupnim i kad obrazac nije povezan sa mrežom.

  Napomena o bezbednosti : Kada je potvrđen ovaj izbor, podaci se skladište na korisnikov računar kada obrazac koristi te podatke za povezivanje. Možda ćete želeti da onemogućite ovu funkciju da biste zaštitili podatke za slučaj da računar bude izgubljen ili ukraden ako obrazac dobija osetljive podatke iz tih podataka za povezivanje.

 17. Kliknite na dugme Dalje.

 18. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite opisno ime za pomoćne podatke za povezivanje. Potvrdite izbor Automatski preuzmi podatke nakon otvaranja obrasca ako želite da obrazac automatski dobija podatke kada je otvoren.

Vrh stranice

2. korak: podešavanje predloška obrasca tako da koristi podatke za povezivanje

Ako želite da obrasci zasnovani na ovom predlošku koriste ove podatke za povezivanje nakon što korisnik otvori obrazac, predlošku obrasca možete dodati pravilo kako bi ove podatke za povezivanje koristio pod izvesnim uslovom ili mu možete dodati dugme na koje korisnici mogu da kliknu kako bi koristili ove podatke za povezivanje.

Dodavanje pravila

U predložak obrasca možete da dodate neko pravilo kako biste iz podataka za povezivanje upita dobili podatke svaki put kada je ispunjen uslov. Sledeća procedura pretpostavlja da ste za predložak obrasca kreirali podatke za povezivanje upita kao i da ste u predlošku obrasca podesili kontrolu za prikazivanje podataka iz tih podataka za povezivanje.

 1. Ako obrazac ima više prikaza, kliknite na ime prikaza u meniju Prikaz da biste otišli u prikaz sa kontrolom gde želite da prikažete podatke iz u pomoćni izvor podataka.

 2. Dvaput kliknite na kontrolu kojoj želite da dodate pravilo.

 3. Izaberite karticu Podaci.

 4. U odeljku Validacija i pravila kliknite na dugme Pravila.

 5. U dijalogu Pravila kliknite na dugme Dodaj.

 6. U okviru Ime otkucajte ime za pravilo.

 7. Da biste naveli uslov kada pokretanje pravila, izaberite stavku Postavi uslov, a zatim unesite uslov. Pravilo će se pokrenuti kada dođe do uslov. Ako niste postavili uslov, pravilo će pokrenuti svaki put kada korisnik menja vrednost u kontroli, a zatim prelazi njegovo ili njeno kursor od kontrolu.

 8. Kliknite na dugme Dodaj radnju.

 9. Sa liste Radnja izaberite stavku Izvrši upit pomoću podataka za povezivanje.

 10. Sa liste Podaci za povezivanje izaberite podatke za povezivanje koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve otvorene dijaloge.

 11. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Dodavanje dugmeta

Predlošku obrasca možete da dodate kontrolu dugmeta na koje korisnici mogu da kliknu da bi dobili podatke od ovih podataka za povezivanje upita.

 1. Ako obrazac ima više prikaza, kliknite na ime prikaza u meniju Prikaz da biste otišli u prikaz sa kontrolom gde želite da prikažete podatke iz u pomoćni izvor podataka.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. Prevucite kontrolu dugmeta u predložak obrasca.

 4. Dvaput kliknite na kontrolu dugmeta koju ste upravo dodali u predložak obrasca.

 5. Izaberite karticu Opšte.

 6. Sa liste Radnja izaberite stavku Osveži.

 7. U polje Oznaka upišite ime koje želite da se pojavi na dugmetu u predlošku obrasca.

 8. Kliknite na dugme Postavke.

 9. U dijalogu Osvežavanje izaberite opciju Jedan pomoćni izvor podataka.

 10. Sa liste Odaberite sekundarni izvor podataka izaberite sekundarni izvor podataka koji je pridružen podacima za povezivanje upita.

 11. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve otvorene dijaloge.

 12. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, može da sadrži greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×