Dizajniranje predloška obrasca pomoću postavki u biblioteci podataka za povezivanje

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako se dizajnira predložak obrasca koji se zasniva na postavkama uskladištenim u biblioteci podataka za povezivanje na Microsoft Office SharePoint Server 2007 lokaciji, a koji može da izvršava upite ili prosleđivanje podataka.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pre nego što počnete

Dizajniranje predloška obrasca sa podacima za povezivanje upita

Dizajniranje predloška obrasca sa podacima za povezivanje pri prosleđivanju

Pregled

Pomoćnih podataka za povezivanje je sve podatke za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka koje dodate u predložak obrasca. Podaci za povezivanje se razlikuje od glavnih podataka za povezivanje koje je kreirao prilikom dizajniranja predloška obrasca na osnovu baze podataka, Web usluzi ili postavki u biblioteci za povezivanje. Dodajete pomoćnih podataka za povezivanje samo ako ne možete da postavite upit ili slanje podataka preko glavnih podataka za povezivanje.

Obrazac može da sadrži samo jedan primarni skup podataka za povezivanje, koji se naziva glavni skup podataka za povezivanje, a može imati nekoliko pomoćnih skupova podataka za povezivanje. U zavisnosti od namene obrasca, podaci za povezivanje mogu izvršiti upit nad podacima ili ih proslediti spoljnom izvoru podataka, poput Microsoft SQL Server baze podataka ili Web usluge.

Ako dizajnirate nekoliko predložaka obrasca koji koriste slične podatke za povezivanje, razmislite o korišćenju datoteka sa podacima za povezivanje umesto kreiranja podataka za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka za svaki predložak obrasca. Ovako, treba da ažurirate samo jednu datoteku sa podacima za povezivanje kada se promeni podatke za povezivanje podataka za skup predložaka povezanog obrasca. Na primer, kada premeštate predloške obrazaca sa testiranje mreže sa mrežom proizvodnje, treba da ažurirate podatke postavke veze samo jednom u biblioteci za povezivanje umesto da ažurirate podatke za povezivanje u svaki predložak obrasca. Kada obrazac zasnovan na predlošku obrasca koji koristi datoteku sa podacima za povezivanje koristi podatke za povezivanje, podatke za povezivanje se automatski ažurira nove postavke.

Datoteka sa podacima za povezivanje je XML datoteku sa oznakom datoteke .xml ili .udcx koja sadrži informacije o vezi za jedan spoljni izvor podataka. Ova datoteka je uskladištena u biblioteci za povezivanje podataka na serveru na kojem Microsoft Office SharePoint Server 2007. Datoteka sa podacima za povezivanje se kreira tako što ćete Razvojni programer ili konverziju podataka za povezivanje u postojećeg predloška obrasca u datoteci sa podacima za povezivanje tako što ćete kliknuti na dugme Konvertuj u dijalogu Podataka za povezivanje (u menijuAlatke ).

Prednosti korišćenja data connection datoteke uključuju:

 • Više obrazaca može da koristi istu datoteku sa podacima za povezivanje, tako da nema potrebe da biste kreirali iste podatke za povezivanje ispočetka za svaki predložak obrasca.

 • Ako se promeni lokacija ili postavke veze za spoljni izvor podataka, dovoljno je da ažurirate samo datoteku da podacima za povezivanje, umesto svaki predložak obrasca pojedinačno.

 • Datoteka sa podacima za povezivanje može da sadrži alternativni informacije o potvrdi identiteta može da upotrebljava servera kada korisnik popunjava obrazac pomoću Veb pregledača.

 • Na osnovu predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem obrasce koji su popunjeni u pregledaču možete povezati sa servera iz drugog domena samo sa podataka za povezivanje koje koristite za povezivanje datoteke sa podacima.

Microsoft Office InfoPath koristi datoteke podataka za povezivanje koji slede formata univerzalni podatke za povezivanje verzije 2.0 datoteke. Ova verzija je nadređena verzija 1.0 datoteke formata koriste Microsoft Office FrontPage i Microsoft Office Excel. InfoPath možete da koristite za povezivanje datoteke sa podacima u formatu verzija 1.0 datoteke.

Kada kreirate predložak obrasca koji je zasnovan na postavke u datoteci sa podacima za povezivanje, Microsoft Office InfoPath kreira podatke za povezivanje koji je zasnovan na postavkama biblioteke podataka za povezivanje. Ako datoteka sa podacima za povezivanje sadrži postavke upita za podatke za povezivanje, InfoPath kreira glavnog obrasca izvor podataka pomoću polja upita, polja podataka i grupe koje odgovaraju načinu na koji su podaci uskladišteni u spoljnom izvoru podataka koji upućuje postavke u datoteci sa podacima za povezivanje. Polja upita sadrže podatke koje spoljni izvor podataka se koristi za određivanje koje treba poslati u obrazac. Rezultati upita se smeštaju u polja podataka. Da biste omogućili korisnicima da izvrši upit u spoljnom izvoru podataka, InfoPath dodaje dugme Pokreni upit u predložak obrasca.

Postojeća polja ili grupe u glavnom izvoru podataka ne možete da izmenite zato što struktura podataka upita i polja podataka moraju da odgovaraju načinu na koji su podaci uskladišteni u spoljnom izvoru podataka. Polja ili grupe možete da dodate samo u osnovnu grupu u glavnom izvoru podataka.

Ako koristite postavke za podatke za povezivanje pri prosleđivanju, InfoPath će omogućiti dugme Prosledi na traci sa alatkama Standardna, kao i komandu Prosledi u meniju Datoteka u obrascima koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. To korisnicima omogućava da podatke iz obrazaca proslede spoljnom izvoru podataka.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Administrator biblioteke podataka za povezivanje ili projektant koji je kreirao datoteku sa podacima za povezivanje treba da vam pruži sledeće informacije da biste mogli da dizajnirate predložak obrasca koji se zasniva na postavkama biblioteke podataka za povezivanje:

 • Adresu Office SharePoint Server 2007 lokacije sa bibliotekom podataka za povezivanje.

 • Ime datoteke sa podacima za povezivanje u biblioteci podataka za povezivanje koju želite da koristite.

Vrh stranice

Dizajniranje predloška obrasca sa podacima za povezivanje upita

Da biste dizajnirali predložak obrasca zasnovan na datoteci sa podacima za povezivanje koja sadrži postavke za podatke za povezivanje upita, potrebno je da postupite na sledeći način:

 1. Dizajniranje predloška obrasca zasnovanog na datoteci sa podacima za povezivanje    Ovim korakom kreira se glavni izvor podataka za predložak obrasca sa odgovarajućim poljima i grupama zasnovanim na postavkama datoteke sa podacima za povezivanje.

 2. Dodavanje kontrole u predložak obrasca koji će prikazivati rezultate upita    Da bi korisnicima bili prikazani podaci uskladišteni u poljima i grupama u glavnom izvoru podataka, potrebno je da dodate kontrolu u predložak obrasca, a zatim povežite tu kontrolu sa poljem upita ili poljem podataka u glavnom izvoru podataka.

1. korak: dizajniranje predloška obrasca zasnovanog na datoteci sa podacima za povezivanje

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniraj predložak obrasca

 2. U dijalogu Dizajniranje predloška obrasca, u odeljku Dizajniraj novi izaberite opciju Predložak obrasca.

 3. U oknu Na osnovu izaberite ikonu Biblioteka za povezivanje.

 4. Potvrdite izbor Omogući samo opcije kompatibilne sa pregledačem ukoliko dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. Sa liste Lokacija u čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite ime lokacije na serveru na kom je pokrenut Office SharePoint Server 2007 koji obuhvata biblioteku podataka za povezivanje.

  Dodavanje lokacije na listu

  1. Izaberite stavku Upravljanje lokacijama.

  2. U dijalogu Upravljanje lokacijama , kliknite na dugme Dodaj.

  3. U polju URL adresa Otkucajte lokaciju biblioteke podataka za povezivanje.

  4. U polju ime za prikaz otkucajte ime za biblioteke podataka za povezivanje. Ovo ime će se pojaviti na listi lokacija u čarobnjaku za podatke za povezivanje.

  5. Kliknite na dugme U redu.

  6. Kliknite na dugme Zatvori.

 7. Kliknite na ime biblioteke podataka za povezivanje da biste videli listu datoteka sa podacima za povezivanje, izaberite ime datoteke sa podacima za povezivanje koju želite da koristite za ove podatke za povezivanje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Ako ste izabrali datoteku sa podacima za povezivanje koja sadrži postavke za povezivanje sa Web uslugom, na sledećoj stranici čarobnjaka ćete možda biti upitani da za svaki parametar navedete probne vrednosti kako bi bilo moguće utvrditi koja polja ili grupe treba dodati u pomoćni izvor podataka.

  Kako?

  1. Izaberite parametar u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme Postavi vrednost uzorka.

  2. U polju uzorak vrednost otkucajte vrednost da vaš korisnički možda koristite za ovo polje, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Ponovite ove korake za sve parametre u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme dalje.

  Tehnički detalji

  Kada konfigurišete podatke za povezivanje Veb usluge u čarobnjaku za podatke za povezivanje, Microsoft Office InfoPath povezuje Veb usluge i zahteva Veb usluge WSDL (Description Language) datoteke. WSDL datoteka sadrži šemi koriste Veb usluge. Veb usluga odgovara na zahtev slanjem ovu datoteku u programu InfoPath. InfoPath koristi informacije iz ove datoteke da biste dodali odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka u predlošku obrasca. Ako InfoPath pronađe tip nepoznati element u WSDL datoteka, InfoPath uzorak podataka se koristi za određivanje definiciju nepoznati element tipa i zatim dodaje odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka.

 9. Ako spoljni izvor podataka naveden u postavkama vraća Microsoft ADO.NET DataSet, na sledećoj stranici čarobnjaka bićete upitani da li želite da uključite informacije o promenama kada korisnici proslede podatke obrasca. U većini slučajeva se preporučuje da ostavite potvrđen izbor Pri prosleđivanju podataka, uključi informacije o promenama, a zatim kliknete na dugme Dalje. Ako ne želite da uključite informacije o promenama, opozovite izbor Pri prosleđivanju podataka, uključi informacije o promenama, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Tehnički detalji

  Ova stranica u čarobnjaku prikazuje se samo ako su postavke za Web uslugu, a WSDL (Web Service Description Language) datoteka ukazuje na to da Web usluga vraća ADO.NET DataSet.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite ime podataka za povezivanje, a zatim kliknite na dugme Završi.

2. korak: dodavanje kontrole za prikaz podataka u polju

 1. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 2. Prevucite kontrolu u predložak obrasca.

 3. U dijalogu Povezivanje kontrola izaberite polje sa kojim želite da povežete kontrolu.

Vrh stranice

Dizajniranje predloška obrasca sa podacima za povezivanje pri prosleđivanju

Ako datoteka sa podacima za povezivanje sadrži postavke za podatke za povezivanje pri prosleđivanju, predložak obrasca možete da podesite tako da korisnicima omogućite da prosleđuju podatke obrasca putem podataka za povezivanje. Kada to učinite, InfoPath će dodati dugme Prosledi na traku sa alatkama Standardna, kao i komandu Prosledi u meni Datoteka. Opcije prosleđivanja za obrazac možete da podesite u dijalogu Opcije prosleđivanja (meni Alatke). Opcije prosleđivanja podešavaju se na isti način kao prilikom dizajniranja predloška obrasca zasnovanog na bazi podataka ili Web usluzi. Veze ka dodatnim informacija o dizajniranju predloška obrasca koji je zasnovan na bazi podataka ili Web usluzi potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Dizajniraj predložak obrasca

 2. U okviru Dizajniranje novog, u dijalogu Dizajniranje predloška obrasca izaberite stavku Predložak obrasca.

 3. U oknu Na osnovu izaberite ikonu Biblioteka za povezivanje.

 4. Potvrdite izbor Omogući samo opcije kompatibilne sa pregledačem ukoliko dizajnirate predložak obrasca kompatibilnog sa pregledačem.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. Sa liste Lokacija u čarobnjaku za podatke za povezivanje izaberite ime lokacije na serveru na kom je pokrenut Office SharePoint Server 2007 koji obuhvata biblioteku za povezivanje.

  Dodavanje lokacije na listu

  1. Izaberite stavku Upravljanje lokacijama.

  2. U dijalogu Upravljanje lokacijama , kliknite na dugme Dodaj.

  3. U polju URL adresa Otkucajte lokaciju biblioteke podataka za povezivanje.

  4. U polju ime za prikaz otkucajte ime za biblioteke podataka za povezivanje. Ovo ime će se pojaviti na listi lokacija u čarobnjaku za podatke za povezivanje.

  5. Kliknite na dugme U redu.

  6. Kliknite na dugme Zatvori.

 7. Kliknite na ime biblioteke podataka za povezivanje da biste videli listu datoteka sa podacima za povezivanje, izaberite ime datoteke za povezivanje podataka koju želite da koristite za ove podatke za povezivanje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 8. Ako ste izabrali datoteku sa podacima za povezivanje koja sadrži postavke za povezivanje sa Web uslugom, na sledećoj stranici čarobnjaka ćete možda biti upitani da za svaki parametar navedete probne vrednosti kako bi bilo moguće utvrditi odgovarajuće polje ili grupu za dodavanje u pomoćni izvor podataka.

  Kako?

  1. Izaberite parametar u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme Postavi vrednost uzorka.

  2. U polju uzorak vrednost otkucajte vrednost da vaš korisnički možda koristite za ovo polje, a zatim kliknite na dugme u redu.

  3. Ponovite ove korake za sve parametre u tabeli " Parametri ", a zatim kliknite na dugme dalje.

  Tehnički detalji

  Kada konfigurišete podatke za povezivanje Veb usluge u čarobnjaku za podatke za povezivanje, Microsoft Office InfoPath povezuje Veb usluge i zahteva Veb usluge WSDL (Description Language) datoteke. WSDL datoteka sadrži šemi koriste Veb usluge. Veb usluga odgovara na zahtev slanjem ovu datoteku u programu InfoPath. InfoPath koristi informacije iz ove datoteke da biste dodali odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka u predlošku obrasca. Ako InfoPath pronađe tip nepoznati element u WSDL datoteka, InfoPath uzorak podataka se koristi za određivanje definiciju nepoznati element tipa i zatim dodaje odgovarajuća polja i grupe u pomoćni izvor podataka.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka upišite opisno ime podataka za povezivanje, a zatim kliknite na dugme Završi.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×