Dizajniranje obrasca za objedinjavanje

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Pomoću objedinjavanja obrazaca korisnici mogu da usaglase podatke iz više različitih obrazaca u jednom obrascu. Ovo je korisno kada korisnici žele da uporede ili rezimiraju podatke iz više srodnih obrazaca. Na primer, to može da bude korisno za menadžera čiji tim sedmično popunjava obrasce izveštaja o statusu jer može da objedini podatke iz tih obrazaca u jedan izveštaj sa rezimeom koji će proslediti direktoru.

U ovom članku

Načini na koje korisnici mogu objedinjavanje obrazaca

Sa dizajniranjem

Radnje objedinjavanja za polja i grupe

Definisanje prilagođenog objedinjavanje postavke za kontrole

Načini na koje korisnici mogu da objedinjuju obrasce

Lokacija obrasca određuje način na koji korisnik može da ga objedini sa drugim obrascima. Sledeća lista objašnjava različite lokacije na kojima se mogu skladištiti Microsoft Office InfoPath obrasci i načine na koje korisnici mogu da objedinjuju obrasce koji su uskladišteni na tim lokacijama:

 • Lokalnog čvrstog diska ili mrežne lokacije    Korisnik otvorite obrazac u programu InfoPath. Ovaj obrazac se zove ciljni obrazac zato što je to obrazac u koji će biti objedinjene druge oblike. Korisnik zatim klikne Objedinjavanje obrazaca u meniju datoteka i biranje dodatnih obrazaca – izvor obrasci – da biste objedinili sa ciljni obrazac.

  Napomena: Možete da otvorite novi, prazan obrazac i zatim koristite istu proceduru da biste objedinili prazan obrazac pomoću dodatnih obrazaca koji su zasnovani na istom predlošku obrasca.

 • Biblioteka dokumenata na SharePoint lokaciji    Obrasci se mogu skladištiti u biblioteci dokumenata na Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 ili Microsoft Office Forms Server 2007 lokaciji. U meniju Prikaz u biblioteci dokumenata u kojoj su uskladišteni obrasci korisnik može da izabere prikaz Objedinjavanje dokumenata, a da zatim izabere obrasce koje želi da objedini. Prilikom objedinjavanja obrazaca na ovaj način, korisnik ne mora prvo da otvori ciljni obrazac kao što je prikazano u prethodnom primeru.

  Napomena: Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, korisnici mogu da popunjavaju obrasce koji su zasnovani na tom predlošku obrasca korišćenjem Web pregledača. Procedura za objedinjavanje obrazaca u SharePoint biblioteci koji su zasnovani na predlošcima obrazaca kompatibilnim sa pregledačem ista je kao objedinjavanje obrazaca koje korisnici otvaraju i popunjavaju u programu InfoPath.

 • InfoPath obrasci e-pošte u programu Microsoft Office Outlook 2007    Korisnik može da objedini više obrazaca iz programa Office Outlook 2007 tako što će ih izabrati u prikazu fascikle u kojoj su obrasci uskladišteni, a zatim u meniju Radnje izabrati stavku Objedini obrasce.

Napomena: Kada korisnici objedine obrasce, originalni obrasci se ne brišu. Podaci iz objedinjenih obrazaca dodaju se ciljnom obrascu. Preporučuje se da korisnici sačuvaju ciljni obrazac sa objedinjenim podacima kao novi obrazac da ne bi zamenili podatke u originalnom obrascu.

Vrh stranice

Pitanja u vezi sa dizajniranjem

Sada kada ste se upoznali sa načine na koje korisnici mogu objedinjavanje obrazaca zasnovanih na lokaciji u obrascu, važno je da razumete kako biste mogli da omogućite određene kontrole za podršku objedinjavanje i kako kombinuje podatke iz pojedinačnih polja kada Objedinjuje obrasce. Ove informacije – zajedno sa razumevanje kako korisnici planirate da koristite objedinjenih podataka – je ključni deo kreiranje predložaka obrazaca koji omogućavaju korisnicima da lako možete da objedinite obrasce.

Kada dodate kontrolu u predložak obrasca, on je povezana sa polja ili grupe u predložak obrasca izvor podataka. Ako dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, izvora podataka se kreira za vas kada dodajete kontrole. Ako ste Dizajniranje predloška obrasca koji je zasnovan na spoljnog izvora podataka, kao što su XML šemu ili Veb usluge, kontrole koje dodate u predložak obrasca mora biti povezana polja ili grupe u tom izvoru podataka.

Kada omogućite postavke objedinjavanja za kontrolu, zapravo omogućite postavke objedinjavanja za polja ili grupe koja je povezana kontrola. Postavke objedinjavanja se razlikuju u zavisnosti od polja ili grupe i tip podataka. Određene tipove polja ili grupe ne podržavaju objedinjavanje.

Da biste bolje razumeli kako funkcioniše objedinjavanje obrazaca, zamislite da ste dizajnirali predložak obrasca izveštaja o troškovima koji sadrži kontrolu okvira za tekst povezanu sa poljem koje se ne ponavlja u izvoru podataka koji koristi tekstualne podatke. Ovo polje se koristi za skladištenje poslovnog opravdanja svakog korisnika za zapisane troškove. Na primer, nazvaćemo ovo polje svrha i sa njim povezati kontrolu okvira za tekst sa oznakom Poslovna svrha.

Zamislite da tri korisnika  – Boban Krstić, Milan Stefanović i Jelena Lukić – popunjavaju obrasce zasnovane na vašem predlošku obrasca. U polju Poslovna svrhaBoban kuca Konferencija, Milan kuca Poseta klijentu, a Jelena kuca Poslovno putovanje. Budući da kontrole okvira za tekst koje koriste tip tekstualnih podataka ne podržavaju objedinjavanje podataka po podrazumevanoj vrednosti, menadžer koji objedinjuje ove obrasce izveštaja o troškovima videće samo vrednost u polju Poslovna svrha – vrednost koja se već nalazila u ciljnom obrascu. Na primer, ako je Jelenin obrazac ciljni obrazac, u objedinjenom obrascu za ovo polje biće prikazana samo vrednost koju je unela Jelena.

Tako što ćete prilagoditi postavke objedinjavanja za polja ili grupe koja je povezana sa kontrolom, korisnicima možete objediniti to polje ili grupe podataka iz većeg broja obrazaca. U ovom primeru, možete da prilagodite postavke objedinjavanja za kontrolu okvira za teksteBusiness Purpostako da korisnici mogu objedinjavanje podataka iz obrazaca koji sadrže to polje. Možete da prilagodite postavke objedinjavanja dodatno omogućavanjem znak za razdvajanje pojavi između svake objedinjenih vrednosti. Znak za razdvajanje može biti razmak, zarez, tačku i zarez, vertikalnu liniju, prelom reda, prelom pasusa ili podvlačenja. Na primer, ako Boban tipove konferencije u Svrhu poslovanja polja, Nate tipovi Klijenta posetitei Džudi tipovi Poslovnom putovanjui omogućite objedinjavanje za to polje i navedite znaka za razdvajanje u zarez, rezultujući objedinjenih podataka biće prikazana kao poslovnog putovanja, posetite klijenta, konferencija (ako je Džudi obrazac ciljni obrazac).

Napomena: Nakon znaka za razdvajanje u obliku zareza i tačke i zareza automatski se dodaje razmak.

Dok dodavanje znaka za razdvajanje može da pomogne da se razlikuju određene vrednosti, možete dodatno da prilagodite način na koji se podaci objedinjuju tako što ćete svakoj vrednosti koja se nalazi u polju ili grupi dodati jedinstveni prefiks. Prilikom dodavanja prefiksa možete da izaberete vrednost iz drugog polja ili da unesete funkcija koju želite da koristite kao prefiks. Dodavanje prefiksa može da pomogne korisnicima da identifikuju izvor originalnih podataka. Na primer, možete da omogućite da se ime osobe koja je popunila obrazac – vrednost koja se unosi u drugo polje – prikazuje kao prefiks za vrednost koju sadrži drugo polje. Zatim, kada se objedini nekoliko obrazaca, vrednosti iz izvornog obrasca prikazaće objedinjene vrednosti, a te vrednosti će imati identifikatore.

Na primer, ako identifikujete polja koje skladišti korisničkog imena kao prefiks i kreiranje concat funkciju koja se dodaje dvotačku nakon svaku instancu tu vrednost, korisnici mogu lako da vide ko uneta vrednost čak i nakon nekoliko obrazaca objedinjuje. U ovom primeru, ako je Judy Lew obrazac ciljni obrazac, rezultujući prefixed podaci će se pojaviti kao Poslovnog putovanja, Nate Ned: posetite klijenta, Bob Kelly: konferencije.

Napomene: 

 • Prefiks se ne dodaje ciljnom obrascu – u ovom slučaju, obrascu Jelene Lukić – da bi se izbeglo dodavanje suvišnih prefiksa ako se objedinjeni podaci sačuvaju u obrascu, a zatim se obrazac ponovo objedini.

 • Kada korisnik objedini InfoPath obrasce koji se nalaze na čvrstom disku ili na mrežnoj lokaciji, na SharePoint lokaciji ili u InfoPath obrascima e-pošte u programu Office Outlook 2007, dobijeni objedinjeni podaci prikazani su suprotnim redosledom od redosleda kojim su obrasci izabrani. Na primer, ako korisnik izabere tri obrasca, počevši od Bobanovog, zatim izabere Jelenin i na kraju Milanov, u dobijenom obrascu koji sadrži objedinjene podatke prvo će biti prikazani Milanovi podaci, zatim Jelenini podaci i na kraju Bobanovi.

 • Pored prilagođavanja postavki objedinjavanja za pojedinačne kontrole, takođe možete da onemogućite objedinjavanje obrazaca za čitav predložak obrasca da biste sprečili korisnike da objedinjuju obrasce zasnovane na njemu. Kada onemogućite objedinjavanje obrazaca, korisnici koji popunjavaju obrazac neće imati pristup komandi Objedini obrasce u meniju Datoteka.

 • Da biste se uverili da obrazac predložak je ispravno konfigurisan da objedinite druge oblike, testirajte ga tako što ćete objavljivanje predloška obrasca, a zatim kreiranje i čuvanje barem pet obrazaca zasnovanih na predlošku obrasca sa probnim podacima. Nakon čuvanja obrazaca, otvorite predložak obrasca u režimu za dizajniranje, a zatim kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama... U režimu pregleda, objedinjavanje obrazaca za uzorak. Ako ispravno objedinjavanja obrazaca, možete da objavite predložak obrasca i dozvoli korisnicima da biste kreirali obrasce zasnovane na predlošku obrasca.

 • Pružite korisnicima proceduru o tome kako da objedinite obrasce. Ovu proceduru možete razviti kada se testira predloška obrasca za objedinjavanje.

Vrh stranice

Radnje objedinjavanja za polja i grupe

Sledeće radnje objedinjavanja se razlikuju u zavisnosti od tipa podataka polja ili grupe.

Kada konfigurišete postavke objedinjavanja za bilo koji tip polja ili grupe, koje možete da odaberete da zanemarite vrednosti u izvoru obrazaca i zadržali vrednosti u ciljni obrazac, ili odaberite postavku prilagođenih objedinjavanje. Sledeća tabela opisuje postavke prilagođenog objedinjavanja za svaki tip polja ili grupe.

Tip polja ili grupe

Postavke dostupne objedinjavanja

Primeri kontrole koje mogu biti povezane sa ovaj tip polja

Koji se ne ponavljaju polja

 • Kombinovanje vrednost u ciljni obrazac sa vrednostima iz izvora obrazaca

  • Zanemari prazne polja

  • Dodavanje znaka za razdvajanje između stavki

  • Dodavanje prefiks svake stavke

 • Okvir za tekst

 • Okvir padajuće liste

 • Kombinovani okvir

Polje koje se ponavlja

 • Umetanje vrednosti iz izvora obrazaca pre ili posle vrednost u ciljni obrazac

  • Uklanjanje prazna polja

 • Lista sa znacima za nabrajanje

 • Numerisana lista

 • Obična lista

 • Okvir sa listom za višestruki izbor

Koji se ne ponavljaju XHTML polja

 • Kombinovanje vrednost u ciljni obrazac sa vrednostima iz izvora obrazaca

  • Zanemari prazne polja

  • Dodavanje znaka za razdvajanje između stavki

  • Dodate prefiks svake stavke i oblikovanje teksta prefiks

Okvir za obogaćeni tekst

Polje koje se ponavlja XHTML

 • Umetanje vrednosti iz izvora obrazaca pre ili posle vrednost u ciljni obrazac

  • Uklanjanje prazna polja

 • Lista sa znacima za nabrajanje

 • Numerisana lista

 • Obična lista

 • Ponavljajuća tabela

Polje atributa

 • Zamena vrednosti u ciljni obrazac sa vrednošću iz izvora obrasca

  Ako korisnik izabere više obrazaca, vrednost iz poslednjeg obrazac koji je korisnik izabere biće vrednost koja se čuvaju u ciljni obrazac. Na primer, ako korisnik izabere tri obrasce, počevši od Boban, zatim bira Džudi je, a zatim Nateova, podaci iz polja atributa koje je u obliku Nateova će zameniti prvobitnu vrednost u ciljni obrazac.

  Napomena: U zavisnosti od operativnog sistema osobe koja objedinjuje obrasce, mogu se razlikovati očuvanog vrednost.

 • Kombinovanje vrednost u ciljni obrazac sa vrednostima iz izvora obrazaca

  • Zanemari prazne polja

  • Dodavanje znaka za razdvajanje između stavki

  • Dodavanje prefiks svake stavke

Sve kontrole mogu da sadrže tip polja atribut.

Koji se ne ponavljaju grupe

 • Kombinovanje vrednost u ciljni obrazac sa vrednostima iz izvora obrazaca

 • Sekcija

 • Opcionalna sekcija

Grupa koja se ponavlja

 • Umetanje vrednosti iz izvora obrazaca pre ili posle vrednost u ciljni obrazac

  • Uklanjanje prazna polja

 • Lista sa znacima za nabrajanje

 • Numerisana lista

 • Obična lista

 • Okvir sa listom za višestruki izbor

 • Ponavljajuća tabela

Vrh stranice

Definisanje prilagođenih postavki objedinjavanja za kontrole

Koristite procedure opisane u ovom odeljku da biste definisali prilagođene postavke objedinjavanja za standardne i ponavljajuće kontrole.

Napomena: Kada omogućite postavke objedinjavanja za kontrolu, zapravo omogućite postavke objedinjavanja za polja ili grupe koja je povezana kontrola. Postavke objedinjavanja se razlikuju u zavisnosti od polja ili grupe i tip podataka. Određene tipove polja ili grupe ne podržavaju objedinjavanje. Takođe možete da promenite postavke objedinjavanja tako što ćete urediti svojstva polja ili grupe u izvoru podataka. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na polje ili grupu u oknu zadataka " Izvor podataka " u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva i zatim na kartici pravila i objedinjavanje , kliknite na dugme Postavke objedinjavanja.

Standardne kontrole obuhvataju kontrole koje obično povezujete sa prikupljanjem i prikazivanjem informacija. Ove kontrole obuhvataju okvire za tekst, okvire sa listom, polja za potvrdu i dugmad. Ponavljajuće kontrole i opcionalne kontrole obuhvataju kontrole liste, ponavljajuće tabele, ponavljajuće sekcije i opcionalne sekcije. Ove kontrole omogućavaju korisnicima da umeću stavke liste, redove, skupove zapisa i opcionalne informacije prilikom popunjavanja obrasca. Na primer, u predlošku obrasca izveštaja o troškovima možete da koristite ponavljajuću tabelu da biste omogućili korisnicima da dodaju onoliko redova koliko im je potrebno da bi uneli određene brojeve stavki troškova.

Napomene: 

 • Neke kontrole su povezane sa poljima koja nije moguće objediniti. Na primer, vrednosti u kontrole birača datuma ili kontrole polja za potvrdu nije moguće objediniti zato što nije moguće objediniti tip podataka koje sadrže. Kontrole koje sadrže digitalni potpisi nikada ne mogu biti objedinjene jer bi to poništavanje digitalni potpis.

 • Neke kontrole sadrže dodatne opcije. Na primer, prilikom prilagođavanja postavki objedinjavanja za kontrolu okvira za obogaćeni tekst, možete da izaberete i opcije oblikovanja fonta.

Definisanje prilagođenih postavki objedinjavanja za standardne kontrole

Standardne kontrole obuhvataju okvira za tekst, okvira za obogaćeni tekst i kombinovanim okvirima. U ovom članku za više informacija pogledajte članak Radnje objedinjavanja za polja i grupe .

Napomena: Kontrole koje se dodaju u odeljcima – drugim rečima, podređeni kontrole nadređeni kontrole – samo podržavaju objedinjavanje ako je omogućena za nadređenu kontrolu.

 1. Kliknite dvaput na kontrolu koju želite da izmenite.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole , izaberite karticu Više opcija .

 3. U okviru Objedinjavanje obrazaca, izaberite stavku Postavke objedinjavanja.

 4. U okviru Radnja za ovo polje izaberite stavku Kombinuj vrednost u ciljnom obrascu sa vrednostima iz izvornih obrazaca.

 5. Da biste isključili polja koja ne sadrže podatke, u okviru Opcije kombinovanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Zanemari prazna polja (preporučuje se).

 6. Na listi Razdvoj svaku stavku pomoću odaberite znak za razdvajanje koji će biti prikazan između vrednosti u kontroli koja se pojavljuje u ciljnom obrascu.

  Tehničke detalje

  Dodavanje znaka za razdvajanje može pomoći korisnicima da utvrde koji je korisnik uneo podatke prilikom objedinjavanja podataka iz više obrazaca. Na primer, izbor stavke Zarez („,“) za određenu kontrolu dovešće do toga da podaci iz te kontrole budu razdvojeni zarezima kada se objedini više obrazaca zasnovanih na predlošku obrasca.

 7. Da biste dodali prefiks pre svake vrednosti koja je prikazana u kontroli kada korisnici objedinjuju obrasce zasnovane na ovom predlošku obrasca, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj prefiks svakoj stavci, a zatim odaberite stavku na kojoj želite da prefiks bude zasnovan.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

  2. U dijalogu Umetanje formule postupite na neki od sledećih načina:

   • Da biste koristili polje u formuli, izaberite stavku Umetni polje ili grupu, u dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite polje koje želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

   • Da biste koristili funkciju u formuli, izaberite stavku Umetni funkciju, u dijalogu Umetanje funkcije izaberite funkciju koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

    Savet: Ako funkcija zahteva parametre, u dijalogu Umetanje funkcije izaberite funkciju, kliknite na dugme U redu, a zatim u polju Formula u dijalogu Umetanje formule kliknite dvaput na funkciju koju ste dodali i kliknite na polje ili grupu. Veze za više informacija o funkcijama pronaći ćete u odeljku Takođe pogledajte.

   • U polje Formula upišite vrednost ili simbol matematičkog operatora da biste u formulu umetnuli neku vrednost ili matematički operator.

  Operacija

  Simbol

  Sabiranje

  +

  Oduzimanje

  -

  Množenje

  *

  Deljenje

  /

  • Napomena: Uverite se da ispred i iza operatora deljenja (/) postoji po jedan razmak ako u formuli koristite operator deljenja. Ukoliko to ne učinite, InfoPath će znak „/“ protumačiti kao znak za razdvajanje u XPath koracima do lokacije, a ne kao operator deljenja.

  • Da biste proverili da li formula sadrži ispravnu sintaksu, u dijalogu Umetanje formule izaberite stavku Proveri formulu.

Definisanje prilagođenih postavki objedinjavanja za standardnu sekciju

Standardni odeljci su skladišta za druge kontrole. Odeljke možete da uključite bilo koje kontrole navedene u oknu zadatka kontrole , uključujući druge odeljke. U ovom članku za više informacija pogledajte članak Radnje objedinjavanja za polja i grupe .

Napomena: Kontrole koje se dodaju u odeljcima – drugim rečima, podređeni kontrole nadređeni kontrole – samo podržavaju objedinjavanje ako je omogućena za nadređenu kontrolu.

 1. Kliknite dvaput na sekciju koju želite da izmenite.

 2. U dijalogu Svojstva sekcije izaberite karticu Više opcija.

 3. U okviru Objedinjavanje obrazaca, izaberite stavku Postavke objedinjavanja.

 4. U okviru Radnja za ovu grupu izaberite stavku Kombinuj sadržaj grupa u izvornim i ciljnim obrascima (podrazumevana vrednost).

  Napomena: Postavke objedinjavanja za svako polje i grupu u okviru ove grupe odrediće način objedinjavanja podataka.

Definisanje prilagođenih postavki objedinjavanja za ponavljajuće kontrole i sekcije

Ponavljajućih kontrola uključuju ponavljajuće sekcije, ponavljajuće tabele i liste sa znakovima za nabrajanje. U ovom članku za više informacija pogledajte članak Radnje objedinjavanja za polja i grupe .

Napomena: Kontrole koje se dodaju u odeljcima – drugim rečima, podređeni kontrole nadređeni kontrole – samo podržavaju objedinjavanje ako je omogućena za nadređenu kontrolu.

 1. Kliknite dvaput na kontrolu koju želite da izmenite.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole , izaberite karticu Više opcija .

 3. U okviru Objedinjavanje obrazaca, izaberite stavku Postavke objedinjavanja.

 4. U okviru Radnja za ovu ponavljajuću grupu izaberite stavku Umetni grupe iz izvornih obrazaca u ciljni obrazac (podrazumevana vrednost).

 5. Da biste utvrdili gde će grupe iz izvornih obrazaca biti prikazane u ciljnom obrascu, u okviru Opcije umetanja izaberite stavku Posle grupa u ciljnom obrascu ili Pre grupa u ciljnom obrascu.

 6. Da biste uklonili prazne vrednosti iz objedinjenih obrazaca, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ukloni prazne grupe (preporučuje se).

 7. Da biste kombinovali grupe čije kontrole sadrže iste vrednosti i na taj način umanjili broj suvišnih stavki, potvrdite izbor u polju za potvrdu Kombinuj grupe sa istom vrednošću polja, a zatim kliknite na dugme pored stavke Polja za upoređivanje da biste izabrali polja koja ćete kombinovati.

Definisanje prilagođenih postavki objedinjavanja za opcionalne sekcije

Opcionalni odeljci sadrže druge kontrole. Korisnicima možete da umetnete ili uklonite opcionalni odeljci kada popunjavanje obrasca. U ovom članku za više informacija pogledajte članak Radnje objedinjavanja za polja i grupe .

Napomena: Kontrole koje se dodaju u odeljcima – drugim rečima, podređeni kontrole nadređeni kontrole – samo podržavaju objedinjavanje ako je omogućena za nadređenu kontrolu.

 1. Kliknite dvaput na kontrolu koju želite da izmenite.

 2. U dijalogu Svojstva kontrole , izaberite karticu Više opcija .

 3. U okviru Objedinjavanje obrazaca, izaberite stavku Postavke objedinjavanja.

 4. U okviru Radnja za ovu grupu izaberite stavku Kombinuj sadržaj grupa u izvornim i ciljnim obrascima (podrazumevana vrednost).

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×