Automatsko popunjavanje podataka u ćelijama radnog lista

Automatsko popunjavanje podataka u ćelijama radnog lista

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Umesto da ručno unosite podatke u radni list, možete upotrebiti funkciju automatskog popunjavanja da biste popunili ćelije podacima koji prate obrazac ili su zasnovani na podacima u drugim ćelijama.

Ovaj članak ne objašnjava kako da ručno unesete podatke ili kako da istovremeno unosite podatke u više radnih listova. Informacije o ručnom unosu podataka potražite u članku Ručno unošenje podataka u ćelije radnog lista.

Automatsko ponavljanje vrednosti koje već postoje u koloni

Ako se prvih par znakova koje unesete u ćeliju podudara sa postojećom stavkom u toj koloni, Excel automatski unosi preostale znakove umesto vas. Excel automatski dovršava samo stavke koje sadrže tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Stavke koje sadrže samo brojeve, datume ili vremena ne dovršavaju se automatski.

Kada Excel dovrši ono što ste vi počeli da kucate, izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

 • Da biste prihvatili predloženu stavku, pritisnite taster Enter.

  Dovršena stavka se u potpunosti podudara se obrascem velikih i malih slova postojeće stavke.

 • Nastavite sa kucanjem da biste zamenili znakove koji su uneti automatski.

 • Da biste izbrisali znakove koji su uneti automatski, pritisnite taster Backspace.

Napomena: 

 • Excel dovršava stavku samo kada se kursor nalazi na kraju sadržaja trenutne ćelije.

 • Excel pravi listu potencijalnih stavki automatskog dovršavanja na osnovu kolone koja sadrži aktivna ćelija. Stavke koje se ponavljaju unutar reda ne dovršavaju se automatski.

Uključivanje ili isključivanje automaskog dovršavanja vrednosti ćelija

Ako ne želite da Excel automatski dovršava vrednosti ćelija, možete isključiti tu funkciju.

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

 2. Izaberite stavku Više opcija, a zatim u okviru Opcije uređivanja, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potrvrdu Omogući automatsko dovršavanje za vrednosti u ćelijama da biste uključili ili isključili automatsko dovršavanje vrednosti ćelija.

Popunjavanje susednih ćelija podacima pomoću pokazivača za popunjavanje

Za brzo popunjavanje više tipova grupa podataka, možete izabrati ćelije i prevući regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje . Da biste koristili pokazivač za popunjavanje, izaberite ćelije koje želite da koristite kao osnovu za popunjavanje dodatnih ćelija, a zatim prevucite pokazivač za popunjavanje duž ili preko ćelija koje želite da popunite.

Pokazivač za popunjavnje je podrazumevano prikazan ali možete ga sakriti ili ga pirikazati ako je skriven.

Kada prevučete pokazivač za popunjavanje, prikazaće se dugme Opcije automatskog popunjavanja. Ako ne želite da se dugme Opcije automatskog popunjavanja prikaže svaki puta kada prevučete pokazivač za popunjavanje, možete isključiti tu opciju. Slično tome, ako se dugme Opcije automatskog popunjavanja ne pojavljuje kada prevučete pokazivač za popunjavanje, možda ćete želeti da uključite tu opciju

Prikazivanje ili skrivanje pokazivača za popunjavanje

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

 2. Izaberite stavku Više opcija, a zatim u okviru Opcije uređivanja, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Omogući upravljanje popunjavanjem i prevlačenje i otpuštanje ćelija da biste prikazali ili sakrili pokazivač za popunjavanje.

 3. Da biste izbegli zamenu postojećih podataka kada prevlačite pokazivač za popunjavanje, uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Obavesti pre zamene postojećeg sadržaja ćelija. Ako ne želite da vidite poruku o zameni ćelija koje nisu prazne, možete opozvati izbor u ovom polju za potvrdu.

Prevlačenje pokazivača za popunjavanje radi popunjavanja susednih ćelija podacima

 1. Izaberite ćelije koje sadrže podatke kojima želite da popunite susedne ćelije.

 2. Prevucite pokazivač za popunjavanje duže ćelija koje želite da popunite.

 3. Da biste promenili način na koji želite da popunite svoj izbor, kliknite na dugme Opcije automatskog popunjavanja Slika dugmeta , a zatim kliknite na željenu opciju.

  Na primer, možete izabrati da popunite samo oblikovanje ćelija tako što ćete izabrati opciju Popuni samo oblikovanjem ili možete izabrati da popunite samo sadržaj ćelije tako što ćete izabrati opciju Popuni bez oblikovanja.

Napomena: Ako prevučete pokazivač za popunjavanje nagore ili levo od izbora i zaustavite se u izabranim ćelijama a da pri tom ne pređete prvu kolonu ili gornji red u izboru, Excel briše podatke unutar izbora. Morate prevući pokazivač za popunjavanje izvan izabrane oblasti pre nego što otpustite taster miša.

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog popunjavnaja

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

 2. Izaberite stavku Više opcija i u okviru Isecanje, kopiranje i lepljenje potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži dugme „Opcije lepljenja“ kada se nalepi sadržaj da biste ovu opciju uključili ili isključili.

Popunjavanje susednih ćelija podacima pomoću komande „Popuna“

Možete koristiti komandu Popuna da biste popunili aktivnu ćeliju ili izabrani opseg sadržajem susedne ćelije ili opsega.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste popunili aktivnu ćeliju sadržajem susedne ćelije, izaberite praznu ćeliju koja se nalazi ispod, desno, iznad ili levo od ćelije koja sadrži podatke kojima želite da popunite praznu ćeliju.

  • Da biste popunili više susednih ćelija, izaberite ćeliju sa sadržajem koji želite da iskoristite za popunjavanje i susedne ćelije koje želite da popunite tim sadržajem.

 2. Na kartici Početak u grupi Uređivanje kliknite na dugme Popuni i izaberite stavku Dole, Desno, Gore ili Levo.

Slika trake programa Excel

Tasterska prečica    Za brzo popunjavanje ćelije sadržajem susedne ćelije, možete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+D da biste izvršili popunjavanje iz ćelije koja se nalazi iznad ili kombinaciju tastera Ctrl+R da biste izvršili popunjavanje iz ćelije koja se nalazi levo.

Popunjavanje susednih ćelija formulama

 1. Izaberite ćeliju koje sadrže formulu kojom želite da popunite susedne ćelije.

 2. Prevucite regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje duž ćelija koje želite da popunite.

 3. Da biste izabrali način na koji želite da popunite svoj izbor, kliknite na dugme Opcije automatskog popunjavanja Slika dugmeta , a zatim kliknite na željenu opciju.

  Napomena: Ako nije omogućena opcija automatskog izračunavanja u radnoj svesci, formule se neće ponovo izračunati kada popunite ćelije. Da biste proverili opcije automatskog izračunavanja u radnoj svesci, uradite sledeće:

 4. Izaberite karticu Datoteka.

 5. U okviru Excel izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Formule.

 6. U okviru Opcije računanja, potražite u okviru Izračunavanja u radnoj svesci.

  • Automatsko    Formule se automatski ponovo izračunavaju.

  • Automatsko, izuzimajući tabele sa podacima    Formule se ponovo izračunavaju, osim ako se formula nalazi u tabela podataka.

  • Ručno    Formule se nikada ne izračunavaju ponovo automatski.

  • Ponovo izračunaj radnu svesku pre čuvanja    Ova opcija je dostupna samo ako je opcija Izračunavanje u radnoj svesci postavljena na Ručno. Ako je potvrđen izbor u tom poljju za potvrdu, formule se ne izračunavaju ponovo automatski dok ne sačuvate radnu svesku. Imajte na umu da više drugih radnji može dovesti do čuvanja radne sveske, kao što je upotreba komande Pošalji u.

   Napomene: 

   • Aktivnu ćeliju možete popuniti i formulom susedne ćelije pomoću komande Popuni (na kartici Početak u grupi Uređivanje) ili pritiskanjem kombinacije tastera Ctrl+D da biste popunili ćeliju koja se nalazi ispod ili kombinacije tastera Ctrl+R da biste popunili ćeliju koja se nalazi desno od ćelije koja sadrži formulu.

   • Možete automatski popuniti formulu nadole za sve susedne ćelije na koje se ona odnosi tako što ćete kliknuti dvaput na pokazivač za popunjavanje prve ćelije koja sadrži formulu. Na primer, ćelije A1:A15 i B1:B15 sadrže brojeve, a vi upišete formulu =A1+B1 u ćeliju C1. Da biste kopirali formulu u ćelije C2:C15, izaberite ćeliju C1 i kliknite dvaput na pokazivač za popunjavanje.

Popunjavanje nizom brojeva, datuma ili drugih ugrađenih grupnih stavki

Možete brzo popuniti ćelije u opsegu nizom brojeva, datuma ili ugrađenim nizom za dane, dane u sedmici, mesece ili godine pomoću pokazivača za popunjavanje ili komande Popuna.

Popunjavanje ćelija nizom pomoću pokazivača za popunjavanje

 1. Izaberite prvu ćeliju u opsegu koju želite da popunite.

 2. Otkucajte početnu vrednost niza.

 3. Otkucajte vrednost u sledećoj ćeliji da biste ustanovili obrazac.

  Na primer, ako želite niz 1, 2, 3, 4, 5..., otkucajte 1 i 2 u prve dve ćelije. Ako želite niz 2, 4, 6, 8..., otkucajte 2 i 4. Ako želite niz 2, 2, 2, 2..., možete ostaviti drugu ćeliju bez vrednosti.

 4. Izaberite ćeliju ili ćelije koje sadrže početne vrednosti.

 5. Prevucite pokazivač za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje duž opsega koji želite da popunite.

  Da biste popunjavanje izvršili rastućim redosledom, prevucite nadole ili nadesno. Da biste popunjavanje izvršili opadajućim redosledom, prevucite nagore ili nalevo.

  Napomena: 

 6. Takođe možete navesti tip niza tako što ćete pomoću desnog tastera miša prevući pokazivač za popunjavanje prego osega, a zatim kliknuti na odgovarajuću komandu na priručni meni. Na primer, ako je početna vrednost datum JAN-2007, izaberite komandu Popuni mesece za niz FEB-2007, MAR-2007, i tako dalje; ili izaberite komadnu Popuni godine za niz JAN-2007, JAN-2008, i tako dalje.

 7. Ako izbor sadrži brojeve, možet kontrolisati tip niza koji želite da kreirate.

 8. Možete sprečiti Automatsko popunjavanje niza tako što ćete držati pritisnut taster Ctrl dok prevlačite pokazivač za popunjavanje izbora od dve ili više ćelija. Izabrane vrednosti se zatim kopiraju u susedne ćelije, a Excel ne proširuje niz.

Popunjavanje ćelija nizom pomoću komande za popunjavanje

 1. Izaberite prvu ćeliju u opsegu koju želite da popunite.

 2. Otkucajte početnu vrednost niza.

 3. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Popuni i izaberite stavku Grupa.

  Slika trake programa Excel

 4. U okviru stavke Tip izaberite neku od sledećih opcija:

  • Linearni    Kreira niz koji se izračunava dodavanjem vrednosti u polje Vrednost koraka svakoj vrednosti ćelija naizmenično.

  • Rastući    Kreira niz koji se izračunava množenjem vrednosti u polju Vrednost koraka sa vrednošću svake ćelije naizmenično.

  • Datum    Kreira niz koji postepeno popunjava vrednosti datuma po vrednosti u polju Vrednost koraka i koji zavisi od jedinice navedene u okviru Jedinica datuma.

  • Automatsko popunjavanje    Kreira niz koji proizvodi iste reazultate kao i prevlačenje pokazivača za popunjavanje.

 5. Da biste ustanovili obrazac za niz, u poljima Vrednost koraka i Završna vrednost otkucajte željene vrednosti.

Primeri nizova koji se mogu popuniti

Kada popunjavate niz, izbori se proširuju kao što je prikazano u sledećoj tabeli. U ovoj tabeli, stavke koje su razdovjene zarezima nalaze se u pojedinačnim susednim ćelijama na radnom listu.

Početni izbor

Prošireni nizovi

1, 2, 3

4, 5, 6,...

09:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Pon.

Uto., sre., čet...

Ponedeljak

Utorak, sreda, četvrtak...

jan.

feb., mar., apr...

jan., apr.

jul., okt., jan...

jan-07, apr-07

jul-07, okt-07, jan-08,...

15-jan, 15-apr

15-jul., 15-okt.,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-jan, 1-mar

1-maj, 1-jul, 1-Sep.,...

3. kvart. (ili Q3 or kvartal3)

4. kvart., 1. kvart., 2. kvart...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA...

1. interval

2. interval, 3. interval...

Proizvod 1

Proizvod 2, proizvod 3...

Popunjavanje podataka pomoću prilagođene grupe za popunjavanje

Da biste olakšali unošenje određenog niza podataka (kao što su lista imena ili oblasti prodaje), možete kreirati prilagođenu grupu za popunjavanje. Prilagođena grupa za popunjavanje može biti zasnovana na listi postojećih stavki u radnom listu ili možete otkucati listu od početka. Ne možete uređivati ili izbrisati ugrađenu grupu za popunjavanje (kao što je grupa za popunjavanje za mesece i dane) ali možete uređivati ili brisati prilagođene grupe za popunjavanje.

Napomena: Prilagođena lista može sadržati samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva.

Upotreba prilagođene grupe za popunjavanje zasnovana na postojećoj listi stavki

 1. Na radnom listu, izaberite listu stavki koju želite da upotrebite u grupi za popunjavanje.

 2. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite stavku Više opcija i na kartici Opšte kliknite na dugme Uređivanje prilagođenih lista

 4. Uverite se da je referenca ćelije liste stavki koju ste izabrali prikazana u polju Uvoz liste iz ćelija, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

  Stavke u listi koju ste izabrali dodaju se u polje Prilagođene liste.

 5. Kliknite dvaput na dugme U redu.

 6. Izaberite ćeliju na radnom listu, a zatim otkucajte stavku u prilagođenoj grupi za popunjavanje koju želite da upotrebite za pokretanje liste

 7. Prevucite regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje duž ćelija koje želite da popunite.

Upotreba prilagođene grupe za popunjavanje zasnovana na novoj listi stavki

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

 2. Izaberite stavku Više opcija i u okviru Opšte kliknite na dugme Uređivanje prilagođenih lista

 3. U polju Prilagođene liste, izaberite stavku NOVA LISTA, a zatim otkucajte stavke u polje Stavke liste, počevši od prve stavke.

 4. Pritisnite taster Enter posle svake stavke.

 5. Kada je lista dovršena, kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite dvaput na dugme U redu.

 6. Izaberite ćeliju na radnom listu, a zatim otkucajte stavku u prilagođenoj grupi za popunjavanje koju želite da upotrebite za pokretanje liste

 7. Prevucite pokazivač za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje duž ćelija koje želite da popunite.

Uređivanje ili brisanje prilagođene grupe za popunjavanje

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

 2. Izaberite kategoriju Više opcija i u okviru Opšte kliknite na dugme Uređivanje prilagođenih lista

 3. U polju Prilagođene listeizaberite listu koju želite da uredite ili izbrišete, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uredili grupu za popunjavanje, unesite željene promene u polje Stavke liste, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste izbrisali grupu za popunjavanje, kliknite na dugme Izbriši.

Ovaj članak ne objašnjava kako da ručno unesete podatke ili kako da istovremeno unosite podatke u više radnih listova. Informacije o ručnom unosu podataka potražite u članku Ručno unošenje podataka u ćelije radnog lista.

Automatsko ponavljanje vrednosti koje već postoje u koloni

Ako se prvih par znakova koje unesete u ćeliju podudara sa postojećom stavkom u toj koloni, Excel automatski unosi preostale znakove umesto vas. Excel automatski dovršava samo stavke koje sadrže tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Stavke koje sadrže samo brojeve, datume ili vremena ne dovršavaju se automatski.

Kada Excel dovrši ono što ste vi počeli da kucate, izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

 • Da biste prihvatili predloženu stavku, pritisnite ENTER.

  Dovršena stavka se u potpunosti podudara se obrascem velikih i malih slova postojeće stavke.

 • Nastavite sa kucanjem da biste zamenili znakove koji su uneti automatski.

 • Da biste izbrisali znakove koji su uneti automatski, pritisnite BACKSPACE.

Napomene: 

 • Excel dovršava stavku samo kada se kursor nalazi na kraju sadržaja trenutne ćelije.

 • Excel pravi listu potencijalnih stavki automatskog dovršavanja na osnovu kolone koja sadrži aktivna ćelija. Stavke koje se ponavljaju unutar reda ne dovršavaju se automatski.

Isključivanje automatskog dovršavanja vrednosti u ćelijama

Ako ne želite da Excel automatski dovršava vrednosti ćelija, možete isključiti tu funkciju.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Excel kliknite na dugme Opcije.

 3. Kliknite na dugme Više opcija, a zatim u okviru Opcije uređivanja potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Omogući automatsko dovršavanje za vrednosti u ćelijama da biste uključili ili isključili automatsko dovršavanje vrednosti u ćelijama.

Korišćenje pokazivača za popunjavanje podataka

Za brzo popunjavanje više tipova grupa podataka, možete izabrati ćelije i prevući regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje . Da biste koristili pokazivač za popunjavanje, izaberite ćelije koje želite da koristite kao osnovu za popunjavanje dodatnih ćelija, a zatim prevucite pokazivač za popunjavanje duž ili preko ćelija koje želite da popunite.

Skrivanje ili prikazivanje pokazivača za popunjavanje

Pokazivač za popunjavnje je podrazumevano prikazan ali možete ga sakriti ili ga pirikazati ako je skriven.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Excel kliknite na dugme Opcije.

 3. Kliknite na dugme Više opcija, a zatim u okviru Opcije uređivanja potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Omogući upravljanje popunjavanjem i prevlačenje i otpuštanje ćelija da biste sakrili ili prikazali pokazivač za popunjavanje.

 4. Da biste izbegli zamenu postojećih podataka kada prevlačite pokazivač za popunjavanje, uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Obavesti pre zamene postojećeg sadržaja ćelija. Ako ne želite da vidite poruku o zameni ćelija koje nisu prazne, možete opozvati izbor u ovom polju za potvrdu.

Korišćenje opcija automatskog popunjavanja radi promene načina popunjavanja izbora

Kada prevučete pokazivač za popunjavanje, pojavljuje se dugme Opcije automatskog popunjavanja Slika dugmeta koje vam omogućava da promenite način na koji se izbor popunjava. Na primer, možete izabrati da popunite samo oblikovanje ćelija tako što ćete izabrati opciju Popuni samo oblikovanjem ili možete izabrati da popunite samo sadržaj ćelije tako što ćete izabrati opciju Popuni bez oblikovanja.

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog popunjavnaja

Ako ne želite da se pri svakom prevlačenju pokazivača za popunjavanje prikazuje dugme Opcije automatskog popunjavanja, možete da ga isključite. Slično tome, ako se dugme Opcije automatskog popunjavanja ne pojavljuje kada prevučete pokazivač za popunjavanje, možda ćete želeti da ga uključite.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Excel kliknite na dugme Opcije.

 3. Kliknite na dugme Više opcija i u okviru Isecanje, kopiranje i lepljenje opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži dugme „Opcije lepljenja“ prilikom lepljenja sadržaja.

Popunjavanje susednih ćelija podacima pomoću komande „Popuna“

Pomoću komande Popuni možete popuniti aktivnu ćeliju ili izabrani opseg sadržajem susedne ćelije ili opsega, a možete i brzo da popunite susedne ćelije tako što ćete prevući regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje .

Popunjavanje aktivne ćelije sadržajem susedne ćelije

 1. Izaberite praznu ćeliju koja se nalazi ispod, desno, iznad ili levo od ćelije koja sadrži podatke kojima želite da popunite praznu ćeliju.

 2. Na kartici Početak u grupi Uređivanje kliknite na dugme Popuni i izaberite stavku Dole, Desno, Gore ili Levo.

Slika trake programa Excel

Savet: Da biste ćeliju brzo popunili sadržajem susedne ćelije, možete pritisnuti CTRL+D i popunićete je sadržajem iz ćelije koja se nalazi iznad ili CTRL+R i popunićete je sadržajem iz ćelije koja se nalazi sa leve strane. Da biste ćeliju popunili sadržajem ćelije koja se nalazi ispod nje (to jest, popunili gore), na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Popuni, a zatim izaberite stavku Gore. Da biste ćeliju popunili sadržajem ćelije koja se nalazi sa desne strane (to jest, popunili levo), na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Popuni, a zatim izaberite stavku Levo.

Prevlačenje pokazivača za popunjavanje radi popunjavanja susednih ćelija podacima

 1. Izaberite ćelije koje sadrže podatke kojima želite da popunite susedne ćelije.

 2. Prevucite pokazivač za popunjavanje duže ćelija koje želite da popunite.

 3. Da biste promenili način na koji želite da popunite svoj izbor, kliknite na dugme Opcije automatskog popunjavanja Slika dugmeta , a zatim kliknite na željenu opciju.

Napomena: Ako prevučete pokazivač za popunjavanje nagore ili levo od izbora i zaustavite se u izabranim ćelijama a da pri tom ne pređete prvu kolonu ili gornji red u izboru, Excel briše podatke unutar izbora. Morate prevući pokazivač za popunjavanje izvan izabrane oblasti pre nego što otpustite taster miša.

Popunjavanje susednih ćelija formulama

 1. Izaberite ćeliju koje sadrže formulu kojom želite da popunite susedne ćelije.

 2. Prevucite regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje preko ćelija koje želite da popunite.

 3. Da biste izabrali način na koji želite da popunite svoj izbor, kliknite na dugme Opcije automatskog popunjavanja Slika dugmeta , a zatim kliknite na željenu opciju.

  Napomena: Ako nije omogućena opcija automatskog izračunavanja u radnoj svesci, formule se neće ponovo izračunati kada popunite ćelije. Da biste proverili opcije automatskog izračunavanja u radnoj svesci, uradite sledeće:

 4. Izaberite karticu Datoteka.

 5. U okviru Excel izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Formule.

 6. U okviru Opcije računanja, potražite u okviru Izračunavanja u radnoj svesci.

  • Automatsko    Formule se automatski ponovo izračunavaju.

  • Automatsko, izuzimajući tabele sa podacima    Formule se ponovo izračunavaju, osim ako se formula nalazi u tabela podataka.

  • Ručno    Formule se nikada ne izračunavaju ponovo automatski.

  • Ponovo izračunaj radnu svesku pre čuvanja    Ova opcija je dostupna samo ako je opcija Izračunavanje u radnoj svesci postavljena na Ručno. Ako je potvrđen izbor u tom poljju za potvrdu, formule se ne izračunavaju ponovo automatski dok ne sačuvate radnu svesku. Imajte na umu da više drugih radnji može dovesti do čuvanja radne sveske, kao što je upotreba komande Pošalji u.

Saveti

 • Aktivnu ćeliju možete popuniti i formulom susedne ćelije pomoću komande Popuni (na kartici Početak, u grupi Uređivanje) ili pritiskom na CTRL+D da biste popunili ćeliju koja se nalazi ispod ili na CTRL+R da biste popunili ćeliju koja se nalazi sa desne strane ćelije koja sadrži formulu.

 • Možete automatski popuniti formulu nadole za sve susedne ćelije na koje se ona odnosi tako što ćete kliknuti dvaput na pokazivač za popunjavanje prve ćelije koja sadrži formulu. Na primer, ćelije A1:A15 i B1:B15 sadrže brojeve, a vi upišete formulu =A1+B1 u ćeliju C1. Da biste kopirali formulu u ćelije C2:C15, izaberite ćeliju C1 i kliknite dvaput na pokazivač za popunjavanje.

Popunjavanje nizom brojeva, datuma ili drugih ugrađenih grupnih stavki

Ćelije u opsegu možete brzo popuniti nizom brojeva ili datuma odnosno ugrađenim nizom za dane, dane u sedmici, mesece ili godine koristeći regulator za popunjavanje.

 1. Izaberite prvu ćeliju u opsegu koji želite da popunite.

 2. Otkucajte početnu vrednost niza.

 3. Otkucajte vrednost u sledećoj ćeliji da biste ustanovili obrazac.

  Na primer, ako želite niz 1, 2, 3, 4, 5..., otkucajte 1 i 2 u prve dve ćelije. Ako želite niz 2, 4, 6, 8..., otkucajte 2 i 4. Ako želite niz 2, 2, 2, 2..., možete ostaviti drugu ćeliju bez vrednosti.

Dodatni primeri nizova koje možete popuniti

Kada popunjavate niz, izbori se proširuju kao što je prikazano u sledećoj tabeli. U ovoj tabeli, stavke koje su razdovjene zarezima nalaze se u pojedinačnim susednim ćelijama na radnom listu.

Početni izbor

Prošireni nizovi

1, 2, 3

4, 5, 6,...

09:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Pon.

Uto., sre., čet...

Ponedeljak

Utorak, sreda, četvrtak...

jan.

feb., mar., apr...

jan., apr.

jul., okt., jan...

jan-07, apr-07

jul-07, okt-07, jan-08,...

15-jan, 15-apr

15-jul., 15-okt.,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-jan, 1-mar

1-maj, 1-jul, 1-Sep.,...

3. kvart. (ili Q3 or kvartal3)

4. kvart., 1. kvart., 2. kvart...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA...

1. interval

2. interval, 3. interval...

Proizvod 1

Proizvod 2, proizvod 3...

 1. Izaberite ćeliju ili ćelije koje sadrže početne vrednosti.

 2. Prevucite pokazivač za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje preko opsega koji želite da popunite.

  Da biste popunjavanje izvršili rastućim redosledom, prevucite nadole ili nadesno. Da biste popunjavanje izvršili opadajućim redosledom, prevucite nagore ili nalevo.

Saveti

 • Takođe možete navesti tip niza tako što ćete pomoću desnog tastera miša prevući pokazivač za popunjavanje prego osega, a zatim kliknuti na odgovarajuću komandu na priručni meni. Na primer, ako je početna vrednost datum JAN-2007, izaberite komandu Popuni mesece za niz FEB-2007, MAR-2007, i tako dalje; ili izaberite komadnu Popuni godine za niz JAN-2007, JAN-2008, i tako dalje.

 • Ako izbor sadrži brojeve, možet kontrolisati tip niza koji želite da kreirate.

Popunjavanje ćelija nizom brojeva

 1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Popuni i izaberite stavku Grupa.

  Slika trake programa Excel

 2. U okviru stavke Tip izaberite neku od sledećih opcija:

  • Linearni    Kreira niz koji se izračunava dodavanjem vrednosti u polje Vrednost koraka svakoj vrednosti ćelija naizmenično.

  • Rastući    Kreira niz koji se izračunava množenjem vrednosti u polju Vrednost koraka sa vrednošću svake ćelije naizmenično.

  • Datum    Kreira niz koji postepeno popunjava vrednosti datuma po vrednosti u polju Vrednost koraka i koji zavisi od jedinice navedene u okviru Jedinica datuma.

  • Automatsko popunjavanje    Kreira niz koji proizvodi iste reazultate kao i prevlačenje pokazivača za popunjavanje.

 3. Možete sprečiti Automatsko popunjavanje niza tako što ćete držati pritisnut taster CTRL dok prevlačite pokazivač za popunjavanje izbora od dve ili više ćelija. Izabrane vrednosti se zatim kopiraju u susedne ćelije, a Excel ne proširuje niz.

Popunjavanje podataka pomoću prilagođene grupe za popunjavanje

Da biste olakšali unošenje određenog niza podataka (kao što su lista imena ili oblasti prodaje), možete kreirati prilagođenu grupu za popunjavanje. Prilagođena grupa za popunjavanje može biti zasnovana na listi postojećih stavki u radnom listu ili možete otkucati listu od početka. Ne možete uređivati ili izbrisati ugrađenu grupu za popunjavanje (kao što je grupa za popunjavanje za mesece i dane) ali možete uređivati ili brisati prilagođene grupe za popunjavanje.

Napomena: Prilagođena lista može da sadrži samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Za prilagođenu listu koja sadrži samo brojeve, na primer od 0 do 100, prvo morate da napravite listu brojeva koja je oblikovana kao tekst.

Oblikovanje brojeva kao teksta

 1. Izaberete dovoljno ćelija za listu brojeva koje želite da oblikujete kao tekst.

 2. Na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na strelicu pored polja Oblik broja, a zatim izaberite stavku Tekst.

Slika trake u programu Excel

Savet: Možda ćete morati da izaberete stavku Još oblika brojeva da biste na listi videli oblik Tekst.

 1. U oblikovanim ćelijama otkucajte listu brojeva.

Upotreba prilagođene grupe za popunjavanje zasnovana na postojećoj listi stavki

 1. Na radnom listu, izaberite listu stavki koju želite da upotrebite u grupi za popunjavanje.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. U okviru Excel kliknite na dugme Opcije.

 4. Izaberite stavku Više opcija i u okviru Opšte kliknite na dugme Uređivanje prilagođenih lista

 5. Uverite se da je referenca ćelije liste stavki koju ste izabrali prikazana u polju Uvoz liste iz ćelija, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

  Stavke u listi koju ste izabrali dodaju se u polje Prilagođene liste.

 6. Kliknite dvaput na dugme U redu.

 7. Izaberite ćeliju na radnom listu, a zatim otkucajte stavku u prilagođenoj grupi za popunjavanje koju želite da upotrebite za pokretanje liste

 8. Prevucite regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje preko ćelija koje želite da popunite.

Upotreba prilagođene grupe za popunjavanje zasnovana na novoj listi stavki

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Excel kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite stavku Više opcija i u okviru Opšte kliknite na dugme Uređivanje prilagođenih lista

 4. U polju Prilagođene liste, izaberite stavku NOVA LISTA, a zatim otkucajte stavke u polje Stavke liste, počevši od prve stavke.

 5. Pritisnite taster ENTER posle svakog unosa.

 6. Kada je lista dovršena, kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite dvaput na dugme U redu.

 7. Izaberite ćeliju na radnom listu, a zatim otkucajte stavku u prilagođenoj grupi za popunjavanje koju želite da upotrebite za pokretanje liste

 8. Prevucite pokazivač za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje preko ćelija koje želite da popunite.

Uređivanje ili brisanje prilagođene grupe za popunjavanje

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Excel kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite kategoriju Više opcija i u okviru Opšte kliknite na dugme Uređivanje prilagođenih lista

 4. U polju Prilagođene listeizaberite listu koju želite da uredite ili izbrišete, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uredili grupu za popunjavanje, unesite željene promene u polje Stavke liste, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste izbrisali grupu za popunjavanje, kliknite na dugme Izbriši.

Vrh stranice

Umesto da ručno unosite podatke na radni list, možete upotrebiti funkciju „Automatsko popunjavanje“ da biste ćelije popunili podacima koji prate obrazac ili su zasnovani na podacima iz drugih ćelija. Ovaj članak ne objašnjava kako da ručno unesete podatke ni kako da istovremeno unesete podatke na više radnih listova. Više informacija o tome kako da ručno unesete podatke potražite u članku Ručni unos podataka.

Automatsko ponavljanje vrednosti koje već postoje u koloni

Ako se prvih par znakova koje unesete u ćeliju podudara sa postojećom stavkom u toj koloni, Excel automatski unosi preostale znakove umesto vas. Excel automatski dovršava samo stavke koje sadrže tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Stavke koje sadrže samo brojeve, datume ili vremena ne dovršavaju se automatski.

Kada Excel dovrši ono što ste vi počeli da kucate, izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

 • Da biste prihvatili predloženu stavku, pritisnite ENTER.

  Dovršena stavka se u potpunosti podudara se obrascem velikih i malih slova postojeće stavke.

 • Nastavite sa kucanjem da biste zamenili znakove koji su uneti automatski.

 • Da biste izbrisali znakove koji su uneti automatski, pritisnite BACKSPACE.

Napomene: 

 • Excel dovršava stavku samo kada se kursor nalazi na kraju sadržaja trenutne ćelije.

 • Excel pravi listu potencijalnih stavki automatskog dovršavanja na osnovu kolone koja sadrži aktivna ćelija. Stavke koje se ponavljaju unutar reda ne dovršavaju se automatski.

Isključivanje automatskog dovršavanja vrednosti u ćelijama

Ako ne želite da Excel automatski dovršava vrednosti ćelija, možete isključiti tu funkciju.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na dugme Više opcija, a zatim u okviru Opcije uređivanja potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Omogući automatsko dovršavanje za vrednosti u ćelijama da biste uključili ili isključili automatsko dovršavanje vrednosti u ćelijama.

Korišćenje pokazivača za popunjavanje podataka

Za brzo popunjavanje više tipova grupa podataka, možete izabrati ćelije i prevući regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje . Da biste koristili pokazivač za popunjavanje, izaberite ćelije koje želite da koristite kao osnovu za popunjavanje dodatnih ćelija, a zatim prevucite pokazivač za popunjavanje duž ili preko ćelija koje želite da popunite.

Skrivanje ili prikazivanje pokazivača za popunjavanje

Pokazivač za popunjavnje je podrazumevano prikazan ali možete ga sakriti ili ga pirikazati ako je skriven.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na dugme Više opcija, a zatim u okviru Opcije uređivanja potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Omogući upravljanje popunjavanjem i prevlačenje i otpuštanje ćelija da biste sakrili ili prikazali pokazivač za popunjavanje.

 3. Da biste izbegli zamenu postojećih podataka kada prevlačite pokazivač za popunjavanje, uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Obavesti pre zamene postojećeg sadržaja ćelija. Ako ne želite da vidite poruku o zameni ćelija koje nisu prazne, možete opozvati izbor u ovom polju za potvrdu.

Korišćenje opcija automatskog popunjavanja radi promene načina popunjavanja izbora

Kada prevučete pokazivač za popunjavanje, pojavljuje se dugme Opcije automatskog popunjavanja Slika dugmeta koje vam omogućava da promenite način na koji se izbor popunjava. Na primer, možete izabrati da popunite samo oblikovanje ćelija tako što ćete izabrati opciju Popuni samo oblikovanjem ili možete izabrati da popunite samo sadržaj ćelije tako što ćete izabrati opciju Popuni bez oblikovanja.

Uključivanje ili isključivanje opcija automatskog popunjavnaja

Ako ne želite da se pri svakom prevlačenju pokazivača za popunjavanje prikazuje dugme Opcije automatskog popunjavanja, možete da ga isključite. Slično tome, ako se dugme Opcije automatskog popunjavanja ne pojavljuje kada prevučete pokazivač za popunjavanje, možda ćete želeti da ga uključite.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na dugme Više opcija, a zatim u okviru Isecanje, kopiranje i lepljenje opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži dugme „Opcije lepljenja“ prilikom lepljenja sadržaja.

Popunjavanje susednih ćelija podacima pomoću komande „Popuna“

Pomoću komande Popuni možete popuniti aktivnu ćeliju ili izabrani opseg sadržajem susedne ćelije ili opsega, a možete i brzo da popunite susedne ćelije tako što ćete prevući regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje .

Popunjavanje aktivne ćelije sadržajem susedne ćelije

 1. Izaberite praznu ćeliju koja se nalazi ispod, desno, iznad ili levo od ćelije koja sadrži podatke kojima želite da popunite praznu ćeliju.

 2. Na kartici Početak u grupi Uređivanje kliknite na dugme Popuni i izaberite stavku Dole, Desno, Gore ili Levo.

  Slika glavne trake programa Excel

Savet: Da biste ćeliju brzo popunili sadržajem susedne ćelije, možete pritisnuti CTRL+D i popunićete je sadržajem iz ćelije koja se nalazi iznad ili CTRL+R i popunićete je sadržajem iz ćelije koja se nalazi sa leve strane. Da biste ćeliju popunili sadržajem ćelije koja se nalazi ispod nje (to jest, popunili gore), na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Popuni, a zatim izaberite stavku Gore. Da biste ćeliju popunili sadržajem ćelije koja se nalazi sa desne strane (to jest, popunili levo), na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Popuni, a zatim izaberite stavku Levo.

Prevlačenje pokazivača za popunjavanje radi popunjavanja susednih ćelija podacima

 1. Izaberite ćelije koje sadrže podatke kojima želite da popunite susedne ćelije.

 2. Prevucite pokazivač za popunjavanje duže ćelija koje želite da popunite.

 3. Da biste promenili način na koji želite da popunite svoj izbor, kliknite na dugme Opcije automatskog popunjavanja Slika dugmeta , a zatim kliknite na željenu opciju.

Napomena: Ako prevučete pokazivač za popunjavanje nagore ili levo od izbora i zaustavite se u izabranim ćelijama a da pri tom ne pređete prvu kolonu ili gornji red u izboru, Excel briše podatke unutar izbora. Morate prevući pokazivač za popunjavanje izvan izabrane oblasti pre nego što otpustite taster miša.

Popunjavanje susednih ćelija formulama

 1. Izaberite ćeliju koje sadrže formulu kojom želite da popunite susedne ćelije.

 2. Prevucite regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje preko ćelija koje želite da popunite.

 3. Da biste izabrali način na koji želite da popunite svoj izbor, kliknite na dugme Opcije automatskog popunjavanja Slika dugmeta , a zatim kliknite na željenu opciju.

Napomena: Ako nije omogućena opcija automatskog izračunavanja u radnoj svesci, formule se neće ponovo izračunati kada popunite ćelije. Da biste proverili opcije automatskog izračunavanja u radnoj svesci, uradite sledeće:

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , izaberite stavku Excel opcije, a zatim izaberite kategoriju Formule.

 2. U odeljku Opcije računanja, pregledajte opcije ispod stavke Računanje u radnoj svesci.

  • Automatsko    Formule se automatski ponovo izračunavaju.

  • Automatsko, izuzimajući tabele sa podacima    Formule se ponovo izračunavaju, osim ako se formula nalazi u tabela podataka.

  • Ručno    Formule se nikada ne izračunavaju ponovo automatski.

  • Ponovo izračunaj radnu svesku pre čuvanja    Ova opcija je dostupna samo ako je opcija Izračunavanje u radnoj svesci postavljena na Ručno. Ako je potvrđen izbor u tom poljju za potvrdu, formule se ne izračunavaju ponovo automatski dok ne sačuvate radnu svesku. Imajte na umu da više drugih radnji može dovesti do čuvanja radne sveske, kao što je upotreba komande Pošalji u.

Saveti

 • Aktivnu ćeliju možete popuniti i formulom susedne ćelije pomoću komande Popuni (na kartici Početak, u grupi Uređivanje) ili pritiskom na CTRL+D da biste popunili ćeliju koja se nalazi ispod ili na CTRL+R da biste popunili ćeliju koja se nalazi sa desne strane ćelije koja sadrži formulu.

 • Možete automatski popuniti formulu nadole za sve susedne ćelije na koje se ona odnosi tako što ćete kliknuti dvaput na pokazivač za popunjavanje prve ćelije koja sadrži formulu. Na primer, ćelije A1:A15 i B1:B15 sadrže brojeve, a vi upišete formulu =A1+B1 u ćeliju C1. Da biste kopirali formulu u ćelije C2:C15, izaberite ćeliju C1 i kliknite dvaput na pokazivač za popunjavanje.

Popunjavanje nizom brojeva, datuma ili drugih ugrađenih grupnih stavki

Ćelije u opsegu možete brzo popuniti nizom brojeva ili datuma odnosno ugrađenim nizom za dane, dane u sedmici, mesece ili godine koristeći regulator za popunjavanje.

 1. Izaberite prvu ćeliju u opsegu koji želite da popunite.

 2. Otkucajte početnu vrednost niza.

 3. Otkucajte vrednost u sledećoj ćeliji da biste ustanovili obrazac.

  Na primer, ako želite niz 1, 2, 3, 4, 5..., otkucajte 1 i 2 u prve dve ćelije. Ako želite niz 2, 4, 6, 8..., otkucajte 2 i 4. Ako želite niz 2, 2, 2, 2..., možete ostaviti drugu ćeliju bez vrednosti.

  Dodatni primeri nizova koje možete popuniti

  Kada popunjavate niz, izbori se proširuju kao što je prikazano u sledećoj tabeli. U ovoj tabeli, stavke koje su razdovjene zarezima nalaze se u pojedinačnim susednim ćelijama na radnom listu.

Početni izbor

Prošireni nizovi

1, 2, 3

4, 5, 6,...

09:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Pon.

Uto., sre., čet...

Ponedeljak

Utorak, sreda, četvrtak...

jan.

feb., mar., apr...

jan., apr.

jul., okt., jan...

jan-07, apr-07

jul-07, okt-07, jan-08,...

15-jan, 15-apr

15-jul., 15-okt.,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-jan, 1-mar

1-maj, 1-jul, 1-Sep.,...

3. kvart. (ili Q3 or kvartal3)

4. kvart., 1. kvart., 2. kvart...

tekst1, tekstA

tekst2, tekstA, tekst3, tekstA...

1. interval

2. interval, 3. interval...

Proizvod 1

Proizvod 2, proizvod 3...

 1. Izaberite ćeliju ili ćelije koje sadrže početne vrednosti.

 2. Prevucite pokazivač za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje preko opsega koji želite da popunite.

  Da biste popunjavanje izvršili rastućim redosledom, prevucite nadole ili nadesno. Da biste popunjavanje izvršili opadajućim redosledom, prevucite nagore ili nalevo.

Saveti

 • Takođe možete navesti tip niza tako što ćete pomoću desnog tastera miša prevući pokazivač za popunjavanje prego osega, a zatim kliknuti na odgovarajuću komandu na priručni meni. Na primer, ako je početna vrednost datum JAN-2007, izaberite komandu Popuni mesece za niz FEB-2007, MAR-2007, i tako dalje; ili izaberite komadnu Popuni godine za niz JAN-2007, JAN-2008, i tako dalje.

 • Ako izbor sadrži brojeve, možet kontrolisati tip niza koji želite da kreirate.

  Popunjavanje ćelija nizom brojeva

  1. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na dugme Popuni i izaberite stavku Grupa.

   Slika glavne trake programa Excel

  2. U okviru stavke Tip izaberite neku od sledećih opcija:

   • Linearni    Kreira niz koji se izračunava dodavanjem vrednosti u polje Vrednost koraka svakoj vrednosti ćelija naizmenično.

   • Rastući    Kreira niz koji se izračunava množenjem vrednosti u polju Vrednost koraka sa vrednošću svake ćelije naizmenično.

   • Datum    Pravi niz koji u pomacima popunjava vrednosti datuma prema vrednosti u polju Vrednost koraka i koji zavisi od jedinice navedene u okviru Jedinica datuma.

   • Automatsko popunjavanje    Kreira niz koji proizvodi iste reazultate kao i prevlačenje pokazivača za popunjavanje.

 • Možete sprečiti Automatsko popunjavanje niza tako što ćete držati pritisnut taster CTRL dok prevlačite pokazivač za popunjavanje izbora od dve ili više ćelija. Izabrane vrednosti se zatim kopiraju u susedne ćelije, a Excel ne proširuje niz.

Popunjavanje podataka pomoću prilagođene grupe za popunjavanje

Da biste olakšali unošenje određenog niza podataka (kao što su lista imena ili oblasti prodaje), možete kreirati prilagođenu grupu za popunjavanje. Prilagođena grupa za popunjavanje može biti zasnovana na listi postojećih stavki u radnom listu ili možete otkucati listu od početka. Ne možete uređivati ili izbrisati ugrađenu grupu za popunjavanje (kao što je grupa za popunjavanje za mesece i dane) ali možete uređivati ili brisati prilagođene grupe za popunjavanje.

Napomena: Prilagođena lista može da sadrži samo tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Za prilagođenu listu koja sadrži samo brojeve, na primer od 0 do 100, prvo morate da napravite listu brojeva koja je oblikovana kao tekst.

Oblikovanje brojeva kao teksta

 1. Izaberete dovoljno ćelija za listu brojeva koje želite da oblikujete kao tekst.

 2. Na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na strelicu pored polja Oblik broja, a zatim izaberite stavku Tekst.

  Slika glavne trake programa Excel

  Savet: Možda ćete morati da izaberete stavku Još da biste na listi videli oblik Tekst.

 3. U oblikovanim ćelijama otkucajte listu brojeva.

Upotreba prilagođene grupe za popunjavanje zasnovana na postojećoj listi stavki

 1. Na radnom listu, izaberite listu stavki koju želite da upotrebite u grupi za popunjavanje.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 3. Izaberite stavku Popularno, a zatim u okviru Ključne opcije za rad u programu Excel izaberite stavku Uredi prilagođene liste.

 4. Uverite se da je referenca ćelije liste stavki koju ste izabrali prikazana u polju Uvoz liste iz ćelija, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

  Stavke u listi koju ste izabrali dodaju se u polje Prilagođene liste.

 5. Kliknite dvaput na dugme U redu.

 6. Izaberite ćeliju na radnom listu, a zatim otkucajte stavku u prilagođenoj grupi za popunjavanje koju želite da upotrebite za pokretanje liste

 7. Prevucite regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje preko ćelija koje želite da popunite.

Upotreba prilagođene grupe za popunjavanje zasnovana na novoj listi stavki

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Izaberite stavku Popularno, a zatim u okviru Ključne opcije za rad u programu Excel izaberite stavku Uredi prilagođene liste.

 3. U polju Prilagođene liste, izaberite stavku NOVA LISTA, a zatim otkucajte stavke u polje Stavke liste, počevši od prve stavke.

  Pritisnite taster ENTER posle svakog unosa.

 4. Kada je lista dovršena, kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite dvaput na dugme U redu.

 5. Izaberite ćeliju na radnom listu, a zatim otkucajte stavku u prilagođenoj grupi za popunjavanje koju želite da upotrebite za pokretanje liste

 6. Prevucite pokazivač za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje preko ćelija koje želite da popunite.

Uređivanje ili brisanje prilagođene grupe za popunjavanje

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Izaberite kategoriju Popularno, a zatim u okviru Ključne opcije za rad u programu Excel izaberite stavku Uredi prilagođene liste.

 3. U polju Prilagođene listeizaberite listu koju želite da uredite ili izbrišete, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uredili grupu za popunjavanje, unesite željene promene u polje Stavke liste, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste izbrisali grupu za popunjavanje, kliknite na dugme Izbriši.

Vrh stranice

Da li ste znali?

Ako nemate pretplatu na Office 365 ili najnoviju verziju sistema Office, možete odmah da ih isprobate:

Isprobajte Office 365 ili najnoviju verziju programa Excel

Da li imate pitanje za određenu funkciju?

Objavite pitanje na forumu Excel zajednice

Pomozite nam da poboljšamo Excel

Imate li predloge za to kako možemo da poboljšamo sledeću verziju programa Excel? Ako imate, pogledajte teme na lokaciji Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×