Animiranje teksta ili objekata

Možete da animirate tekst, slike, oblike, tabele, SmartArt grafike i druge objekte u PowerPoint prezentaciji da biste im dali vizuelne efekte, uključujući ulaze, izlaze, promene u veličini ili boji, pa čak i pokrete. Napravite prezentaciju na slajdu koja animira znakove za nabrajanje ili čak u stilu odjavne špice.

(Nakon pokretanja reprodukcije video zapisa, kliknete na strelicu za podešavanje veličine Kliknite na strelicu za podešavanje veličine u donjem desnom uglu okvira video zapisa da biste povećali video u donjem desnom uglu okvira video zapisa da biste povećali video.)

PowerPoint 2013
4:05

Animacija je sjajan način za isticanje neke tačke, kontrolisanje toka informacija i povećanje interesovanja gledalaca. Efekte animacije možete da primenite na pojedinačne slajdove, master slajda ili prilagođene rasporede na slajdu.

Srodne informacije potražite u članku Pojavljivanje reči jedan po jedan red.

Primena animacije

 1. Izaberite objekat ili tekst u okviru slajda koji želite da animirate.

  „Objekat“ u ovom kontekstu predstavlja bilo koju stvar na slajdu, kao što su slika, grafikon ili okvir za tekst. Regulatori veličine se pojavljuju oko objekta kad ga izaberete na slajdu. (U svrhe animacije, pasus unutar okvira za tekst takođe je objekat, ali neće imati regulatore veličine kad ga izaberete; umesto toga, ceo okvir za tekst ima regulatore veličine.)

 2. Na kartici Animacije na traci izaberite stavku Dodaj animaciju i odaberite efekat animacije.

  Dodavanje efekta animacije u programu PowerPoint

  Da biste se uverili da se animacije reprodukuju kada predstavljate projekciju slajdova, kada izaberete stavke Projekcija slajdova > Podesi projekciju slajdova proverite da li je opozvan izbor u polju Prikaži bez animacije. Ako je potvrđen izbor u ovom polju, animacije će se pojaviti kada pregledate projekciju slajdova, ali ne kad izlažete.

Da biste primenili dodatne efekte animacije na isti objekat, pročitajte članak Primena više efekata animacije na jedan objekat, a da biste dodali putanju kretanja, pročitajte članak Dodavanje efekta animacije putanje kretanja.

Neki ulazni i izlazni efekti (kao što su preokretanje, otpuštanje i udarac bičem), kao i neki efekti za naglašavanje (kao što su boja četkice i talas) dostupni su samo za objekte koji sadrže tekst. Ako želite da primenite efekat animacije koji nije dostupan iz tog razloga, pokušajte da dodate znak razmaka unutar objekta.

Efekti 3D animacije

Office 365 pretplatnici mogu da dodaju efekte animacije na 3D objekte:

 • Dolazak ili Odlazak

 • Rotaciono postolje i Ljuljaška

 • Skok i okret

Vaš pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.
Trajanje: 58 sekundi
Office 365 pretplatnik

3D animacija dostupna je samo Office 365 pretplatnicima. Pretplatnici dobijaju nove funkcije i poboljšanja jednom mesečno. Kliknite da biste isprobali ili kupili pretplatu.

Promena brzine efekta animacije

Brzinu efekta određuje postavka Trajanje.

 1. Na slajdu izaberite efekat animacije koji želite da promenite.

 2. Na kartici Animacije, u okviru opcija Podešavanje vremena, u polje Trajanje unesite broj sekundi koliko želite da traje efekat animacije.

  Opcije za podešavanje vremena za animacije u programu PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekundi. Minimum: .01 sekunda. Možete da otkucate trajanje ili koristite strelice nagore ili nadole da biste izabrali standardnu inkrementalnu vrednost.

Promena početka efekta animacije

 1. Na slajdu izaberite efekat animacije koji želite da promenite.

 2. Na kartici Animacije, u okviru opcija Podešavanje vremena otvorite listu Početak i odaberite jednu od tri opcije opisane ispod:

  Pokretanje efekta animacije

  Izaberite stavku

  Kad kliknete na slajd

  Na klik

  U isto vreme kao prethodni efekat animacije na listi. (Jedan klik istovremeno pokreće dva efekta animacije ili više njih.)

  Sa prethodnim

  Odmah nakon završetka reprodukovanja prethodnog efekta animacija na listi. (Za pokretanje ovog efekta animacije nije potreban dodatni klik.)

  Posle prethodnog

  Pokretanje opcije za animacije u programu PowerPoint

Podesite vreme između efekata animacije

Opcija Odlaganje određuje koliko vremena protekne pre početka određenog efekta animacije – nakon što kliknete ili nakon što se završi prethodni efekat animacije.

Promena redosleda efekata animacije na slajdu

Da biste promenili redosled skupa animacija na slajdu:

 1. Otvorite okno „Animacija“: Na kartici Animacije, u grupi Napredna animacija izaberite stavku Okno za animaciju.

 2. U oknu za animaciju izaberite efekat animacije kojem želite da promenite redosled.

 3. Na kartici Animacije na traci, u grupi Podešavanje vremena, u okviru stavke Promena redosleda animacije izaberite neku od opcija:

  Opcije za podešavanje vremena za animacije u programu PowerPoint
  • Izaberite stavku Premesti na ranije da biste premestili efekat nagore za jedno mesto u redosledu animacija.

  • Izaberite stavku Premesti na kasnije da biste premestili efekat nadole za jedno mesto u redosledu animacija.

  Možete da izaberete opciju više puta ako je potrebno, da biste premestili izabrani efekat na odgovarajuće mesto u redosledu animacija.

Uklanjanje efekta animacije

Kada animirate objekat (kao što je znak za nabrajanje ili slika), mali broj se pojavljuje sa leve strane tog objekta. Ovaj broj ukazuje na prisustvo efekta animacije i njegovo mesto u sekvenci animacija na trenutnom slajdu.

Uklanjanje animacije

 1. Izaberite broj animacije koju želite da uklonite.

 2. Pritisnite taster Delete na tastaturi.

Za više detalja pogledajte Promena ili uklanjanje efekta animacije.

Kopiranje efekata animacije iz jednog objekta u drugi

Izbegnite ručno animiranje nekoliko objekata na isti način: Koristite četkicu za animaciju da biste kopirali animacije sa jednog objekta na drugi. Za sve detalje i brzu video demonstraciju pogledajte Dupliranje animacija pomoću četkice za animaciju.

Četkica za animaciju je dostupna na traci sa alatkama za animaciju kada je neki animirani sadržaj izabran na slajdu

Demonstracija animacije

Petominutni video koji prikazuje mnogo funkcija animacija potražite u članku Obuka: Dodavanje animacija na slajdove.

Dodavanje animacije u objekat

 1. Izaberite objekat koji želite da animirate.

  „Objekat“ u ovom kontekstu predstavlja bilo koju stvar na slajdu, kao što su slika, grafikon ili okvir za tekst. Regulatori veličine se pojavljuju oko objekta kad ga izaberete na slajdu. (U svrhe animacije, pasus unutar okvira za tekst takođe je objekat, ali neće imati regulatore veličine kad ga izaberete; umesto toga, ceo okvir za tekst ima regulatore veličine.)

 2. Na kartici Animacije na traci, u grupi Animacija kliknite na dugme Još Dugme „Još“ , a zatim izaberite željeni efekat animacije.

  Grupa „Animacija“ na kartici „Animacije“.
  • Ako ne vidite željene ulazne i izlazne efekte animacije, efekte animacije za naglašavanje ili efekte putanje kretanja, izaberite stavke Više ulaznih efekata, Više efekata za naglašavanje, Više izlaznih efekata ili Više putanja kretanja.

  • Neki ulazni i izlazni efekti (kao što su preokretanje, otpuštanje i udarac bičem), kao i neki efekti za naglašavanje (kao što su boja četkice i talas) dostupni su samo za objekte koji sadrže tekst. Ako želite da primenite efekat animacije koji nije dostupan iz tog razloga, pokušajte da dodate razmak unutar objekta.

  • Kada primenite animaciju na objekat ili tekst, animirane stavke imaju oznaku na slajdu sa numerisanom oznakom koja se neće štampati i koja se prikazuje blizu teksta ili objekta. Oznaka se pojavljuje samo u normalnom prikazu kad je izabrana kartica Animacije ili kad je vidljivo okno zadatka „Animacija“.

Promena brzine efekta animacije

Brzinu efekta određuje postavka Trajanje.

 1. Na slajdu izaberite efekat animacije koji želite da promenite.

 2. Na kartici Animacije, u okviru opcija Podešavanje vremena, u polje Trajanje unesite broj sekundi koliko želite da traje efekat animacije.

  Opcije za podešavanje vremena za animacije u programu PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekundi. Minimum: .01 sekunda. Možete da otkucate trajanje ili koristite strelice nagore ili nadole da biste izabrali standardnu inkrementalnu vrednost.

Promena početka efekta animacije

 1. Na slajdu izaberite efekat animacije koji želite da promenite.

 2. Na kartici Animacije, u okviru opcija Podešavanje vremena otvorite listu Početak i odaberite jednu od tri opcije opisane ispod:

  Pokretanje efekta animacije

  Izaberite stavku

  Kad kliknete na slajd

  Na klik

  U isto vreme kao prethodni efekat animacije na listi. (Jedan klik istovremeno pokreće dva efekta animacije ili više njih.)

  Sa prethodnim

  Odmah nakon završetka reprodukovanja prethodnog efekta animacija na listi. (Za pokretanje ovog efekta animacije nije potreban dodatni klik.)

  Posle prethodnog

  Pokretanje opcije za animacije u programu PowerPoint

Podesite vreme između efekata animacije

Opcija Odlaganje određuje koliko vremena protekne pre početka određenog efekta animacije – nakon što kliknete ili nakon što se završi prethodni efekat animacije.

Promena redosleda efekata animacije na slajdu

Da biste promenili redosled skupa animacija na slajdu:

 1. Otvorite okno „Animacija“: Na kartici Animacije, u grupi Napredna animacija izaberite stavku Okno za animaciju.

 2. U oknu za animaciju izaberite efekat animacije kojem želite da promenite redosled.

 3. Na kartici Animacije na traci, u grupi Podešavanje vremena, u okviru stavke Promena redosleda animacije izaberite neku od opcija:

  Opcije za podešavanje vremena za animacije u programu PowerPoint
  • Izaberite stavku Premesti na ranije da biste premestili efekat nagore za jedno mesto u redosledu animacija.

  • Izaberite stavku Premesti na kasnije da biste premestili efekat nadole za jedno mesto u redosledu animacija.

  Možete da izaberete opciju više puta ako je potrebno, da biste premestili izabrani efekat na odgovarajuće mesto u redosledu animacija.

Uklanjanje efekta animacije

Kada animirate objekat (kao što je znak za nabrajanje ili slika), mali broj se pojavljuje sa leve strane tog objekta. Ovaj broj ukazuje na prisustvo efekta animacije i njegovo mesto u sekvenci animacija na trenutnom slajdu.

Uklanjanje animacije

 1. Izaberite broj animacije koju želite da uklonite.

 2. Pritisnite taster Delete na tastaturi.

Za više detalja pogledajte Promena ili uklanjanje efekta animacije.

Primena više efekata animacije na jedan objekat

 1. Izaberite tekst ili objekat u koji želite da dodate više animacija.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Napredna animacija kliknite na dugme Dodaj animaciju.

  Grupa „Napredna animacija“ na kartici „Animacije“.

Prikaz liste animacija koje su trenutno na slajdu

Možete da vidite listu svih animacija na slajdu u oknu za animaciju. Okno za animaciju prikazuje važne informacije o efektu animacije, kao što su tip efekta, redosled više efekata u vezi jedan s drugim, ime zahvaćenog objekta i trajanje efekta.

Da biste otvorili okno zadatka „Animacija“, na kartici Animacije, u grupi Napredna animacija kliknite na dugme Okno za animaciju.

Okno zadatka „Animacija“.

1. U oknu zadatka brojevi ukazuju na redosled reprodukcije efekata animacije. Brojevi u oknu zadatka odgovaraju numerisanim oznakama koje se neće štampati i koje se prikazuju na slajdu.

2. Vremenske ose predstavljaju trajanje efekata.

3. Ikone predstavljaju tip efekta animacije. U ovom primeru to je Izlazni efekat.

4. Izaberite stavku sa liste da biste videli ikonu menija (strelica nadole), a zatim kliknite na ikonu da biste otkrili meni.

Napomene: 

 • Efekti se pojavljuju u oknu zadatka „Animacija“ redosledom kojim ih dodate.

 • Možete da prikažete i ikone koje ukazuju na vreme početka efekata animacije u odnosu na druge događaje na slajdu. Da biste prikazali vreme početka ikona za sve animacije, kliknite na ikonu menija pored efekta animacije i izaberite stavku Sakrij dodatne opcije linije vremena.

 • Postoji nekoliko tipova ikona koje ukazuju na vreme početka efekata animacije. Među njima su sledeći:

  • Započni na klik (ikona miša, što je prikazano ovde): Animacija počinje kada kliknete mišem.

  • Započni sa prethodnim (nema ikone): Efekat animacije počinje da se reprodukuje u isto vreme kao prethodni efekat na listi. Ova postavka kombinuje više efekata u isto vreme.

  • Započni posle prethodnog (ikona sata): Efekat animacije počinje odmah nakon završetka reprodukovanja prethodnog efekta na listi.

Podešavanje opcija efekta, vremena ili redosleda za animaciju

 • Da biste podesili opcije efekta za animaciju, na kartici Animacije, u grupi Animacije kliknite na strelicu sa desne strane stavke Opcije efekata i kliknite na željenu opciju.

 • Možete da navedete vreme početka, trajanje ili vreme odlaganja za animaciju na kartici Animacije.

  • Da biste podesili vreme početka za animaciju, u grupi Podešavanje vremena kliknite na strelicu sa desne strane menija Početak i izaberite željeno vreme.

  • Da biste podesili trajanje pokretanja animacije, u grupi Podešavanje vremena unesite željeni broj sekundi u polje Trajanje.

  • Da biste podesili odlaganje pre pokretanja animacije, u grupi Podešavanje vremena unesite željeni broj sekundi u polje Odlaganje.

 • Da biste promenili redosled animacije na listi, u oknu zadatka Animacija izaberite animaciju kojoj želite da promenite redosled i na kartici Animacije, u grupi Podešavanje vremena, u okviru stavke Promena redosleda animacije izaberite stavku Premesti na ranije da bi se animacija odigrala pre neke druge animacije na listi ili stavku Premesti na kasnije da bi se animacija odigrala posle neke druge animacije na listi.

Testiranje efekta animacije

Nakon dodavanja jednog efekta animacije ili više njih, da biste proverili da li rade, uradite sledeće:

 • Na kartici Animacije, u grupi Pregled izaberite stavku Pregled.

  Grupa „Pregled“ na kartici „Animacije“.

Kopiranje efekata animacije iz jednog objekta u drugi

Izbegnite ručno animiranje nekoliko objekata na isti način: Koristite četkicu za animaciju da biste kopirali animacije sa jednog objekta na drugi. Za sve detalje i brzu video demonstraciju pogledajte Dupliranje animacija pomoću četkice za animaciju.

Četkica za animaciju je dostupna na traci sa alatkama za animaciju kada je neki animirani sadržaj izabran na slajdu

Pregled animacija

Možete da koristite ugrađene efekte animacije u programu Microsoft Office PowerPoint 2007 ili možete da kreirate sopstvene prilagođene efekte. Efekte animacije možete da primenite na pojedinačne slajdove, na master slajda ili na prilagođene rasporede na slajdu. Više informacija o masterima slajda i prilagođenim rasporedima potražite u člancima Kreiranje i prilagođavanje mastera slajda i Šta je to raspored na slajdu?

Primena ugrađenog efekta animacije na tekst ili objekte

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da animirate.

  „Objekat“ u ovom kontekstu predstavlja bilo koju stvar na slajdu, kao što su slika, grafikon ili okvir za tekst. Regulatori veličine se pojavljuju oko objekta kad ga izaberete na slajdu.

 2. Na kartici Animacije na traci, u grupi Animacije izaberite željeni efekat animacije sa liste Animiranje.

  Ugrađene animacije

  Ako je izabrani objekat okvir za tekst, imaćete dve opcije za svaki tip animacije na listi Animiranje:

  • Sve odjednom: Animacija se odigrava za sav tekst istovremeno.

  • Po pasusima 1. nivoa: Animacija se naizmenično odigrava za svaki pasus okvira za tekst pojedinačno.

Uklanjanje efekta animacije

 • Izaberite tekst ili objekat iz kojeg želite da uklonite animaciju.

 • Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Nema animacije sa liste Animiranje.

Za više detalja pogledajte Promena ili uklanjanje efekta animacije.

Kreiranje i primena prilagođenog efekta animacije na tekst ili objekte

Da biste stekli veću kontrolu nad načinom i vremenom primene efekata, možete da kreirate i primenite prilagođenu animaciju. Na primer, možete da učinite da se tekst širi ili skuplja, okreće ili treperi, a možete i da podesite animaciju tako da čujete zvuk aplauza pri otkrivanju slike. Možete da primenite više animacija, tako da možete da učinite da red teksta uleće sa zvukom ili bez njega, a zatim da tekst izleće. Pored unapred određenih ili prilagođenih putanja kretanja, možete da koristite i opcije za naglašavanje, ulazne opcije ili izlazne opcije.

Kreirate prilagođene animacije u okviru stavke Prilagođena animacijaokno zadataka. Okno zadatka Prilagođena animacija prikazuje važne informacije o efektu animacije, uključujući tip efekta, redosled više efekata u vezi jedan s drugim i deo teksta efekta.

Okno zadatka „Prilagođena animacija“

1. Ikone ukazuju na vreme efekta animacije u odnosu na druge događaje na slajdu. Među njima su sledeći:

 • Započni na klik (ikona miša, što je prikazano ovde): Efekat animacije počinje kada kliknete na slajd.

 • Započni sa prethodnim (nema ikone): Efekat animacije počinje u isto vreme kada se pokreće i prethodni efekat na listi (tj. kako biste jednim klikom aktivirali dva efekta animacije ili više njih).

 • Započni posle prethodnog (ikona sata): Efekat animacije počinje odmah pošto se završi reprodukcija prethodnog efekta sa liste (tj. da ne morate ponovo da kliknete da biste aktivirali sledeći efekat animacije).

2. Izaberite stavku sa liste da biste videli ikonu menija (strelica nadole), a zatim kliknite na ikonu da biste otkrili meni.

3. Brojevi ukazuju na redosled reprodukcije efekata animacije. Brojevi takođe odgovaraju oznakama povezanim sa animiranim stavkama u normalnom prikazu sa prikazanim oknom zadatka Prilagođena animacija.

4. Ikone predstavljaju tip efekta animacije. U ovom primeru to je efekat za naglašavanje.

Animirane stavke su navedene na slajdu pomoću numerisane oznake koja se neće štampati. Ova oznaka odgovara efektima na listi Prilagođena animacija, a oznaka se prikazuje sa strane teksta ili objekta. Oznaka se pojavljuje samo u normalnom prikazu sa prikazanim oknom zadatka Prilagođena animacija.

Da biste primenili prilagođeni efekat animacije u programu Office PowerPoint 2007, uradite sledeće:

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da animirate.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

 3. U oknu zadatka Prilagođena animacija izaberite stavku Dodaj efekat, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se tekst ili objekat pojavili sa efektom, postavite pokazivač miša na stavku Ulaz, a zatim izaberite efekat.

  • Da biste tekstu ili objektu koji je već vidljiv na slajdu dodali efekat, na primer efekat okretanja, postavite pokazivač miša na stavku Naglašavanje, a zatim kliknite na efekat.

  • Da biste dodali efekat kod kog tekst ili objekat napuštaju slajd u nekom momentu, postavite pokazivač miša na stavku Izlaz, a zatim kliknite na efekat.

  • Da biste dodali efekat kod kog se tekst ili objekat pomeraju po određenom obrascu, postavite pokazivač miša na stavku Putanje kretanja, a zatim kliknite na putanju.

 4. Da biste naveli način na koji se efekat primenjuje na tekst ili objekat, kliknite desnim tasterom miša na prilagođeni efekat animacije na listi Prilagođena animacija a zatim izaberite stavku Opcije efekta u priručnom meniju.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste naveli postavke za tekst, na karticama Efekat, Podešavanje vremena i Animacija teksta kliknite na opcije koje želite da koristite za animaciju teksta.

  • Da biste naveli postavke za objekat, na karticama Efekat i Podešavanje vremena kliknite na opcije koje želite da koristite za animaciju objekta.

Efekti se pojavljuju na listi Prilagođena animacija redosledom kojim ih dodate.

Primena zvučnih efekata na znakove za nabrajanje teksta

Koristite korake ispod da biste primenili zvučne efekte na znakove za nabrajanje teksta u koji ste dodali efekte animacije. Za početak, slajd izgleda otprilike ovako.

Slajd koji sadrži „ulazne“ i „izlazne“ efekte animacije

A okno zadatka Prilagođena animacija izgleda otprilike ovako.

Okno „Prilagođena animacija“ koje prikazuje „ulazne“ i „izlazne“ efekte animacije

Uradite sledeće:

 1. U oknu zadatka Prilagođena animacija, na listi Prilagođena animacija kliknite na strelicu nadesno od efekta animacije koji je primenjen na prvi znak za nabrajanje teksta, a zatim izaberite stavku Opcije efekata .

  Opcije efekta

 2. Na kartici Efekat, u okviru Poboljšanja, na listi Zvuk uradite sledeće:

  • Izaberite zvuk.

  • Da biste dodali zvuk iz datoteke, izaberite stavku Drugi zvuk, a zatim pronađite zvučnu datoteku koju želite da koristite.

 3. Ponovite korake 1 i 2 za svaki znak za nabrajanje teksta u želite da dodate zvučni efekat.

Primena putanje kretanja na objekat

Važno: 

 • Pre nego što primenite putanja kretanja na objekat, potrebno je da dodate objekat, na primer sliku ili clip art na slajd. Izaberite clip art kolekciju ili sliku koja ima prozirnu pozadinu zato što kada primenite putanju kretanja, clip art izgleda (bez pozadine) kao da se kreće na slajdu kao jedan objekat.

 • Kada tražite clip art kolekcije i slike na mreži, bićete usmereni na Bing. Vi ste odgovorni za poštovanje autorskih prava, a filter za licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje slike da koristite.

Da biste primenili efekat animacije na SmartArt grafiku, pogledajte članak Animiranje SmartArt grafike.

 1. Nakon što dodate objekat na slajd, prevucite ga na željenu lokaciju na slajdu odakle želite da objekat započne kretanje.

 2. Kliknite na objekat.

 3. Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

 4. U oknu zadatka Prilagođena animacija izaberite stavku Dodaj efekat, postavite pokazivač na Putanje pokreta, postavite pokazivač na Nacrtaj prilagođenu putanju, a zatim kliknite na Škrabanje.

  Napomena: Pokazivač se pretvara u olovku.

 5. Počevši od clip art ili drugog objekta, nacrtajte putanju koju želite da objekat prati na slajdu, a zatim kliknite na mesto na kojem ni objekat trebalo da prestane da se pomera.

Crtanje putanje kretanja

1. Clip art objekat sa primenjenim četvrtim efektom animacije

2. Putanja kretanja

3. Ulazni efekat animacije primenjen na prvi znak za nabrajanje teksta

4. Izlazni efekat animacije primenjen na prvi znak za nabrajanje teksta

5. Ulazni efekat animacije primenjen na drugi znak za nabrajanje teksta

6. Izlazni efekat animacije primenjen na drugi znak za nabrajanje teksta

Testiranje efekta animacije

Nakon dodavanja jednog efekta animacije ili više njih, da biste proverili da li rade, uradite sledeće:

 • Na dnu okna zadatka Prilagođena animacija izaberite stavku Reprodukuj.

Testiranje efekata animacije

Više informacija o animiranju teksta i objekata

Postoje četiri tipa efekata animacije:

 • Ulazni efekti čine da objekat postepeno ulazi u fokus, uleti na slajd sa ivice ili uskoči u prikaz.

 • Izlazni efekti obuhvataju odletanje objekta sa slajda, nestanak iz prikaza ili spiralno nestajanje sa slajda.

 • Efekti naglašavanja uključuju smanjivanje ili uvećavanje objekata, promena boje ili okretanje oko ose.

 • Putanje kretanja možete da koristite da bi se objekat kretao nagore ili nadole, nalevo ili nadesno ili putanjom u obliku zvezde ili kruga (pored drugih efekata). Možete i sami da nacrtate putanju kretanja.

Možete da koristite bilo koju animaciju samu po sebi ili da kombinujete više efekata. Na primer, da bi red teksta uleteo dok se uvećava, primenite ulazni efekat Uletanje i efekat naglašavanja Širenje/skupljanje na njega. Izaberite stavku Dodaj animaciju kako biste dodali efekte i koristite okno za animaciju kako biste podesili da se efekat naglašavanja pojavljuje Sa prethodnim.

Galerija efekata animacije na kartici Animacije prikazuje samo najpopularnije efekte. Ako želite još mogućnosti, izaberite stavku Dodaj animaciju, pomerite se nadole i izaberite stavku Još ulaznih efekata, Još efekata naglašavanja, Još izlaznih efekata ili Još putanja kretanja.

Više efekata animacije u programu PowerPoint

Prelazi i animacije

U programu PowerPoint, animacije nisu isto što i zamene. Zamena animira način na koji se jedan slajd smenjuje drugim. Da biste dodali zamenu, pogledajte članak Dodavanje, menjanje ili uklanjanje zamena između slajdova.

Srodne teme

Prikazivanje reči jedan po jedan red u programu Power Point

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×