Analiza podataka

 • Ako je prikazan dijalog Data Analysis, na listi Analysis Tools izaberite alatku koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme OK.

 • U dijalogu za alatku koju koristite unesite odgovarajuće podatke i izaberite opcije, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Za svaku alatku na sledećoj listi kliknite na ime alatke da biste dobili opis i informacije o načinu korišćenja dijaloga za tu alatku:

  Anova

  Alatke za Anova analizu omogućavaju različite vrste analiza varijanse. Koju alatku ćete koristiti zavisi od broja faktora i broja uzoraka iz populacije koju želite da testirate.

  Anova: Single factor (sa jednim faktorom)

  Pomoću ove alatke izvršava se jednostavna analiza varijanse podataka za više uzoraka. U analizi se testira hipoteza da su svi uzorci dobijeni iz odgovarajuće raspodele verovatnoća, nasuprot alternativnoj hipotezi da odgovarajuće raspodele verovatnoća nisu iste za sve uzorke. Ako postoje samo dva uzorka, možete da koristite TTEST funkciju radnog lista. Budući da ne postoji pogodna generalizacija funkcije TTEST za više od dva uzorka, u tom slučaju je bolje koristiti model „Anova: Single factor“.

  Dijalog Anova: Single Factor

  Input Range      Unesite referencu na ćeliju za opseg podataka koji želite da analizirate. Referenca mora da se sastoji od dva ili više susednih opsega podataka raspoređenih u kolone ili redove.

  Grouped by      Izaberite opciju Rows ili opciju Columns da biste označili da li su podaci u ulaznom opsegu raspoređeni po redovima ili kolonama.

  Labels in First Row/Labels in First Column     Ako se u prvom redu ulaznog opsega nalaze oznake, potvrdite izbor Labels in First Row. Ako se u prvoj koloni ulaznog opsega nalaze oznake, potvrdite izbor Labels in First Column. Ako u ulaznom opsegu nema oznaka, izbor u ovom polju je opozvan. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Alpha      Unesite nivo na kome želite da procenite kritične vrednosti za F statistiku. Alpha nivo je nivo značajnosti koji se odnosi na verovatnoću pojave greške I tipa (odbacivanje istinite hipoteze).

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel će automatski odrediti veličinu izlazne oblasti i prikazati poruku ako postoji mogućnost da izlazna tabela zameni postojeće podatke ili da se proširi izvan granica radnog lista.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate, počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u koju se rezultati dodaju na novi radni list.

  Anova: Two-Factor With Replication (dva faktora sa replikacijom)

  Ova alatka za analizu pogodna je za upotrebu kada se podaci mogu klasifikovati u dve različite dimenzije. Na primer, u eksperimentu za merenje visine biljaka možemo da posmatramo uticaj različitih vrsta đubriva (na primer, A, B, C) i uticaj temperature (na primer niska, visoka). Za svaki od šest mogućih parova {đubrivo, temperatura} imamo podjednak broj merenja visine biljke. Pomoću ove Anova alatke možemo da testiramo:

  • Da li su visine biljaka za različite vrste đubriva dobijene iz iste posmatrane populacije. Temperature se zanemaruju za ovu analizu.

  • Da li su visine biljaka za različite temperature dobijene iz iste posmatrane populacije. Vrste đubriva se zanemaruju za ovu analizu.

   Sada kad imamo uticaj vrste đubriva izračunat u prvoj analizi i uticaj temperature izračunat u drugoj analizi, možemo reći da je svih šest uzoraka koji predstavljaju parove vrednosti {đubrivo, temperatura} dobijeno iz iste populacije. Alternativna hipoteza kaže da postoje rezultati uticaja određenih parova {đubrivo, temperatura} koji se razlikuju od rezultata dobijenih na osnovu ispitivanja samo za vrstu đubriva i samo za temperaturu.

   Podešavanje ulaznog opsega za Anova alatke

   Dijalog Anova: Two-Factor With Replication

   Input Range      Unesite referencu na ćeliju za opseg podataka koji želite da analizirate. Referenca mora da se sastoji od dva ili više susednih opsega podataka raspoređenih u kolone ili redove.

   Rows per sample      Unesite broj redova koji se nalazi u svakom uzorku. Svi uzorci moraju da sadrže isti broj redova, zato što svaki red predstavlja replikaciju podataka.

   Alpha      Unesite nivo na kome želite da procenite kritične vrednosti za F statistiku. Alpha nivo je nivo značajnosti koji se odnosi na verovatnoću pojave greške I tipa (odbacivanje istinite hipoteze).

   Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Microsoft Office Excel će automatski odrediti veličinu izlazne oblasti i prikazati poruku ako izlazna tabela zameni postojeće podatke ili ako se proširi izvan granica radnog lista.

   New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

   New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u koju se rezultati dodaju na novi radni list.

   Anova: Two Factor Without Replication (dva faktora bez replikacije)

   Ova alatka za analizu pogodna je za upotrebu kada se podaci klasifikuju u dve različite dimenzije kao što je slučaj kod analize sa dva faktora sa replikacijom. Međutim, za ovu alatku se pretpostavlja da za svaki par postoji samo jedno merenje (na primer, svaki par {đubrivo, temperatura} iz prethodnog primeru).

   Dijalog Anova: Two-Factor Without Replication

   Input Range      Unesite referencu na ćeliju za opseg podataka koji želite da analizirate. Referenca mora da se sastoji od dva ili više susednih opsega podataka raspoređenih u kolone ili redove.

   Labels      U ovom polju za potvrdu nije potvrđen izbor ako ulazni opseg nema oznake. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

   Alpha      Unesite nivo na kome želite da procenite kritične vrednosti za F statistiku. Alpha nivo je nivo značajnosti koji se odnosi na verovatnoću pojave greške I tipa (odbacivanje istinite hipoteze).

   Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel će automatski odrediti veličinu izlazne oblasti i prikazati poruku ako postoji mogućnost da izlazna tabela zameni postojeće podatke ili da se proširi izvan granica radnog lista.

   New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

   New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Correlation (Korelacija)

  Funkcije radnog lista CORREL i PEARSON računaju koeficijent korelacije između dve posmatrane promenljive u slučaju kada se merenja promenljivih sprovode za svaki od N elemenata. (Element za koji nedostaje makar jedno merenje se zanemaruje u analizi.) Alatka za analizu korelacije je naročito pogodna kada za svaki od N elemenata postoje više od dve posmatrane promenljive. Alatka daje izlaznu tabelu, odnosno matricu korelacije u kojoj su prikazane vrednosti funkcije CORREL (ili PEARSON) primenjene za svaki par posmatranih promenljivih.

  Koeficijent korelacije, kao i kovarijansa, pokazuje u kojoj meri dve posmatrane promenljive „zajednički variraju“. Za razliku od kovarijanse, koeficijent korelacije se izražava proporcionalno, tako da njegova vrednost ne zavisi od jedinica u kojima su promenljive izražene. (Na primer, ako su posmatrane promenljive težina i visina, vrednost koeficijenta korelacije se neće promeniti ako se težina izražena u funtama pretvori u kilograme.) Vrednost koeficijenta korelacije mora da bude u zatvorenom intervalu od -1 do +1.

  Pomoću alatke za analizu korelacije možete da ispitate sve parove posmatranih promenljivih da biste utvrdili da li dve promenljive teže da se zajedno kreću – tj. da li velike vrednosti jedne promenljive teže da budu povezane sa velikim vrednostima drugih (pozitivna korelacija), da li male vrednosti jedne promenljive teže da budu povezane sa velikim vrednostima drugih (negativna korelacija) ili da li vrednosti obe promenljive teže da budu nepovezane (korelacija blizu 0 (nula)).

  Dijalog Correlation

  Input Range      Unesite referencu na ćeliju za opseg podataka koji želite da analizirate. Referenca mora da se sastoji od dva ili više susednih opsega podataka raspoređenih u kolone ili redove.

  Grouped By      Izaberite opciju Rows ili opciju Columns da biste označili da li su podaci u ulaznom opsegu raspoređeni po redovima ili kolonama.

  Labels in First Row/Labels in First Column     Ako se u prvom redu ulaznog opsega nalaze oznake, potvrdite izbor Labels in First Row. Ako se u prvoj koloni ulaznog opsega nalaze oznake, potvrdite izbor Labels in First Column. Ako u ulaznom opsegu nema oznaka, izbor u ovom polju je opozvan. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel popunjava samo polovinu tabele zato što korelacija između dva opsega podataka ne zavisi od redosleda kojim se oni obrađuju. Ćelije u izlaznoj tabeli koje imaju jednake koordinate redova i kolona sadrže vrednost 1 zato što je svaki skup podataka u apsolutnoj korelaciji sa samim sobom.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Covariance (Kovarijansa)

  Alatke za korelaciju i kovarijansu mogu da se koriste u istim uslovima, kad imate N različitih posmatranih promenljivih nad istim skupom jedinki. I alatka za korelaciju i alatka za kovarijansu daju izlaznu tabelu, to jest matricu koja sadrži koeficijente korelacije, odnosno kovarijanse za svaki par promenljivih. Razlikuju se po tome što se koeficijent korelacije proporcionalno umanjuje ili uvećava tako da mu vrednost bude u intervalu od -1 i +1, uključujući i granice intervala. Odgovarajuća kovarijansa ostaje nepromenjena. Koeficijent korelacije i kovarijansa pokazuju u kojoj meri dve posmatrane promenljive „zajednički variraju“.

  Pomoću alatke za kovarijansu računa vrednost funkcije radnog lista COVAR za svaki par posmatranih promenjivih. (Direktno korišćenje funkcije COVAR umesto alatke za kovarijansu je razumno rešenje kada postoje samo dve posmatrane promenljive, tj. kada je N=2.) Stavke na dijagonali tabele rezultata alatke za kovarijansu, u i-tom redu i i-toj koloni su kovarijanse i-te promenljive u odnosu na samu sebe. Ovo je samo varijansa populacije za tu promenljivu, dakle rezultat funkcije radnog lista VARP.

  Alatku za kovarijansu možete da koristite da biste ispitali svaki par posmatranih promenljivih da biste utvrdili da li dve promenljive merenja teže da se zajedno kreću – tj. da li velike vrednosti jedne promenljive teže da budu povezane sa velikim vrednostima drugih (pozitivna korelacija), da li male vrednosti jedne promenljive teže da budu povezane sa velikim vrednostima drugih (negativna korelacija) ili da li vrednosti obe promenljive teže da budu ne povezane (kovarijansa blizu 0 (nula)).

  Dijalog Covariance

  Input Range      Unesite referencu na ćeliju za opseg podataka koji želite da analizirate. Referenca mora da se sastoji od dva ili više susednih opsega podataka raspoređenih u kolone ili redove.

  Grouped By      Izaberite opciju Rows ili opciju Columns da biste označili da li su podaci u ulaznom opsegu raspoređeni po redovima ili kolonama.

  Labels in First Row/Labels in First Column     Ako se u prvom redu ulaznog opsega nalaze oznake, potvrdite izbor Labels in First Row. Ako se u prvoj koloni ulaznog opsega nalaze oznake, potvrdite izbor Labels in First Column. Ako u ulaznom opsegu nema oznaka, izbor u ovom polju je opozvan. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel popunjava samo polovinu tabele zato što kovarijansa između dva opsega podataka ne zavisi od redosleda kojim se oni obrađuju. Dijagonala tabele sadrži varijanse opsega.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Descriptive Statistics (Opisna statistika)

  Alatka za opisnu statističku analizu daje izveštaj o univarijantnoj statistici za podatke iz ulaznog opsega i pruža informacije o centralnoj tendenciji i varijabilnosti vaših podataka.

  Dijalog Descriptive Statistics

  Input Range      Unesite referencu na ćeliju za opseg podataka koji želite da analizirate. Referenca mora da se sastoji od dva ili više susednih opsega podataka raspoređenih u kolone ili redove.

  Grouped By      Izaberite opciju Rows ili opciju Columns da biste označili da li su podaci u ulaznom opsegu raspoređeni po redovima ili kolonama.

  Labels in First Row/Labels in First Column     Ako se u prvom redu ulaznog opsega nalaze oznake, potvrdite izbor Labels in First Row. Ako se u prvoj koloni ulaznog opsega nalaze oznake, potvrdite izbor Labels in First Column. Ako u ulaznom opsegu nema oznaka, izbor u ovom polju je opozvan. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Confidence Level for Mean      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da izlazna tabela sadrži red za nivo poverenja za očekivanu vrednost. U polje unesite nivo poverenja koji želite da koristite. Na primer, vrednost od 95 procenata računa nivo poverenja za očekivanu vrednost za nivoom značajnosti od 5 procenata.

  Kth Largest      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da izlazna tabela sadrži i red za k-tu najveću vrednost za svaki opseg podataka. U polje unesite broj koji će se koristiti kao vrednost za k. Ako unesete broj 1, u tom redu će se nalaziti maksimalna vrednost skupa podataka.

  Kth Smallest      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da izlazna tabela sadrži red za k-tu najmanju vrednost za svaki opseg podataka. U polje unesite vrednost koja će se koristiti za k. Ako unesete broj 1, u tom redu će se nalaziti minimalna vrednost skupa podataka.

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Ova alatka za svaku skup podataka daje dve kolone. Leva kolona sadrži statističke oznake, a desna statistiku. Excel popunjava statističku tabelu sa dve kolone u zavisnosti od opcije Grouped By koju ste izabrali.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Summary statistics      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da Excel u izlaznoj tabeli napravi po jedno polje za svaku od sledećih statistika: srednja vrednost, standardna greška (za srednju vrednost), medijana, modus, standardno odstupanje, varijansa, spljoštenost, meru asimetrije, opseg, minimum, maksimum, zbir, brojanje, najveća vrednost (#), najmanja vrednost (#) i nivo poverenja.

  Exponential Smoothing (Eksponencijalno uglačavanje)

  Pomoću alatke za eksponencijalno uglačavanje predviđa se vrednost zasnovana na prognozi za prethodni period, korigovana za vrednost greške u toj prognozi. Alatka koristi konstantu uglačavanja a čija vrednost određuje u kojoj meri se greške u prethodnim prognozama odražavaju na rezultat.

  Napomena : Optimalne vrednosti za konstantu uglačavanja kreću se između 0,2 i 0,3. Vrednost u ovom intervalu znači da će tekuća prognoza biti korigovana za 20 do 30 procenata zbog greške u prethodnoj prognozi. Veće vrednosti ove konstante brže daju rezultate, ali mogu da dovedu do pogrešnih procena. Manje vrednosti ove konstante mogu da dovedu do velikih zaostajanja u prognozi vrednosti.

  Dijalog Exponential Smoothing

  Input Range      Unesite referencu na ćeliju za opseg podataka koji želite da analizirate. Opseg mora da sadrži jednu kolonu ili red sa najmanje četiri ili više ćelija podataka.

  Damping factor      Unesite faktor prigušenja koji želite da koristite kao konstantu za eksponencijalno prigušivanje. Faktor prigušenja je korektivni faktor koji nestabilnost podataka prikupljenih iz populacije svodi na najmanju moguću meru. Podrazumevani faktor prigušenja je 0,3.

  Napomena : Optimalne vrednosti za konstantu uglačavanja kreću se između 0,2 i 0,3. Vrednost u ovom intervalu znači da će tekuća prognoza biti korigovana za 20 do 30 procenata zbog greške u prethodnoj prognozi. Veće vrednosti ove konstante brže daju rezultate, ali mogu da dovedu do pogrešnih procena. Manje vrednosti ove konstante mogu da dovedu do velikih zaostajanja u prognozi vrednosti.

  Labels      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako prvi red i kolona ulaznog opsega sadrže oznake. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ulazni opseg nema oznake. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Ako potvrdite izbor Standard Errors, Excel će generisati izlaznu tabelu sa dve kolone gde se u desnoj koloni nalaze vrednosti standardne greške. Ako za izradu prognoze ili za računanje standardne greške nema dovoljno podataka iz prethodnog perioda, Excel vraća vrednost greške #N/A.

  Napomena : Izlazni opseg mora da bude na istom radnom listu kao i podaci koji se koriste za ulazni opseg. Zbog toga su opcije New Worksheet Ply i New Workbook nedostupne.

  Chart Output      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste generisali ugrađeni grafikon za stvarne i prognozirane vrednosti u izlaznoj tabeli.

  Standard Errors      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ukoliko želite da izlazna tabela sadrži kolonu sa vrednostima standardne greške. Opozovite izbor ukoliko želite izlaznu tabelu sa jednom kolonom, odnosno bez vrednosti standardnih greške.

  F-Test Two-Sample for Variances (F-test sa dva uzorka za varijanse)

  Alatka F-Test Two-Sample for Variances (F-test sa dva uzorka za varijanse) sprovodi F-test dva uzorka radi poređenja varijansi dve populacije.

  Na primer, možete da koristite alatku za F-test na uzorcima vremena u takmičenju u plivanju za svaki od dva tima. Alatka daje rezultate testiranja nulte hipoteze koja kaže da ova dva uzorka potiču iz raspodela sa istim varijansama, nasuprot alternativi da varijanse u odgovarajućim raspodelama nisu iste.

  Pomoću ove alatke izračunava se vrednost f za F-statistiku (ili F-odnos). Ako je vrednost f blizu jedinice, to znači da su odgovarajuće varijanse populacija jednake. U izlaznoj tabeli, ako je f < 1 „P(F <= f) one-sided“ daje verovatnoću događaja da je vrednost pokazatelja F-statistike manja od f kada su varijanse populacija jednake, a „F Critical one-sided“ daje kritičnu vrednost manju od 1 za izabrani nivo značajnosti Alpha. Ako je f > 1, „P(F <= f) one-sided“ daje verovatnoću događaja da je vrednost pokazatelja F-statistike veća od f kada su varijanse populacije jednake, a „F Critical one-sided“ daje kritičnu vrednosti veću od 1 za izabranu vrednost Alpha.

  Dijalog F-Test Two-Sample for Variances

  Variable 1 Range      Unesite referencu na prvu kolonu ili red sa podacima koje želite da analizirate.

  Variable 2 Range      Unesite referencu na drugu kolonu ili red sa podacima koje želite da analizirate.

  Labels      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako prvi red ili kolona vašeg ulaznog opsega sadrže oznake. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ulazni opseg nema oznake. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Alpha      Unesite nivo poverenja za test. Njegova vrednost mora da bude u intervalu od 0 do 1. Alpha nivo je nivo značajnosti koji se odnosi na verovatnoću pojave greške I tipa (odbacivanje istinite hipoteze).

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel će automatski odrediti veličinu izlazne oblasti i prikazati poruku ako postoji mogućnost da izlazna tabela zameni postojeće podatke.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Fourier Analysis (Furijeove analize)

  Alatka za Furijeovu analizu rešava probleme u linearnim sistemima i analizira periodične podatke primenom metoda brze Furijeove transformacije (Fast Fourier Transform – FFT) za transformisanje podataka. Ova alatka obezbeđuje i inverznu transformaciju pomoću koje se transformisani podaci vraćaju u prvobitno stanje.

  Ulazni i izlazni opsezi za Furijeovu analizu

  Dijalog Fourier Analysis

  Input Range      Unesite referencu za opseg realnih ili kompleksnihih podataka na koje želite da primenite transformaciju. Kompleksni brojevi bi trebalo da budu predstavljeni u obliku x+yi ili x+yj. Broj vrednosti u ulaznom opsegu mora da bude parni stepen broja 2. Ako je x negativan broj, upišite apostrof ispred njega ( ' ). Maksimalni broj vrednosti je 4096.

  Labels in First Row      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako prvi red ulaznog opsega sadrži oznake. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ulazni opseg ne sadrži oznake. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel će automatski odrediti veličinu izlazne oblasti i prikazati poruku ako postoji mogućnost da izlazna tabela zameni postojeće podatke.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Inverse      Ako je potvrđen izbor u ovom polju za potvrdu, smatra su podacima u ulaznom opsegu već transformisani i izvršava se inverzna transformacija, što za rezultat daje originalne ulazne podatke. Ako je opozvan izbor u ovom polju za potvrdu, podaci iz ulaznog opsega će biti transformisani u izlaznoj tabeli.

  Histogram

  Alatka Histogram računa pojedinačne i kumulativne učestalosti za opseg ćelija podataka i grupe polja. Ova alatka daje podatke o broju pojavljivanja određene vrednosti u skupu podataka.

  Na primer, u grupi od 20 studenata možete da utvrdite raspodelu ocena za predmete koji se ocenjuju opisno. Histogramska tabela prikazuje granice za opisne ocene i broj ocena između donje i trenutne granice. Najučestalija ocena predstavlja modus podataka.

  Dijalog Histogram

  Input Range      Unesite referencu na ćeliju za opseg podataka koji želite da analizirate.

  Bin Range (optional)      Unesite referencu na opseg podataka koji sadrži opcionalni skup graničnih vrednosti koje opsege za grupe polja. Ove vrednosti bi trebalo da budu sortirane u rastućem redosledu. Microsoft Office Excel računa broj tačaka podataka između trenutnog broja tekuće grupe polja i broja susedne više grupe polja, ako postoji. Broj se izračunava u određenoj grupi polja ako je jednak ili manji od broja grupe polja do poslednje grupe polja. Sve vrednosti ispod prve vrednosti grupe polja se izračunavaju zajedno, kao i vrednosti iznad vrednosti poslednje grupe polja.

  Ako izostavite opseg grupe polja, Excel će kreirati skup grupa polja ravnomerno raspoređenih između minimalne i maksimalne vrednosti podataka.

  Labels      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako prvi red ili kolona vašeg ulaznog opsega sadrže oznake. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ulazni opseg nema oznake. Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel će automatski odrediti veličinu izlazne oblasti i prikazati poruku ako postoji mogućnost da izlazna tabela zameni postojeće podatke.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Pareto (sorted histogram)      Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste podatke u izlaznoj tabeli prikazali u opadajućem redosledu po učestalosti. Ako je opozvan izbor u ovom polju za potvrdu, Excel predstavlja podatke u rastućem redosledu i izostavlja tri krajnje desne kolone koje sadrže sortirane podatke.

  Cumulative Percentage      Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste u izlaznoj tabeli generisali kolonu za kumulativne procente i da biste kumulativni procenat uključili u histogramski grafikon. Opozovite izbor da biste izostavili kumulativne procente.

  Chart Output      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ukoliko želite da sa izlaznom tabelom bude generisan i ugrađeni histogramski grafikon.

  Pokretni prosek

  Alatka za analize pokretnog proseka predviđa vrednosti u definisanom periodu na osnovu prosečne vrednosti promenljive u toku određenog broja prethodnih perioda. Pokretni prosek pruža informacije o trendu koje u običnom proseku istorijskih podataka često nisu uočljive. Pomoću ove alatke možete da predvidite kretanje obima prodaje, stanja na zalihama i druge trendove. Vrednosti svih predviđanja zasnivaju se na sledećoj formuli:

  Formula za računanje pokretnog proseka

  gde je:

  • N broj prethodnih perioda koje treba uključiti u pokretni prosek

  • Aj je stvarna vrednost u trenutku j

  • Fj je predviđena vrednost u trenutku j

   Dijalog Moving Average

   Input Range      Unesite referencu na ćeliju za opseg podataka koji želite da analizirate. Opseg mora da sadrži jednu kolonu koja sadrži četiri ili više ćelija podataka.

   Labels in First Row      Potvrdite ovaj izbor ako prvi red ulaznog opsega sadrži oznake. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ulazni opseg nema oznake. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

   Interval      Unesite broj vrednosti koje želite da uključite u pokretni prosek. Podrazumevani interval je 3.

   Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Ako potvrdite izbor Standard Errors, Excel će generisati izlaznu tabelu sa dve kolone gde se u desnoj koloni nalaze vrednosti standardne greške. Ako za izradu prognoze ili za računanje standardne greške nema dovoljno podataka iz prethodnog perioda, Excel vraća vrednost greške #N/A.

   Izlazni opseg mora da bude na istom radnom listu kao i podaci koji se koriste za ulazni opseg. Zbog toga su opcije New Worksheet Ply i New Workbook nedostupne.

   Chart Output      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ukoliko želite da sa izlaznom tabelom bude generisan i ugrađeni histogramski grafikon.

   Standard Errors      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ukoliko želite da izlazna tabela sadrži kolonu sa vrednostima standardne greške. Opozovite izbor ukoliko želite izlaznu tabelu sa jednom kolonom, odnosno bez vrednosti standardnih greške.

  Random Number Generation (Generisanje slučajnih brojeva)

  Pomoću alatke za generisanje slučajnih brojeva opseg se popunjava nezavisnim slučajnim brojevima koji mogu biti iz različitih raspodela. Uzorke u populaciji možete da opišete pomoću raspodele verovatnoća. Na primer, možete da koristite normalnu raspodelu da biste opisali populaciju visina pojedinaca, a za populaciju sačinjenu od ishoda bacanja novčića možete da koristite Bernulijevu raspodelu sa dva moguća ishoda.

  Dijalog Random Number Generation

  Number of Variables      Unesite broj kolona izlazne tabele. Ako ne unesete broj, Microsoft Office Excel popunjava sve kolone u navedenom izlaznom opsegu.

  Number of Random Numbers      Unesite broj tačaka podataka koje želite da vidite. Svaka tačka podataka se pojavljuje u redu u izlaznoj tabeli. Ako ne unesete broj, Microsoft Office Excel popunjava redove u izlaznom opsegu koje ste naveli.

  Distribution      Izaberite metod raspodele koji želite da koristite za kreiranje nasumičnih vrednosti.

  Uniform      Opisuju je donje i gornje granice. Sve vrednosti u opsegu sa podjednakom verovatnoćom učestvuju u generisanju slučajnih brojeva. Najčešće se primenjuje uniformna raspodela u intervalu od 0 do 1.

  Normal      Opisuju je srednja vrednost i standardna devijacija. Najčešće se primenjuje standardna normalna raspodela, gde srednja vrednost iznosi 0, a standardna devijacija 1.

  Bernoulli      Opisuje je verovatnoća uspeha (vrednost p) datog pokušaja. Bernulijeve slučajne promenljive imaju vrednost 0 ili 1. Na primer, možete da uzmete uniformnu slučajnu promenljivu iz intervala od 0 do 1. Ako je promenljiva manja ili jednaka verovatnoći uspeha, Bernulijevoj slučajnoj promenljivoj se dodeljuje vrednost 1. U suprotnom, dodeljuje joj se vrednost 0.

  Binomial      Opisuje je verovatnoća uspeha (vrednost p) za dati broj pokušaja. Na primer, možete da generišete onoliko Bernulijevih slučajnih promenljivih koliko pokušaja želite, pa će njihov zbir imati vrednost binomne slučajne promenljive.

  Poisson      Opisuje je vrednost lambda koja je jednaka 1/(srednja vrednost). Poasonova raspodela se najčešće koristi za predstavljanje broja događaja u jedinici vremena – na primer, prosečan broj automobila koji u određenom vremenskom intervalu pristižu na naplatnu rampu.

  Patterned      Opisuju je donja i gornja granica, korak, učestalost ponavljanja za vrednosti i učestalost ponavljanja za niz.

  Discrete      Opisuju je vrednost i njoj pridruženi opseg verovatnoće. Opseg mora da sadrži dve kolone: leva sadrži vrednosti, a desna verovatnoće pridružene vrednostima u tom redu. Zbir verovatnoća mora da bude jednak 1.

  Parameters      Unesite vrednosti koje opisuju izabranu raspodelu.

  Random Seed      Unesite opcionalnu vrednost od koje će se generisati slučajni brojevi. Ovu vrednost možete ponovo da upotrebite kako biste dobili iste slučajne brojeve.

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel će automatski odrediti veličinu izlazne oblasti i prikazati poruku ako postoji mogućnost da izlazna tabela zameni postojeće podatke.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Rank and Percentile (Rang i procenat)

  Alatka za rangiranje i procenat daje tabelu koja sadrži redni broj i procentualni rang svake vrednosti u skupu podataka. Pomoću nje možete da analizirate relativni rang vrednosti u skupu podataka. Ova alatka koristi funkcije radnog lista RANK i PERCENTRANK. Funkcija RANK ne uzima u obzir jednake vrednosti. Ako želite da uračunate i jednake vrednosti, uz funkciju radnog lista RANK morate da koristite i faktor korekcije predložen u datoteci pomoći za funkciju RANK.

  Dijalog Rank and Percentile

  Input Range      Unesite referencu na ćeliju za opseg podataka radnog lista koji želite da analizirate.

  Grouped By      Izaberite opciju Rows ili opciju Columns da biste označili da li su podaci u ulaznom opsegu raspoređeni po redovima ili kolonama.

  Labels in First Row/Labels in First Column     Ako ste izabrali opciju Columns, a prvi red ulaznog opsega sadrži oznake, potvrdite izbor Labels in First Row. Ako ste izaberali opciju Rows, a prva kolona ulaznog opsega sadrži oznake, potvrdite izbor u polju za potvrdu Labels in First Column. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ulazni opseg nema oznake. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake redova i kolona za izlaznu tabelu.

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel će generisati jednu izlaznu tabelu za svaki skup podataka u ulaznom opsegu. Svaka izlazna tabela sadrži četiri kolone: broj tačke podataka, vrednost tačke podatka, rang tačke podatka i procentualni rang tačke podatka - sortirano po rastućem redosledu ranga.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Regression (Regresija)

  Alatka za analizu pomoću regresije vrši analizu linearnom regresijom tako što za provlačenje linije kroz tačke koje predstavljaju skup posmatranih podataka koristi metod „najmanjih kvadrata". Pomoću ove alatke možete da analizirate kako vrednosti jedne ili više nezavisnih promenljivih utiču na jednu zavisnu promenljivu. Na primer, možete da analizirate kako činioci kao što su starost, visina i težina utiču na sposobnosti sportiste. Na osnovu skupa podataka koji daju sliku sposobnosti možete da utvrdite udeo svakog od ova tri činioca u meri sposobnosti, a zatim da pomoću tih rezultata procenite sposobnost novog, netestiranog sportiste.

  Alatka za analizu regresije koristi funkciju radnog lista LINEST.

  Dijalog Regression

  Input Range Y      Unesite referencu za opseg zavisnih podataka. Opseg mora da sadrži jednu kolonu sa podacima.

  Input Range X      Unesite referencu za opseg nezavisnih podataka. Microsoft Office Excel ređa nezavisne promenljive iz ovog opsega tako da vrednosti rastu sleva nadesno. Maksimalan broj nezavisnih promenljivih je 16.

  Labels      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako prvi red ili kolona ulaznog opsega sadrže oznake. Opozovite izbor ako ulazni opsezi nemaju oznake. Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Confidence Level      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste uključili dodatni nivo poverenja u rezimeu izlazne tabele. U polje unesite nivo poverenja koji želite da bude primenjen, kao dodatak podrazumevanom nivou od 95 procenata.

  Constant is Zero      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da bi linija regresija prolazila kroz početnu tačku.

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Omogućite da tabela koja sadrži rezime izlaznih podataka ima najmanje sedam kolona u koje spadaju: anova tabela, koeficijenti, standardna greška procene za y, r2 vrednosti, broj posmatranja i standardna greška koeficijenata.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Residuals      Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste ostatke uključili u izlaznu tabelu ostataka.

  Standardized Residuals      Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste standardizovne ostatke uključili u izlaznu tabelu ostataka.

  Residual Plots      Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste generisali grafikon koji prikazuje odnos između svih nezavisnih promenljivih i ostataka.

  Line Fit Plots      Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste generisali grafikon koji prikazuje odnos između procenjenih i posmatranih vrednosti.

  Normal Probability Plots      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste generisali grafikon normalne raspodele verovatnoće.

  Sampling (Probanje)

  Alatka za odabiranje pravi uzorak populacije tako što ulazni opseg tretira kao populaciju. Kada je veličina populacije prevelika za obradu ili predstavljanje pomoću grafikona, možete da koristite reprezentativni uzorak. Takođe, možete da napravite uzorak koji sadrži samo vrednosti iz određenog dela ciklusa, ukoliko smatrate da su ulazni podaci periodični. Na primer, ako ulazni opseg sadrži podatke o prodaji po kvartalima, tada se uzorci iz jednog kvartala sa periodičnom vrednošću 4 smeštaju u izlazni opseg.

  Dijalog Sampling

  Input Range      Unesite reference na opseg podataka koji sadrže populaciju vrednosti čiji uzorak želite da dobijete. Microsoft Excel uzima uzorke najpre iz prve kolone, zatim iz druge itd.

  Labels      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako prvi red ili kolona ulaznog opsega sadrže oznake. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ulazni opseg ne sadrži oznake. Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Sampling Method      Izaberite opcije Periodic ili Random da biste označili koji interval uzimanja uzoraka želite.

  Period      Unesite period po kojem želite da uzimate uzorke. Svaka period-ta vrednost iz ulaznog opsega i svaka period-ta dobijena vrednost se zatim kopiraju u izlaznu kolonu. Uzimanje uzoraka se prekida kada se dođe do kraja ulaznog opsega.

  Number of Samples      Unesite broj slučajnih vrednosti koji želite da smestite u izlaznu kolonu. Sve vrednosti se uzimaju sa slučajnih pozicija u ulaznom opsegu, a svi brojevi mogu da budu izabrani više puta.

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Podaci se upisuju u jednu kolonu ispod ćelije. Ako izaberete opciju Periodic, broj vrednosti u izlaznoj tabeli će biti jednak broju vrednosti u ulaznom opsegu, podeljen učestalošću uzimanja uzoraka. Ako izaberete opciju Random, broj vrednosti u izlaznoj tabeli biće jednak broju uzoraka.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  t-Test

  Pomoću alatke za t-test sa dva uzorka testira se jednakost srednjih vrednosti populacija koje odgovaraju tim uzorcima. Postoje tri alatke koje koriste različite pretpostavke: da su varijanse populacija jednake, da varijanse populacija nisu jednake i da dva uzorka predstavljaju posmatranje istog uzorka pre primene postupka i nakon primene postupka.

  Za sve tri dolenavedene alatke, vrednost pokazatelja t-statistike, t, se u izlaznim tabelama računa i prikazuje kao „t Stat“. U zavisnosti od podataka, vrednost t može da bude negativna ili nenegativna. Pod pretpostavkom da su srednje vrednosti odgovarajućih populacija jednake, ako je t < 0, tada „P(T <= t) one-tail“ daje verovatnoću da će posmatrana vrednost t-Stat biti više negativna od vrednosti t. Ako je t >=0, tada „P(T <= t) one-tail“ daje verovatnoću da će posmatrana vrednost pokazatelja t-Stat biti više pozitivna od vrednosti t. „t Critical one-tail“ daje graničnu vrednost pri kojoj verovatnoća događaja da je vrednost pokazatelja t-Stat veća ili jednaka „t Critical one-tail“ iznosi Alpha.

  „P(T <= t) two-tail“ daje verovatnoću da je apsolutna vrednost pokazatelja t-Stat veća od t. „P Critical two-tail“ daje graničnu vrednost pri kojoj verovatnoća da je apsolutna vrednost pokazatelja t-Stat veća od „P Critical two-tail" iznosi Alpha.

  t-test: Paired Two Sample For Means (dva zavisna uzorka za srednje vrednosti)

  Ovaj test možete da koristite kada postoji prirodna sprega između posmatranja u uzorcima, kao što je slučaj kada se grupa uzoraka testira dva puta – pre i nakon eksperimenta. Pomoću ove alatke za analizu i formule koja se u njoj primenjuje obavlja se Studentov t-test sa dva zavisna uzorka u cilju utvrđivanja da li posmatranja pre eksperimenta i posmatranja nakon eksperimenta potiču iz raspodela sa jednakim srednjim vrednostima populacije. Ovaj oblik t-testa ne sprovodi se pod pretpostavkom da su varijanse populacija jednake.

  Napomena : Među rezultatima koje generiše ova alatka se nalazi i ukupna varijansa koja predstavlja akumuliranu meru prostiranja podataka oko srednje vrednosti, a izračunava se pomoću sledeće formule:

  Formula za računanje ukupne varijanse

  Dijalog t-Test: Paired Two Sample for Means

  Variable 1 Range      Unesite referencu na ćeliju za prvi opseg podataka koje želite da analizirate. Opseg mora da sadrži samo jednu kolonu ili samo jedan red i da sadrži isti broj tačaka podataka kao i drugi opseg.

  Variable 2 Range      Unesite referencu na ćeliju za drugi opseg podataka koje želite da analizirate. Opseg mora da sadrži samo jednu kolonu ili samo jedan red i da sadrži isti broj tačaka podataka kao i prvi opseg.

  Hypothesized Mean Difference      Unesite broj koji će predstavljati razliku između srednjih vrednosti uzoraka. Vrednost 0 (nula) znači da se pretpostavlja da su srednje vrednosti uzoraka jednake.

  Labels      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako prvi red ili kolona vašeg ulaznog opsega sadrže oznake. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ulazni opseg nema oznake. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Alpha      Unesite nivo poverenja za test. Njegova vrednost mora da bude u intervalu od 0 do 1. Alpha nivo je nivo značajnosti koji se odnosi na verovatnoću pojave greške I tipa (odbacivanje istinite hipoteze).

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel će automatski odrediti veličinu izlazne oblasti i prikazati poruku ako postoji mogućnost da izlazna tabela zameni postojeće podatke.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u koju se rezultati dodaju na novi radni list.

  t-test: Two-Sample Assuming Equal Variances (dva uzorka pod pretpostavkom da su im varijanse jednake)

  Pomoću ove alatke za analizu obavlja se Studentov t-test sa dva uzorka. Ovaj oblik t-testa pretpostavlja da dva skupa podataka dolaze iz raspodela sa istim varijansama. Ovaj test se još naziva i homoskedastični t-test. Pomoću ovog t-testa možete da utvrdite da li je verovatno da dva uzorka dolaze iz raspodela sa jednakim srednjim vrednostima populacije.

  Dijalog t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

  Variable 1 Range      Unesite referencu na ćeliju za prvi opseg podataka koje želite da analizirate. Opseg mora da sadrži samo jednu kolonu ili jedan red sa podacima.

  Variable 2 Range      Unesite referencu na ćeliju za prvi opseg podataka koje želite da analizirate. Opseg mora da sadrži samo jednu kolonu ili jedan red sa podacima.

  Hypothesized Mean Difference      Unesite broj koji će predstavljati razliku između srednjih vrednosti uzoraka. Vrednost 0 (nula) znači da se pretpostavlja da su srednje vrednosti uzoraka jednake.

  Labels      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako prvi red ili kolona vašeg ulaznog opsega sadrže oznake. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ulazni opseg nema oznake. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Alpha      Unesite nivo poverenja za test. Njegova vrednost mora da bude u intervalu od 0 do 1. Alpha nivo je nivo značajnosti koji se odnosi na verovatnoću pojave greške I tipa (odbacivanje istinite hipoteze).

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel će automatski odrediti veličinu izlazne oblasti i prikazati poruku ako postoji mogućnost da izlazna tabela zameni postojeće podatke.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u koju se rezultati dodaju na novi radni list.

  t-test: Two-Sample Assuming Unequal Variances (dva uzorka pod pretpostavkom da su varijanse različite)

  Ova alatka za analizu sprovodi Studentov t-test sa dva uzorka. Ovaj oblik t-testa pretpostavlja da dva skupa podataka dolaze iz raspodela sa nejednakim varijansama. Ovaj test se još naziva i heteroskedastički t-test. Kao što je to bio slučaj sa testom koji koristi pretpostavku da su varijanse jednake, pomoću ovog t-testa možete da utvrdite da li je verovatno da dva uzorka dolaze iz raspodela sa jednakim srednjim vrednostima populacije. Koristite ovaj test kada se u uzorcima nalaze različiti elementi. Primenite spregnuti test, opisan u sledećem primeru ako postoji samo jedan skup elemenata, a dva uzorka predstavljaju merenje za svaki subjekat pre i posle primene postupka.

  Za određivanje statističke vrednosti t koristi se sledeća formula:

  Formula za računanje vrednosti t

  Sledeća formula se koristi za računanje stepena slobode (degrees of freedom, df). Budući da rezultat izračunavanja obično nije ceo broj, vrednost df se zaokružuje na najbližu ceo broj kako bi se iz t tabele dobila kritična vrednost. Excel funkcija radnog lista TTEST koristi izračunatu vrednost df bez zaokruživanja pošto vrednost za TTEST može da izračuna i sa vrednošću df koja nije ceo broj.

  Formula za približno računanje stepena slobode

  Dijalog t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

  Variable 1 Range      Unesite referencu na ćeliju za prvi opseg podataka koje želite da analizirate. Opseg mora da sadrži samo jednu kolonu ili jedan red sa podacima.

  Variable 2 Range      Unesite referencu na ćeliju za prvi opseg podataka koje želite da analizirate. Opseg mora da sadrži samo jednu kolonu ili jedan red sa podacima.

  Hypothesized Mean Difference      Unesite broj koji će predstavljati razliku između srednjih vrednosti uzoraka. Vrednost 0 (nula) znači da se pretpostavlja da su srednje vrednosti uzoraka jednake.

  Labels      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako prvi red ili kolona vašeg ulaznog opsega sadrže oznake. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ulazni opseg nema oznake. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Alpha      Unesite nivo poverenja za test. Njegova vrednost mora da bude u intervalu od 0 do 1. Alpha nivo je nivo značajnosti koji se odnosi na verovatnoću pojave greške I tipa (odbacivanje istinite hipoteze).

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel će automatski odrediti veličinu izlazne oblasti i prikazati poruku ako postoji mogućnost da izlazna tabela zameni postojeće podatke.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  z-Test

  z-test: alatka za analizu dva uzorka za srednje vrednosti izvodi z-test sa dva uzorka srednjih vrednosti sa poznatim varijansama. Ova alatka se koristi za testiranje nulte hipoteze da nema razlike između srednjih vrednosti dve populacije nasuprot jednostranim ili dvostranim alternativnim hipotezama. Ukoliko varijansa nije poznata umesto ove alatke trebalo bi koristiti funkciju radnog lista ZTEST.

  Prilikom korišćenja alatke z-test važno je da budete sigurni da ste razumeli rezultat. „P(Z <= z) one-tail“ zapravo znači P(Z >= ABS(z)), tj. verovatnoća da je z-vrednost udaljenija od 0 nego posmatrana z vrednost, i to u istom smeru, kada između srednjih vrednosti populacija nema razlike. „P(Z <= z) two-tail“ zapravo znači P(Z >= ABS(z) ili Z <= -ABS(z)), to jest verovatnoća da je z-vrednost udaljenija od 0 od posmatrane z-vrednosti, ali u bilo kom smeru, kada između sredina populacija nema razlike. Dvostrani rezultat nije ništa drugo nego jednostrani rezultat pomnožen sa 2. Alatka za z-test može da se primeni u slučaju kada nulta hipoteza tvrdi da postoji specifična vrednost različita od nule koja može da se pridruži razlici između srednjih vrednosti dveju populacija. Na primer, ovaj test možete da koristite da biste utvrdili razlike performansi između dva modela automobila.

  Dijalog z-Test: Two Sample for Means

  Variable 1 Range      Unesite referencu na ćeliju za prvi opseg podataka koje želite da analizirate. Opseg mora da sadrži samo jednu kolonu ili jedan red sa podacima.

  Variable 2 Range      Unesite referencu na ćeliju za prvi opseg podataka koje želite da analizirate. Opseg mora da sadrži samo jednu kolonu ili jedan red sa podacima.

  Hypothesized Mean Difference      Unesite broj koji će predstavljati razliku između srednjih vrednosti uzoraka. Vrednost 0 (nula) znači da se pretpostavlja da su srednje vrednosti uzoraka jednake.

  Variable 1 Variance (known)      Unesite poznatu varijansu populacije za ulazni opseg 1. promenljive.

  Variable 2 Variance (known)      Unesite poznatu varijansu populacije za ulazni opseg 2. promenljive.

  Labels      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako prvi red ili kolona vašeg ulaznog opsega sadrže oznake. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ulazni opseg nema oznake. Microsoft Office Excel generiše odgovarajuće oznake podataka za izlaznu tabelu.

  Alpha      Unesite nivo poverenja za test. Njegova vrednost mora da bude u intervalu od 0 do 1. Alpha nivo je nivo značajnosti koji se odnosi na verovatnoću pojave greške I tipa (odbacivanje istinite hipoteze).

  Output Range      Unesite referencu na gornju levu ćeliju izlazne tabele. Excel će automatski odrediti veličinu izlazne oblasti i prikazati poruku ako postoji mogućnost da izlazna tabela zameni postojeće podatke.

  New Worksheet Ply      Izaberite ovu opciju da biste u aktivnu radnu svesku umetnuli novi radni list i na njega nalepili rezultate počev od ćelije A1. Da biste novom radnom listu dali ime, upišite tekst u odgovarajuće polje.

  New Workbook      Izaberite ovu opciju da biste kreirali novu radnu svesku u kojoj se rezultati dodaju na novi radni list.

  Napomene : 

  • Funkcije za analizu podataka u datom trenutku mogu da se koriste samo jednom na radnom listu. Kada analizu podataka izvršavate nad grupisanim radnim listovima, rezultati će biti prikazani na na prvom radnom listu, a na ostalim radnim listovima biće prikazane prazne oblikovane tabele. Da biste analizu podataka izvršili nad ostalim radnim listovima, alatku za analizu podataka morate da pokrenete za svaki radni list.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×