Štampanje PowerPoint slajdova ili propratnih sadržaja

Možete da koristite PowerPoint da biste odštampali slajdove (jedan slajd po stranici), odštampali slajdove sa beleškama izlagača ili odštampali prikaz strukture. Takođe možete da odštampate propratni sadržaj vaše prezentacije – sa jednim, dva, tri, četiri, šest ili devet slajdova na stranici. Vaša publiku može da koristi taj propratni sadržaj da prati dok držite prezentaciju ili da mogu da ga zadrže za kasniju upotrebu.

Propratni sadržaji sa beleškama

Propratni sadržaj sa tri slajda po stranici uključuje linije koje korisnici mogu da koriste za hvatanje beležaka.

Na računaru možete da podesite veličinu slajda, položaj stranice i broj početnog slajda, podesite opcije štampanja i da sačuvate postavke za štampanje. (Pomoć za štampanje u programu PowerPoint 2007 potražite u članku Štampanje slajdova.)

 1. Kliknite na stavke Datoteka > Odštampaj.

 2. Navedite koliko kopija želite da odštampate.

  Izaberite broj kopija koje će se odštampati
 3. Proverite da li je izabrani štampač onaj koji želite da koristite.

  Trenutno povezan štampač

  Kliknite na strelicu nadole, kao što je prikazano da biste videli više opcija štampača, uključujući komandu Dodaj štampač koja vam pomaže da se povežete na drugi štampač dostupan na mreži:

  Padajuća lista dostupnih štampača
 4. Ako ste završili sa podešavanjem opcija štampanja, izaberite Odštampaj. U suprotnom, nastavite da označavate druge postavke (kao što je opcija koje slajdove da odštampate i raspored za napomene ili propratni sadržaj) kao što je opisano u sledećim procedurama.

Ako odlučite da ne želite da štampate kada ste otvorili dijalog „Štampanje“, jednostavno se prebacite na drugu karticu na traci PowerPoint_generic, kao što je „Početak“, da biste odbacili dijalog „Štampanje“.

Navođenje slajdova za štampanje

Prema podrazumevanim postavkama, prva opcija u okviru Postavke u dijalogu Štampanje postavljena je na Odštampaj sve slajdove.

Ako ne želite da odštampate sve slajdove, u polju Slajdovi možete da otkucate brojeve slajdova za štampanje. Otkucajte pojedinačne brojeve slajdova i/ili opsege slajdova sa crticom i razdvojite ih zarezima (razmaci nisu potrebni):

Navođenje prilagođenog opsega slajdova za štampanje

Na primer, kucanje... 1,3,5-7,10 će odštampati slajdove 1,3, 5, 6, 7 i 10.

Možete i da kliknete na strelicu nadole i da promenite Odštampaj sve slajdove na drugu opciju, kao što je Odštampaj trenutni slajd ili Odštampaj izbor:

Opcije biranja slajdova za štampanje
 • Da biste odštampali jedan ili više izabranih slajdova, vratite se na karticu Početak i u normalnom prikazu izaberite slajdove iz okna sa sličicama sa leve strane. Da biste izabrali više slajdova, pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na slajdove koje želite da odštampate. Kada završite sa izborom, kliknite na stavke Datoteka > Štampanje i upotrebite opciju Odštampaj izbor.

 • Da biste odštampali slajd na kojem ste radili baš pre nego što ste odabrali stavke Datoteka > Štampanje, koristite opciju Odštampaj izbor. (Kada odaberete ovu opciju, okno za pregled prikazuje koji će slajd biti odštampan.)

Kada štampate beleške govornika, dobićete jedan slajd po stranici, sa prostorom za beleške govornika ispod slajda. Okno za pregled u dijalogu „Štampanje“ vam pokazuje kako će izgledati odštampana stranica.

 1. U dijalogu Štampanje, u okviru Postavke, izaberite drugo polje (koje je podrazumevano postavljeno na Slajdovi preko cele stranice) da biste razvili listu opcija. Zatim, u okviru Raspored za štampanje izaberite Stranice sa napomenama.

  Raspored „Beleške“
 2. Ako ste završili sa podešavanjem opcija štampanja, izaberite Odštampaj. U suprotnom, nastavite da označavate druge postavke kao što je opisano u drugim procedurama u ovom članku.

Ostale opcije u okviru „Raspored štampanja“ i sve opcije u okviru „Propratni sadržaj“ štampaju samo slajdove ili sadržaj slajdova, ne beleške govornika.

Možete da odštampate propratni sadržaj koji prikazuje 1, 2, 3, 4, 6 ili 9 slajdova po stranici. Ako štampate tri slajda po stranici, slajdovi se pojavljuju na levoj strani stranice sa odštampanim linijama za hvatanje beležaka na desnoj strani stranice. Ovaj raspored „tri uspravno“ je jedini koji sadrži odštampane linije za hvatanje beležaka.

(Informacije o dizajniranju propratnih sadržaja, na primer, kako da podesite rasporede i položaj slajdova odnosno promenite zaglavlja, podnožja ili pozadinu potražite u članku Kreiranje ili promena propratnog sadržaja prezentacije.)

 1. U dijalogu Štampanje, u okviru Postavke, izaberite drugo polje (koje je podrazumevano postavljeno na Slajdovi preko cele stranice) da biste razvili listu opcija. Zatim, u okviru Propratni sadržaji izaberite raspored stranice koji želite.

  Raspored za štampanje propratnih sadržaja

  Za stranice propratnog sadržaja koje sadrže četiri, šest ili devet slajdova, postoje dve opcije koje možete odabrati za svaku od njih: horizontalni raspored (kao što je prikazano na prvoj slici ispod) ili vertikalni raspored (druga slika ispod).

  Horizontalni raspored sa više slajdova na odštampanoj stranici

  Vertikalni raspored sa više slajdova na odštampanoj stranici

 2. Ako ste završili sa podešavanjem opcija štampanja, izaberite Odštampaj. U suprotnom, nastavite da označavate druge postavke kao što je opisano u drugim procedurama u ovom članku.

Pomoću ove opcije dobijate jedan slajd po stranici. Položaj (položeni ili uspravni) odštampanih stranica automatski se usklađuje sa položajem rasporeda slajdova.

 1. U dijalogu Štampanje, u okviru Postavke, proverite da li je drugo polje postavljeno na Slajdovi preko cele stranice. Ako nije, kliknite na strelicu nadole na kontroli da biste razvili listu opcija. Zatim, u okviru Raspored za štampanje izaberite Slajdovi preko cele stranice.

  Raspored na slajdu pune veličine
 2. Ako ste završili sa podešavanjem opcija štampanja, izaberite Odštampaj. U suprotnom, nastavite da označavate druge postavke kao što je opisano u drugim procedurama u ovom članku.

Druge opcije rasporeda: izaberite „Uokviri slajdove“ da biste odštampali tanku ivicu oko svakog slajda. Izaberite „Podesi razmeru prema papiru“ da biste bili sigurni da se sadržaj slajda štampa u maksimalnoj veličini koja može da stane na veličinu i položaj stranice koju ste izabrali. Izaberite opciju „Visok stepen kvaliteta“ da biste povećali rezoluciju, stopili prozirne grafičke elemente i odštampali meke senke u otisku. Ako odaberete „Odštampaj komentare i naznake perom“, štampa se zasebna stranica za komentare koje su u prezentaciji.

 1. U dijalogu Štampanje, u okviru Postavke, izaberite drugo polje (koje je podrazumevano postavljeno na Slajdovi preko cele stranice) da biste razvili listu opcija. Zatim, u okviru Raspored za štampanje izaberite Prikaz strukture.

  Raspored za štampanje prikaza strukture
 2. Ako ste završili sa podešavanjem opcija štampanja, izaberite Odštampaj. U suprotnom, nastavite da označavate druge postavke kao što je opisano u drugim procedurama u ovom članku.

Trenutno povezan štampač

Izaberite dugme Svojstva štampača da:

 • Izaberete izlazni medij na kartici Papir/kvalitet: Običan papir, Prozirnost, Papir za vizitkarte, Sjajan papir i tako dalje.

 • Odaberete kvalitet štampanja za grafiku: Ova opcija se može razlikovati u zavisnosti od štampača, ali na primer, to može da predstavlja izbor od bilo 600 x 600 tačaka po inču ili višu rezoluciju od 1200 x 1200 tačaka po inču.

 • Odaberete položaj stranice: PowerPoint obično bira ispravan položaj stranice na osnovu opcija koje ste već izabrali. Ali možete da odaberete položaj stranice (Uspravni ili Položeni) u dijalogu Svojstva štampača.

Kliknite na listu Boja, a zatim izaberite jednu od sledećih stavki:

Opcije boje u dijalogu „Štampanje“

Opcija

Opis

Boja

Ova opcija štampa u boji na štampaču u boji.

Da biste sprečili štampanje pozadine u boji, možete da štampate slajdove u skali sivih tonova (pogledajte Skala sivih tonova ispod za više informacija) ili možete da uklonite pozadine u boji iz prezentacije. Da biste uklonili pozadine u boji iz prezentacije, na kartici Dizajn, u grupi Pozadina kliknite na stavku Stilovi pozadine, a zatim izaberite stavku Stil 1.

Skala sivih tonova

Ova opcija štampa slike koje sadrže nijanse sivih tonova između crne i bele. Popune pozadine štampaju se kao bele kako bi tekst bio čitljiviji. (Sivi tonovi ponekad izgledaju isto kao Čisto crno-belo.)

Čisto crno-belo

Ova opcija štampa propratni sadržaj bez sivih popuna.

Ako želite da zadržite iste postavke štampanja za određenu prezentaciju, uradite sledeće:

 1. Na kartici Datoteka odaberite stavke Opcije > Više opcija.

 2. Izaberite bilo stavku Koristi nedavno korišćene postavke štampanja ili Koristi sledeće postavke štampanja. Ako odaberete drugu opciju, navedite željene postavke, na primer, koji raspored se koristi i da li se štampaju skriveni slajdovi:

  Postavljanje podrazumevanih postavki štampanja za određenu prezentaciju

Ove postavke primenjuju se samo na jednu prezentaciju. One se ne primenjuju na sve prezentacije koje štampate posle toga.

Na vašem Mac računaru možete da podesite veličinu slajda, položaj stranice i broj početnog slajda, pregledate prezentaciju i podesite opcije za štampanje.

Pratite ove korake pre nego što dodate sadržaj. Ako promenite veličinu slajda ili položaj posle dodavanja sadržaja, sadržaju će se možda promeniti razmera.

 1. Na kartici Dizajn, kliknite na stavke Veličina slajda > Podešavanje stranice.

 2. Na listi Veličina slajdova prilagođena za, proverite veličinu papira koju ćete da koristite.

  Napomena : Da biste odštampali na prozirnost pripreme, kliknite na dugme Priprema.

 3. Ako izaberete Prilagođeno u 2. koraku, otkucajte ili izaberite mere koje želite u poljima Širina i Visina.

 4. Da biste podesili položaj stranice za slajdove, u dijalogu Podešavanje stranice, u okviru Položaj, kliknite na dugme Uspravno ili Položeno.

  Napomena : Svi slajdovi u prezentaciji imaju isti položaj. Beleške, propratni sadržaj i prikaz strukture mogu da imaju drugačiji položaj od slajdova u prezentaciji.

 5. Da biste numerisali slajdove:

  1. U dijalogu Podešavanje stranice kliknite na stavku Zaglavlje/podnožje.

  2. Kliknite na stavku Broj slajda i u polju Počinje od unesite broj koji želite da se pojavljuje na prvom slajdu ili propratnom sadržaju. Naredni slajdovi će biti numerisani redom.

 6. Kliknite na dugme Primeni, a zatim na dugme U redu.

Više informacija o konfigurisanju veličina slajda i čuvanju izbora za buduće prezentacije potražite u članku Promena odnosa širina/visina (veličine) slajdova u programu PowerPoint 2016 for Mac.

Prezentacije mogu da sadrže grafičke elemente koji možda neće izgledati isto kada ih odštampate. Zbog toga je dobra ideja pregledati slajdove pre štampanja.

Ako koristite PowerPoint 2016 for Mac

 1. U meniju Datoteka kliknite na stavke Štampanje > Prikaži detalje.

 2. Izaberite raspored sa liste Raspored. Na primer, izaberite Propratni sadržaji (2 slajda po stranici).

  Pregled rasporeda će se pojaviti na levoj strani dijaloga Štampanje. Možete da koristite kontrole unapred i unazad da prelistavate pregled.

Ako koristite PowerPoint 2011 for Mac

Da biste brzo pregledali sličice svake stranice:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. Izaberite polje za potvrdu Prikaži brzi pregled.

  Ako ne vidite polje za potvrdu Prikaži brzi pregled, kliknite na strelicu Stranica za razvijanje dijaloga „Štampanje“ da biste razvili dijalog Štampanje.

 3. Koristite strelice ispod okna za pregled da biste pregledali slajdove u prezentaciji.

Da biste pregledali stranice preko celog ekrana:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. U dijalogu Štampanje, kliknite na stavku Pregled.

Pratite ove korake da biste postavili opcije štampanja (uključujući broj kopija, štampač, koji slajdovi se štampaju, broj slajdova po stranici, opcije boja i još toga), a zatim odštampajte slajdove.

 1. Kliknite na karticu Datoteka.

 2. Ako koristite PowerPoint for Mac 2016, kliknite na stacke Štampanje > Prikaži detalje.

 3. U polju Štampač izaberite štampač koji želite da koristite. (Ako želite da štampate u boji, uverite se da ste izabrali štampač u boji.)

 4. U polju Kopije unesite broj kopija koje želite da odštampate.

 5. Pored opcije Slajdovi izaberite slajdove koje želite da odštampate:

  • Da biste odštampali sve slajdove, kliknite na stavku Svi.

  • Da biste odštampali niz slajdova, kliknite na stavku Od, a zatim unesite brojeve slajdova u polja Od i do.

  • Da biste odštampali jedan ili više izabranih slajdova, kliknite na dugme Otkaži i na kartici Prikaz, u normalnom prikazu izaberite slajdove iz okna sa leve strane. Pritisnite i držite taster Command KOMANDA dok klikćete na slajdove koje želite da odštampate. Kada završite sa izborom, kliknite na stavke Datoteka > Štampanje > Odabrani slajdovi.

  • Da biste odštampali određene slajdove po brojevima, kliknite na stavke Odštampaj sve slajdove > Prilagođeni opseg, a zatim unesite listu pojedinačnih slajdova po brojevima, opseg ili i jedno i drugo. Brojeve razdvojite zarezima i bez razmaka, na primer: 1,3,5-12.

 6. Ako koristite PowerPoint 2016 for Mac, u listi Raspored izaberite neku od sledećih opcija. Ako koristite PowerPoint 2011 for Mac, izbor napravite u iskačućem okviru Odštampaj .

  • Da biste odštampali jedan slajd preko cele stranice, kliknite na stavku Slajdovi.

  • Da biste odštampali više slajdova po stranici u formatu propratnog sadržaja, u okviru Propratni sadržaji izaberite željeni broj slajdova po stranici.

  • Da biste odštampali prezentaciju sa beleškama izlagača, kliknite na dugme Beleške.

  • Da biste odštampali prikaz strukture prezentacije, kliknite na dugme Prikaz strukture.

 7. Da biste promenili položaj, kliknite na ikonu „Uspravno“ ili „Položeno“.

 8. U okviru Izlaz, izaberite neku od sledećih opcija.

  Napomena : U programu PowerPoint 2011, možda ćete morati da kliknete na strelicu Stranica za razvijanje dijaloga „Štampanje“ da biste razvili dijalog Štampanje.

  • Boja – Ova opcija štampa u boji na štampaču u boji. Da biste sprečili štampanje pozadine u boji, možete da štampate slajdove u skali sivih tonova (pogledajte Skala sivih tonova ispod za više informacija) ili možete da uklonite pozadine u boji iz prezentacije. Da biste uklonili pozadine u boji iz prezentacije, na kartici Dizajn kliknite na stavku Oblikuj pozadinu, a zatim izaberite Sakrij grafiku pozadine.

  • Skala sivih tonova – Ova opcija štampa slike koje sadrže nijanse sivih tonova između crne i bele. Popune pozadine štampaju se kao bele kako bi tekst bio čitljiviji. (Sivi tonovi ponekad izgledaju isto kao Čisto crno-belo.) Detaljan opis opcija skale sivih tonova pogledajte u dolenavedenoj tabeli.

  • Čisto crno-belo – Ova opcija štampa propratni sadržaj bez sivih popuna.

 9. Da biste uključili ili promenili zaglavlja i podnožja stranice, kliknite na dugme Zaglavlje/podnožje, a zatim napravite izbore. Opcija Slajdovi može da ima samo podnožja. Opcija Beleške i propratni sadržaj može da ima zaglavlja i podnožja. Kliknite na dugme Primeni na sve da biste sačuvali promene.

 10. Kada završite sa izborom, kliknite na dugme Odštampaj.

Objekat

Prikazuje se u skali sivih tonova kao

Prikazuje se u visokom kontrastu crno-belo kao

Tekst

Crno

Crno

Senke teksta

Skriveno

Skriveno

Reljefni tekst

Skriveno

Skriveno

Popune

Skala sivih tonova

Belo

Okviri

Crno

Crno

Šare popune

Skala sivih tonova

Belo

Linije

Crno

Crno

Senke objekata

Skala sivih tonova

Crno

Rasterska slika

Skala sivih tonova

Skala sivih tonova

Pozadine slajdova

Belo

Belo

Grafikoni

Skala sivih tonova

Skala sivih tonova

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×