Primeri izrazov

V tem članku najdete številne primere izrazov v Accessu. Izraz je kombinacija matematičnih in logičnih operatorjev, konstant, funkcij, polj tabele, kontrolnikov in lastnosti, ki oceni eno samo vrednost. Z izrazi v Accessu lahko izračunate vrednosti, preverite podatke in nastavite privzeto vrednost.

V tem članku

Obrazci in poročila

V tabelah v tem razdelku so navedeni primeri izrazov, ki izračunajo vrednost kontrolnika v obrazcu ali poročilu. Če želite ustvariti izračunan kontrolnik, izraz namesto v polje tabele ali v poizvedbo vnesite v lastnost kontrolnika ControlSource (Vir kontrolnikov).

Opomba    Izraze lahko uporabite tudi v obrazcu ali poročilu, ko označite podatke s pogojnim oblikovanjem.

Operacije v zvezi z besedilom

V izrazih v spodnji tabeli sta uporabljena operatorja & (znak in) in + (plus) za združevanje besedilnih nizov in vgrajene funkcije za upravljanje besedilnega niza ali pa izvedejo druge operacije v besedilu, da ustvarijo izračunan kontrolnik.

Izraz

Rezultat

="N/A"

Prikaže N/V.

=[FirstName] & " " & [LastName]

Prikaže vrednosti, ki so v poljih tabele z imenom »Ime« in »Priimek«. V tem primeru je operator & uporabljen za združevanje polja »Ime«, znaka za presledek (v narekovajih) in polja »Priimek«.

=Left([ProductName], 1)

Uporabi funkcijo »Left« za prikaz prvega znaka vrednosti polja ali kontrolnika z imenom »ImeIzdelka«.

=Right([AssetCode], 2)

Uporabi funkcijo »Right« za prikaz zadnjih dveh znakov vrednosti polja ali kontrolnika z imenom »KodaOsnovnegaSredstva«.

=Trim([Address])

Uporabi funkcijo »Trim« za prikaz vrednosti kontrolnika »Naslov«, pri čemer odstrani morebitne vodilne in končne presledke.

=IIf(IsNull([Region]), [City] & " " & [PostalCode], [City] & " " & [Region] & " " & [PostalCode])

Uporabi funkcijo IIf za prikaz vrednosti kontrolnikov »Mesto« in »PoštnaŠtevilka«, če je vrednost v kontrolniku »Regija« ničelna. V nasprotnem primeru prikaže vrednosti kontrolnikov »Mesto«, »Regija« in »PoštnaŠtevilka«, ločene s presledki.

=[City] & (" " + [Region]) & " " & [PostalCode]

Uporabi operator + in razširjanje z ničelno vrednostjo za prikaz vrednosti kontrolnikov »Mesto« in »PoštnaŠtevilka«, če je vrednost v polju »Regija« ničelna. V nasprotnem primeru prikaže vrednosti polj ali kontrolnikov »Mesto«, »Regija« in »PoštnaŠtevilka«, ločene s presledki.

Razširjanje z ničelno vrednostjo pomeni, da ima celoten izraz ničelno vrednost, če ima ničelno vrednost kateri koli njegov del. Operator + podpira razširjanje z ničelno vrednostjo, operator & pa je ne podpira.

Na vrh strani

Glave in noge

Z lastnostma Page in Pages prikažete ali natisnete številke strani v obrazcih in poročilih. Lastnosti Page in Pages sta na voljo samo med tiskanjem ali predogledom tiskanja, zato nista prikazani na listu z lastnostmi obrazca ali poročila. Lastnosti običajno uporabite tako, da postavite polje z besedilom v odsek glave ali noge obrazca ali poročila, in nato uporabite izraz, kot so izrazi, prikazani v spodnji tabeli.

Več informacij o uporabi glav in nog v obrazcih in poročilih najdete v članku Vstavljanje številk strani v obrazec ali poročilo.

Izraz

Rezultat

=[Page]

1

="Page " & [Page]

Stran 1

="Page " & [Page] & " of " & [Pages]

Stran 1 od 3

=[Page] & " of " & [Pages] & " Pages"

1 od 3 strani

=[Page] & "/" & [Pages] & " Pages"

1/3 strani

=[Country/region] & " - " & [Page]

SL – 1

=Format([Page], "000")

001

="Printed on: " & Date()

Natisnjeno: 31. 12. 17

Na vrh strani

Aritmetični operatorji

Izraze lahko uporabite za seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje vrednosti v dveh ali več poljih ali kontrolnikih. Izraze lahko uporabite tudi za izvajanje aritmetičnih operacije v datumih. Denimo, da imate v tabeli »Datum/ura« polje z imenom »ZahtevaniDatum«. V polju ali kontrolniku, ki je vezan na polje, izraz =[RequiredDate] - 2 vrne vrednost datuma/ure, ki je dva dni pred trenutnimi vrednostmi v polju »ZahtevaniDatum«.

Izraz

Rezultat

=[Subtotal]+[Freight]

Vsota vrednosti polj ali kontrolnikov »Delna vsota« in »Prevoz«.

=[RequiredDate]-[ShippedDate]

Interval med datumskimi vrednostmi polj ali kontrolnikov »ZahtevaniDatum« in »DatumPošiljanja«.

=[Price]*1.06

Zmnožek vrednosti polja ali kontrolnika »Cena« in 1,06 (prišteje 6 odstotkov k vrednosti »Cena«).

=[Quantity]*[Price]

Zmnožek vrednosti polj ali kontrolnikov »Količina« in »Cena«.

=[EmployeeTotal]/[CountryRegionTotal]

Kvocient vrednosti polj ali kontrolnikov »ZaposleniSkupaj« in »DržavaRegijaSkupaj«.

Opomba    Če v izrazu uporabite aritmetični operator (+, -, * in /) in je vrednost enega od kontrolnikov v izrazu ničelna, bo rezultat celotnega izraza nič – to se imenuje tudi razširjanje z ničelno vrednostjo. Če ima kateri koli zapis v enem od kontrolnikov, ki jih uporabljate v izrazu, ničelno vrednost, lahko razširjanju z ničelno vrednostjo preprečite tako, da ničelno vrednost pretvorite v vrednost nič s funkcijo Nz, =Nz([Subtotal])+Nz([Freight]).

Na vrh strani

Vrednosti v drugih kontrolnikih

Včasih potrebujete vrednost, ki je nekje drugje, na primer v polju ali kontrolniku drugega obrazca ali poročila. Za pridobitev vrednosti iz drugega polja ali kontrolnika lahko uporabite izraz.

V tej tabeli so navedeni primeri izrazov, ki jih lahko uporabite v izračunanih kontrolnikih obrazcev.

Izraz

Rezultat

=Forms![Orders]![OrderID]

Vrednost kontrolnika »IDNaročila« v obrazcu »Naročila«.

=Forms![Orders]![Orders Subform].Form![OrderSubtotal]

Vrednost kontrolnika »DelnaVsotaNaročila« podobrazca z imenom »Podobrazec za naročila« v obrazcu »Naročila«.

=Forms![Orders]![Orders Subform]![ProductID].Column(2)

Vrednost tretjega stolpca v »IDIzdelka«, polje s seznamom z več stolpci v podobrazcu z imenom »Podobrazec za naročila« v obrazcu »Naročila«. (Upoštevajte, da se 0 sklicuje na prvi stolpec, 1 se sklicuje na drugi stolpec in tako dalje.)

=Forms![Orders]![Orders Subform]![Price] * 1.06

Zmnožek vrednosti kontrolnika »Cena« v podobrazcu z imenom »Podobrazec za naročila« v obrazcu »Naročila« in 1,06 (prišteje 6 odstotkov k vrednosti kontrolnika »Cena«).

=Parent![OrderID]

Vrednost kontrolnika »IDNaročila« v glavnem ali nadrejenem obrazcu trenutnega podobrazca.

Izrazi v tej tabeli prikazujejo nekaj načinov za uporabo izračunanih kontrolnikov v poročilih. Izrazi se sklicujejo na lastnost Report.

Izraz

Rezultat

=Report![Invoice]![OrderID]

Vrednost kontrolnika z imenom »IDNaročila« v poročilu »Račun«.

=Report![Summary]![Summary Subreport]![SalesTotal]

Vrednosti kontrolnika »SkupnaProdaja« v podporočilu z imenom »Podporočilo povzetka« v poročilu »Povzetek«.

=Parent![OrderID]

Vrednost kontrolnika »IDNaročila« v glavnem ali nadrejenem poročilu trenutnega podporočila.

Na vrh strani

Štetje, seštevanje in povprečne vrednosti

Z vrsto funkcije z imenom združevalna funkcija lahko izračunate vrednost enega ali več polj ali kontrolnikov. V poročilu lahko na primer izračunate vsoto noge skupine, v obrazcu pa delno vsoto naročila vrstičnih postavke. Preštejete lahko tudi število elementov v enem polju ali več poljih ali izračunate povprečno vrednost.

Izrazi v spodnji tabeli prikazujejo nekaj načinov za uporabo funkcij, kot so Avg, Count in Sum.

Izraz

Opis

=Avg([Freight])

Uporabi funkcijo Avg za prikaz povprečja vrednosti polja v tabeli ali kontrolnika »Prevoz«.

=Count([OrderID])

Uporabi funkcijo Count za prikaz števila zapisov v kontrolniku »IDNaročila«.

=Sum([Sales])

Uporabi funkcijo Sum za prikaz vsote vrednosti kontrolnika »Prodaja«.

=Sum([Quantity]*[Price])

Uporabi funkcijo Sum za prikaz vsote zmnožka vrednosti kontrolnikov »Količina« in »Cena«.

=[Sales]/Sum([Sales])*100

Prikaže odstotek prodaje, ki je določen z deljenjem vrednosti kontrolnika »Prodaja« z vsoto vseh vrednosti kontrolnika »Prodaja«.

Če lastnost »Oblika« kontrolnika nastavite na »Odstotek«, v izraz ne vključite *100.

Več informacij o uporabi združevalnih funkcij in seštevanju vrednosti v polju in stolpcih najdete v člankih Seštevanje podatkov s poizvedbo, Preštevanje podatkov s poizvedbo, Prikaz vsot stolpcev v podatkovnem listu z vrstico z rezultati in Prikaz vsot stolpcev na podatkovnem listu.

Na vrh strani

Združevalne funkcije SQL

Vrsto funkcije, imenovano SQL ali domenska združevalna funkcija, uporabite, kadar morate sešteti ali prešteti določene vrednosti. »Domena« je sestavljena iz nekaj polj v nekaj tabelah, kontrolnikih, obrazcih ali poročilih. Vrednosti v polju tabele se lahko na primer ujemajo z vrednostmi kontrolnika v obrazcu.

Izraz

Opis

=DLookup("[ContactName]", "[Suppliers]", "[SupplierID] = " & Forms("Suppliers")("[SupplierID]"))

Uporabi funkcijo DLookup, da vrne vrednost polja »ImeStika« v tabeli »Dobavitelji«, kjer se vrednost polja »IDdobavitelja« ujema z vrednostjo kontrolnika »IDdobavitelja« v obrazcu »Dobavitelji«.

=DLookup("[ContactName]", "[Suppliers]", "[SupplierID] = " & Forms![New Suppliers]![SupplierID])

Uporabi funkcijo DLookup, da vrne vrednost polja »ImeStika« v tabeli »Dobavitelji«, kjer se vrednost polja »IDdobavitelja« v tabeli ujema z vrednostjo kontrolnika »IDdobavitelja« v obrazcu »Novi dobavitelji«.

=DSum("[OrderAmount]", "[Orders]", "[CustomerID] = 'RATTC'")

Uporabi funkcijo DSum, da vrne skupno vsoto vrednosti polja »KoličinaNaročila« v tabeli »Naročila«, kjer je »IDstranke« »RATTC«.

=DCount("[Retired]","[Assets]","[Retired]=Yes")

Uporabi funkcijo DCount, da vrne število vrednosti »Da« v polje »Umaknjeno« (polje »Da/ne«) v tabeli »Sredstva«.

Na vrh strani

Operacije v zvezi z datumi

Sledenje datumom in času je temeljna dejavnost zbirk podatkov. Izračunate lahko na primer, koliko dni je minilo od datuma računa, preden terjatve zastarajo. Čas in datume lahko oblikujete na številne načine, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Izraz

Opis

=Date()

Uporabi funkcijo Date za prikaz trenutnega datuma v obliki mm-dd-yy, kjer mm predstavlja dan mesec (od 1 do 12), dd dan (od 1 do 31) in yy leta (od 1980 do 2099).

=Format(Now(), "ww")

Uporabi funkcijo Format za prikaz števila tednov v letu za trenutni datum, kjer ww predstavlja tedne od 1 do 53.

=DatePart("yyyy", [OrderDate])

Uporabi funkcijo DatePart za prikaz štirimestnega zapisa za leto vrednosti kontrolnika »DatumNaročila«.

=DateAdd("y", -10, [PromisedDate])

Uporabi funkcijo DateAdd za prikaz datuma 10 dni pred vrednostjo kontrolnika »ObljubljeniDatum«.

=DateDiff("d", [OrderDate], [ShippedDate])

Uporabi funkcijo DateDiff za prikaz razlike v številu dni med vrednostmi kontrolnikov »DatumNaročila« in »DatumPošiljanja«.

=[InvoiceDate] + 30

Uporabi aritmetične operacije za datume za izračun datuma 30 dni po datumu v polju ali kontrolniku »DatumRačuna«.

Na vrh strani

Pogoji za le dve vrednosti

V primerih izrazov v spodnji tabeli je uporabljena funkcija IIf za pridobitev ene od dveh možnih vrednosti. V funkcijo IIf vnesete tri argumente: Prvi argument je izraz, ki mora vrniti vrednosti True ali False. Drugi argument je vrednost, ki bo vrnjena, če je izraz resničen, tretji argument pa je vrednost, ki bo vrnjena, če je izraz neresničen.

Izraz

Opis

=IIf([Confirmed] = "Yes", "Order Confirmed", "Order Not Confirmed")

Uporabi funkcijo IIf (Immediate If) za prikaz sporočila »Naročilo potrjeno«, če je vrednost kontrolnika »Potrjeno« Yes, v nasprotnem primeru pa prikaže sporočilo "Order Not Confirmed.".

=IIf(IsNull([Country/region]), " ", [Country])

Uporabi funkciji IIf in IsNull za prikaz praznega niza, če je vrednost kontrolnika »Država/regija« ničelna, v nasprotnem primeru pa prikaže vrednost kontrolnika »Država/regija«.

=IIf(IsNull([Region]), [City] & " " & [PostalCode], [City] & " " & [Region] & " " & [PostalCode])

Uporabi funkciji IIf in IsNull za prikaz vrednosti kontrolnikov »Mesto« in »PoštnaŠtevilka«, če je vrednost v kontrolniku »Regija« ničelna, v nasprotnem primeru pa prikaže vrednosti polj ali kontrolnikov »Mesto«, »Regija« in »PoštnaŠtevilka«.

=IIf(IsNull([RequiredDate]) Or IsNull([ShippedDate]), "Check for a missing date", [RequiredDate] - [ShippedDate])

Uporabi funkciji IIf in IsNull za prikaz sporočila »Preverite, ali manjka datum«, če je rezultat pri odštevanju kontrolnikov »DatumPošiljanja« od »ZahtevaniDatum« ničelne vrednosti, v nasprotnem primeru pa prikaže interval med datumskimi vrednostmi kontrolnikov »ZahtevaniDatum« in »DatumPošiljanja«.

Na vrh strani

Poizvedbe in filtri

V tem razdelku so navedeni primeri izrazov, ki jih lahko uporabite za ustvarjanje izračunanega polja v poizvedbi ali navedbo pogojev poizvedbe. Izračunano polje je stolpec v poizvedbi, ki je ustvarjen z izrazom. Izračunate lahko na primer vrednost, združite besedilne vrednosti, kot sta ime in priimek, ali oblikujete del datuma.

Pogoje poizvedbe uporabite za omejitev zapisov, s katerimi delate. Uporabite lahko na primer operator Between za navedbo začetnega in končnega datuma ter omejitev rezultatov poizvedbe na naročila, ki so bila poslana med tema datumoma.

V nadaljevanju so navedeni primeri izrazov za uporabo v poizvedbah.

Operacije v zvezi z besedilom

V izrazih v spodnji tabeli sta uporabljena operatorja & in + za združevanje besedilnih nizov, vgrajene funkcije za delo z besedilnim nizom ali kako drugače obdelujejo besedilo za ustvarjanje izračunanega polja.

Izraz

Opis

FullName: [FirstName] & " " & [LastName]

Ustvari polje, imenovano »PolnoIme«, v katerem so prikazane vrednosti v poljih »Ime« in »Priimek«, ki sta med sabo ločeni s presledkom.

Address2: [City] & " " & [Region] & " " & [PostalCode]

Ustvari polje z imenom »Naslov2«, ki prikaže vrednosti v poljih »Mesto«, »Regija« in »PoštnaŠtevilka«, ki so med sabo ločeni s presledki.

ProductInitial: Left([ProductName], 1)

Ustvari polje »ZačetnicaIzdelka« in nato uporabi funkcijo Left za prikaz prvega znaka vrednosti v polju »ImeIzdelka« polja »ZačetnicaIzdelka«.

TypeCode: Right([AssetCode], 2)

Ustvari polje z imenom »KodaVrste« in nato uporabi funkcijo Right za prikaz zadnjih dveh znakov vrednosti v polju »KodaosnovnegaSredstva«.

AreaCode: Mid([Phone],2,3)

Ustvari polje z imenom »ObmočnaKoda« in nato uporabi funkcijo Mid za prikaz treh znakov z začetkom pri drugem znaku vrednosti v polju »Telefon«.

ExtendedPrice: CCur([Order Details].[Unit Price]*[Quantity]*(1-[Discount])/100)*100

Poimenuje izračunano polje »RazširjenaCena« in uporabi funkcijo CCur za izračun skupnih zneskov elementa v vrstici s popustom.

Na vrh strani

Aritmetični operatorji

Izraze lahko uporabite za seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje vrednosti v dveh ali več poljih ali kontrolnikih. Izvajate lahko tudi aritmetične operacije v datumih. Denimo, da imate v tabeli »Datum/ura« polje, imenovano »ZahtevaniDatum«. Izraz =[RequiredDate] - 2 vrne vrednost »Datum/ura«, ki je enaka kot dva dneva pred vrednostjo v polju »ZahtevaniDatum«.

Izraz

Opis

PrimeFreight: [Freight] * 1.1

Ustvari polje z imenom »VrhunskiPrevoz« in nato v polju prikaže stroške tovora plus 10 odstotkov.

OrderAmount: [Quantity] * [UnitPrice]

Ustvari polje z imenom »CenaEnote« in nato prikaže zmnožek vrednosti polj »Količina« in »CenaEnote«.

LeadTime: [RequiredDate] - [ShippedDate]

Ustvari polje z imenom »UvodniČas« in nato prikaže razliko med vrednostmi polj »ZahtevaniDatum« in »DatumPošiljanja«.

TotalStock: [UnitsInStock]+[UnitsOnOrder]

Ustvari polje z imenom »CelotnaZaloga« in nato prikaže vsoto vrednosti polj »EnotNaZalogi« in »NaročenihEnot«.

FreightPercentage: Sum([Freight])/Sum([Subtotal]) *100

Ustvari polje z imenom »OdstotekPrevoza« in nato prikaže odstotek stroškov prevoza v vsaki delni vsoti. V tem izrazu je uporabljena funkcija Sum, ki sešteje vrednosti v polju »Prevoz« in nato vsote deli z vsoto vrednosti polja »Delna vsota«.

Če želite uporabiti izraz, morate poizvedbo za izbiranje pretvoriti v poizvedbo za povzetek, ker morate v mreži načrta uporabiti vrstico Skupno in nastaviti celico Skupno za to polje na Izraz.

Več informacij o ustvarjanju poizvedbe za povzetek najdete v članku Seštevanje podatkov s poizvedbo.

Če lastnost Oblika polja nastavite na Odstotek, ne vključite *100.

Več informacij o uporabi združevalnih funkcij in seštevanju vrednosti v polju in stolpcih najdete v člankih Seštevanje podatkov s poizvedbo, Preštevanje podatkov s poizvedbo, Prikaz vsot stolpcev v podatkovnem listu z vrstico z rezultati in Prikaz vsot stolpcev na podatkovnem listu.

Na vrh strani

Operacije v zvezi z datumi

Skoraj vse zbirke podatkov shranjujejo datume in čase ter jim sledijo. V Accessu delate z datumi in časi tako, da podatkovna in časovna polja v tabelah nastavite na podatkovni tip »Datum/ura«. Z Accessom lahko izvajate aritmetične izračune datumov. Izračunate lahko na primer, koliko dni je minilo od datuma računa, preden terjatve zastarajo.

Izraz

Opis

LagTime: DateDiff("d", [OrderDate], [ShippedDate])

Ustvari polje z imenom »ČasZamude« in nato uporabi funkcijo DateDiff za prikaz števila dni med datumom naročila in datumom pošiljanja.

YearHired: DatePart("yyyy",[HireDate])

Ustvari polje, ki se imenuje »LetoZaposlitve« in nato uporabi funkcijo DatePart za prikaz leta, ko je bil zaposleni zaposlen.

MinusThirty: Date( )- 30

Ustvari polje z imenom »MinusTrideset« in nato uporabi funkcijo Date za prikaz datuma 30 dni pred trenutnim datumom.

Na vrh strani

Združevalne funkcije SQL

V izrazih v spodnji tabeli so uporabljene funkcije SQL (Structured Query Language), ki združujejo ali povzemajo podatke. Funkcije, kot so Sum, Count in Avg, se pogosto imenujejo združevalne funkcije.

V Accessu so poleg združevalnih funkcij na voljo tudi »domenske« združevalne funkcije, s katerimi selektivno seštejete ali preštejete vrednosti. Preštejete lahko na primer samo vrednosti znotraj določenega obsega ali poiščete vrednost iz druge tabele. V nabor domenskih združevalnih funkcij spadajo funkcije DSum, DCount in DAvg.

Za izračun skupne vsote boste morali pogosto ustvariti poizvedbo za povzetek. Če želite na primer ustvariti povzetek skupine, morate uporabiti poizvedbo za povzetek. Če želite omogočiti poizvedbo za povzetek v mreži načrtov poizvedbe, kliknite Vsote v meniju Pogled.

Izraz

Opis

RowCount: Count(*)

Ustvari polje z imenom »ŠtetjeVrstic« in nato uporabi funkcijo Count za preštevanje števila zapisov v poizvedbi, vključno s polji z ničelno vrednostjo (prazna).

FreightPercentage: Sum([Freight])/Sum([Subtotal]) *100

Ustvari polje z imenom »OdstotekPrevoza« in nato v vsaki delni vsoti izračuna odstotek stroškov prevoza, z deljenjem vsote vrednosti v polju »Prevoz« z vsoto vrednosti v polju »Delna vsota«. (v primeru je uporabljena funkcija Sum.) (V tem primeru je uporabljena funkcija Sum.)

Ta izraz morate uporabiti s poizvedbo za povzetek. Če lastnost Oblika polja nastavite na Odstotek, ne vključite *100.

Več informacij o ustvarjanju poizvedbe za povzetek najdete v članku Seštevanje podatkov s poizvedbo.

AverageFreight: DAvg("[Freight]", "[Orders]")

Ustvari polje z imenom »PovprečjePrevoza« in nato uporabi funkcijo DAvg za izračun povprečja prevoza vseh naročil skupaj v poizvedbi za povzetek.

Na vrh strani

Polja z manjkajočimi podatki

Prikazani izrazi delujejo v poljih, v katerih morda manjkajo informacije, na primer tisti z (neznanimi ali nedoločenimi) ničelnimi vrednostmi. Ničelne vrednosti se pojavljajo pogosto, na primer neznana cena za novi izdelek ali vrednost, ki jo je sodelavec pozabil dodati naročilu. Možnost za iskanje in obdelavo ničelne vrednosti je lahko ključnega pomena za operacije zbirke podatkov, izrazi v tej tabeli pa predstavljajo znane načine za delo z ničelnimi vrednostmi.

Izraz

Opis

CurrentCountryRegion: IIf(IsNull([CountryRegion]), " ", [CountryRegion])

Ustvari polje »TrenutnaDržavaRegija« ter nato uporabi funkciji IIf in IsNull za prikaz praznega niza v tem polju, kadar polje »DržavaRegija« vsebuje ničelno vrednost, v nasprotnem primeru pa prikaže vsebino polja »DržavaRegija«.

LeadTime: IIf(IsNull([RequiredDate] - [ShippedDate]), "Check for a missing date", [RequiredDate] - [ShippedDate])

Ustvari polje »UvodniČas« ter nato uporabi funkciji IIf in IsNull za prikaz sporočila »Preverite, ali manjkajo podatki«, če je vrednost v polju »ZahtevaniDatum« ali »DatumPošiljanja« ničelna, v nasprotnem primeru pa prikaže razliko v podatkih.

SixMonthSales: Nz([Qtr1Sales]) + Nz([Qtr2Sales])

Ustvari polje z imenom »ŠestmesečnaProdaja« in nato prikaže vsoto vrednosti polj »Prodaja v čtr1« in »Prodaja v čtr2« tako, da najprej uporabi funkcijo Nz za pretvorbo ničelne vrednosti v nič.

Na vrh strani

Izračunana polja s podpoizvedbami

Za ustvarjanje izračunanega polja lahko uporabite ugnezdeno poizvedbo, ki se imenuje tudi podpoizvedba. Izraz v tej tabeli je primer izračunanega polja, ki je rezultat podpoizvedbe.

Izraz

Opis

Cat: (SELECT [CategoryName] FROM [Categories] WHERE [Products].[CategoryID]=[Categories].[CategoryID])

Ustvari polje z imenom »Kat« in nato prikaže »ImeKategorije«, če je »IDKategorije« iz tabele »Kategorije« enak »IDKategorije« iz tabele »Izdelki«.

Na vrh strani

Ujemanje besedilnih vrednosti

Vzorčni izrazi v tej tabele predstavljajo pogoje, ki se v celoti ali delno ujemajo z besedilnimi vrednostmi.

Polje

Izraz

Opis

KrajPrejemnika

"London"

Prikaže naročila, poslana v London.

KrajPrejemnika

"London" Or "Hedge End"

Uporabi operator Or za prikaz naročil, poslanih v London ali Hedge End.

DržavaRegijaPrejemnika

In("Canada", "UK")

Uporabi operator In za prikaz naročil, poslanih v Kanado ali Združeno kraljestvo.

DržavaRegijaPrejemnika

Not "USA"

Uporabi operator Not za prikaz naročil, poslanih v države/regije, razen v ZDA.

ImeIzdelka

Not Like "C*"

Uporabi operator Not in nadomestni znak * za prikaz izdelkov, katerih ime se ne začne s C.

ImePodjetja

>="N"

Prikaže naročila, poslana podjetjem, katerih imena se začenjajo s črkami od N do Z.

KodaIzdelka

Right([ProductCode], 2)="99"

Uporabi funkcijo Right za prikaz naročil z vrednostmi »KodaIzdelka«, ki se končujejo z 99.

ImePrejemnika

Like "S*"

Prikaže naročila, poslana strankam, katerih imena se začenjajo s črko S.

Na vrh strani

Ujemanje pogojev za datum

Izrazi v spodnji tabeli prikazujejo uporabo datumov in povezanih funkcij v izrazih s pogoji. Več informacij o vnašanju in uporabi datumskih vrednosti najdete v članku Vnos datumske ali časovne vrednosti.

Polje

Izraz

Opis

DatumPošiljanja

#2/2/2017#

Prikaže naročila, poslana 2. februarja 2017.

DatumPošiljanja

Date()

Prikaže naročila, poslana danes.

ZahtevaniDatum

Between Date( ) And DateAdd("m", 3, Date( ))

Uporabi operator Between...And ter funkciji DateAdd in Date za prikaz naročil, ki so zahtevana od danes in tri mesece od današnjega dne dalje.

DatumNaročila

< Date( ) - 30

Uporabi funkcijo Date za prikaz naročil, starih več kot 30 dni.

DatumNaročila

Year([OrderDate])=2017

Uporabi funkcijo Year za prikaz naročil, ki so bila naročena v letu 2017.

DatumNaročila

DatePart("q", [OrderDate])=4

Uporabi funkcijo DatePart za prikaz naročil v četrtem četrtletju.

DatumNaročila

DateSerial(Year ([OrderDate]), Month([OrderDate])+1, 1)-1

Uporabi funkcije DateSerial, Year in Month za prikaz naročil na zadnji dan v mesecu.

DatumNaročila

Year([OrderDate])= Year(Now()) And Month([OrderDate])= Month(Now())

Uporabi funkciji Year in Month ter operator And za prikaz naročil v letošnjem letu in trenutnem mesecu.

DatumPošiljanja

Between #1/5/2017# And #1/10/2017#

Uporabi operator Between...And za prikaz naročil, poslanih ne prej kot 5. januarja 2017 in ne pozneje od 10 januarja 2017.

ZahtevaniDatum

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Uporabi operator Between...And za prikaz naročil, zahtevanih danes in tri mesece od današnjega datuma.

DatumRojstva

Month([BirthDate])=Month(Date())

Uporabi funkciji Month in Date za prikaz zaposlenih, ki imajo rojstne dneve v tem mesecu.

Na vrh strani

Iskanje manjkajočih podatkov

Izrazi v spodnji tabeli delujejo za polja, ki morda vsebujejo manjkajoče informacije – tiste, ki morda vsebujejo ničelno vrednost ali niz ničelne dolžine. Ničelna vrednost predstavlja manjkajoče informacije; ne predstavlja ničelne ali katere koli vrednosti. Manjkajoče informacije so podprte v Accessu, ker je sam koncept ključnega pomena za celovitost zbirke podatkov. V resničnem svetu informacije pogosto manjkajo, čeprav samo začasno (na primer za zdaj še neznana cena novega izdelka). Zato mora v zbirki podatkov, ki je ustvarjena po zgledu entitete iz resničnega sveta, na primer podjetja, biti omogočeno zapisovanje manjkajočih informacij. Uporabite lahko funkcijo IsNull, če želite ugotoviti, ali polje oz. kontrolnik vsebuje ničelno vrednost, in funkcijo Nz za pretvorbo ničelne vrednosti v nič.

Polje

Izraz

Opis

RegijaPrejemnika

Is Null

Prikaže naročila za stranke, katerih polje »RegijaPrejemnika« je ničelne vrednosti (manjka).

RegijaPrejemnika

Is Not Null

Prikaže naročila za stranke, katerih polje »RegijaPrejemnika« vsebuje vrednost.

Faks

""

Prikaže naročila za stranke, ki nimajo faksa, kar je namesto z ničelno vrednostjo (manjka) prikazano z vrednostjo niza ničelne dolžine v polju »Faks«.

Na vrh strani

Ujemanje vzorcev zapisov z »Like«

Operator Like vam olajša delo z iskanjem vrstic, ki se ujemajo glede na vzorec, ker lahko operator Like uporabite z nadomestnimi znaki in določite vzorce, za katere Access najde ujemajoče. Nadomestni znak * (zvezdica) se ujema s katerim koli zaporedjem znakov in olajša iskanje vseh imen, ki se začnejo s črko. Uporabite na primer izraz Like "S*" za iskanje vseh imen, ki se začnejo s črko S. Če želite več informacij, glejte članek Operator Like.

Polje

Izraz

Opis

ImePrejemnika

Like "S*"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki se začenjajo s črko S.

ImePrejemnika

Like "*Imports"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki se končajo z besedo »Uvozi«.

ImePrejemnika

Like "[A-D]*"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki se začnejo s črkami A, B, C in D.

ImePrejemnika

Like "*ar*"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki vključujejo zaporedje črk »ar«.

ImePrejemnika

Like "Jaka Stel?"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki vključujejo "Jaka" v prvem delu vrednosti in niz s petimi črkami, v katerem so prve štiri črke "Stel", zadnja črka pa je neznana.

ImePrejemnika

Not Like "A*"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki se ne začnejo s črko A.

Na vrh strani

Ujemanje vrstic z združevanjem SQL

SQL ali domensko združevalno funkcijo uporabite, če želite prešteti ali izračunati povprečje določenih vrednosti. Morda želite prešteti na primer samo tiste vrednosti, ki so v določenem obsegu, ali so ovrednotene z »Da«. Drugič boste morda morali poiskati vrednost iz druge tabele za prikaz. Vzorci izrazov v tej tabeli uporabljajo domenske združevalne funkcije za izvajanje izračuna množice vrednosti in rezultat uporabijo za kriterij poizvedbe.

Polje

Izraz

Opis

Prevoz

> (DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Uporabi funkciji DStDev in DAvg za prikaz naročil, za katere so se stroški povečali nad povprečje plus standardna deviacija na stroške prevoza.

Količina

> DAvg("[Quantity]", "[Order Details]")

Uporabi funkcijo DAvg za prikaz izdelkov naročenih v količinah, ki so nad povprečno količino naročil.

Na vrh strani

Ujemanje polj s podpoizvedbami

Podpoizvedbo, imenovano tudi ugnezdena poizvedba, uporabite za izračun vrednosti, ki bo uporabljena kot pogoj. Vzorčni izrazi v spodnji tabeli najdejo vrstice, ki se ujemajo na podlagi rezultatov, ki jih vrne podpoizvedba.

Polje

Izraz

Prikaže

CenaEnote

(SELECT [UnitPrice] FROM [Products] WHERE [ProductName] = "Aniseed Syrup")

Izdelki, katerih cena je enaka ceni janeževega sirupa.

CenaEnote

>(SELECT AVG([UnitPrice]) FROM [Products])

Izdelki, ki imajo ceno enote nad povprečjem.

Plača

> ALL (SELECT [Salary] FROM [Employees] WHERE ([Title] LIKE "*Manager*") OR ([Title] LIKE "*Vice President*"))

Plače prodajnih zastopnikov, katerih plače so višje od tistih, ki jih imajo zaposleni z »Vodja« ali »Podpredsednik« v svojih nazivih.

KoličinaNaročila: [CenaEnote] * [Količina]

> (SELECT AVG([UnitPrice] * [Quantity]) FROM [Order Details])

Količina naročil, ki je večja od povprečne vrednosti naročila.

Na vrh strani

Posodobitev poizvedb

S poizvedbo za posodabljanje lahko spremenite podatke v nekaj obstoječih poljih zbirke podatkov. Vrednosti lahko na primer nadomestite ali izbrišete v celoti. V tej tabeli je predstavljenih nekaj načinov uporabe izrazov v poizvedbah za posodabljanje. Te izraze uporabite v vrstici Posodobi na v mreži načrta poizvedbe za polja, ki jih želite posodobiti.

Več informacij o ustvarjanju poizvedb za posodabljanje najdete v članku Ustvarjanje in zagon poizvedbe za posodabljanje.

Polje

Izraz

Rezultat

Naslov

"Salesperson"

Spremeni besedilno vrednost v »Prodajalec«.

ZačetekProjekta

#8/10/17#

Spremeni datumsko vrednost v »10. avgust 2017«.

Umaknjena

Yes

Vrednost »Ne« v polju »Da/ne« spremeni v »Da«.

ŠtevilkaDela

"PN" & [PartNumber]

Doda ŠD na začetek vsake določene številke dela.

VrstičnihPostavkSkupaj

[UnitPrice] * [Quantity]

Izračuna zmnožek polj »CenaEnote« in »Količina«.

Prevoz

[Freight] * 1.5

Poveča stroške prevoza za 50 odstotkov.

Prodaja

DSum("[Quantity] * [UnitPrice]", "Order Details", "[ProductID]=" & [ProductID])

Kjer se vrednosti »IDIzdelka« ujemajo z vrednostmi »IDIidelka« v tabeli »Podrobnosti o naročilu«, posodobi skupno prodajo na podlagi zmnožka polj »Količina« in »CenaEnote«.

PoštnaŠtevilkaPrejemnika

Right([ShipPostalCode], 5)

Prireže znake na skrajni levi in pusti pet znakov na skrajni desni.

CenaEnote

Nz([UnitPrice])

V polju »CenaEnote« spremeni ničelno vrednost (nedoločena ali neznana) v nič (0).

Na vrh strani

Izjave SQL

SQL (Structured Query Language) je jezik poizvedbe, ki ga uporablja Access. Vsaka poizvedba, ki jo ustvarite v pogledu načrta poizvedbe, lahko izrazite tudi v SQL-ju. Če si želite ogledati izjavo SQL katere koli poizvedbe, kliknite Pogled SQL v meniju Pogled. V spodnji tabeli so navedene vzorčne izjave SQL, v katerih so uporabljeni izrazi.

Izjava SQL, v kateri je uporabljen izraz

Rezultat

SELECT [FirstName],[LastName] FROM [Employees] WHERE [LastName]="Danseglio";

Prikaže vrednosti polj »Ime« in »Priimek« vseh zaposlenih, ki se pišejo Stražar.

SELECT [ProductID],[ProductName] FROM [Products] WHERE [CategoryID]=Forms![New Products]![CategoryID];

Prikaže vrednosti polj »IDIzdelka« in »ImeIzdelka« v tabeli »Izdelki« za zapise, v katerih se vrednost »IDKategorije« ujema z vrednostjo »IDKategorije«, ki je določena v odprtem obrazcu »Novi izdelki«.

SELECT Avg([ExtendedPrice]) AS [Average Extended Price] FROM [Order Details Extended] WHERE [ExtendedPrice]>1000;

Izračuna povprečno skupno ceno naročil, katerih vrednost v polju »SkupnaCena« je več kot 1000 in jih prikaže v polju z imenom »Povprečna skupna cena«.

SELECT [CategoryID], Count([ProductID]) AS [CountOfProductID] FROM [Products] GROUP BY [CategoryID] HAVING Count([ProductID])>10;

V polju z imenom »ŠtetjeIDIzdelka« prikaže skupno število izdelkov za kategorije z več kot 10-imi izdelki.

Na vrh strani

Vsi izrazi za tabele

Dva najpogostejša načina za uporabo izrazov v tabelah sta dodeljevanje privzete vrednosti in ustvarjanje veljavnostnega pravila.

Privzete vrednosti polja

Priporočamo, da pri načrtovanju zbirke podatkov polju ali kontrolniku dodelite privzeto vrednost. Access zagotovi privzeto vrednost, ko je ustvarjen nov zapis, v katerem je polje ali predmet, ki vključuje kontrolnik. Izrazi v spodnji tabeli so vzorčne privzete vrednosti polja ali kontrolnika. Če je kontrolnik omejen s poljem v tabeli in ima polje privzeto vrednost, ima prednost privzeta vrednost kontrolnika.

Polje

Izraz

Privzeta vrednost polja

Količina

1

1

Regija

"MT"

MT

Regija

"New York, N.Y."

New York, N.Y. (vrednost mora biti v narekovajih, če vključuje ločila)

Faks

""

Niz ničelne dolžine, ki kaže, da naj bo polje privzeto prazno, namesto da vsebuje ničelno vrednost

Datum naročila

Date( )

Današnji datum

Rok

Date() + 60

Datum 60 dni od danes

Na vrh strani

Veljavnostna pravila za polja

Z izrazom lahko ustvarite veljavnostno pravilo za polje ali kontrolnik. Access pravilo uveljavi, ko v polje ali kontrolnik vnesete podatke. Če želite ustvariti veljavnostno pravilo, spremenite lastnost VeljavnostnoPravilo polja ali kontrolnika. Nastaviti boste morali tudi lastnost VeljavnostnoBesedilo, v kateri je besedilo, ki ga Access prikaže ob kršitvi veljavnostnega pravila. Če lastnosti VeljavnostnoBesedilo ne nastavite, Access prikaže privzeto sporočilo o napaki.

Primeri v spodnji tabeli predstavljajo izraze z veljavnostnim pravilom za lastnost VeljavnostnoPravilo in s tem vezano besedilo za lastnost VeljavnostnoBesedilo.

Lastnost »VeljavnostnoPravilo«

Lastnost »VeljavnostnoBesedilo«

<> 0

Vnesite vrednost, ki ni nič.

0 Or > 100

Vrednost mora biti 0 ali več kot 100.

Like "K???"

Vrednost mora vsebovati štiri znake in se začeti s črko »K«.

< #1/1/2017#

Vnesite datum pred 1. 1. 2017.

>= #1/1/2017# And < #1/1/2008#

Datum mora biti v letu 2017.

Več informacij o preverjanju veljavnosti podatkov najdete v članku Ustvarjanje veljavnostnega pravila za preverjanje veljavnosti podatkov v polju.

Na vrh strani

Izrazi za makre

V nekaterih primerih boste morda želeli izvesti dejanje ali niz dejanj v makru le, če bo določen pogoj resničen. Denimo, da želite na primer izvesti dejanje le, ko je vrednost polja z besedilom »Števec« 10. V stolpcu Pogoj makra uporabite izraz za določanje pogoja:

[Counter]=10

Kot pri lastnosti VeljavnostnoPravilo je izraz stolpca Pogoj pogojni izraz. Razrešiti se mora z vrednostma True ali False. Dejanje bo izvedeno samo pri resničnem pogoju.

Namig    Če želite prisiliti Access,da začasno prezre dejanje, vnesite False kot pogoj. To je lahko koristno, če želite poiskati težave v makru.

Za izvedbo dejanja uporabite ta izraz

If

[City]="Paris"

Pariz je vrednost »Mesto« v polju obrazca, iz katerega je bil zagnan makro.

DCount("[OrderID]", "Orders") > 35

V polju »IDNaročila« v tabeli »Naročila« je več kot 35 vnosov.

DCount("*", "[Order Details]", "[OrderID]=" & Forms![Orders]![OrderID]) > 3

V tabeli »Podrobnosti o naročilu«, za katero se polje »IDNaročila« tabele ujema s poljem »IDNaročila« v obrazcu »Naročila«, so več kot trije vnosi.

[ShippedDate] Between #2-Feb-2017# And #2-Mar-2017#

Vrednost polja »DatumPošiljanja« v obrazcu, iz katerega je bil zagnan makro, ni datum pred 2. februarjem 2017 in po 2. marcu 2017.

Forms![Products]![UnitsInStock] < 5

Vrednost polja »EnoteNaZalogi« v obrazcu »Izdelki« je manjša od 5.

IsNull([FirstName])

Vrednost »Ime« v obrazcu, v katerem je bil zagnan makro je ničelne vrednosti (nima vrednosti). Ta izraz je enak izrazu »[Ime] Is Null«.

[CountryRegion]="UK" And Forms![SalesTotals]![TotalOrds] > 100

Vrednost polja »DržavaRegija« v obrazcu, v katerem je bil zagnan makro, je »Združeno kraljestvo« in vrednost polja »« v obrazcu »SkupnaProdaja« je večja od 100.

[CountryRegion] In ("France", "Italy", "Spain") And Len([PostalCode])<>5

Vrednost polja »DržavaRegija« v obrazcu, v katerem je bil zagnan makro, je »Francija«, »Italija« ali »Španija« in poštna številka ni dolga pet znakov.

MsgBox("Confirm changes?",1)=1

V pogovornem oknu, v katerem je prikazana funkcija MsgBox, kliknite V redu. Če v pogovornem oknu kliknete Prekliči, Access prezre to dejanje.

Na vrh strani

Glejte tudi

Uporaba graditelja izrazov

Uvod v izraze

Gradnja izraza

Primeri izrazov

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×