Office
Vpis

Pretvorba nabiralnikov strežnika Exchange 2007 v uporabnike, ki podpirajo e-pošto

Ko ste dokončali selitev po stopnjah, pretvorite nabiralnike v uporabnike, ki podpirajo pošto, da bodo lahko nabiralniki samodejno vzpostavili povezavo z nabiralnikom v oblaku.

Zakaj bi pretvorili nabiralnike v uporabnike, ki podpirajo pošto?

Če ste dokončali selitev strežnika Exchange po stopnjah in preselili nabiralnike na mestu uporabe strežnika Exchange 2007 v organizaciji v Office 365 in želite upravljati uporabnike v oblaku iz svoje organizacije na mestu uporabe – z uporabo imenika Active Directory – pretvorite nabiralnike na mestu uporabe v uporabnike, ki podpirajo pošto (MEU). Zakaj? Ko preselite nabiralnik v oblak s postopkom selitve strežnik Exchange po stopnjah, se zgodita dve stvari:

 • Uporabnik ima nabiralnik na mestu uporabe in nabiralnik v oblaku.

 • Pošta, poslana v nabiralnik uporabnika na mestu uporabe, se posreduje v nabiralnik v oblaku. To se zgodi zato, ker se med postopkom selitve lastnost TargetAddress v nabiralniku na mestu uporabe izpolni z oddaljenim naslovom za usmerjanje nabiralnika v oblaku. To pomeni, da morajo uporabniki vzpostaviti povezavo s svojimi nabiralniki v oblaku, če želijo dostopati do svoje e-pošte.

Takšno vedenje povzroča posledično dve težavi:

 • Če oseba odpira svoj nabiralnik z Microsoft Outlookom, storitev samodejnega odkrivanja še vedno poskuša vzpostaviti povezavo z nabiralnikom na mestu uporabe, zato uporabnik ne bo mogel vzpostaviti povezave z nabiralnikom v oblaku. Če obstajajo uporabniki, ki niso bili preseljeni v oblak, ne morete usmeriti zapisa Autodiscover CNAME za samodejno odkrivanje v oblak, dokler niso preseljeni vsi uporabniki.

 • Če organizacija umakne Exchange, potem ko so vsi nabiralniki na mestu uporabe preseljeni v oblak, bodo informacije o uporabniku, povezane s sporočanjem, v nabiralniku v oblaku, izgubljene. Orodje za sinhronizacijo imenika za Microsoft Online Services (DirSync) odstrani podatke (na primer naslove proxy) iz predmeta nabiralnika v oblaku, ker nabiralnik na mestu uporabe ne obstaja več in ga orodje DirSync ne more povezati z ustreznim nabiralnikom v oblaku.

Rešitev je, da pretvorite nabiralnik na mestu uporabe v uporabnika, ki podpira pošto (MEU), v organizaciji na mestu uporabe, potem ko je bil nabiralnik uporabnika preseljen v oblak. Ko pretvorite nabiralnik na mestu uporabe v uporabnika, ki podpira pošto:

 • Naslovi proxy iz nabiralnika v oblaku se kopirajo v novega uporabnika, ki podpira pošto; če umaknete Exchange, se ti naslovi proxy še vedno ohranijo v imeniku Active Directory.

 • Lastnosti uporabnika, ki podpira pošto, omogočajo orodju DirSync, da poveže uporabnika, ki podpira pošto, z ustreznim nabiralnikom v oblaku.

 • Storitev samodejnega odkrivanja prek uporabnika, ki podpira pošto, vzpostavi povezavo med Outlookom in nabiralnikom v oblaku, potem ko uporabnik ustvari nov Outlookov profil.

Skripte PowerShell za ustvarjanje uporabnikov, ki podpirajo pošto

S skripti, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko zbirate informacije o nabiralnikih v oblaku in pretvorite nabiralnike strežnika Exchange 2007 v uporabnike, ki podpirajo pošto.

Ta skript zbira informacije iz nabiralnikov v oblaku in jih shrani v datoteko CSV. Najprej zaženite ta skript.

Kopirajte spodnji skript in ga poimenujte ExportO365UserInfo.ps1.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession -Prefix "Cloud" $s
}
function Main
{
#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}
#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName
#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-CloudMailbox
$Users = @()
#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object
$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $user.ExchangeGUID
$Users += $UserInfo
}
#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green
}
O365Logon
Main

Ta skript pretvori nabiralnike strežnika Exchange 2007 na mestu uporabe v uporabnike, ki podpirajo pošto. Ta skript zaženite potem, ko ste zagnali skript za zbiranje informacij iz nabiralnikov v oblaku.

Kopirajte spodnji skript v datoteko .txt, shranite datoteko in jo poimenujte »Exchange2007MBtoMEU.ps1«.

param($DomainController = [String]::Empty)
function Main
{
#Script Logic flow
#1. Pull User Info from cloud.csv file in the current directory
#2. Lookup AD Info (DN, mail, proxyAddresses, and legacyExchangeDN) using the SMTP address from the CSV file
#3. Save existing proxyAddresses
#4. Add existing legacyExchangeDN's to proxyAddresses
#5. Delete Mailbox
#6. Mail-Enable the user using the cloud email address as the targetAddress
#7. Disable RUS processing
#8. Add proxyAddresses and mail attribute back to the object
#9. Add msExchMailboxGUID from cloud.csv to the user object (for offboarding support)
if($DomainController -eq [String]::Empty)
{
Write-Host "You must supply a value for the -DomainController switch" -ForegroundColor Red
Exit
}
$CSVInfo = Import-Csv ".\cloud.csv"
foreach($User in $CSVInfo)
{ Write-Host "Processing user" $User.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress" -ForegroundColor Green
$UserInfo = LookupADInformationFromSMTPAddress($User)
#Check existing proxies for On-Premise and Cloud Legacy DN's as x500 proxies. If not present add them.
$CloudLegacyDNPresent = $false
$LegacyDNPresent = $false
foreach($Proxy in $UserInfo.ProxyAddresses)
{
if(("x500:$UserInfo.CloudLegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$CloudLegacyDNPresent = $true
}
if(("x500:$UserInfo.LegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$LegacyDNPresent = $true
}
}
if(-not $CloudLegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.CloudLegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
if(-not $LegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.LegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
#Disable Mailbox
Write-Host "Disabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Disable-Mailbox -Identity $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -DomainController $DomainController -Confirm:$false
#Mail Enable
Write-Host "Enabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Enable-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -ExternalEmailAddress $UserInfo.CloudEmailAddress -DomainController $DomainController
#Disable RUS
Write-Host "Disabling RUS" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddressPolicyEnabled $false -DomainController $DomainController
#Add Proxies and Mail
Write-Host "Adding EmailAddresses and WindowsEmailAddress" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddresses $UserInfo.ProxyAddresses -WindowsEmailAddress $UserInfo.Mail -DomainController $DomainController
#Set Mailbox GUID. Need to do this via S.DS as Set-MailUser doesn't expose this property.
$ADPath = "LDAP://" + $DomainController + "/" + $UserInfo.DistinguishedName
$ADUser = New-Object -TypeName System.DirectoryServices.DirectoryEntry -ArgumentList $ADPath
$MailboxGUID = New-Object -TypeName System.Guid -ArgumentList $UserInfo.MailboxGUID
[Void]$ADUser.psbase.invokeset('msExchMailboxGUID',$MailboxGUID.ToByteArray())
Write-Host "Setting Mailbox GUID" $UserInfo.MailboxGUID -ForegroundColor Green
$ADUser.psbase.CommitChanges()
Write-Host "Migration Complete for" $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host ""
Write-Host ""
}
}
function LookupADInformationFromSMTPAddress($CSV)
{
$Mailbox = Get-Mailbox $CSV.OnPremiseEmailAddress -ErrorAction SilentlyContinue
if($Mailbox -eq $null)
{
Write-Host "Get-Mailbox failed for" $CSV.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Red
continue
}
$UserInfo = New-Object System.Object
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $CSV.OnPremiseEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CSV.CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudLegacyDN -Value $CSV.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyDN -Value $Mailbox.LegacyExchangeDN
$ProxyAddresses = @()
foreach($Address in $Mailbox.EmailAddresses)
{
$ProxyAddresses += $Address
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name ProxyAddresses -Value $ProxyAddresses
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Mail -Value $Mailbox.WindowsEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $CSV.MailboxGUID
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Identity -Value $Mailbox.Identity
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name DistinguishedName -Value (Get-User $Mailbox.Identity).DistinguishedName
$UserInfo
}
Main

Postopek za pretvorbo nabiralnikov na mestu uporabe v uporabnike, ki podpirajo pošto

Če želite dokončati postopek, sledite temu postopku:

 1. Kopirajte ExportO365UserInfo.ps1, Exchange2007MBtoMEU.ps1 in datoteko CSV, ki jo uporabljate za zagon selitvenega paketa, v isti imenik v strežniku na mestu uporabe.

 2. Preimenujte selitveno datoteko CSV v »migration.csv«

 3. . V ukazni lupini za upravljanje Exchangea zaženite ta ukaz. Skript predvideva, da je datoteka CSV v istem imeniku in se imenuje »migration.csv«.

  .\ExportO365UserInfo.ps1

  Pozvani boste, da uporabite obstoječo sejo ali odprete novo sejo.

 4. Vnesite n in pritisnite tipko Enter, da odprete novo sejo.

  Skript se zažene in nato shrani datoteko Cloud.csv v mapo, ki se trenutno uporablja.

 5. Vnesite skrbniške poverilnice za vašo organizacijo v oblaku in nato kliknite V redu.

 6. V novi ukazni lupini za upravljanje Exchangea zaženite ta ukaz. Ta ukaz predvideva, da sta ExportO365UserInfo.ps1 in datoteka Cloud.csv v istem imeniku.

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 <FQDN of on-premises domain controller>

  Primer:

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 DC1.contoso.com

  Skript pretvori nabiralnike na mestu uporabe v uporabnike, ki podpirajo pošto, za vse uporabnike, ki so vključeni v datoteki Cloud.csv.

 7. Prepričajte se, da so bili ustvarjeni novi uporabniki, ki podpirajo pošto. V »Uporabniki in računalniki storitve Active Directory« naredite to:

  1. Kliknite »Dejanje« > »Najdi«.

  2. Kliknite zavihek Exchange.

  3. Izberite Pokaži le Exchangeeve prejemnike in nato še Uporabniki z zunanjimi e-poštnimi naslovi.

  4. Kliknite Najdi zdaj.

  Nabiralniki, ki so bili pretvorjeni v uporabnike, ki podpirajo pošto, so navedeni v razdelku Rezultati iskanja.

 8. Z uporabniki in računalniki storitve Active Directory, urejanjem poti ADSI ali Ldp.exe lahko preverite, ali so lastnosti uporabnika, ki podpira pošto, izpolnjene s pravimi podatki.

  • legacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid

  • proxyAddresses

  • targetAddress

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×