Office
Vpis

Pretvorba nabiralnikov strežnika Exchange 2003 v uporabnike, ki podpirajo e-pošto

Ko ste dokončali selitev po stopnjah, pretvorite nabiralnike v uporabnike, ki podpirajo pošto, da bodo lahko nabiralniki samodejno vzpostavili povezavo z nabiralnikom v oblaku.

Zakaj bi pretvorili nabiralnike v uporabnike, ki podpirajo pošto?

Če ste dokončali selitev strežnika Exchange po stopnjah in preselili nabiralnike na mestu uporabe strežnika Exchange 2003 v organizaciji v Office 365 in želite upravljati uporabnike v oblaku iz svoje organizacije na mestu uporabe – z uporabo imenika Active Directory – pretvorite nabiralnike na mestu uporabe v uporabnike, ki podpirajo pošto (MEU).

Ta članek vsebuje skript tehnologije Windows PowerShell, ki zbira informacije iz nabiralnikov v oblaku, in skript Visual Basic (VB), ki ga lahko zaženete, če želite pretvoriti nabiralnike strežnika Exchange 2003 v uporabnike, ki podpirajo pošto. Ko zaženete ta skript, se naslovi proxy iz nabiralnika v oblaku kopirajo v uporabnika, ki podpira pošto in je shranjen v imeniku Active Directory. Lastnosti uporabnika, ki podpira pošto, tudi omogočajo, da orodje za sinhronizacijo imenika za Microsoft Online Services (DirSync) zagotovi ujemanje uporabnika, ki podpira pošto, z njegovim ustreznim nabiralnikom v oblaku.

Priporočljivo je, da pretvorite nabiralnike na mestu uporabe v uporabnike, ki podpirajo pošto, za selitveni paket. Ko je selitev Exchangeevega selitvenega paketa po stopnjah končana in ste potrdili, da so vsi nabiralniki v paketu uspešno preseljeni ter da je začetna sinhronizacija elementov nabiralnika v oblak dokončana, pretvorite nabiralnike v selitvenem paketu v uporabnike, ki podpirajo pošto.

Skript tehnologije PowerShell za zbiranje podatkov iz nabiralnikov v oblaku

S skripti, ki so navedeni v nadaljevanju, lahko zbirate informacije o nabiralnikih v oblaku in pretvorite nabiralnike strežnika Exchange 2007 v uporabnike, ki podpirajo pošto.

Ta skript zbira informacije iz nabiralnikov v oblaku in jih shrani v datoteko CSV. Najprej zaženite ta skript.

Kopirajte spodnji skript v datoteko .txt in nato shranite datoteko kot »ExportO365UserInfo.ps1«.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

Ta skript Visual Basic pretvori nabiralnike strežnika Exchange 2003 na mestu uporabe v uporabnike, ki podpirajo pošto. Ta skript zaženite potem, ko ste zagnali skript za zbiranje informacij iz nabiralnikov v oblaku.

Kopirajte spodnji skript v datoteko .txt in nato shranite datoteko kot »Exchange2003MBtoMEU.vbs«.

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

Kaj naredi skript?

ExportO365UserInfo.ps1

To je skript tehnologije Windows PowerShell, ki ga zaženete v organizaciji v oblaku za zbiranje informacij o nabiralnikih v oblaku, ki ste jih preselili med selitvijo Exchangea po stopnjah. Uporablja datoteko CSV, da zajame nabor uporabnikov. Priporočamo, da uporabite isto datoteko selitve CSV, s katero ste preselili nabor uporabnikov.

Ko zaženete skript »ExportO365UserInfo«:

 • Te lastnosti so zbrane iz nabiralnikov v oblaku za uporabnike, navedene v vhodni datoteki CSV:

  • Primarni naslov SMTP

  • Primarni naslov SMTP ustreznega nabiralnika na mestu uporabe

  • Drugi naslovi proxy za nabiralnik v oblaku

  • LegacyExchangeDN

 • Zbrane lastnosti so shranjene v datoteki CSV, imenovani Cloud.csv.

Exchange2003MBtoMEU.vbs

To je skript VB, ki ga zaženete v strežniku Exchange 2003 v organizaciji na mestu uporabe, če želite pretvoriti nabiralnike v uporabnike, ki podpirajo pošto. Skript uporabi datoteko Cloud.csv, ki je rezultat skripta »ExportO365UserInfo«.

Ko zaženete skript »Exchange2003MBtoMEU.vbs«, se za vsak nabiralnik, ki je naveden v vhodni datoteki CSV, naredi to:

 • Zberejo se informacije iz vhodne datoteke CSV in iz nabiralnika na mestu uporabe.

 • Ustvari se seznam naslovov proxy iz nabiralnika na mestu uporabe in nabiralnika v oblaku, ki jih želi dodati uporabniku, ki podpira pošto.

 • Izbriše se nabiralnik na mestu uporabe.

 • Ustvari se uporabnik, ki podpira pošto, in izpolnijo se te lastnosti:

  • legacyExchangeDN – vrednost iz nabiralnika na mestu uporabe.

  • mail – primarni naslov SMTP nabiralnika v oblaku.

  • msExchMailboxGuid – vrednost iz nabiralnika na mestu uporabe.

  • proxyAddresses – vrednosti iz nabiralnika na mestu uporabe in nabiralnika v oblaku.

  • targetAddress – preberite iz nabiralnika na mestu uporabe; vrednost je primarni naslov SMTP nabiralnika v oblaku.

   Pomembno: Če želite omogočiti selitev in prenos dela iz storitve Office 365 v strežnik Exchange 2003, morate zamenjati vrednost »msExchMailboxGuid« za uporabnika, ki podpira pošto, z UUID iz nabiralnika v oblaku. Če želite pridobiti identifikatorje UUID za nabiralnike v organizaciji v oblaku in jih shraniti v datoteko CSV, zaženite ta ukaz PowerShell:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   Ta ukaz izvleče primarni naslov SMTP in UUID za vse nabiralnike v oblaku v datoteko guid.csv in nato shrani to datoteko v trenutni imenik.

Namesto da bi z vhodno datoteko CSV pretvorili nabor nabiralnikov, lahko zaženete skript »Exchange2003MBtoMEU.vbs« v ročnem načinu in pretvorite en nabiralnik naenkrat. Če želite to narediti, morate zagotoviti te parametre vnosa:

 • Razlikovalno ime (DN) nabiralnika na mestu uporabe.

 • Primarni naslov SMTP nabiralnika v oblaku.

 • Exchangeev podedovan DN za nabiralnik v oblaku.

 • Ime krmilnika domene v strežniku Exchange 2003 v vaši organizaciji.

Postopek za pretvorbo nabiralnikov na mestu uporabe v uporabnike, ki podpirajo pošto

 1. Zaženite »ExportO365UserInfo« v vaši organizaciji v oblaku. Uporabite datoteko CSV za selitveni paket kot vhodno datoteko. Ta skript ustvari datoteko CSV, imenovano Cloud.csv.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  Primer:

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  V tem primeru je predvideno, da sta skript in vhodna datoteka CSV v istem imeniku.

 2. Kopirajte skript »Exchange2003MBtoMEU.vbs« in Cloud.csv v isti imenik v organizaciji na mestu uporabe.

 3. V organizaciji na mestu uporabe zaženite ta ukaz:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  Primer:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  Če želite zagnati skript v ročnem načinu, vnesite ta ukaz: Med posamezne vrednosti vnesite presledke.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  Primer:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. Prepričajte se, da so bili ustvarjeni novi uporabniki, ki podpirajo pošto. V »Uporabniki in računalniki storitve Active Directory« naredite to:

  1. Kliknite Dejanje > Najdi.

  2. Kliknite zavihek Exchange.

  3. Izberite Pokaži le Exchangeeve prejemnike in nato še Uporabniki z zunanjimi e-poštnimi naslovi.

  4. Kliknite Najdi zdaj.

  Nabiralniki, ki so bili pretvorjeni v uporabnike, ki podpirajo pošto, so navedeni v razdelku Rezultati iskanja.

 5. Z uporabniki in računalniki storitve Active Directory, urejanjem ADSI ali Ldp.exe lahko preverite, ali so lastnosti uporabnika, ki podpira pošto, izpolnjene s pravimi podatki.

  • legacyExchangeDN

  • mail

  • msExchMailboxGuid*

  • proxyAddresses

  • targetAddress

  * Kot je bilo že omenjeno, skript »Exchange2003MBtoMEU.vbs« ohrani vrednost msExchMailboxGuid iz nabiralnika na mestu uporabe. Če želite omogočiti selitev in prenos dela iz storitve Office 365 v strežnik Exchange 2003, morate zamenjati vrednost za lastnost msExchMailboxGuid za uporabnika, ki podpira pošto, z UUID iz nabiralnika v oblaku.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×