Kode polj: polje = (formula)

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Koda polja = (Formula) izračuna število z matematično enačbo.

Uporabite lahko ukaz »Formula« na zavihku »postavitev« , ki se prikaže, ko kliknete v tabelo, da to polje dodate v dokument. Dodate lahko tudi to tako, da v pogovornem oknu polje .

Če želite odpreti pogovorno okno Polje, v sistemu Windows izberite zavihek Vstavljanje ter nato v skupini Besedilo izberite Hitri deli in Polje. V računalniku Mac izberite zavihek Vstavljanje in nato Polje. (Če možnost Polje ni prikazana, boste morda najprej morali izbrati Besedilo.)

Koda polja sporoča Wordu, kaj naj vstavi ali doda v dokument, ko določite vrednost kode polje, na primer trenutni datum ali število strani. Ustvarjena vrednost je običajno preprosto prikazana kot del dokumenta. Med rezultatom ali kodo polja preklopite tako, da pritisnete Alt+F9 v sistemu Windows ali fn+Option+F9 v računalniku Mac.

Namig: Če imate program za preglednice, kot so Excel, vdelovanje cele ali dela preglednice v dokumentu je pogosto lažje kot, če uporabite polje = (Formula).

Sintaksa

Ko v dokumentu ogledujete kodo polja = (Formula), je sintaksa videti tako:

{ = Formula [Zaznamek ] [\#Prikaz števila ] }

Navodila

Formula je izraz s poljubno kombinacijo števil, zaznamkov, ki se sklicujejo na števila, polja, ki so prikazana kot števila, ter razpoložljive operaterje in funkcije. Izraz se lahko sklicuje na vrednosti v tabeli in vrednosti, ki jih vrnejo funkcije.

Več o:

Operatorjih

V polju = (formula) lahko uporabite poljubno kombinacijo vrednosti in te matematične operatorje in operatorje odnosov.

+

Seštevanje

Odštevanje

*

Množenje

/

Deljenje

%

Odstotek

^

Potence in koreni

=

Enako kot

<

Manjše kot

< =

Manjše kot ali enako

>

Večje kot

> =

Večje kot ali enako

< >

Ni enako

Funkcije

Polje = (formula) lahko uporabi vrednosti, ki jih vrnejo te funkcije. Funkcije s praznim oklepajem lahko sprejmejo poljubno število argumentov. Argumente je treba ločiti z ločilom v seznamu, določenim v področnih nastavitvah na nadzorni plošči sistema Microsoft Windows, vejico (,) ali podpičjem (;). Argumenti so lahko števila, formule ali imena zaznamkov. Funkcije AVERAGE(), COUNT(), MAX(), MIN(), PRODUCT() in SUM() lahko kot argumente sprejmejo sklice na celice tabel.

ABS(x)

Vrne pozitivno vrednost števila ali formule, ne glede na dejansko pozitivno ali negativno vrednost funkcije.

AND(x,y)

Vrne vrednost 1, če sta logična izraza x in y pravilna, ali vrednost 0 (nič), če je eden od izrazov napačen.

AVERAGE( )

Vrne povprečje seznama vrednosti.

COUNT( )

Vrne število elementov na seznamu.

DEFINED(x)

Vrne vrednost 1 (true), če je izraz x veljaven, ali vrednost 0 (false), če izraza ni mogoče izračunati.

FALSE

Vrne 0 (nič).

INT(x)

Vrne števila levo od decimalne vejice v vrednosti ali formuli x.

MIN( )

Vrne najmanjšo vrednost na seznamu.

MAX( )

Vrne največjo vrednost na seznamu.

MOD(x,y)

Velikokrat vrne preostanek, ki je rezultat deljenja vrednosti x z vrednostjo y.

NOT(x)

Vrne vrednost 0 (nič) (false), če je logični izraz x pravilen ali vrednost 1 (true), če izraz ni pravilen.

OR(x,y)

Vrne vrednost 1 (true), če je vsaj eden od logičnih izrazov x in y pravilen, ali vrednost 0 (nič) (false), če oba izraza nista pravilna.

PRODUCT( )

Vrne rezultat množenja seznama vrednosti. Funkcija { = PRODUCT (1,3,7,9) } na primer vrne vrednost 189.

ROUND(x,y)

Vrne vrednost izraza x, zaokroženo na določeno število decimalnih mest izrazay;x je lahko število ali rezultat formule.

SIGN(x)

Vrne vrednost 1, če je x pozitivne vrednosti ali -1, če je x negativne vrednosti.

SUM( )

Vrne vsoto seznama vrednosti ali formul.

TRUE

Vrne vrednost 1.

Sklici tabele

Pri računanju v tabeli se sklicujete na celice v tabeli kot so A1, A2, B1, B2 in tako naprej, kjer črka predstavlja stolpec, številka pa vrstico. Sklici na celice so v Microsoft Wordu, za razliko od Microsoft Excela, vedno absolutni sklici in niso prikazani z dolarskimi znaki. Sklicevanje na celico A1 v Wordu je na primer enako sklicevanju na celico $A1$ v Excelu.

Tabela, ki ponazarja sklice na celice

Sklicevanje na posamezne celice

Če se želite sklicevati na celice formul, uporabite vejico, s katero ločite sklice na posamezne celice, in dvopičje, s katerim ločite prvo in zadnjo celico določenega obsega, kot je prikazano v teh primerih.

Če želite izračunati povprečno vrednost teh celic:

Tabela z izbranim obsegom celic

=average(b:b) ali =average(b1:b3)

Tabela z izbranim obsegom celic

=average(a1:b2)

Tabela z izbranim obsegom celic

=average(a1:c2) ali =average(1:1,2:2)

Tabela z izbranim obsegom celic

=average(a1,a3,c2)

Sklicevanje na celotno vrstico ali stolpec

V izračunu se lahko sklicujete na celotno vrstico ali stolpec, in sicer tako:

  • Uporabite obseg, v katerem je le črka ali številka, ki ga predstavlja. Na primer 1:1 za sklic na prvo vrstico tabele. S to označbo omogočite izračunu, da samodejno vključi vse celice vrstice, če se pozneje odločite dodati še druge celice.

  • Uporabite obseg, ki vključuje določene celice. Na primer a1:a3 za sklic na stolpec s stremi vrsticami. S to označbo omogočite izračunu, da vključi le te določene celice. Če pozneje dodate druge celice in želite, da so vključene v izračun, je treba urediti izračun.

Sklicevanje na celice v drugi tabeli

Če se želite sklicevati na celice v drugi tabeli ali sklicevati na celico zunaj tabele, označite tabelo z zaznamek. Polje { =average(Tabela2 b:b} na primer izračuna povprečno vrednost stolpca B v tabeli, označeni z zaznamkom »Tabela2«

Zaznamek

Ime zaznamek, ki se sklicuje na več vrednosti.

\# Prikaz števila

Določa prikaz števila. Stikalo se imenuje stikalo »slike«, ker s simboli predstavite obliko rezultata v polju.

Stikalo \# €#,##0.00 v { = SUM(ABOVE) \# €#,##0.00 } na primer prikazuje rezultat 4.455,70 €. Če rezultat polja ni število, to stikalo nima učinka.

Opomba: Narekovaji ne zahteva enostavnih številčnih slikah, ki ne sme vsebovati presledkov, na primer { MarchSales \ # $#, ## 0.00 }. Za bolj zapletena številske slike in tiste, ki vključujejo besedilo ali presledkov, vnesite stikalo slike v narekovajih, kot je prikazano na sliki element tako. Word doda narekovaje preklopite stikalo slike, če vstavite polje tako, da uporabite ukaz »polje« na zavihku »Vstavljanje «ali ukaz Formula v meniju postavitev (ki se prikaže, ko kliknete v tabeli).

Združite te elemente slik in zgradite stikalo slike številke.

Elementi slik

0 (nič)

Določa obvezna številska mesta za prikaz v rezultatu. Če rezultat na tem metu nima števke, Word prikaže 0 (nič). Primer: { = 4 + 5 \# 00.00 } prikaže 09,00.

#

Določa obvezna številska mesta za prikaz v rezultatu. Če rezultat na tem mestu nima števke, Word prikaže 0 (nič). Primer: { = 9 + 6 \# €### } prikaže 15 €.

x

Spusti števke levo od ograde »x«. Če je ograda desno od decimalne vejice, Word zaokroži rezultat na to mesto. Primer:
{ = 111053 + 111439 \# x## } prikaže 492.
{ = 1/8 \# 0.00x } prikaže 0,125.
{ = 3/4 \# .x } prikaže .8.

, (decimalna vejica)

Določa mesto decimalne vejice. Primer: { = SUM(ABOVE) \# €###.00 } prikaže 495,47 €.

Opomba: V sistemu Windows, uporabite decimalni simbol, ki so določeni kot del področnih nastavitev na nadzorni plošči.

, (simbol za združevanje števk)

Loči niz treh števk. Primer: { = NetoDobiček \# €#.###.### } prikaže 2.456.800 €.

Opomba: V sistemu Windows, uporabite simbol za združevanje števk, ki je določen z področnih nastavitev na nadzorni plošči.

- (znak minus)

Doda znak minus negativnemu rezultatu ali doda presledek, če je rezultat pozitiven ali 0 (nič). Primer: { = 10 - 90 \# -## } prikaže -80.

+ (znak plus)

Doda znak plus pozitivnemu rezultatu in znak minus negativnemu rezultatu ali presledek, če je rezultat 0 (nič). Primer: { = 100 - 90 \# +## } prikaže +10 in { = 90 - 100 \# +## } prikaže -10.

%, €, * in drugi

Vključi določeni znak v rezultat. Primer: { = netodobiček \# "##%" } prikaže 33 %.

"pozitivno; negativno"

Določa drugačne oblike zapisa številk za pozitivne in negativne rezultate. Če je na primer zaznamek »Prodaja95« pozitivna vrednost, polje { Prodaja95 \# "€#,##0.00;-€#,##0.00" } prikaže vrednost z navadnim oblikovanjem. Primer: 1.245,65 €. Negativna vrednost je prikazana krepko in z znakom minus. Primer: "-345,56 €".

"pozitivno; negativno; nič"

Določa različne oblike zapisa številk za pozitiven in negativen rezultat in rezultat 0 (nič). Glede na vrednost zaznamka »Prodaja95«, { Prodaja95 \# "€#.##0,00;(€#.##0,00);€0" } prikaže pozitivne, negativne in ničelne vrednosti tako: 1.245,65 €, (345,56 €), €0.

'besedilo'

Doda rezultatu besedilo. Besedilo postavite v enojne narekovaje. Primer: { = { Cena } *8,1 % \# "€##0,00 'je prometni davek' " } prikaže 347,44 € je prometni davek.

`oštevilčen element`

Prikaže število prejšnji element, ki ga oštevilčene z ukazom Vstavi napis ali tako, da vstavite polje »SEQ«.

Identifikator element, na primer »tabela« ali »slika« , morate v krativce ('). Zaporedna številka je prikazana v arabske številke. Na primer { = SUM(A1:D4) \ # »## 0.00 "je vsota tabele" "tabela" « } prikaže »456.34 je vsota Tabela 2« .

Dodajte napis predmeta v sistemu Windows, z desno tipko miške predmet ali Mac, Control + kliknite predmet, nato pa izberite Vstavi napis.

Primeri

1. primer

V tem polju odšteje od vrednosti, ki ga predstavlja zaznamekBrutoProdaja. Stikalo slike številke prikaže rezultate s valute znak, na primer 14,786.17 $:

{ = VeleProdaja-29,897.62 \# "$#,##0.00" }

2. primer

To polje = (Formula) izračuna skupno število strani v dokumentu, katere strani oštevilčenje začne pri 47; Prikaže rezultat, na primer »Stran 51 of 92« :

Stran { PAGE } od { = (47 - 1) + { NUMPAGES } }

3. primer

Ti primeri se sklicujejo na vrednosti v tabeli. Sklici na celice v teh primerih se sklicujejo na celice v tabeli s poljem = (formula). Če polja ni v sklicevani tabeli, označite tabelo z zaznamkom in ga določite. Zaznamku naj sledijo sklici na celice.

{ = SUM(ABOVE) } (vstavljeno v celico v tabeli)

Vsota celic, od celice nad poljem do vrha stolpca ali do prve prazne celice oz. neveljavne vrednosti.

{ = SUM(Tabela3 C3) }

Vsebina celic v tretjem stolpcu tretje vrstice tabele, označene z zaznamkom »Tabela3«

{ = MIN(Tabela3 A3:D3) }

Najmanjša vrednost v prvih štirih celicah v tretji vrstici tabele, označene z zaznamkom »Tabela3«.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×