Nastavitev lastnosti delovanja tabele za poročila funkcije Power View

Če uporabljate Power View, lahko nastavite lastnosti delovanja tabele za spreminjanje delovanja združevanja vrstic s podrobnostmi in zagotavljanje boljše privzete postavitve identifikacijskih podatkov (kot so imena, ID-ji s fotografijo ali slike logotipov) v vsebnikih ploščic, na karticah in grafikonih.

Opomba:  Nastaviti je treba identifikatorja vrstic, preden lahko nastavite druge lastnosti.

 1. Odprite Power Pivot. Za podrobnosti glejte Zagon dodatka Power Pivot v programu Microsoft Excel 2013.

 2. Kliknite zavihek tabele na dnu okna, da izberete tabelo, za katero konfigurirate lastnosti.

 3. Kliknite Dodatno > Delovanje tabele.

 4. V možnosti Identifikator vrstic izberite stolpec v tabeli, ki vsebuje samo enolične vrednosti in ne vsebuje praznih vrednosti. Nastavljanje identifikatorja vrstic je prvi korak v postopku določanja drugih lastnosti.

 5. V možnosti Ohrani enolične vrstice izberite stolpce, ki bi jih bilo treba obravnavati kot enolične, četudi so podvojeni (na primer ime in priimek zaposlenega, če imata dva ali več zaposlenih enako ime in priimek).

 6. V stolpcu Privzeta oznaka je prikazano ime, ki predstavlja podatke vrstice (na primer ime zaposlenega v evidenci zaposlenega).

Pri nekaterih ponazoritvah funkcije Power View, na primer karticah, je privzeta oznaka prikazana z večjo pisavo. Če ste nastavili tudi privzeto sliko, je privzeta oznaka prikazana pod privzeto sliko na zavihkih vsebnika ploščic.

 1. V možnosti Privzeta slika izberite stolpec, v katerem je slika, ki predstavlja podatke vrstice (na primer ID s fotografijo v evidenci zaposlenega).

V temu članku

Zakaj je dobro nastaviti lastnosti delovanja tabele?

Privzeta polja

Lastnost »Identifikator vrstic«

Lastnost »Ohrani enolične vrstice«

Privzete oznake

Privzete slike

Optimiziranje za specifične postavitve

Manjkajo slike

Označevanje stolpca, ki vsebuje spletne naslove slike

Označevanje stolpca, ki vsebuje binarne slike

V tabelah manjka ena ali več vrstic

Postavitev matrike je pregosta

V grafikonu je prikazanih preveč elementov in ravni na osi

Naslednji koraki

Glejte tudi

Zakaj je dobro nastaviti lastnosti delovanja tabele?

Power View združuje elemente v skupine samodejno glede na polja in obliko predstavitve, ki jo uporabljate. V večini primerov je rezultat privzetega združevanja v skupine optimalen. Vendar bo pri nekaterih tabelah, predvsem pri tistih, ki vsebujejo podrobne podatke, privzeto združevanje v skupine včasih združilo vrstice, ki ne bi smele biti združene (na primer, zapise zaposlenih in kupcev, ki bi morali biti navedeni posamezno, še posebej, kadar ima več ljudi isto ime ali priimek). Za takšne tabele lahko nastavitve lastnosti, ki vrstice izpišejo posamezno, namesto da bi jih združile.

Opomba: Ne spreminjajte privzetega vedenja za tabele, ki delujejo kot iskalne tabele (na primer podatkovna tabela, tabela kategorij izdelkov ali tabela področij, pri čemer je tabela sestavljena iz razmeroma majhnega števila vrstic in stolpcev) ali tabele s povzetkom, ki vključujejo vrstice, zanimive samo, ko so povzete (na primer podatki popisa, ki so združeni glede na spol, starost ali zemljepisni položaj). Za iskalne tabele in tabele s povzetkom je najučinkovitejše privzeto združevanje v skupine.

Na vrh strani

Privzeta polja

Nastavite lahko polja, ki bodo v Power View dodana samodejno, če bo nekdo kliknil ime tabele na seznamu polj funkcije Power View. Tabela ima lahko veliko polj, vendar se nekatera verjetno uporabljajo pogosteje kot druga.

 1. V oknu Power Pivot > zavihek Dodatno > Privzeti nabor polj.

 2. Izberite polje v razdelku Polja v tabeli in kliknite Dodaj.

 3. Polje je premaknjeno v razdelek Privzeta polja v zaporedju.

 4. Ko imate vsa želena polja, lahko spremenite vrstni red, v katerem se pojavijo. Izberite polja, nato pa kliknite Premakni gor ali Premakni dol.

Lastnost »Identifikator vrstic«

Znotraj tabele identifikator vrstic določi en stolpec, ki vsebuje samo enolične vrednosti in ne vsebuje praznih vrednosti. Lastnost »Identifikator vrstic« se uporablja pri spreminjanju združevanja v skupine, tako da skupina ne temelji na sestavi polj vrstice, ampak na fiksnem stolpcu, ki se vedno uporablja za enolično prepoznavanje vrstice, ne glede na polja, uporabljena v določeni postavitvi poročila.

Nastavljanje te lastnosti spremeni delovanje s privzetim združevanjem v skupine iz dinamičnega združevanja v skupine, ki temelji na stolpcih v prikazu, v fiksno združevanje v skupine, ki povzema glede na identifikator vrstic. Spreminjanje delovanja s privzetim združevanjem v skupine je pomembno za postavitve poročil, kot je matrika, ki bi se sicer združevala v skupino (ali prikazala delne vsote) za vsak stolpec v vrstici posebej.

Nastavitev identifikatorja vrstic omogoči naslednje dodatne lastnosti: lastnost Ohrani enolične vrstice, lastnost Privzeta oznaka in lastnost Privzeta slika, pri čemer vsaka od navedenih vpliva na delovanje v funkciji Power View.

Lastnost Identifikator vrstic lahko uporabite tudi kot samostojno lastnost, da omogočite naslednje:

 • Uporaba binarnih slik v poročilu. Če odstranite dvoumnost v zvezi z enoličnostjo vrstice, lahko Power View določi, kako dodeliti privzete slike in privzete oznake za dano vrstico.

 • Odstranitev neželene delne vsote iz poročila matrike. Privzeto združevanje v skupine na ravni polja ustvari delno vsoto za vsako polje. Če želite eno vmesno vsoto, izračunano na ravni vrstice, nastavite identifikator vrstic.

Identifikatorja vrstic ni mogoče nastaviti za tabele, označene kot podatkovne tabele. Za podatkovne tabele se identifikator vrstic določi, ko tabelo označite. Če želite več informacij, glejte Pogovorno okno »Označi kot tabelo z datumi«.

Na vrh strani

Lastnost »Ohrani enolične vrstice«

Ta lastnost omogoča, da določite, kateri stolpci vključujejo identifikacijske podatke (kot je ime zaposlenega ali koda izdelka) na način, ki zagotavlja medsebojno razlikovanje vrstic. V primerih, ko so vrstice videti popolnoma enake (na primer stranki z enakim imenom), se stolpci, ki jih določite za zadevno lastnost, ponovijo v tabeli za poročanje.

Glede na to, katere stolpce dodate poročilu, lahko najdete vrstice, ki se obravnavajo kot popolnoma enake, ker so vrednosti v vsaki od vrstic videti enake (na primer dve stranki z imenom Ivan Kranjc). To se lahko zgodi, ker drugi stolpci, ki zagotavljajo razlikovanje (na primer drugo ime, naslov ali datum rojstva), niso v prikazu poročila. V tem primeru je privzeto delovanje naslednje: popolnoma enake vrstice se združijo v eno vrstico, pri čemer se vse izračunane vrednosti povzamejo v en obsežnejši rezultat iz kombiniranih vrstic.

Če nastavite lastnost Ohrani enolične vrstice, lahko določite en stolpec (ali več), ki naj se vedno ponovi, ko ga dodate prikazu poročila, tudi če so prisotni podvojeni primerki. Izračunane vrednosti, povezane z zadevno vrstico, se bodo zdaj dodelile na podlagi vsake posamezne vrstice namesto da bi se združile v eno vrstico.

Opomba:  Ker lahko stolpci, ki jih izbere končni uporabnik, vplivajo na združevanje v skupine in se tako spremeni kontekst filtra za izračune izrazov, morajo načrtovalci modelov poskrbeti, da se ustvarijo možnosti, ki vrnejo pravilne rezultate.

Na vrh strani

Privzete oznake

Ta lastnost določa oznako, ki je prikazana na kartici ali v grafikonu, sama ali skupaj s privzeto sliko na traku za krmarjenje poročila ploščice. Ob uporabi s privzeto sliko je privzeta oznaka prikazana pod sliko. Ko izbirate privzeto oznako, izberite stolpec, ki vključuje čim več informacij o vrstici (na primer ime).

V postavitvi traku zavihka za vsebnik ploščic s trakom za krmarjenje na vrhu je privzeta oznaka prikazana na območju naslova pod sliko, ki je določena z lastnostjo »Privzeta slika«. Če imate na primer seznam zaposlenih, lahko razporedite informacije o zaposlenih tako, da uporabite njihov ID s fotografijo kot privzeto sliko in ime zaposlenega kot privzeto oznako. Stolpec s privzeto oznako je vedno prikazan pod sliko zavihka traku za krmarjenje vsebnika ploščic, tudi če ga ne izberete na seznamu polj poročila.

V postavitvi toka naslovnic vsebnika ploščic s krmarjenjem na dnu ploščic je privzeta slika prikazana brez privzete oznake.

V postavitvi kartice je privzeta oznaka prikazana v veliki pisavi na območju naslova na vrhu vsake kartice. Če imate na primer seznam zaposlenih, lahko naredite kartice z informacijami o zaposlenih tako, da uporabite njihov ID s fotografijo kot privzeto sliko in ime zaposlenega kot privzeto oznako.

Na vrh strani

Privzete slike

Ta lastnost določa sliko, ki je privzeto prikazana na zavihku traku za krmarjenje poročila ploščice ali pod privzeto oznako na levi strani kartice. Privzeta slika bi morala biti vizualna vsebina. Primeri vključujejo ID s fotografijo v tabeli zaposlenih, logotip stranke v tabeli strank ali obliko države v geografski tabeli.

Opomba:  Slike se lahko posredujejo iz naslovov URL v slikovno datoteko v spletnem strežniku ali kot binarni podatki, vdelani v delovnem zvezku. Če slika temelji na naslovu URL, pazite, da nastavite tudi stolpec kot vrsto slike, tako da funkcija Power View vrne sliko namesto da bi prikazala URL kot besedilne podatke v poročilu.

Na vrh strani

Optimiziranje za specifične postavitve

V tem razdelku je opisan učinek nastavitve lastnosti delovanja tabele glede na posebne predstavitvene oblike in lastnosti podatkov. Če želite na primer prilagoditi postavitev poročila matrike, lahko uporabite te informacije, da boste razumeli, kako izboljšati predstavitev matrike z uporabo lastnosti delovanja tabele v modelu.

Manjkajo slike

Lastnosti, ki jih nastavite v modelu, določajo, ali so slike v poročilu vizualizirane ali predstavljene kot besedilne vrednosti. V naslednjem primeru manjkajo slike v poročilu. Kjer bi morala biti prikazana slika, je namesto nje prikazana lokacija URL slikovne datoteke. To je posledica tega, da je besedilo v modelu predstavljeno kot besedilo v poročilu. To lahko spremenite tako, da nastavite lastnosti v stolpcu, ki vsebuje URL slike. Zaradi te lastnosti funkcija Power View uporabi vrednost stolpca kot URL, namesto da bi ga prikazala kot besedilo.

Lastnost poročila

Označevanje stolpca, ki vsebuje spletne naslove slike

 • V oknu PowerPivot > zavihek Dodatno > razdelek Lastnosti poročanja preverite, ali je možnost Podatkovna zvrst nastavljena na URL slike (priporočeno).

 • Če ni, kliknite puščico polja s spustnim seznamom za možnost Podatkovna zvrst > Več kategorij> URL slike.

Označevanje stolpca, ki vsebuje binarne slike

 • V oknu PowerPivot > zavihek Dodatno > razdelek Lastnosti poročanja > Delovanje tabele.

 • Za lastnost Identifikator vrstic izberite stolpec z enoličnimi vrednostmi.

V tabelah manjka ena ali več vrstic

Včasih je rezultat delovanja s privzetim združevanjem v skupine nasproten od pričakovanega; zlasti vrstice s podrobnostmi, ki so v modelu, v poročilu niso prikazane. Power View privzeto združi stolpce, ki jih dodate prikazu. Če poročilu dodate Ime države, se vsaka država v prikazu pojavi enkrat, tudi če tabela morda vsebuje več tisoč vrstic, ki vključujejo različne primerke imena posamezne države. V tem primeru je posledica delovanja s privzetim združevanjem v skupine pravilen rezultat.

Vendar je treba uporabiti drugačen primer, ko želite prikazati več primerkov vrstic, ker trenutne vrstice v bistvu vsebujejo podatke različnih entitet. Vzemimo, da imate v tem primeru dve stranki z istim imenom – Ivan Kranjc. Če uporabite delovanje s privzetim združevanjem v skupine, bo v poročilu prikazan samo en primerek Ivan Kranjc. In ker je na seznamu prikazan samo en primerek, je Letni dohodek vsota te vrednosti za obe stranki. V tem položaju, ko obstajata dve stranki z enakim imenom, pride pri delovanju s privzetim združevanjem v skupine do nepravilnih rezultatov.

Primer poročila z enoličnimi vrednostmi

Če želite spremeniti delovanje s privzetimi združevanjem v skupine, nastavite lastnosti Identifikator vrstic in Ohrani enolične vrstice. V možnosti Ohrani enolične vrstice izberite stolpec »Priimek«, tako da se bo ta vrednost ponovila za vrstico, tudi če bo že prikazana v kateri drugi vrstici. Ko spremenite lastnosti in znova objavite delovni zvezek, lahko ustvarite enako poročilo, le da bosta tokrat prikazani obe stranki z imenom Ivan Kranjc, pri čemer bo Letni dohodek za obe osebi pravilno prikazan.

Primer poročila s kombiniranimi vrednostmi

Postavitev matrike je pregosta

Ko predstavljate podrobno tabelo v matriki, se s privzetim združevanjem v skupine zagotovi povzeta vrednost za vsak stolpec posebej. To lahko pomeni več povzemanja, kot želite; odvisno od vaših ciljev. Če želite to delovanje spremeniti, lahko nastavite lastnost Identifikator vrstic. Nastavljanje dodatnih lastnosti ni potrebno; da spremenite združevanje v skupine, tako da bodo povzemanja izračunana za vsako od vrstic glede na enolični identifikator vrstic, zadostuje, če nastavite identifikator vrstic.

Primerjajte naslednje slike stanja, ki prikazujejo učinek nastavitve te lastnosti za postavitev matrike, pred nastavitvijo in po njej.

Prej: privzeto združevanje v skupine na podlagi polj v matriki

Lastnost poročila

Po: združevanje v skupine po identifikatorju vrstic

Lastnost poročila

V grafikonu je prikazanih preveč elementov in ravni na osi

V poročilih grafikona, ki prikazujejo podrobne podatke, bi se moral kot os uporabljati identifikator vrstic. Os je brez identifikatorja vrstic neomejena, zaradi česar lahko pride do nesmiselne postavitve. Če želite to delovanje spremeniti, lahko nastavite lastnost Identifikator vrstic. Nastavljanje dodatnih lastnosti ni potrebno; da spremenite združevanje v skupine, tako da bodo povzemanja izračunana za vsako od vrstic glede na enoličen identifikator vrstic, zadostuje, če nastavite identifikator vrstic.

Primerjajte naslednje slike stanja, ki prikazujejo učinek nastavitve te lastnosti za postavitev matrike, pred nastavitvijo in po njej. Poročilo je isto, s popolnoma enakimi polji in predstavitvijo. Edina razlika je, da slika na dnu prikazuje poročilo po nastavitvi lastnosti Identifikator vrstic v tabeli »Elementi«.

Prej: privzeto združevanje v skupine na podlagi polj v grafikonu

Lastnost poročila

Po: združevanje v skupine po identifikatorju vrstic (identifikator vrstic postane os)

Lastnost poročila

Na vrh strani

Naslednji koraki

Ko ocenite tabele v svojem modelu in nastavite lastnosti delovanja tabele na tiste, ki vsebujejo vrstice s podrobnostmi, ki bi morale biti vedno prikazane kot samostojni elementi, lahko nadalje optimizirate model z dodatnimi lastnostmi oziroma nastavitvami. Če želite več informacij o funkciji Power View, si oglejte Vadnica: Optimizacija podatkovnega modela za poročila Power View

Opombe:  Avtorske pravice za video:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Slike z zastavicami so objavljene z dovoljenjem CIA Factbook (cia.gov)

 • Podatki o populaciji so objavljeni z dovoljenjem UNData (data.un.org ) v Tržnici Microsoft Azure.

 • Distribucija piktogramov olimpijskih športov avtorjev Thadius856 in Parutakupiu je v skladu z dovoljenjem na spletnem mestu Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Na vrh strani

Glejte tudi

Poročilo dodatka PowerPivot o lastnostih za Power View

PowerPivot: Zmogljive analize podatkov in podatkovni modeli v Excelu

Vadnica: analiza podatkov vrtilne tabele s podatkovnim modelom v programu Excel 2013

Videoposnetki o dodatkih Power View in PowerPivot

Power View: Raziskovanje, vizualizacija in predstavljanje podatkov

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×