Združevanja v orodju Power Pivot

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Združevanja so način strnjevanja, povzemanja podatkov ali združevanja podatkov v skupine. Ko začnete delati z neobdelanimi podatki iz tabel ali drugih virov podatkov, so podatki pogosto neomejeni, kar pomeni, da je veliko podrobnosti, ki pa niso organizirane oziroma združene v skupine. Ker ni povzetkov ali strukture, je morda težko odkriti vzorce v podatkih. Pomemben del podatkovnega modeliranja je, da analitiki opredelijo združevanja, ki poenostavijo ali povzamejo vzorce, ki ponujajo odgovore na posamezna poslovna vprašanja.

Najpogostejši združevanja, kot je na primer tiste, ki uporabljajo POVPREČJE, štetje, DISTINCTCOUNT, MAX, MINali SUM lahko ustvarili v mera samodejno tako, da uporabite možnost Samodejna vsota. Druge vrste združevanja, kot je na primer AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSali SUMXvrne tabelo, in zahtevajo formule, ustvarjene z uporabo Data Analysis Expressions (DAX).

Razumevanje združevanja v orodju Power Pivot

Izbiranje skupin za združevanje

Ko združujete podatke, jih strnete v skupine po atributih, kot so izdelek, cena, regija ali datum, in nato določite formulo, ki je primerna za vse podatke v skupini. Ko na primer ustvarite skupno vsoto za leto, ustvarjate združevanje. Če nato ustvarite razmerje med trenutnim in predhodnim letom in dobljene odstotne vrednosti predstavite, je to drugačen način združevanja.

Odločitev, kako združiti podatke v skupine, je odvisna od poslovnih informacij, ki jih potrebujete. Z združevanji lahko na primer odgovorite na naslednja vprašanja:

Števila   Koliko transakcij je bilo v mesecu?

Povprečja    Kakšne je bila povprečna prodaja ta mesec (po prodajalcu)?

Minimalne in maksimalne vrednosti    Katerih pet področij prodaje je zasedlo prvih pet mest po številu prodanih enot?

Če želite ustvariti izračun, ki ponuja odgovore na zgornja vprašanja, morate imeti podrobne podatke s števili za štetje oziroma seštevanje in ti številski podatki morajo biti na nek način povezani s skupinami, s katerimi boste organizirali rezultate.

Če podatki ne vsebuje vrednosti, ki jih lahko uporabite za združevanje, na primer kategorij izdelkov ali ime geografskemu območju, kjer se nahaja v trgovini, boste morda želeli predstavitev skupin podatkov z dodajanjem kategorije. Ko gradite skupine v Excelu, morate ročno vnesite ali izberite skupine, ki jo želite uporabiti med stolpce na delovnem listu. Pa v sistemu relacijskih hierarhije, ki so na primer kategorije za izdelke so pogosto shranjeni v drugo tabelo kot dejstva ali tabela vrednosti. Po navadi kategoriji tabela povezan s podatki dejstva tako, da neke ključa. Recimo, da ugotovite, da podatki vsebujejo ID izdelka, vendar ne imena izdelkov ali svoje kategorije. Če želite dodati kategorijo enostavno Excelov delovni list, bi morali kopirati v stolpcu, ki vsebuje imena kategorij. Z Power Pivotlahko uvozite tabele kategorije izdelka v podatkovni model, ustvarite relacijo med tabelo s podatki, ki števila in na seznamu Kategorija izdelka in nato uporabite kategorije, če želite združiti podatke. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje relacije med tabelami.

Izbiranje funkcije za združevanje

Ko najdete in dodate združene podatke za uporabo, se morate odločiti, katere matematične funkcije boste uporabili za združevanje. Beseda združevanje se pogosto uporablja kot sopomenka za matematične ali statistične operacije, ki se uporabljajo v združevanjih, kot so vsote, povprečja, minimalne vrednosti ali seštevki. Vendar dodatek Power Pivot omogoča, da ustvarite formule po meri za združevanje, ki jih lahko uporabljate poleg standardnih združevanj v dodatku Power Pivot in Excelu.

Če imate na primer na voljo isti nabor vrednosti in združenih podatkov, kot je bil uporabljen v prejšnjih primerih, lahko ustvarite združevanja po meri, ki ponujajo odgovore na naslednja vprašanja:

Filtrirana števila   Koliko transakcij je bilo v določenem mesecu, če se izključi okno vzdrževanja konca meseca?

Razmerja, ki uporabljajo časovna povprečja    Kolikšna je bila rast oziroma kakšen je bil padec prodaje v odstotnih vrednostih v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta?

Združene minimalne in maksimalne vrednosti    Katera področja prodaje so bila uvrščena najvišje za vsako od kategorij izdelkov ali za vsako od prodajnih promocij?

Dodajanje združevanj formulam in vrtilnim tabelam

Ko imate okvirno idejo, kako naj bi bili podatki smiselno združeni v skupine in katere vrednosti potrebujete, se lahko odločite, ali želite ustvariti vrtilno tabelo ali izračune znotraj tabele. Power Pivot razširi in izboljša izvirno zmogljivost Excela za ustvarjanje združevanj, kot so seštevanje, štetje ali povprečje. Združevanja po meri v dodatku Power Pivot lahko ustvarjate v oknu dodatka Power Pivot ali v območju vrtilne tabele Excela.

  • V izračunanem stolpcu lahko ustvarite združevanja, pri katerih se na podlagi trenutnega konteksta vrstic poiščejo vrstice iz druge tabele, in nato lahko te vrednosti v povezanih vrsticah seštevate ali štejete oziroma izračunate njihovo povprečje.

  • Mera, lahko ustvarite dinamične združevanja, da uporabite filtre, ki so določene v formuli, in filtri, ki jih načrt vrtilne tabele in izbor razčlenjevalnike, glave stolpcev in glave vrstic. Mere s standardno združevanja je mogoče ustvariti v Power Pivot s samodejno vsoto ali tako, da ustvarite formulo. Prav tako lahko ustvarite implicitna mere s standardno združevanja v vrtilnih tabelah v programu Excel.

Dodajanje združitev vrtilni tabeli

Ko načrtujete vrtilno tabelo, vlečete polja, ki predstavljajo združene podatke, kategorije ali hierarhije, v razdelek stolpcev in vrstic vrtilne tabele, da podatke združite v skupine. Nato vlečete polja, ki vsebujejo številske vrednosti, v območje vrednosti, tako da jih je mogoče prešteti, izračunati njihovo povprečje ali sešteti.

Če v vrtilno tabelo dodate kategorije, vendar podatki kategorije niso povezani s podatki o dejstvih, lahko pride do napake ali nepričakovanih rezultatov. Običajno dodatek Power Pivot poskusi odpraviti težavo tako, da samodejno zazna in predlaga relacije. Če želite več informacij, glejte Delo z relacijami v vrtilnih tabelah.

Prav tako lahko polja povlečete v razčlenjevalnike, da izberete nekatere skupine podatkov za ogled. Razčlenjevalniki omogočajo interaktivno združevanje rezultatov v skupine, njihovo razvrščanje in filtriranje v vrtilni tabeli.

Delo z združitvami v formuli

Združene podatke in kategorije lahko uporabljate tudi za združevanje podatkov, ki se shranijo v tabele, in sicer tako, da ustvarite odnose med tabelami in nato še formule, ki na podlagi teh odnosov poiščejo povezane vrednosti.

Z drugimi besedami – če želite ustvariti formulo, ki združuje vrednosti po kategoriji, najprej uporabite z odnosom povežite tabelo, ki vsebuje podrobne podatke, s tabelami, ki vsebujejo kategorije, in nato ustvarite formulo.

Če želite več informacij o ustvarjanju formul, ki uporabljajo možnosti iskanja, glejte Iskanja v formulah PowerPivot.

Uporaba filtrov v združevanjih

Nova funkcija v Power Pivot je možnost uporabite filtre v stolpce in tabele s podatki, ne le v uporabniškem vmesniku in v vrtilno tabelo ali grafikon, ampak tudi v zelo formule, ki ga uporabite za izračun združevanja. Filtre lahko uporabite v formulah v izračunanih stolpcih in s.

V novih združevalnih funkcijah jezika DAX lahko na primer za argument določite celo tabelo namesto vrednosti za seštevanje ali štetje. Če v tej tabeli ne uporabite nobenega filtra, združevalna funkcija upošteva vse vrednosti v določenem stolpcu tabele. Vendar lahko v jeziku DAX ustvarite dinamičen ali statičen filter za tabelo, tako da združevanje upošteva drug podnabor podatkov glede na pogoj filtra in trenutni kontekst.

S kombiniranjem pogojev in filtrov v formulah lahko ustvarite združevanja, ki se spreminjajo glede na vrednosti iz formul ali glede na izbiro naslovov vrstic in naslovov stolpcev v vrtilni tabeli.

Če želite več informacij, glejte Filtriranje podatkov v formulah.

Primerjava združevalnih funkcij v programu Excel in jeziku DAX

V naslednji tabeli so navedene nekatere standardne združevalne funkcije Excela in povezave do opisa izvedbe teh funkcij v dodatku Power Pivot. Različica teh funkcij v jeziku DAX je zelo podobna različici Excela z nekaj manjšimi razlikami v sintaksi in obravnavi določenih podatkovnih tipov.

Standardne združevalne funkcije

Funkcija

Uporaba

AVERAGE

Vrne povprečje (aritmetično sredino) vseh števil v stolpcu.

AVERAGEA

Vrne povprečje (aritmetično sredino) vseh vrednosti v stolpcu. Upošteva besedilo in neštevilske vrednosti.

COUNT

Prešteje število številskih vrednosti v stolpcu.

COUNTA

Prešteje število vrednosti v stolpcih, ki niso prazni.

MAX

Vrne največjo številsko vrednost v stolpcu.

MAXX

Vrne največjo vrednost iz nabora izrazov, ovrednotenih v tabeli.

MIN

Vrne najmanjšo številsko vrednost v stolpcu.

MINX

Vrne najmanjšo vrednost iz nabora izrazov, ovrednotenih v tabeli.

SUM

Sešteje vsa števila v stolpcu.

Združevalne funkcije jezika DAX

DAX vključuje združevalne funkcije, s katerimi lahko določite tabelo, v kateri bo izvedeno združevanje. Zato te funkcije poleg seštevanja vrednosti v stolpcu oziroma računanja njihovega povprečja omogočajo, da ustvarite izraz, ki dinamično določi podatke za združevanje.

V spodnji tabeli so navedene združevalne funkcije, ki so na voljo v jeziku DAX.

Funkcija

Uporaba

AVERAGEX

Izračuna povprečje nabora izrazov, ovrednotenih v tabeli.

COUNTAX

Prešteje nabor izrazov, ovrednotenih v tabeli.

COUNTBLANK

Prešteje število praznih vrednosti v stolpcu.

COUNTX

Prešteje skupno število vrstic v tabeli.

COUNTROWS

Prešteje število vrstic, ki jih vrne funkcija ugnezdene tabele, kot je funkcija filtra.

SUMX

Vrne vsoto nabora izrazov, ovrednotenih v tabeli.

Razlike med združevalnimi funkcijami v jeziku DAX in programu Excel

Čeprav te funkcije imajo isto ime kot svoje različicami Excela, bodo uporabljene Power Pivotmehanizem za analitiko v pomnilniku in je bil spremenjen za delo s tabelami in stolpci. Ne morete uporabiti formule DAX v Excelovem delovnem zvezku in obratno. Jih lahko uporabite samo v oknu Power Pivot in v vrtilnih tabelah, ki temeljijo na podatkih Power Pivot . Tudi, čeprav funkcije so enaki imena, delovanje lahko nekoliko drugačen. Če želite več informacij, si oglejte posamezna funkcija sklic teme.

Tudi način vrednotenja stolpcev v okviru združevanja se razlikuje od obravnavanja združevanj v programu Excel. Za boljše razumevanje si oglejte spodnji primer.

Izračunati želite vsoto vrednosti iz stolpca Amount v tabeli Sales, zato ustvarite naslednjo formulo:

=SUM('Sales'[Amount])

V najpreprostejšem primeru funkcija dobi vrednosti iz enega nefiltriranega stolpca in rezultat je enak kot v Excelu, kjer se vedno seštejejo samo vrednosti v stolpcu »Amount«. Vendar se formula v dodatku Power Pivot razlaga kot »pridobi vrednost v stolpcu »Amount« za vsako vrstico tabele »Sales« in nato seštej te posamezne vrednosti«. Power Pivot ovrednoti vsako vrstico, ki je vključena v združevanje, izračuna eno skalarno vrednost za vsako vrstico ter nato izvede združevanje za te vrednosti. Zato se rezultat formule lahko razlikuje, če so v tabeli uporabljeni filtri ali so vrednosti izračunane na podlagi drugih združevanj, ki so lahko filtrirana. Če želite več informacij, glejte Kontekst v formulah jezika DAX.

Funkcije časovnih podatkov jezika DAX

Poleg združevalnih funkcij za tabele, opisanih v prejšnjem razdelku, DAX vključuje združevalne funkcije za datume in ure, zato ponuja vgrajene časovne podatke. Te funkcije na podlagi razponov datumov pridobivajo vrednosti in jih združujejo. Prav tako lahko primerjate vrednosti po datumskih razponih.

V naslednji tabeli so navedene funkcije časovnih podatkov, ki se lahko uporabijo za združevanje.

Funkcija

Uporaba

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Izračuna vrednost ob koledarskem koncu danega obdobja.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Izračuna vrednost ob koledarskem koncu obdobja pred danim obdobjem.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Izračuna vrednost v intervalu, ki se začne s prvim dnem zadevnega obdobja in konča najpozneje z zadnjim datumom v navedenem stolpcu z datumi.

Druge funkcije v razdelku funkcij časovnih podatkov (Funkcije časovnih podatkov) so funkcije, ki omogočajo iskanje datumov ali datumskih razponov po meri za uporabo pri združevanju. S funkcijo DATESINPERIOD lahko na primer pridobite nabor datumov in ga navedete kot argument za drugo funkcijo, s katero izračunate združevanje po meri samo za te datume.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×