Uvod v izraze

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Izraze lahko uporabljate za številna opravila v Microsoft Accessu, na primer za matematične izračune, združevanje ali izvlečenje besedila ali preverjanje veljavnosti podatkov. V tem članku so osnovne informacije o izrazih – kdaj jih uporabite, kako se primerjajo s formulami v Microsoft Excelu in kateri so njihovi sestavni deli.

V temu članku

Pregled izrazov

Zakaj uporabljati izraze?

Primerjava Accessovih izrazov in Excelovih formul

Komponente izraza

Primeri izrazov

Pregled izrazov

Izraz je kombinacija nekaterih ali vseh teh elementov: vgrajenih ali uporabniško določenih funkcij, identifikatorjev, operatorjev in konstant, ovrednotenih kot posamezna vrednost.

Komponente izraza

Na primer, ta izraz vsebuje vse te štiri elemente:

=Sum([Nabavna cena])*0,08

V tem primeru je Sum() vgrajena funkcija, [Nabavna cena] je identifikator, * je matematični operator, 0,08 pa je konstanta. S tem izrazom je za skupino elementov v polju z besedilom ter v nogi obrazca ali poročila mogoče izračunati prometni davek.

Izrazi so lahko precej bolj zapleteni ali bolj preprosti od tega primera. Ta izraz Logičen je na primer sestavljen le iz operaterja in konstante:

>0

Ko je ta izraz primerjan s številom, ki je večje od 0, je vrnjen rezultat False, ko pa je primerjan s številom, ki je manjše od 0, je vrnjen rezultat False. S tem izrazom je v lastnosti Veljavnostno pravilo kontrolnika ali tabele mogoče zagotoviti, da so vnesene le pozitivne vrednosti.

V Accessu je izraze mogoče uporabiti na različnih mestih, z njimi pa je mogoče izvajati izračune, spreminjati znake ali preverjati podatke. Tabele, poizvedbe, obrazci, poročila in makri imajo lastnosti, ki izraz sprejmejo. Izraze lahko na primer uporabite v lastnostih kontrolnikov Vir kontrolnikov in Privzeta vrednost. Uporabite jih lahko tudi v lastnosti Veljavnostno pravilo polja v tabeli. Ko pišete kodo Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) za dogodkovno proceduro ali modul, pogosto uporabljate izraze, podobne tistim, ki so uporabljeni v Accessovem predmetu, na primer v tabeli ali poizvedbi.

Opomba : Če želite več informacij o komponentah izraza, glejte razdelek Komponente izraza v nadaljevanju tega članka.

Na vrh strani

Zakaj uporabljati izraze?

V Accessu lahko uporabite izraze za kar koli od tega:

 • Izračun vrednosti, ki ne obstajajo neposredno v vaših podatkih. Vrednosti lahko izračunate v poljih v tabelah in poizvedbah, lahko pa tudi izračunate vrednosti v kontrolnikih v obrazcih in poročilih.

 • Nastavitev privzetih vrednosti za polje tabele ali za kontrolnik v obrazcu ali poročilu. Te privzete vrednosti so prikazane vsakič, ko odprete tabelo, obrazec ali poročilo.

 • Ustvarjanje veljavnostnega pravila. Veljavnostna pravila nadzorujejo vrednosti, ki jih uporabniki lahko vnesejo v polje ali kontrolnik.

 • Navedbo pogojev poizvedbe.

Eden najpogostejših načinov za uporabo izrazov v Accessu je izračun vrednosti, ki ne obstajajo neposredno v vaših podatkih. V tabeli ali poizvedbi lahko na primer ustvarite stolpec, ki izračuna vsoto vrstičnih elementov, nato pa to vrednost uporabite v obrazcu ali poročilu. Ime stolpca v poizvedbi, ki je rezultat takega izračuna je izračunano polje . Ta izraz v poizvedbi na primer izračuna vsoto vrstičnih elementov z upoštevanjem popusta:

ExtendedPrice : CCur ([Podrobnosti o naročilu].[Unit Price]*[Količina]*(1-[Popust])/100)*100

Ta izraz poimenuje ta stolpec ali izračunano polje Razširjena cena.

Izračunano polje lahko ustvarite, ko želite izračunati ali izvesti operacije s podatki iz dveh ali več polj tabele. Veliko tabel shrani imena in priimke v ločena polja. Če želite imena in priimke združiti ter jih prikazati v enem polju, lahko v tabeli ali v poizvedbi ustvarite izračunano polje.

Izračunano polje, ki združuje imena in priimke, je videti takole: [Ime] & " " & [Priimek]. V tem primeru znaka »in« (&) združujeta vrednost v polju Ime, znak za presledek (presledek v narekovajih) in vrednost v polju Priimek.

V Accessu lahko izraze uporabite za navajanje privzete vrednosti za polje v tabeli ali za kontrolnik. Če želite na primer nastaviti privzeto vrednot za polje z datumom na trenutni datum, v polje z lastnostjo Privzeta vrednost za polje z datumom vnesite Date().

Poleg tega pa lahko izraz uporabite tudi za nastavitev veljavnostnega pravila. Veljavnostno pravilo lahko na primer uporabite v polju kontrolnika ali tabele, da zahtevate, da je vneseni datum poznejši ali enak kot trenutni datum. V tem primeru vrednost v polju z lastnostjo Veljavnostno pravilo nastavite na >= Datum().

Izraz lahko uporabite tudi za nastavitev pogojev za poizvedbo. Recimo, da si želite ogledati prodajo izdelkov za naročila, odposlana v določenem časovnem obdobju. Vnesite pogoje, s katerimi želite določiti datumski obseg, Access pa bo prikazal samo vrstice, ki ustrezajo vnesenim pogojem. Vaš izraz bo morda podoben temu:

Between #1/1/20 11 # And #12/31/20 11 #

Ko v poizvedbo dodate pogoje in jo nato zaženete, ta vrne samo rezultate, ki se ujemajo z navedenima datumoma.

Na vrh strani

Primerjava Accessovih izrazov in Excelovih formul

Accessovi izrazi so podobni Excelovim formulam, saj oba uporabljata podobne elemente za doseganje rezultata. Tako Excelove formule kakor tudi Accessovi izrazi vsebujejo enega ali več spodaj navedenih elementov:

 • Identifikatorji    V Excelu so identifikatorji imena posameznih celic ali obsegov celic v delovnem zvezku, na primer A1, B3:C6 ali Sheet2!C32. V Accessu so identifikatorji imena polj tabele (na primer [Stiki]![Ime]), kontrolniki v formulah ali poročilih (na primer Obrazci![Seznam opravil]![Opis]) ali lastnosti teh polj ali kontrolnikov (na primer Obrazci![Seznam opravil]![Opis].ŠirinaStolpca).

 • Operatorji    V Accessu in Excelu se operatorji uporabljajo za primerjavo vrednosti ali za preproste izračune s podatki. Med te operatorje sodita tudi znaka + (plus) ali - (minus).

 • Funkcije in argumenti    V Accessu in Excelu se funkcije in argumenti uporabljajo za izvedbo opravil, ki jih samo z operatorji ni mogoče narediti – poiščete lahko na primer povprečja vrednosti v polju ali pretvorite rezultat izračuna v obliko valute. Primeri funkcij so med drugim SUM in STDEV. Argumenti so vrednosti, ki zagotavljajo informacije za funkcije. Access in Excel imata oba mnogo funkcij, med katerimi lahko izbirate, a so imena podobnih funkcij v programih včasih različna. Funkcija AVERAGE v Excelu ustreza funkciji AVG v Accessu.

 • Konstante    V Accessu in Excelu so konstante nespremenljive vrednosti – na primer nizi besedila ali številke, ki niso izračunane z izrazom.

Izrazi v Accessu uporabljajo operatorje in konstante, ki so podobni tistim v Excelovih formulah, le da Accessovi izrazi uporabljajo druge identifikatorje in funkcije. Medtem ko se Excelove formule načeloma uporabljajo le v celicah delovnega lista, se Accessovi izrazi uporabljajo na mnogih mestih v Accessu in za različna opravila, med drugim tudi za:

 • Ustvarjanje izračunanih kontrolnikov v obrazcih in poročilih

 • Ustvarjanje izračunanih polj v tabelah in poizvedbah

 • Uporabo za pogoje v poizvedbah

 • Preverjanje veljavnosti podatkov, vnesenih v polje ali v kontrolnik obrazca

 • Razvrščanje podatkov v poročilih v skupine

Z Accessovim izrazom ali Excelovo formulo lahko izračunate številčne vrednosti ali datum/čas, in sicer z matematičnimi operatorji. Če želite na primer izračunati ceno s popustom za stranko, lahko uporabite Excelovo formulo =C2*(1-D2) ali Accessov izraz = [Cena enote]*(1-[Popust]).

Z Accessovim izrazom ali Excelovo formulo lahko združite, razdelite ali kako drugače spreminjate nize z operatorji nizov. Če želite na primer združiti ime in priimek v en niz, lahko uporabite Excelovo formulo =D3 & " " & D4ali Accessov izraz = [Ime] & " " & [Priimek].

Na vrh strani

Komponente izraza

Izrazi lahko vključujejo identifikatorje, operatorje, funkcije in argumente, konstante ter vrednosti. V razdelkih spodaj si lahko te komponente podrobneje ogledate. Primeri v teh razdelkih omogočajo tudi kratke opise sintakse, ki jih uporabljajo izrazi.

Identifikatorji

Identifikator je ime polja, lastnosti ali kontrolnika. Identifikatorje v izrazih uporabljate za sklice na vrednost, ki je povezana s poljem, lastnostjo ali kontrolnikom. Pomislite na primer na izraz =[ZahtevaniDatum]-[DatumPošiljanja]. Ta izraz odšteje vrednost polja ali kontrolnika DatumPošiljanja od vrednosti polja ali kontrolnika ZahtevaniDatum. V tem izrazu sta ZahtevaniDatum in DatumPošiljanja identifikatorja.

Operatorjih

Access podpira različne operatorje, tudi pogoste aritmetične operatorje, na primer +, , * (množenje) in / (deljenje). Uporabite lahko tudi primerjalne operatorje, na primer < (manjše kot) ali > (večje kot), za primerjavo vrednosti, besedilne operatorje, na primer & in +, za povezovanje (združevanje) besedila, logične operatorje, na primer Not in And, za določanje resničnih in neresničnih vrednosti ter druge operatorje, značilne za Access.

Funkcije in argumenti

Funkcije so vgrajeni postopki, ki jih lahko uporabite v izrazih. Funkcije lahko uporabljate za različne operacije, na primer za izračun vrednosti, upravljanje besedil in datumov ter ustvarjanje povzetkov podatkov. Pogosto uporabljena funkcija je na primer Date, ki vrne trenutni datum. Funkcijo Date lahko uporabljate na različne načine, na primer v izrazu, ki določa privzeto vrednost za polje v tabeli. Tako se v tem primeru vrednost za polje privzeto nastavi na trenutni datum, ko je dodan nov zapis.

Nekatere funkcije zahtevajo argumente. Argument je vrednost, ki funkciji omogoča vnos. Če funkcija zahteva več kot en argument, argumente ločite s podpičji. Funkcijo Date si na primer predstavljajte v tem primeru izraza:

=Format(Date()," mmmm d, yyyy")

V tem primeru sta uporabljena dva argumenta. Prvi argument je funkcija Date(), ki vrne trenutni datum. Drugi argument ("mmmm d, yyyy"), ki je ločen od prvega s podpičjem, določa besedilni niz, da pove funkciji Format, kako naj oblikuje vrnjeni datum. Besedilni niz mora biti v narekovajih. V tem izrazu je prikazano tudi, da lahko pogosto uporabite vrednost, ki jo vrne ena funkcija, kot argument za drugo funkcijo. V tem primeru je funkcija Date() uporabljena kot argument.

Povezave do več informacij o funkcijah in sintaksi izraza so na voljo v razdelku Glejte tudi.

Konstante

Konstanta je element, katerega vrednost se ne spremeni, medtem ko je Access zagnan. Konstante True, False in Null so pogosto uporabljene v izrazih. Lahko pa določite tudi svoje konstante v kodi VBA, ki jo lahko uporabite v postopkih VBA. VBA je programski jezik, ki ga uporablja Access.

Opomba : V funkcijah po meri, ki jih uporabljate v izrazih, ne morete uporabiti konstant VBA. VBA ima na primer konstante za dneve v tednu: vbNedelja predstavlja nedeljo, vbPonedeljek pa pondeljek, itd. Vsaka konstanta ima tudi ustrezno številsko vrednost. Številska vrednost za vbNedelja je tako 1, za vbPonedeljek pa 2. Teh konstant ni mogoče uporabiti za funkcijo po meri v izrazu. Uporabite raje številske vrednosti.

Vrednosti

V izrazih lahko uporabite dobesedne vrednosti, na primer število 1254 ali niz »Vnesite število med 1 in 10«. Lahko uporabite tudi številske vrednosti, ki so lahko nizi številk, ki po potrebi vključujejo tudi znak in decimalno vejico. Če manjka predznak, Access predvideva, da je število pozitivno. Če želite, da bo vrednost negativna, vključite znak minus (). Uporabite lahko tudi znanstveni zapis. Če želite to narediti, vnesite »E« ali »e« in znak za eksponent (na primer 1,0E-6).

Ko za konstante uporabljate besedilne nize, jih vedno postavite v narekovaje, saj tako zagotovite, da si jih Access pravilno razlaga. V določenih okoliščinah bo Access samodejno ponudil narekovaje. Ko v izraz vnesete na primer besedilo za veljavnostno pravilo ali pogoj poizvedbe, Access vnesene besedilne nize samodejno postavi v narekovaje.

Če želite na primer vnesti besedilo Pariz, Access v izrazu prikaže "Pariz". Če želite, da bo rezultat izraza niz, ki je med dvojnimi narekovaji, lahko napišete ugnezden niz v enojnih (') narekovajih ali v trikratnih dvojnih (") narekovajih. Ta izraza sta na primer enakovredna:

Forms![Stiki]![Mesto]. DefaultValue = ' "Pariz" '

Forms![Stiki]![Mesto]. DefaultValue = " " "Pariz" " "

Če želite uporabiti vrednosti za datum/čas, jih postavite med znaka za lojtro (#). #7-3-11#, ##7-Mar-11# in #Mar-7-2011# so na primer vse veljavne vrednosti za datum/čas. Ko Access ugotovi, da so datumske/časovne vrednosti med znaki za lojtro (#) veljavne, te vrednosti samodejno obravnava kot podatkovni tip »Datum/čas«.

Na vrh strani

Primeri izrazov

Ta tabela prikazuje nekaj vzorčnih Accessovih izrazov in kako so običajno uporabljeni:

Izraz

Namen

=[ZahtevaniDatum]-[DatumPošiljanja]

V poročilu izračuna razliko med datumskimi vrednostmi v dveh kontrolnikih polj z besedilom (ZahtevaniDatum in DatumPošiljanja).

Date()

Za privzeto vrednost polja »Datum/čas« v tabeli nastavi trenutni datum.

ExtendedPrice: ExtendedPrice: CCur([Podrobnosti o naročilu].Cena enote*[Količina]*(1-[Popust])/100)*100

V poizvedbi ustvari izračunano polje z imenom ExtendedPrice.

Med #1/1/2011# in #31/12/2011#

Določa pogoje za polje »Datum/čas« v poizvedbi.

=[Podobrazec za naročila].Form!OrderSubtotal

Vrne vrednost kontrolnika za podobrazec za naročila iz podobrazca za naročila, ki je v obrazcu »Naročila«.

>0

Nastavi veljavnostno pravilo za številsko polje v tabeli – uporabniki morajo vnesti vrednosti, ki so večje od nič.

Nekateri izrazi se začnejo z operatorjem (=), drugi pa ne. Ko izračunate vrednost za kontrolnik v obrazcu ali poročilu, uporabite operator = na začetku izraza. V drugih primerih, na primer ko vnesete izraz v poizvedbo ali lastnost DefaultValue ali ValidationRule v polju ali obrazcu, ne uporabite operatorja =, razen če dodajate izraz v besedilno polje v tabeli. V nekaterih primerih, na primer ko dodajate izraze v poizvedbe, Access samodejno odstrani operator =.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×