Primeri izrazov

V tem članku so navedeni primeri izrazov v Accessu. Izraz je kombinacija matematičnih ali logičnih operatorjev, konstant, funkcij, polj tabele, kontrolnikov in lastnosti, s katerimi so ovrednotene posamezne vrednosti. Izraze v Accessu lahko uporabite za izračun vrednosti, preverjanje veljavnosti podatkov in nastavitev privzete vrednosti polja ali kontrolnika.

Opomba : V tem članku so navedena osnovna navodila, ki jih je treba upoštevati pri ustvarjanju izrazov, vendar pa to ni izčrpen vodnik za uporabo orodij, ki so na voljo v aplikaciji Access za ustvarjanje izrazov. Več informacij o ustvarjanju izrazov najdete v članku Ustvarjanje izraza.

V tem članku

Spoznavanje izrazov

Primeri izrazov, uporabljenih v obrazcih in poročilih

Primeri izrazov, uporabljenih v poizvedbah in filtrih

Primeri izrazov za privzete vrednosti

Primeri izrazov za veljavnostna pravila polj

Primeri izrazov za pogoje makra

Spoznavanje izrazov

V aplikaciji Access je termin izraz enak pomen kot formula. Izraz sestavljajo številni možni elementi, ki jih lahko uporabite samostojno ali v kombinaciji, da pridobite rezultat. Med te elemente spadajo:

 • Identifikatorji – imena polj v tabeli ali kontrolniki v obrazcih ali poročilih ali lastnosti teh polj ali kontrolnikov.

 • Operatorji, na primer + (plus) ali - (minus).

 • Funkcije, na primer SUM ali AVG.

 • Konstante – nespremenljive vrednosti, na primer besedilni nizi ali številke, ki niso izračunane z izrazom.

Izraze lahko uporabite na številne načine – za izvedbo izračuna, pridobitev vrednosti kontrolnika ali dodajanje pogoja v poizvedbo, če jih naštejemo samo nekaj.

Več informacij o tem, kako in kje uporabiti izraze, najdete v članku Ustvarjanje izraza.

Na vrh strani

Primeri izrazov, uporabljenih v obrazcih in poročilih

V tabelah v tem razdelku so navedeni primeri izrazov, ki izračunajo vrednost kontrolnika v obrazcu ali poročilu. Če želite ustvariti izračunan kontrolnik, izraz namesto v polje tabele ali v poizvedbo vnesite v lastnost kontrolnika ControlSource (Vir kontrolnikov).

V korakih v nadaljevanju je razloženo, kako vnesete izraz v kontrolnik polja z besedilom v obstoječem obrazcu ali poročilu.

Ustvarjanje izračunanega kontrolnika

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite obrazec ali poročilo, ki ga želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta Slika gumba .

 2. V obrazcu ali poročilu z desno tipko miške kliknite kontrolnik polja z besedilom, ki ga želite spremeniti (ne oznake, ki je povezana s poljem z besedilom), in nato v priročnem meniju kliknite Lastnosti.

 3. Po potrebi kliknite zavihek Vse ali Podatki. Na obeh zavihkih je na voljo lastnost Vir kontrolnikov.

 4. Kliknite polje ob lastnosti Vir kontrolnikov in vnesite izraz. Iz stolpca z izrazi lahko na primer kopirate in prilepite izraz v tabelo v spodnjem razdelku.

 5. Zaprite list z lastnostmi.

Izrazi, ki združijo ali upravljajo besedilo

V izrazih v spodnji tabeli sta uporabljena operatorja & (znak in) in + (plus) za združevanje besedilnih nizov in vgrajene funkcije za upravljanje besedilnega niza ali pa izvedejo druge operacije v besedilu, da ustvarijo izračunan kontrolnik.

Izraz

Rezultat

=»N/V«

Prikaže N/V.

=[Ime] & " " & [Priimek]

Prikaže vrednosti, ki so v poljih tabele z imenom »Ime« in »Priimek«. V tem primeru je operator & uporabljen za združevanje polja »Ime«, znaka za presledek (v narekovajih) in polja »Priimek«.

=Left([ImeIzdelka], 1)

Uporabi funkcijo Left za prikaz prvega znaka vrednosti polja ali kontrolnika z imenom »ImeIzdelka«.

=Right([KodaOsnovnegaSredstva], 2)

Uporabi funkcijo Right za prikaz zadnjih dveh znakov vrednosti polja ali kontrolnika z imenom »KodaOsnovnegaSredstva«.

=Trim([Naslov])

Uporabi funkcijo Trim za prikaz vrednosti kontrolnika »Naslov«, pri čemer odstrani morebitne vodilne in končne presledke.

=IIf(IsNull([Regija]), [Mesto] & " " & [PoštnaŠtevilka], [Mesto] & " " & [Regija] & " " & [PoštnaŠtevilka])

Uporabi funkcijo IIf za prikaz vrednosti kontrolnikov »Mesto« in »PoštnaŠtevilka«, če je vrednost v kontrolniku »Regija« ničelna. V nasprotnem primeru prikaže vrednosti kontrolnikov »Mesto«, »Regija« in »PoštnaŠtevilka«, ločene s presledki.

=[Mesto] & (" " + [Regija]) & " " & [PoštnaŠtevilka]

Uporabi operator + in razširjanje z ničelno vrednostjo za prikaz vrednosti kontrolnikov »Mesto« in »PoštnaŠtevilka«, če je vrednost v polju »Regija« ničelna. V nasprotnem primeru prikaže vrednosti polj ali kontrolnikov »Mesto«, »Regija« in »PoštnaŠtevilka«, ločene s presledki.

Razširjanje z ničelno vrednostjo pomeni, da ima celoten izraz ničelno vrednost, če ima ničelno vrednost kateri koli njegov del. Operator + podpira razširjanje z ničelno vrednostjo, operator & pa je ne podpira.

Izrazi v glavah in nogah

Z lastnostma Page in Pages prikažete ali natisnete številke strani v obrazcih in poročilih. Lastnosti Page in Pages sta na voljo samo med tiskanjem ali predogledom tiskanja, zato nista prikazani na listu z lastnostmi obrazca ali poročila. Lastnosti običajno uporabite tako, da postavite polje z besedilom v odsek glave ali noge obrazca ali poročila, in nato uporabite izraz, kot so izrazi, prikazani v spodnji tabeli.

Več informacij o uporabi glav in nog v obrazcih in poročilih najdete v članku Vstavljanje številk strani v obrazec ali poročilo.

Izraz

Primer rezultata

=[Page]

1

="Stran " & [Page]

Stran 1

="Stran " & [Page] & " od " & [Pages]

Stran 1 od 3

=[Page] & " od " & [Pages] & " strani"

1 od 3 strani

=[Page] & "/" & [Pages] & " strani"

1/3 strani

=[Country/region] & " – " & [Page]

SL – 1

=Format([Stran], "000")

001

="Natisnjeno: " & Date()

Natisnjeno: 31. 12. 2007

Izrazi, ki izvajajo aritmetične operacije

Izraze lahko uporabite za seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje vrednosti v dveh ali več poljih ali kontrolnikih. Izraze lahko uporabite tudi za izvajanje aritmetičnih operacije v datumih. Denimo, da imate v tabeli »Datum/ura« polje z imenom »ZahtevaniDatum«. V polju ali kontrolniku, ki je vezan na polje, izraz =[ZahtevaniDatum] - 2 vrne vrednost datuma/ure, ki je dva dni pred trenutnimi vrednostmi v polju »ZahtevaniDatum«.

Izraz

Rezultat

=[DelnaVsota]+[Prevoz]

Vsota vrednosti polj ali kontrolnikov »Delna vsota« in »Prevoz«.

=[ZahtevaniDatum]-[DatumPošiljanja]

Interval med datumskimi vrednostmi polj ali kontrolnikov »ZahtevaniDatum« in »DatumPošiljanja«.

=[Cena]*1,06

Zmnožek vrednosti polja ali kontrolnika »Cena« in 1,06 (prišteje 6 odstotkov k vrednosti »Cena«).

=[Količina]*[Cena]

Zmnožek vrednosti polj ali kontrolnikov »Količina« in »Cena«.

=[ZaposleniSkupaj]/[DržavaRegijaSkupaj]

Kvocient vrednosti polj ali kontrolnikov »ZaposleniSkupaj« in »DržavaRegijaSkupaj«.

Opomba : Če v izrazu uporabite aritmetični operator (+, -, * in /) in je vrednost enega od kontrolnikov v izrazu ničelna, bo rezultat celotnega izraza nič – to se imenuje tudi razširjanje z ničelno vrednostjo. Če ima kateri koli zapis v enem od kontrolnikov, ki jih uporabljate v izrazu, ničelno vrednost, lahko razširjanju z ničelno vrednostjo preprečite tako, da ničelno vrednost pretvorite v vrednost nič s funkcijo Nz – na primer =Nz([Delna vsota])+Nz([Prevoz]).

Več informacij o tej funkciji najdete v članku Funkcija Nz.

Izrazi, ki se sklicujejo na vrednosti v drugih poljih ali kontrolnikih

Včasih potrebujete vrednost, ki je nekje drugje, na primer v polju ali kontrolniku drugega obrazca ali poročila. Za pridobitev vrednosti iz drugega polja ali kontrolnika lahko uporabite izraz.

V tej tabeli so navedeni primeri izrazov, ki jih lahko uporabite v izračunanih kontrolnikih obrazcev.

Izraz

Rezultat

=Forms![Naročila]![IDNaročila]

Vrednost kontrolnika »IDNaročila« v obrazcu »Naročila«.

=Forms![Naročila]![Podobrazec za naročila].Form![DelnaVsotaNaročila]

Vrednost kontrolnika »DelnaVsotaNaročila« podobrazca z imenom »Podobrazec za naročila« v obrazcu »Naročila«.

=Forms![Naročila]![Podobrazec za naročila]![IDIzdelka].Stolpec(2)

Vrednost tretjega stolpca v »IDIzdelka«, polje s seznamom z več stolpci v podobrazcu z imenom »Podobrazec za naročila« v obrazcu »Naročila«. (Upoštevajte, da se 0 sklicuje na prvi stolpec, 1 se sklicuje na drugi stolpec in tako dalje.)

=Forms![Naročila]![Podobrazec za naročila]![Cena] * 1,06

Zmnožek vrednosti kontrolnika »Cena« v podobrazcu z imenom »Podobrazec za naročila« v obrazcu »Naročila« in 1,06 (prišteje 6 odstotkov k vrednosti kontrolnika »Cena«).

=Parent![IDNaročila]

Vrednost kontrolnika »IDNaročila« v glavnem ali nadrejenem obrazcu trenutnega podobrazca.

Izrazi v tej tabeli prikazujejo nekaj načinov za uporabo izračunanih kontrolnikov v poročilih. Izrazi se sklicujejo na lastnost Report.

Več informacij o tej lastnosti najdete v članku Lastnost »Report«.

Izraz

Rezultat

=Report![Račun]![IDNaročila]

Vrednost kontrolnika z imenom »IDNaročila« v poročilu »Račun«.

=Report![Povzetek]![Podporočilo povzetka]![SkupnaProdaja]

Vrednosti kontrolnika »SkupnaProdaja« v podporočilu z imenom »Podporočilo povzetka« v poročilu »Povzetek«.

=Parent![IDNaročila]

Vrednost kontrolnika »IDNaročila« v glavnem ali nadrejenem poročilu trenutnega podporočila.

Izrazi, ki vrednosti preštejejo, seštejejo in jim izračunajo povprečje

Z vrsto funkcije z imenom združevalna funkcija lahko izračunate vrednost enega ali več polj ali kontrolnikov. V poročilu lahko na primer izračunate vsoto noge skupine, v obrazcu pa delno vsoto naročila vrstičnih postavke. Preštejete lahko tudi število elementov v enem polju ali več poljih ali izračunate povprečno vrednost.

Izrazi v spodnji tabeli prikazujejo nekaj načinov za uporabo funkcij, kot so Avg, Count in Sum.

Izraz

Opis

=Avg([Prevoz])

Uporabi funkcijo Avg za prikaz povprečja vrednosti polja v tabeli ali kontrolnika »Prevoz«.

=Count(IDNaročila)

Uporabi funkcijo Count za prikaz števila zapisov v kontrolniku »IDNaročila«.

=Sum([Prodaja])

Uporabi funkcijo Sum za prikaz vsote vrednosti kontrolnika »Prodaja«.

=Sum([Količina]*[Cena])

Uporabi funkcijo Sum za prikaz vsote zmnožka vrednosti kontrolnikov »Količina« in »Cena«.

=[Prodaja]/Sum([Prodaja])*100

Prikaže odstotek prodaje, ki je določen z deljenjem vrednosti kontrolnika »Prodaja« z vsoto vseh vrednosti kontrolnika »Prodaja«.

Opomba : Če lastnost Oblika kontrolnika nastavite na Odstotek, v izraz ne vključite *100.

Več informacij o uporabi združevalnih funkcij in seštevanju vrednosti v polju in stolpcih najdete v člankih Seštevanje podatkov s poizvedbo, Preštevanje podatkov s poizvedbo, Preštevanje vrstic v podatkovnem listu in Prikaz vsot stolpcev v podatkovnem listu.

Izrazi, ki preštevajo, seštevajo in poiščejo določene vrednosti z domenskimi združevalnimi funkcijami

Vrsto funkcije, imenovano domenska združevalna funkcija, uporabite, kadar morate sešteti ali prešteti določene vrednosti. »Domena« je sestavljena iz nekaj polj v nekaj tabelah, kontrolnikih, obrazcih ali poročilih. Vrednosti v polju tabele se lahko na primer ujemajo z vrednostmi kontrolnika v obrazcu.

Izraz

Opis

=DLookup("[ImeStika]"; "[Dobavitelji]"; "[IDdobavitelja] = " & Forms("Dobavitelji")("[IDdobavitelja]"))

Uporabi funkcijo DLookup, da vrne vrednost polja »ImeStika« v tabeli »Dobavitelji«, kjer se vrednost polja »IDdobavitelja« ujema z vrednostjo kontrolnika »IDdobavitelja« v obrazcu »Dobavitelji«.

=DLookup("[ImeStika]"; "[Dobavitelji]"; "[IDdobavitelja] = " & Forms![Novi dobavitelji]![IDdobavitelja])

Uporabi funkcijo DLookup, da vrne vrednost polja »ImeStika« v tabeli »Dobavitelji«, kjer se vrednost polja »IDdobavitelja« v tabeli ujema z vrednostjo kontrolnika »IDdobavitelja« v obrazcu »Novi dobavitelji«.

=DSum("[KoličinaNaročila]"; "[Naročila]"; "[IDstranke] = 'RATTC'")

Uporabi funkcijo DSum, da vrne skupno vsoto vrednosti polja »KoličinaNaročila« v tabeli »Naročila«, kjer je »IDstranke« »RATTC«.

=DCount("[Umaknjeno]";"[Sredstva]";"[Umaknjeno]=Da")

Uporabi funkcijo DCount, da vrne število vrednosti »Da« v polje »Umaknjeno« (polje »Da/ne«) v tabeli »Sredstva«.

Izraze, ki upravljajo in izračunavajo datume

Sledenje datumom in času je temeljna dejavnost zbirk podatkov. Izračunate lahko na primer, koliko dni je minilo od datuma računa, preden terjatve zastarajo. Čas in datume lahko oblikujete na številne načine, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Izraz

Opis

=Date()

Uporabi funkcijo Date za prikaz trenutnega datuma v obliki dd-mm-ll, kjer dd predstavlja dan (od 1 do 31), mm mesec (od 1 do 12), ll pa zadnji dve števki leta (od 1980 do 2099).

=Format(Now(), "tt")

Uporabi funkcijo Format za prikaz števila tednov v letu za trenutni datum, kjer tt predstavlja tedne od 1 do 53.

=DatePart("llll", [DatumNaročila])

Uporabi funkcijo DatePart za prikaz štirimestnega zapisa za leto vrednosti kontrolnika »DatumNaročila«.

=DateAdd("y", -10, [ObljubljeniDatum])

Uporabi funkcijo DateAdd za prikaz datuma 10 dni pred vrednostjo kontrolnika »ObljubljeniDatum«.

=DateDiff("d"; [DatumNaročila]; [DatumPošiljanja])

Uporabi funkcijo DateDiff za prikaz razlike v številu dni med vrednostmi kontrolnikov »DatumNaročila« in »DatumPošiljanja«.

=[DatumRačuna] + 30

Uporabi aritmetične operacije za datume za izračun datuma 30 dni po datumu v polju ali kontrolniku »DatumRačuna«.

Pogojni izrazi, ki vrnejo eno od dveh možnih vrednosti

V primerih izrazov v spodnji tabeli je uporabljena funkcija IIf za pridobitev ene od dveh možnih vrednosti. V funkcijo IIf vnesete tri argumente: Prvi argument je izraz, ki mora vrniti vrednosti True ali False. Drugi argument je vrednost, ki bo vrnjena, če je izraz resničen, tretji argument pa je vrednost, ki bo vrnjena, če je izraz neresničen.

Izraz

Opis

=IIf([Potrjeno] = "Da"; "Naročilo potrjeno"; "Naročilo ni potrjeno")

Uporabi funkcijo IIf (Immediate If) za prikaz sporočila »Naročilo potrjeno«, če je vrednost kontrolnika »Potrjeno« Da, v nasprotnem primeru pa prikaže sporočilo »Naročilo ni potrjeno«.

=IIf(IsNull([Država/regija]); " "; [Država])

Uporabi funkciji IIf in IsNull za prikaz praznega niza, če je vrednost kontrolnika »Država/regija« ničelna, v nasprotnem primeru pa prikaže vrednost kontrolnika »Država/regija«.

=IIf(IsNull([Regija]);[Mesto]&" "& [PoštnaŠtevilka]; [Mesto]&" "&[Regija]&" " &[PoštnaŠtevilka])

Uporabi funkciji IIf in IsNull za prikaz vrednosti kontrolnikov »Mesto« in »PoštnaŠtevilka«, če je vrednost v kontrolniku »Regija« ničelna, v nasprotnem primeru pa prikaže vrednosti polj ali kontrolnikov »Mesto«, »Regija« in »PoštnaŠtevilka«.

=IIf(IsNull([ZahtevaniDatum]) Or IsNull([DatumPošiljanja]); »Preverite, ali manjka datum«; [ZahtevaniDatum] - [DatumPošiljanja])

Uporabi funkciji IIf in IsNull za prikaz sporočila »Preverite, ali manjka datum«, če je rezultat pri odštevanju kontrolnikov »DatumPošiljanja« od »ZahtevaniDatum« ničelne vrednosti, v nasprotnem primeru pa prikaže interval med datumskimi vrednostmi kontrolnikov »ZahtevaniDatum« in »DatumPošiljanja«.

Na vrh strani

Primeri izrazov, uporabljenih v poizvedbah in filtrih

V tem razdelku so navedeni primeri izrazov, ki jih lahko uporabite za ustvarjanje izračunanega polja v poizvedbi ali navedbo pogojev poizvedbe. Izračunano polje je stolpec v poizvedbi, ki je ustvarjen z izrazom. Izračunate lahko na primer vrednost, združite besedilne vrednosti, kot sta ime in priimek, ali oblikujete del datuma.

Pogoje poizvedbe uporabite za omejitev zapisov, s katerimi delate. Uporabite lahko na primer operator Between za navedbo začetnega in končnega datuma ter omejitev rezultatov poizvedbe na naročila, ki so bila poslana med tema datumoma.

V spodnjih razdelkih je razloženo, kako poizvedbi dodate izračunano polje, navedeni pa so tudi primeri izrazov za uporabo v poizvedbah.

Dodajanje izračunanega polja v pogled načrta poizvedbe

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite poizvedbo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Kliknite celico Polje v stolpcu, kjer želite ustvariti izračunano polje. Vnesete lahko ime za polje, ki mu sledi podpičje, ali pa vnesete izraz. Če ne vnesete imena, Access doda izraz Exprn:, kjer je n zaporedna številka.

 3. Vnesite izraz.

  -ali-

  Na zavihku Načrt v skupini Priprava poizvedbe kliknite Graditelj, da zaženete graditelja izrazov.

  Več informacij o uporabi graditelja izrazov najdete v članku ustvarjanje izraza.

Izrazi, ki upravljajo besedilo v poizvedbi ali filtru

V izrazih v spodnji tabeli sta uporabljena operatorja & in + za združevanje besedilnih nizov, vgrajene funkcije za delo z besedilnim nizom ali kako drugače obdelujejo besedilo za ustvarjanje izračunanega polja.

Izraz

Opis

PolnoIme: [Ime] & " " & [Priimek]

Ustvari polje, imenovano »PolnoIme«, v katerem so prikazane vrednosti v poljih »Ime« in »Priimek«, ki sta med sabo ločeni s presledkom.

Naslov2: [Mesto] & " " & [Regija] & " " & [PoštnaŠtevilka]

Ustvari polje z imenom »Naslov2«, ki prikaže vrednosti v poljih »Mesto«, »Regija« in »PoštnaŠtevilka«, ki so med sabo ločeni s presledki.

ZačetnicaIzdelka:Left([ImeIzdelka]; 1)

Ustvari polje »ZačetnicaIzdelka« in nato uporabi funkcijo Left za prikaz prvega znaka vrednosti v polju »ImeIzdelka« polja »ZačetnicaIzdelka«.

KodaVrste: Right([KodaOsnovnegaSredstva], 2)

Ustvari polje z imenom »KodaVrste« in nato uporabi funkcijo Right za prikaz zadnjih dveh znakov vrednosti v polju »KodaosnovnegaSredstva«.

ObmočnaKoda: Mid([Telefon],2,3)

Ustvari polje z imenom »ObmočnaKoda« in nato uporabi funkcijo Mid za prikaz treh znakov z začetkom pri drugem znaku vrednosti v polju »Telefon«.

Izrazi, ki izvajajo aritmetične operacije v izračunanih poljih

Izraze lahko uporabite za seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje vrednosti v dveh ali več poljih ali kontrolnikih. Izvajate lahko tudi aritmetične operacije v datumih. Denimo, da imate v tabeli »Datum/ura« polje, imenovano »ZahtevaniDatum«. Izraz =[ZahtevaniDatum] - 2 vrne vrednost »Datum/ura«, ki je enaka kot dva dneva pred vrednostjo v polju »ZahtevaniDatum«.

Izraz

Opis

VrhunskiPrevoz: Prevoz] * 1,1

Ustvari polje z imenom »VrhunskiPrevoz« in nato v polju prikaže stroške tovora plus 10 odstotkov.

KoličinaNaročila: [Količina] * [CenaEnote]

Ustvari polje z imenom »CenaEnote« in nato prikaže zmnožek vrednosti polj »Količina« in »CenaEnote«.

UvodniČas: [ZahtevaniDatum] - [DatumPošiljanja]

Ustvari polje z imenom »UvodniČas« in nato prikaže razliko med vrednostmi polj »ZahtevaniDatum« in »DatumPošiljanja«.

CelotnaZaloga: [EnotNaZalogi]+[NaročenihEnot]

Ustvari polje z imenom »CelotnaZaloga« in nato prikaže vsoto vrednosti polj »EnotNaZalogi« in »NaročenihEnot«.

OdstotekPrevoza: Sum([Prevoz])/Sum([Delna vsota]) *100

Ustvari polje z imenom »OdstotekPrevoza« in nato prikaže odstotek stroškov prevoza v vsaki delni vsoti. V tem izrazu je uporabljena funkcija Sum, ki sešteje vrednosti v polju »Prevoz« in nato vsote deli z vsoto vrednosti polja »Delna vsota«.

Če želite uporabiti izraz, morate poizvedbo za izbiranje pretvoriti v poizvedbo za povzetek, ker morate v mreži načrta uporabiti vrstico Skupno in nastaviti celico Skupno za to polje na Izraz.

Več informacij o ustvarjanju poizvedbe za povzetek najdete v članku Seštevanje podatkov s poizvedbo.

Če lastnost Oblika polja nastavite na Odstotek, ne vključite *100.

Več informacij o uporabi združevalnih funkcij in seštevanju vrednosti v polju in stolpcih najdete v člankih Seštevanje podatkov s poizvedbo, Preštevanje podatkov s poizvedbo, Preštevanje vrstic v podatkovnem listu in Prikaz vsot stolpcev v podatkovnem listu.

Izrazi, ki upravljajo in izračunavajo datume v izračunanih poljih

Skoraj vse zbirke podatkov shranjujejo datume in čase ter jim sledijo. V Accessu delate z datumi in časi tako, da podatkovna in časovna polja v tabelah nastavite na podatkovni tip »Datum/ura«. Z Accessom lahko izvajate aritmetične izračune datumov. Izračunate lahko na primer, koliko dni je minilo od datuma računa, preden terjatve zastarajo.

Izraz

Opis

ČasZamude: DateDiff("d"; [DatumNaročila]; [DatumPošiljanja])

Ustvari polje z imenom »ČasZamude« in nato uporabi funkcijo DateDiff za prikaz števila dni med datumom naročila in datumom pošiljanja.

LetoZaposlitve: DatePart("llll",[DatumZaposlitve])

Ustvari polje z imenom »LetoZaposlitve« in nato uporabi funkcijo DatePart za prikaz leta, v katerem se je zaposlil vsak od zaposlenih.

MinusTrideset: Date( )- 30

Ustvari polje z imenom »MinusTrideset« in nato uporabi funkcijo Date za prikaz datuma 30 dni pred trenutnim datumom.

Izrazi, ki preštevajo, seštevajo in izračunavajo povprečje vrednosti z domenskimi združevalnimi funkcijami ali združevalnimi funkcijami SQL

V izrazih v spodnji tabeli so uporabljene funkcije SQL (Structured Query Language), ki združujejo ali povzemajo podatke. Funkcije, kot so Sum, Count in Avg, se pogosto imenujejo združevalne funkcije.

V Accessu so poleg združevalnih funkcij na voljo tudi »domenske« združevalne funkcije, s katerimi selektivno seštejete ali preštejete vrednosti. Preštejete lahko na primer samo vrednosti znotraj določenega obsega ali poiščete vrednost iz druge tabele. V nabor domenskih združevalnih funkcij spadajo funkcije DSum, DCount in DAvg.

Za izračun skupne vsote boste morali pogosto ustvariti poizvedbo za povzetek. Če želite na primer ustvariti povzetek skupine, morate uporabiti poizvedbo za povzetek. Če želite omogočiti poizvedbo za povzetek v mreži načrtov poizvedbe, kliknite Vsote v meniju Pogled.

Izraz

Opis

ŠetjeVrstic:Count(*)

Ustvari polje z imenom »ŠtetjeVrstic« in nato uporabi funkcijo Count za preštevanje števila zapisov v poizvedbi, vključno s polji z ničelno vrednostjo (prazna).

OdstotekPrevoza: Sum([Prevoz])/Sum([Delna vsota]) *100

Ustvari polje z imenom »OdstotekPrevoza« in nato v vsaki delni vsoti izračuna odstotek stroškov prevoza, z deljenjem vsote vrednosti v polju »Prevoz« z vsoto vrednosti v polju »Delna vsota«. (v primeru je uporabljena funkcija Sum.) (V tem primeru je uporabljena funkcija Sum.)

Opomba : Ta izraz morate uporabiti s poizvedbo za povzetek. Če lastnost Oblika polja nastavite na Odstotek, ne vključite *100.

Več informacij o ustvarjanju poizvedbe za povzetek najdete v članku Seštevanje podatkov s poizvedbo.

PovprečjePrevoza: DAvg("[Prevoz]"; "[Naročila]")

Ustvari polje z imenom »PovprečjePrevoza« in nato uporabi funkcijo DAvg za izračun povprečja prevoza vseh naročil skupaj v poizvedbi za povzetek.

Izrazi za obdelavo v poljih z manjkajočimi informacijami (polja z ničelnimi vrednostmi)

Prikazani izrazi delujejo v poljih, v katerih morda manjkajo informacije, na primer tisti z (neznanimi ali nedoločenimi) ničelnimi vrednostmi. Ničelne vrednosti se pojavljajo pogosto, na primer neznana cena za novi izdelek ali vrednost, ki jo je sodelavec pozabil dodati naročilu. Možnost za iskanje in obdelavo ničelne vrednosti je lahko ključnega pomena za operacije zbirke podatkov, izrazi v tej tabeli pa predstavljajo znane načine za delo z ničelnimi vrednostmi.

Izraz

Opis

TrenutnaDržavaRegija:IIf(IsNull([DržavaRegija]); " "; [DržavaRegija])

Ustvari polje »TrenutnaDržavaRegija« ter nato uporabi funkciji IIf in IsNull za prikaz praznega niza v tem polju, kadar polje »DržavaRegija« vsebuje ničelno vrednost, v nasprotnem primeru pa prikaže vsebino polja »DržavaRegija«.

UvodniČas: IIf(IsNull([ZahtevaniDatum] - [DatumPošiljanja]), "Preverite, ali manjkajo podatki«; [ZahtevaniDatum] - [DatumPošiljanja])

Ustvari polje »UvodniČas« ter nato uporabi funkciji IIf in IsNull za prikaz sporočila »Preverite, ali manjkajo podatki«, če je vrednost v polju »ZahtevaniDatum« ali »DatumPošiljanja« ničelna, v nasprotnem primeru pa prikaže razliko v podatkih.

ŠestmesečnaProdaja: Nz([Prodaja v čtr1]) + Nz([Prodaja v čtr2])

Ustvari polje z imenom »ŠestmesečnaProdaja« in nato prikaže vsoto vrednosti polj »Prodaja v čtr1« in »Prodaja v čtr2« tako, da najprej uporabi funkcijo Nz za pretvorbo ničelne vrednosti v nič.

Izraz, ki za ustvarjanje izračunanega polja uporablja podpoizvedbo

Za ustvarjanje izračunanega polja lahko uporabite ugnezdeno poizvedbo, ki se imenuje tudi podpoizvedba. Izraz v tej tabeli je primer izračunanega polja, ki je rezultat podpoizvedbe.

Izraz

Opis

Kat: (SELECT [ImeKategorije] FROM [Kategorije] WHERE [Izdelki].[IDKategorije]=[Kategorije].[IDKategorije])

Ustvari polje z imenom »Kat« in nato prikaže »ImeKategorije«, če je »IDKategorije« iz tabele »Kategorije« enak »IDKategorije« iz tabele »Izdelki«.

Izrazi, ki določajo pogoje in omejijo zapise v množici rezultatov

Za določanje pogojev poizvedbe lahko uporabite izraz. Access nato vrne samo tiste vrstice, ki se ujemajo s pogoji. V korakih tega razdelka so osnovne informacije o dodajanju pogojev poizvedbi, v tabelah v tem razdelku pa so navedeni primeri pogojev za besedilne in datumske vrednosti, ki se ujemajo.

Dodajanje pogojev poizvedbi

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite poizvedbo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta Slika gumba .

 2. V vrstici Pogoji mreže načrta kliknite celico v stolpcu, ki jo želite uporabiti, in nato vnesite pogoje.

  Če želite večje območje, kamor lahko vnesete izraz, pritisnite tipki SHIFT+F2, da prikažete polje Povečava.

  -ali-

  Na zavihku Načrt v skupini Priprava poizvedbe kliknite Graditelj Slika gumba , da zaženete graditelja izrazov in ustvarite izraz.

Opomba : Pri ustvarjanju izrazov, ki določajo pogoje, pred izraze ne sme vnesti operatorja =.

Več informacij o uporabi graditelja izrazov najdete v članku ustvarjanje izraza.

Izrazi, ki se v celoti ali delno ujemajo z vrednostmi besedila

Vzorčni izrazi v tej tabele predstavljajo pogoje, ki se v celoti ali delno ujemajo z besedilnimi vrednostmi.

Polje

Izraz

Opis

KrajPrejemnika

"London"

Prikaže naročila, poslana v London.

KrajPrejemnika

"London" Or "Hedge End"

Uporabi operator Or za prikaz naročil, poslanih v London ali Hedge End.

DržavaRegijaPrejemnika

In("Kanada", "Združeno kraljestvo")

Uporabi operator In za prikaz naročil, poslanih v Kanado ali Združeno kraljestvo.

DržavaRegijaPrejemnika

Not "ZDA"

Uporabi operator Not za prikaz naročil, ki niso bila poslana v ZDA, ampak druge države/regije.

ImeIzdelka

Not Like "C*"

Uporabi operator Not in nadomestni znak * za prikaz izdelkov, katerih ime se ne začne s C.

ImePodjetja

>="N"

Prikaže naročila, poslana podjetjem, katerih imena se začenjajo s črkami med N in Z.

KodaIzdelka

Right([KodaIzdelka], 2)="99"

Uporabi funkcijo Right za prikaz naročil z vrednostmi »KodaIzdelka«, ki se končujejo z 99.

ImePrejemnika

Like "S*"

Prikaže naročila, poslana strankam, katerih imena se začenjajo s črko S.

Izrazi, ki uporabljajo datume iz pogojev, s katerimi se ujemajo

Izrazi v spodnji tabeli prikazujejo uporabo datumov in povezanih funkcij v izrazih s pogoji.

Več informacij o vnašanju in uporabi datumskih vrednosti najdete v članku Vnos datumske ali časovne vrednosti. Če želite več informacij o uporabi funkcij, kliknite povezave do različnih tem o funkcijah.

Polje

Izraz

Opis

DatumPošiljanja

#2/2/2007#

Prikaže naročila, poslana 2. februarja 2007.

DatumPošiljanja

Date()

Prikaže naročila, poslana danes.

ZahtevaniDatum

Between Date( ) And DateAdd("m", 3, Date( ))

Uporabi operatorja Between...And in DateAdd ter funkcije Date za prikaz naročil, ki so zahtevana od danes in tri mesece od današnjega dne dalje.

DatumNaročila

< Date( ) - 30

Uporabi funkcijo Date za prikaz naročil, starih več kot 30 dni.

DatumNaročila

Year([DatumNaročila])=2007

Uporabi funkcijo Year za prikaz naročil, ki so bila naročena v letu 2007.

DatumNaročila

DatePart("q", [DatumNaročila])=4

Uporabi funkcijo DatePart za prikaz naročil v četrtem četrtletju.

DatumNaročila

DateSerial(Year ([DatumNaročila]), Month([DatumNaročila])+1, 1)-1

Uporabi funkcije DateSerial, Year in Month za prikaz naročil na zadnji dan v mesecu.

DatumNaročila

Year([DatumNaročila])= Year(Now()) And Month([DatumNaročila])= Month(Now())

Uporabi funkciji Year in Month ter operator And za prikaz naročil v letošnjem letu in trenutnem mesecu.

DatumPošiljanja

Between #5.1.2007# And #10.1.2007#

Uporabi operator Between...And za prikaz naročil, poslanih ne prej kot 5. januarja 2007 in ne pozneje od 10 januarja 2007.

ZahtevaniDatum

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Uporabi operator Between...And za prikaz naročil, zahtevanih danes in tri mesece od današnjega datuma.

DatumRojstva

Month([DatumRojstva])=Month(Date())

Uporabi funkciji Month in Date za prikaz zaposlenih, ki imajo rojstne dneve v tem mesecu.

Izrazi, ki se ujemajo z manjkajočo vrednostjo (ničelna vrednost) ali nizi ničelne dolžine

Izrazi v spodnji tabeli delujejo za polja, ki morda vsebujejo manjkajoče informacije – tiste, ki morda vsebujejo ničelno vrednost ali niz ničelne dolžine. Ničelna vrednost predstavlja manjkajoče informacije; ne predstavlja ničelne ali katere koli vrednosti. Manjkajoče informacije so podprte v Accessu, ker je sam koncept ključnega pomena za celovitost zbirke podatkov. V resničnem svetu informacije pogosto manjkajo, čeprav samo začasno (na primer za zdaj še neznana cena novega izdelka). Zato mora v zbirki podatkov, ki je ustvarjena po zgledu entitete iz resničnega sveta, na primer podjetja, biti omogočeno zapisovanje manjkajočih informacij. Uporabite lahko funkcijo IsNull, če želite ugotoviti, ali polje oz. kontrolnik vsebuje ničelno vrednost, in funkcijo Nz za pretvorbo ničelne vrednosti v nič.

Polje

Izraz

Opis

RegijaPrejemnika

Is Null

Prikaže naročila za stranke, katerih polje »RegijaPrejemnika« je ničelne vrednosti (manjka).

RegijaPrejemnika

Is Not Null

Prikaže naročila za stranke, katerih polje »RegijaPrejemnika« vsebuje vrednost.

Faks

""

Prikaže naročila za stranke, ki nimajo faksa, kar je namesto z ničelno vrednostjo (manjka) prikazano z vrednostjo niza ničelne dolžine v polju »Faks«.

Izrazi, ki uporabljajo vzorce za ujemanje z zapisi

Operator Like vam olajša delo z iskanjem vrstic, ki se ujemajo glede na vzorec, ker lahko operator Like uporabite z nadomestnimi znaki in določite vzorce, za katere Access najde ujemajoče. Nadomestni znak * (zvezdica) se ujema s katerim koli zaporedjem znakov in olajša iskanje vseh imen, ki se začnejo s črko. Uporabite na primer izraz Like "S*", da poiščete vsa imena, ki se začnejo na črko S.

Več informacij najdete v članku Operator Like.

Polje

Izraz

Opis

ImePrejemnika

Like "S*"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki se začenjajo s črko S.

ImePrejemnika

Like "*Uvozi"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki se končajo z besedo »Uvozi«.

ImePrejemnika

Like "[A-D]*"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki se začnejo s črkami A, B, C in D.

ImePrejemnika

Like "*ar*"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki vključujejo zaporedje črk »ar«.

ImePrejemnika

Like "Jaka Stel?"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki vključujejo "Jaka" v prvem delu vrednosti in niz s petimi črkami, v katerem so prve štiri črke "Stel", zadnja črka pa je neznana.

ImePrejemnika

Not Like "A*"

Najde vse zapise v polju »ImePrejemnika«, ki se ne začnejo s črko A.

Izrazi, ki najdejo vrstice na podlagi rezultata domenske združevalne funkcije

Domensko združevalno funkcijo uporabite, če želite prešteti ali izračunati povprečje določenih vrednosti. Morda želite prešteti na primer samo tiste vrednosti, ki so v določenem obsegu, ali so ovrednotene z »Da«. Drugič boste morda morali poiskati vrednost iz druge tabele za prikaz. Vzorci izrazov v tej tabeli uporabljajo domenske združevalne funkcije za izvajanje izračuna množice vrednosti in rezultat uporabijo za kriterij poizvedbe.

Polje

Izraz

Opis

Prevoz

> (DStDev("[Prevoz]"; "Naročila") + DAvg("[Prevoz]"; "Naročila"))

Uporabi funkciji DStDev in DAvg za prikaz naročil, za katere so se stroški povečali nad povprečje plus standardna deviacija na stroške prevoza.

Količina

> DAvg("[Količina]"; "[Podrobnosti o naročilu]")

Uporabi funkcijo DAvg za prikaz izdelkov naročenih v količinah, ki so nad povprečno količino naročil.

Izrazi, ki se ujemajo na podlagi rezultatov podpoizvedb

Podpoizvedbo, imenovano tudi ugnezdena poizvedba, uporabite za izračun vrednosti, ki bo uporabljena kot pogoj. Vzorčni izrazi v spodnji tabeli najdejo vrstice, ki se ujemajo na podlagi rezultatov, ki jih vrne podpoizvedba.

Polje

Izraz

Prikaže

CenaEnote

(SELECT [CenaIzdelka] FROM [Izdelki] WHERE [ImeIzdelka] = "Janežev sirup")

Izdelki, katerih cena je enaka ceni janeževega sirupa.

CenaEnote

>(SELECT AVG([CenaEnote]) FROM [Izdelki])

Izdelki, ki imajo ceno enote nad povprečjem.

Plača

> ALL (SELECT [Plača] FROM [Zaposleni] WHERE ([Naziv] LIKE "*Vodja*") OR ([Naziv] LIKE "*Podpredsednik*"))

Plače prodajnih zastopnikov, katerih plače so višje od tistih, ki jih imajo zaposleni z »Vodja« ali »Podpredsednik« v svojih nazivih.

KoličinaNaročila: [CenaEnote] * [Količina]

> (SELECT AVG([CenaEnote] * [Količina]) FROM [Podrobnosti o naročilu])

Količina naročil, ki je večja od povprečne vrednosti naročila.

Izrazi za uporabo v poizvedbah za posodabljanje

S poizvedbo za posodabljanje lahko spremenite podatke v nekaj obstoječih poljih zbirke podatkov. Vrednosti lahko na primer nadomestite ali izbrišete v celoti. V tej tabeli je predstavljenih nekaj načinov uporabe izrazov v poizvedbah za posodabljanje. Te izraze uporabite v vrstici Posodobi na v mreži načrta poizvedbe za polja, ki jih želite posodobiti.

Več informacij o ustvarjanju poizvedb za posodabljanje najdete v članku Ustvarjanje in zagon poizvedbe za posodabljanje.

Polje

Izraz

Rezultat

Naziv

"Prodajalec"

Spremeni besedilno vrednost v »Prodajalec«.

ZačetekProjekta

#10.8.2007#

Spremeni datumsko vrednost v »10. avgust, 2007«.

Umaknjena

Da

Vrednost »Ne« v polju »Da/ne« spremeni v »Da«.

ŠtevilkaDela

"ŠD" & [ŠtevilkaDela]

Doda ŠD na začetek vsake določene številke dela.

VrstičnihPostavkSkupaj

[CenaEnote] * [Količina]

Izračuna zmnožek polj »CenaEnote« in »Količina«.

Prevoz

[Prevoz] * 1.5

Poveča stroške prevoza za 50 odstotkov.

Prodaja

DSum("[Količina] * [CenaEnote]",
"Podrobnosti o naročilu", "[IDIzdelka]=" & [IDIzdelka])

Kjer se vrednosti »IDIzdelka« ujemajo z vrednostmi »IDIidelka« v tabeli »Podrobnosti o naročilu«, posodobi skupno prodajo na podlagi zmnožka polj »Količina« in »CenaEnote«.

PoštnaŠtevilkaPrejemnika

Right([PoštnaŠtevilkaPrejemnika]; 5)

Prireže znake na skrajni levi in pusti pet znakov na skrajni desni.

CenaEnote

NZ([CenaEnote])

V polju »CenaEnote« spremeni ničelno vrednost (nedoločena ali neznana) v nič (0).

Izrazi, uporabljeni v izjavah SQL

SQL (Structured Query Language) je jezik poizvedbe, ki ga uporablja Access. Vsaka poizvedba, ki jo ustvarite v pogledu načrta poizvedbe, lahko izrazite tudi v SQL-ju. Če si želite ogledati izjavo SQL katere koli poizvedbe, kliknite Pogled SQL v meniju Pogled. V spodnji tabeli so navedene vzorčne izjave SQL, v katerih so uporabljeni izrazi.

Izjava SQL, v kateri je uporabljen izraz

Rezultat

SELECT [Ime],[Priimek] FROM [Zaposleni] WHERE [Priimek]="Stražar"

Prikaže vrednosti polj »Ime« in »Priimek« vseh zaposlenih, ki se pišejo Stražar.

SELECT [IDizdelka];[Imeizdelka] FROM [Izdelki] WHERE [IDKategorije]=Forms![Novi izdelki]![IDKategorije];

Prikaže vrednosti polj »IDIzdelka« in »ImeIzdelka« v tabeli »Izdelki« za zapise, v katerih se vrednost »IDKategorije« ujema z vrednostjo »IDKategorije«, ki je določena v odprtem obrazcu »Novi izdelki«.

SELECT Avg([SkupnaCena]) AS [Povprečna skupna cena] FROM [Razširjene podrobnosti o naročilu] WHERE [SkupnaCena]>1000;

Izračuna povprečno skupno ceno naročil, katerih vrednost v polju »SkupnaCena« je več kot 1000 in jih prikaže v polju z imenom »Povprečna skupna cena«.

SELECT [IDkategorije], Count([IDizdelka]) AS [ŠtetjeIDizdelka] FROM [Izdelki] GROUP BY [IDkategorije] HAVING Count([IDizdelka])>10;

V polju z imenom »ŠtetjeIDIzdelka« prikaže skupno število izdelkov za kategorije z več kot 10-imi izdelki.

Na vrh strani

Primeri izrazov za privzete vrednosti

Priporočamo, da pri načrtovanju zbirke podatkov polju ali kontrolniku dodelite privzeto vrednost. Access zagotovi privzeto vrednost, ko je ustvarjen nov zapis, v katerem je polje ali predmet, ki vključuje kontrolnik. Izrazi v spodnji tabeli so vzorčne privzete vrednosti polja ali kontrolnika.

Dodajanje privzete vrednosti polju v tabeli

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite z desno tipko miške tabelo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Kliknite polje, ki ga želite spremeniti, in na zavihku Splošno kliknite polje z lastnostmi Privzeta vrednost.

 3. Vnesite izraz ali kliknite gumb Zgradi Gumb »Graditelj« na desni strani polja z lastnostmi, da ustvarite izraz z graditeljem izrazov.

Če je kontrolnik vezan na polje v tabeli in ima polje privzeto vrednost, ima privzeta vrednost kontrolnika prednost.

Polje

Izraz

Privzeta vrednost polja

Količina

1

1

Regija

"MT"

MT

Regija

"New York, N.Y."

New York, N.Y. (vrednost mora biti v narekovajih, če vključuje ločila)

Faks

""

Niz ničelne dolžine, ki kaže, da naj bo polje privzeto prazno, namesto da vsebuje ničelno vrednost

Datum naročila

Date( )

Današnji datum

Rok

Date() + 60

Datum 60 dni od danes

Na vrh strani

Primeri izrazov za veljavnostna pravila polj

Z izrazom lahko ustvarite veljavnostno pravilo za polje ali kontrolnik. Access pravilo uveljavi, ko v polje ali kontrolnik vnesete podatke. Če želite ustvariti veljavnostno pravilo, spremenite lastnost VeljavnostnoPravilo polja ali kontrolnika. Nastaviti boste morali tudi lastnost VeljavnostnoBesedilo, v kateri je besedilo, ki ga Access prikaže ob kršitvi veljavnostnega pravila. Če lastnosti VeljavnostnoBesedilo ne nastavite, Access prikaže privzeto sporočilo o napaki.

Dodajanje veljavnostnega pravila v polje

 1. V podoknu za krmarjenje kliknite z desno tipko miške tabelo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Kliknite polje, ki ga želite spremeniti.

 3. Kliknite polje z lastnostmi Veljavnostno pravilo, ki je v spodnjem odseku načrtovalnika tabel.

 4. Vnesite izraz ali kliknite gumb Zgradi Gumb »Graditelj« na desni strani polja z lastnostmi, da ustvarite izraz z graditeljem izrazov.

  Opomba : Če ustvarjate veljavnostno pravilo, pred izraz ne vstavljajte operatorja =.

Primeri v spodnji tabeli predstavljajo izraze z veljavnostnim pravilom za lastnost VeljavnostnoPravilo in s tem vezano besedilo za lastnost VeljavnostnoBesedilo.

Lastnost »VeljavnostnoPravilo«

Lastnost »VeljavnostnoBesedilo«

<> 0

Vnesite vrednost, ki ni nič.

0 Or > 100

Vrednost mora biti 0 ali več kot 100.

Like "K???"

Vrednost mora vsebovati štiri znake in se začeti s črko »K«.

< #1.1.2007#

Vnesite datum pred 1.1.2007.

>= #1.1.2007# And < #1.1.2008#

Datum mora biti v letu 2007.

Več informacij o preverjanju veljavnosti podatkov najdete v članku Ustvarjanje veljavnostnega pravila za preverjanje veljavnosti podatkov v polju.

Na vrh strani

Primeri izrazov za pogoje makra

V nekaterih primerih boste morda želeli izvesti dejanje ali niz dejanj v makru le, če bo določen pogoj resničen. Denimo, da želite na primer izvesti dejanje le, ko je vrednost polja z besedilom »Števec« 10. V stolpcu Pogoj makra: [Števec]=10 uporabite izraz za določanje pogoja.

Dodajanje pogoja za dejanje makra

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite makro, ki ga želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Če v oblikovalniku makrov ni prikazan stolpec Pogoj, na zavihku Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite Pogoji.

 3. Kliknite celico Pogoj za dejanje makra, ki ga želite spremeniti in nato vnesite pogojni izraz.

 4. Shranite spremembe in zaprite makro.

Kot pri lastnosti VeljavnostnoPravilo je izraz stolpca Pogoj pogojni izraz. Razrešiti se mora z vrednostma »True« ali »False«. Dejanje bo izvedeno samo pri resničnem pogoju.

Za izvedbo dejanje uporabite ta izraz

Če velja

[City]="Pariz"

Pariz je vrednost »Mesto« v polju obrazca, iz katerega je bil zagnan makro.

DCount("[IDnaročila]"; "Naročila") > 35

V polju »IDNaročila« v tabeli »Naročila« je več kot 35 vnosov.

DCount("*"; "[Podrobnosti o naročilu]"; "[IDNaročila]=" & Forms![Naročila]![IDNaročila]) > 3

V tabeli »Podrobnosti o naročilu«, za katero se polje »IDNaročila« tabele ujema s poljem »IDNaročila« v obrazcu »Naročila«, so več kot trije vnosi.

[DatumPošiljanja] Between #2-Feb-2007# And #2-Mar-2007#

Vrednost polja »DatumPošiljanja« v obrazcu, iz katerega je bil zagnan makro, ni datum pred 2. februarjem 2007 in po 2. marcu 2007.

Forms![Izdelki]![EnoteNaZalogi] < 5

Vrednost polja »EnoteNaZalogi« v obrazcu »Izdelki« je manjša od 5.

IsNull([Ime])

Vrednost »Ime« v obrazcu, v katerem je bil zagnan makro je ničelne vrednosti (nima vrednosti). Ta izraz je enak izrazu »[Ime] Is Null«.

[DržavaRegija]="Združeno kraljestvo" And Forms![SkupnaProdaja]![NaročilSkupaj] > 100

Vrednost polja »DržavaRegija« v obrazcu, v katerem je bil zagnan makro, je »Združeno kraljestvo« in vrednost polja »« v obrazcu »SkupnaProdaja« je večja od 100.

[DržavaRegija] In ("Francija"; "Italija"; "Španija") And Len([PoštnaŠtevilka])<>5

Vrednost polja »DržavaRegija« v obrazcu, v katerem je bil zagnan makro, je »Francija«, »Italija« ali »Španija« in poštna številka ni dolga pet znakov.

MsgBox("Ali potrjujete spremembe?";1)=1

V pogovornem oknu, v katerem je prikazana funkcija MsgBox, kliknite V redu. Če v pogovornem oknu kliknete Prekliči, Access prezre to dejanje.

Opomba : Če želite povzročiti, da bo Access začasno prezrl dejanje, kot pogoj vnesite False. Če uveljavite, da Access začasno prezre dejanje, je lahko uporabno, če poskušate najti težave v makru.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×