Preklapljanje med različnimi nabori vrednosti s scenariji

Scenarij je množica vrednosti, ki jih Microsoft Office Excel shrani in jih lahko na delovnem listu samodejno zamenja. Ustvarite lahko različne skupine vrednosti in jih shranite kot scenarije na delovnem listu ter nato preklapljate med scenariji in si ogledate različne rezultate.

Če ima več ljudi določene informacije, ki jih želite uporabiti v scenarijih, lahko informacije zberete v ločenih delovnih zvezkih, nato pa scenarije iz različnih delovnih zvezkov spojite v enega.

Ko imate vse potrebne scenarije, lahko ustvarite poročilo s povzetkom scenarijev, v katerem so zbrani podatki iz vseh scenarijev.

V tem članku

Pregled

Ustvarjanje scenarija

Prikazovanje scenarija

Spajanje scenarijev

Ustvarjanje poročila povzetka scenarija

Pregled

Scenariji so del nabora ukazov, imenovanega tudi orodja za analizo kaj-če. Ko uporabljate scenarije, izvajate analizo kaj-če.

Analiza kaj-če je postopek spreminjanja vrednosti v celicah, da bi videli, kako te spremembe vplivajo na rezultat formul na delovnem listu. S scenariji lahko ustvarite in shranite različne nabore vrednosti in preklapljate med njimi. Poleg tega lahko ustvarite poročilo s povzetkom scenarijev, v katerem so vsi scenariji združeni na enem delovnem listu. Na primer: ustvarite lahko različne scenarije za proračun, ki podajajo primerjavo med različnimi možnimi zneski dohodkov in odhodkov, ter nato ustvarite poročilo, v katerem je izvedena primerjava vseh scenarijev.

Vrste analize kaj-če    V Excelu so na voljo tri vrste orodij za analizo kaj-če: scenariji, podatkovne tabele in iskanje cilja. Scenariji in podatkovne tabele prenesejo vnesene vrednosti in projekt naprej ter tako določijo možne rezultate. Iskanje cilja se od scenarijev in podatkovnih tabel razlikuje v tem, da prenese rezultat in projekte nazaj ter določi možne vnesene vrednosti, ki dajo ta rezultat.

Tako kot v podatkovnih tabelah lahko tudi v scenarijih raziščete nabor možnih rezultatov. Nasprotno od podatkovnih tabel pa je mogoče scenarije iz različnih delovnih listov ali delovnih zvezkov tudi spojiti. S scenariji je lažje zbirati podatke o možnih rezultatih iz različnih virov in nato te podatke združiti.

V vsakem scenariju je lahko največ 32 spremenljivk. Če želite analizirati več kot 32 vrednosti in te vrednosti predstavljajo le eno ali dve spremenljivki, lahko uporabite podatkovne tabele. Čeprav je podatkovna tabela omejena na le eno ali dve spremenljivki (eno za vhodno celico vrstice in eno za vhodno celico stolpca), je lahko na njej toliko različnih vrednosti spremenljivke, kot želite. V scenariju je lahko največ 32 različnih vrednosti, vendar lahko ustvarite poljubno število scenarijev.

Če želite več informacij o drugih orodjih za analizo kaj-če, glejte razdelek Glejte tudi.

Osnove scenarijev

Ustvarjanje scenarijev     Recimo, da želite ustvariti proračun in ste negotovi glede dohodka. S scenariji lahko določite različne možne vrednosti dohodka in nato preklapljate med scenariji, da izvedete analizo kaj-če.

Opomba : V tem razdelku je razložena uporaba scenarijev, prikazani pa so tudi vzorčni podatki in rezultati uporabe scenarijev s temi podatki. Če želite navodila po korakih, ki jih v tem razdelku ni, glejte razdelek Ustvarjanje scenarija v nadaljevanju tega članka.

Recimo, da boste v najslabšem primeru imeli bruto prihodek 50.000 € in stroške prodanih dobrin 13.200 €, kar pomeni, da boste imeli 36.800 € bruto dobička. Če želite te vrednosti uporabiti v scenariju, jih najprej vnesite na delovni list, kot je prikazano na spodnji sliki:

Najslabši primer

1. V spreminjajočih se celicah so vnesene vrednosti.

2. V celici z rezultatom je formula, ki temelji na spreminjajočih se celicah (na tej sliki =B1-B2).

V pogovornem oknu Upravitelj scenarijev shranite te vrednosti kot scenarij, ga poimenujte »Najslabši primer« in določite, da so v celicah B1 in B2 vrednosti, ki se spreminjajo med scenariji.

Opomba : Čeprav sta v tem primeru le dve spreminjajoči se celici (B1 in B2), je lahko v scenariju do 32 celic.

Zdaj pa recimo, da boste v najboljšem primeru imeli bruto prihodek 150.000 € in stroške prodanih dobrin 26.000 €, kar pomeni, da boste imeli 124.000 € bruto dobička. Če želite ta nabor vrednosti določiti kot scenarij, ustvarite še en scenarij, ga poimenujte »Najboljši primer« in vnesite nove vrednosti v celico B1 (150.000) in celico B2 (26.000). Ker je bruto dobiček (celica B3) formula – razlika med prihodkom (B1) in stroški (B2) – celice B3 v scenariju »Najboljši primer« ne spreminjate.

Ko shranite scenarij, postane na voljo na seznamu scenarijev, ki jih lahko uporabite v analizah kaj-če. Če ob upoštevanju vrednosti na prejšnji sliki prikažete scenarij »Najboljši primer«, se vrednosti na delovnem listu spremenijo, kot je prikazano na spodnji sliki:

Najboljši primer

1. Spreminjajoče se celice

2. Celica z rezultatom

Spajanje scenarijev    V nekaterih primerih boste morda vse informacije, ki jih potrebujete za ustvarjanje želenih scenarijev, imeli na enem delovnem listu ali v enem delovnem zvezku. Vendar pa boste morda želeli zbrati informacije za scenarij tudi iz drugih virov. Recimo, da poskušate ustvariti proračun za večje podjetje. Podatke za scenarije boste morali zbrati iz različnih oddelkov, kot so plačilni oddelek, proizvodnja, trženje in pravni oddelek, saj ima vsak vir drugačne informacije, ki jih boste uporabili pri ustvarjanju scenarijev.

Te scenarije lahko na enem delovnem listu zberete z ukazom Spoji. Iz vsakega vira lahko prenesete toliko vrednosti za spreminjajoče se celice, kot želite. Morda na primer želite podatke o stroških vseh oddelkov, podatke o prihodkih pa potrebujete le od nekaterih.

Ko zberete različne scenarije iz različnih virov, uporabite v vseh delovnih zvezkih enako strukturo celic. Na primer prihodki naj bodo vedno v celici B2 in stroški vedno v celici B3. Če za scenarije iz različnih virov uporabljate različne strukture, bo morda težko spojiti rezultate.

Namig : Poskusite najprej sami ustvariti scenarij, nato pa sodelavcem pošljite kopijo delovnega zvezka z njim. Tako boste lažje zagotovili, da bodo vsi scenariji enako strukturirani.

Poročila povzetka scenarija     Če želite primerjati različne scenarije, lahko ustvarite poročilo, ki jih povzame na isti strani. V poročilu so lahko scenariji našteti eden ob drugem ali predstavljeni v poročilo vrtilne tabele. Poročilo s povzetkom scenarijev, ki temelji na zgornji dveh primerih, bi bilo videti tako:

Poročilo s povzetkom primerov v programu Excel

Opomba : Privzeto poročilo s povzetkom uporablja sklice na celice, da razlikuje med spreminjajočimi se celicami in celicami z rezultati. V tem primeru smo ustvarili imena za te celice, da je poročilo bolje berljivo. Če celice poimenujete, preden ustvarite poročilo s povzetkom, bo poročilo vsebovalo imena in ne sklicev na celice.

Na koncu poročila s povzetkom je opomba, da so v stolpcu »Trenutne vrednosti« vrednosti spreminjajočih se celic v trenutku, ko je bilo ustvarjeno poročilo s povzetkom scenarijev, in da so celice, ki so se med posameznimi scenariji spreminjale, posivljene.

Če želite več informacij o ustvarjanju poročila s povzetkom scenarijev, glejte razdelek Ustvarjanje poročila s povzetkom scenarijev.

Na vrh strani

Ustvarjanje scenarija

Preden ustvarite scenarij, naj bo na delovnem listu že vnesen začetni nabor vrednosti. Poročila s povzetkom scenarijev bodo bolje berljiva, če celice, ki jih boste uporabili, poimenujete. Če želite pomoč pri poimenovanju celic, glejte temo Uporaba imen za jasnejše formule.

 1. Na zavihku Podatki v skupini Podatkovna orodja kliknite Vrednotenje »kaj če« in nato Upravitelj scenarijev.

 2. Kliknite Dodaj.

 3. V polje Ime scenarija vnesite ime scenarija.

 4. V polje Celice, ki se spreminjajo vnesite sklice na celice, ki jih želite uporabiti v scenariju. Če vas na primer zanima, kako bo sprememba vrednosti v celicah B1 in B2 vplivala na rezultat formule, ki temelji na teh dveh celicah, vnesite B1,B2.

  Opomba : Če želite ohraniti začetne vrednosti spreminjajočih se celic, dodajte scenarij, ki uporabi te vrednosti, in šele nato ustvarite dodatne scenarije, ki uporabijo drugačne vrednosti.

 5. Pod Zaščita izberite želene možnosti.

  Opomba : Te možnosti veljajo le za zaščitene delovne liste. Če želite več informacij o zaščitenih delovnih listih, glejte razdelek Glejte tudi.

  • Izberite Prepreči spremembe, da preprečite urejanje scenarija, ko je delovni list zaščiten.

  • Izberite Skrito, da preprečite prikaz scenarija, ko je delovni list zaščiten.

 6. Kliknite V redu.

 7. V pogovorno okno Vrednosti scenarija vnesite vrednosti, ki jih želite uporabiti v spreminjajočih se celicah v tem scenariju.

 8. Če želite ustvariti scenarij, kliknite V redu.

 9. Če želite ustvariti dodatne scenarije, ponovite korake od 2 do 8. Ko zaključite ustvarjanje scenarijev, kliknite V redu in nato v pogovornem oknu Upravitelj scenarijev kliknite Zapri.

Na vrh strani

Prikazovanje scenarija

Ko prikažete scenarij, lahko preklopite na nabor vrednosti, ki so shranjene v njem. Vrednosti scenarija so prikazane v celicah, ki se med scenariji spreminjajo, in v celicah z rezultati. Če na primer uporabimo zgornje primere scenarijev in prikažemo scenarij »Najboljši primer«, je v celici B1 prikazana vrednost 150000, v celici B2 26000 in v celici B3 124000.

 1. Na zavihku Podatki v skupini Podatkovna orodja kliknite Vrednotenje »kaj če« in nato Upravitelj scenarijev.

 2. Kliknite ime scenarija, ki ga želite prikazati.

 3. Kliknite Pokaži.

  Opomba : Ko zaprete pogovorno okno Upravitelj scenarijev, ostanejo na delovnem listu vrednosti iz zadnjega prikazanega scenarija. Če ste začetne vrednosti shranili kot scenarij, jih lahko prikažete, preden zaprete pogovorno okno Upravitelj scenarijev.

Na vrh strani

Spajanje scenarijev

 1. Izberite delovni list, kamor želite shraniti rezultate spojenih scenarijev.

 2. Na zavihku Podatki v skupini Podatkovna orodja kliknite Vrednotenje »kaj če« in nato Upravitelj scenarijev.

 3. Kliknite Spoji.

 4. V pogovornem oknu Spajanje scenarijev kliknite puščico zraven možnosti Zvezek in izberite delovni zvezek s scenariji, ki jih želite spojiti.

 5. V polju List kliknite ime delovnega lista s scenariji, ki jih želite spojiti.

 6. Kliknite V redu, da spojite scenarije z izbranega delovnega lista na trenutni delovni list.

  Pogovorno okno Spajanje scenarijev se zapre, spojeni scenariji pa se prikažejo v pogovornem oknu Upravitelj scenarijev.

 7. Po potrebi ponavljajte te štiri korake, dokler ne spojite vseh želenih scenarijev.

  Ko končate, so vsi spojeni scenariji del trenutnega delovnega lista. Pogovorno okno Upravitelj scenarijev lahko zaprete ali ga pustite odprtega in nadaljujete analizo.

Na vrh strani

Ustvarjanje poročila povzetka scenarija

 1. Na zavihku Podatki v skupini Podatkovna orodja kliknite Vrednotenje »kaj če« in nato Upravitelj scenarijev.

 2. Kliknite Povzetek.

 3. Kliknite Povzetek scenarija ali Scenarij poročila vrtilne tabele.

 4. V polje Celice z rezultati vnesite sklice na celice, ki se nanašajo na celice, katerih vrednosti se spreminjajo v različnih scenarijih. Večkratne sklice ločite z vejicami.

  Opombe : 

  • Poročila scenarijev se ne izračunajo znova samodejno. Če spremenite vrednosti v scenariju, te spremembe ne bodo prikazane v obstoječem poročilu s povzetkom, temveč bodo vidne, če ustvarite novo poročilo.

  • Če želite ustvariti poročilo s povzetkom scenarijev, ne potrebujete celic z rezultati, potrebujete pa jih, če želite ustvariti poročilo vrtilne tabele za scenarij.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×