Predstavitev podatkov v raztresenem oziroma črtnem grafikonu

Raztreseni grafikoni in črtni grafikoni so si zelo podobni, še posebej, če je raztreseni grafikon prikazan s povezujočimi črtami. Obstaja pa bistvena razlika v načinu, kako ti dve vrsti grafikonov narišeta podatke vzdolž vodoravne osi (znane tudi kot os x) in navpične osi (znane tudi kot os y).

Oblikovan raztresen grafikon
Ta oblikovan raztreseni grafikon prikaže številske vrednosti vzdolž vodoravne in navpične osi, te vrednosti pa nato združi v posamezne podatkovne točke, ki so prikazane v neenakomernih intervalih.
Oblikovan črtni grafikon
Ta oblikovan črtni grafikon porazdeli podatke zvrsti (v tem primeru časovni interval) enakomerno vzdolž vodoravne osi, vse podatke številke vrednosti pa enakomerno vzdolž navpične osi.

Preden izberete eno od teh vrst grafikonov, boste morda želeli izvedeti več o razlikah med njima ter kdaj je bolje uporabiti raztreseni grafikon namesto črtnega in obratno.

V tem članku

Razlike med raztresenimi in črtnimi grafikoni

Kdaj uporabiti raztreseni grafikon in kdaj črtni grafikon

Raziščite vrste raztresenih in črtnih grafikonov

Ustvarjanje raztresenega grafikona

Ustvarjanje črtnega grafikona

Shranjevanje grafikona kot predloge

Razlike med raztresenimi in črtnimi grafikoni

Glavna razlika med raztresenimi in črtnimi grafikoni je način, kako narišejo podatke na vodoravni osi. Ko za ustvarjanje raztresenega in črtnega grafikona na primer uporabite te podatke delovnega lista, lahko vidite, da so podatki porazdeljeni drugače.

Slika delovnega lista s podatki o dnevnih padavinah

V raztresenem grafikonu so vrednosti dnevnih padavin iz stolpca A prikazane kot vrednosti x na vodoravni (x) osi, določene vrednosti iz stolpca B pa so prikazane kot vrednosti na navpični (y) osi. Raztreseni grafikon se pogosto imenuje tudi grafikon xy in nikoli ne prikazuje kategorije na vodoravni osi.

Slika raztresenega grafikona

Raztreseni grafikon ima vedno dve osi vrednosti – en nabor številskih vrednosti prikaže vzdolž vodoravne osi (vrednosti), drug nabor številskih vrednosti pa prikaže vzdolž navpične osi (vrednosti). Grafikon prikazuje točke v preseku številskih vrednosti x in y, te vrednosti pa združi v posamezne podatkovne točke. Te podatkovne točke so lahko porazdeljene enakomerno ali neenakomerno po vodoravni osi, odvisno od podatkov.

Prva podatkovna točka, ki je prikazana na raztresenem grafikonu, predstavlja tako vrednost y, ki znaša 137 (delci), kot tudi vrednost x, ki znaša 1,9 (dnevne padavine). Ti številki predstavljata vrednosti v celicah A9 in B9 na delovnem listu.

Na črtnem grafikonu pa so enake vrednosti dnevnih padavin in delcev prikazane kot dve ločeni podatkovni točki, ki sta enakomerno porazdeljeni vzdolž vodoravne osi. To je zato, ker ima črtni grafikon na voljo le eno os vrednosti (navpično os). Na vodoravni osi črtnega grafikona so prikazane le enakomerno porazdeljene skupine (kategorije) podatkov. Ker kategorije niso bile navedene v podatkih, so bile te samodejno ustvarjene, na primer 1, 2, 3 itd.

To je dober primer, kdaj ni priporočljivo uporabljati črtnega grafikona.

Slika črtnega grafikona

V črtnem grafikonu so podatki zvrsti enakomerno porazdeljeni vzdolž vodoravne osi (zvrsti), vsi podatki številskih vrednosti pa vzdolž navpične osi (vrednosti).

Vrednost delcev y, ki znaša 137 (celica B9), in vrednost dnevnih padavin x, ki znaša 1,9 (celica A9), sta prikazani kot posamezni podatkovni točki na črtnem grafikonu. Nobena od teh podatkovnih točk ni prva prikazana podatkovna točka na grafikonu – prva podatkovna točka za posamezne podatkovne serije se sklicuje na vrednosti v prvi vrstici s podatki na delovnem listu (celici A2 in B2).

Vrste osi in razlike v prilagajanju merila

Ker je vodoravna os raztresenega grafikona vedno os vrednosti, lahko prikazuje številske ali datumske vrednosti (npr. dneve ali ure), ki so predstavljene kot številske vrednosti. Če želite prikazati številske vrednosti vzdolž vodoravne osi z večjo prilagodljivostjo, lahko spremenite možnosti merila na tej osi na enak način, kot spremenite možnosti merila na navpični osi.

Ker vodoravna os črtnega grafikona predstavlja os zvrsti, je ta lahko le os besedila ali os datuma. Na osi besedila je prikazano le besedilo (neštevilske podatke ali številske zvrsti, ki niso vrednosti) v enakomerno porazdeljenih intervalih. Na osi datuma so prikazani datumi v kronološkem zaporedju v določenih intervalih ali osnovnih enotah, kot je število dni, mesecev ali let, tudi če datumi na delovnem listu niso navedeni po vrsti ali v enaki osnovni enoti.

V primerjavi z možnostmi merila za os vrednosti, so možnosti merila za os zvrsti omejene. Razpoložljive možnosti merila so odvisne tudi od vrste uporabljene osi.

Na vrh strani

Kdaj uporabiti raztreseni grafikon in kdaj črtni grafikon

Raztreseni grafikoni se običajno uporabljajo za prikaz in primerjavo številskih vrednosti, na primer znanstvenih, statističnih in inženirskih podatkov. Ti grafikoni so uporabni za prikaz relacij med številskimi vrednostmi v več podatkovnih serijah, poleg tega pa lahko narišejo dve skupini števil kot eno serijo koordinat xy.

Črtni grafikoni lahko prikažejo neprekinjen niz podatkov skozi čas, določen glede na skupno lestvico, in so zato idealni za prikazovanje trendov v podatkih v enakomernih intervalih ali skozi čas. V črtnem grafikonu so podatki zvrsti enakomerno porazdeljeni vzdolž vodoravne osi, vsi podatki vrednosti pa so enakomerno porazdeljeni vzdolž navpične osi. Na splošno velja pravilo, da uporabljajte črtni grafikon, če vaši podatki vključujejo neštevilske vrednosti x – za številske vrednosti x pa je bolje, če uporabite raztreseni grafikon.

Raztreseni grafikon uporabite namesto črtnega grafikona, če želite narediti to:

 • Spremeniti merilo vodoravne osi    Ker vodoravna os raztresenega grafikona predstavlja os vrednosti, je na voljo več možnosti merila.

 • Uporabiti logaritmično merilo na vodoravni osi    Vodoravno os lahko spremenite v logaritmično merilo.

 • Prikazati podatke delovnega lista, ki vključujejo pare ali združene nabore vrednosti    V raztresenem grafikonu lahko prilagodite neodvisna merila osi, da prikažete več informacij o združenih vrednostih.

 • Prikazati vzorce v večjih naborih podatkov    Raztreseni grafikoni so uporabni za prikaz vzorcev v podatkih, na primer s prikazom linearnih ali nelinearnih trendov, gruč ali osamelcev.

 • Primerjati veliko število podatkovnih točk neodvisno od časa    Več je podatkov v raztresenem grafikonu, boljša je primerjava.

Črtni grafikon uporabite namesto raztresenega grafikona, če želite narediti to:

 • Uporabiti oznake z besedilom vzdolž vodoravne osi    Te oznake z besedilom predstavljajo enakomerno porazdeljene vrednosti, kot so meseci, četrtletja ali fiskalna leta.

 • Uporabiti manjše število oznak s številskimi vrednostmi vzdolž vodoravne osi    Če uporabite nekaj enakomerno porazdeljenih oznak s številskimi vrednostmi, ki predstavljajo časovni interval, kot so leta, uporabite črtni grafikon.

 • Uporabiti časovno merilo vzdolž vodoravne osi    Če želite prikazati datume v kronološkem zaporedju v določenih intervalih ali osnovnih enotah, kot je število dni, mesecev ali let, tudi če datumi na delovnem listu niso v vrstnem redu ali v isti osnovni enoti, uporabite črtni grafikon.

Na vrh strani

Raziščite vrste raztresenih in črtnih grafikonov

Raztreseni grafikoni lahko uporabijo te podvrste grafikonov:

 • Raztreseni grafikon samo z oznakami    Ta vrsta grafikona primerja pare vrednosti. Raztreseni grafikon z oznakami podatkov, vendar brez črt uporabite, ko imate številne podatkovne točke in bi povezujoče črte otežile branje podatkov. To vrsta grafikona lahko uporabite tudi, ko ne želite prikazati povezljivosti podatkovnih točk.

  Raztreseni grafikon samo z oznakami

 • Raztreseni grafikon z zglajenimi črtami in raztreseni grafikon z zglajenimi črtami in oznakami    Ta vrsta grafikona prikazuje zglajeno krivuljo, ki povezuje podatkovne točke. Zglajene črte so lahko prikazane z oznakami ali brez njih. Grafikon z zglajenimi črtami brez oznak uporabite, če imate veliko podatkovnih točk.

  Raztreseni grafikoni z zglajenimi črtami z oznakami ali brez njih

 • Raztreseni grafikon z ravnimi črtami in raztreseni grafikon z ravnimi črtami in oznakami    Ta vrsta grafikona prikazuje ravne povezujoče črte med podatkovnimi točkami. Ravne črte so lahko prikazane z oznakami ali brez njih.

  Raztreseni grafikoni z ravnimi črtami z oznakami ali brez njih

Črtni grafikoni lahko uporabijo te podvrste grafikonov:

 • Črtni grafikon in črtni grafikon z oznakami    Črti grafikoni, prikazani z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih, se uporabljajo za prikaz trendov v določenem časovnem obdobju ali za vrstni red kategorij, še posebej, če imate številne podatkovne točke in je pomembno, v kakšnem vrstnem redu so predstavljene. Če imate veliko kategorij ali so vrednosti približne, uporabite črtni grafikon brez oznak.

  Črtni grafikoni z oznakami ali brez njih

 • Naložen črtni grafikon in naložen črtni grafikon z oznakami    Naloženi črtni grafikoni, prikazani z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih, se lahko uporabijo za prikaz trenda prispevka posamezne vrednosti v določenem časovnem obdobju ali razvrščenih kategorij. Ker pa je tudi težko videti, da so črte naložene, uporabite raje drugo vrsto črtnega grafikona ali naložen ploščinski grafikon.

  Naloženi črtni grafikoni z oznakami in brez njih

 • 100-odstotno naložen črtni grafikon in 100-odstotno naložen črtni grafikon z oznakami    100-odstotno naloženi črtni grafikoni, prikazani z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih, se lahko uporabijo za prikaz trenda odstotka posamezne vrednosti v določenem časovnem obdobju ali razvrščenih kategorij. Če imate veliko kategorij ali so vrednosti približne, uporabite 100-odstotni naložen črtni grafikon brez oznak.

  Namig : Za boljšo predstavitev te vrste podatkov priporočamo, da raje uporabite 100-odstotno naložen ploščinski grafikon.

  100-odstotno naloženi črtni grafikoni z oznakami in brez njih

 • 3D-črtni grafikon    3D-črtni grafikoni prikazujejo posamezno vrstico ali stolpec podatkov kot 3D-trak. 3D-črtni grafikon ima vodoravne, navpične in globinske osi, ki jih lahko prilagodite.

  3D-črtni grafikon

Na vrh strani

Ustvarjanje raztresenega grafikona

Oblikovan raztresen grafikon

Kako smo ustvarili ta raztreseni grafikon? S tem postopkom boste ustvarili raztreseni grafikon s podobnimi rezultati. Za ta grafikon smo uporabili podatke vzorčnega delovnega lista. Te podatke lahko kopirate na svoj delovni list, lahko pa uporabite svoje podatke.

 1. Kopirajte vzorčne podatke z delovnega lista na prazen delovni list ali pa odprite delovni list, ki vsebuje podatke, ki jih želite narisati v raztresenem grafikonu.

  Kako kopirati vzorčne podatke delovnega lista

  1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

  2. Izberite primer v temi pomoči.

   Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

   Izbiranje primera iz pomoči
   Izbiranje primera iz pomoči
  3. Pritisnite CTRL + C.

  4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite CTRL + V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Dnevne padavine

Delci

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Izberite podatke, ki jih želite narisati v raztresenem grafikonu.

 2. Na zavihku Vstavi v skupini Grafikoni kliknite Raztreseni.

  Slika Excelovega traku

 3. Kliknite Raztreseni grafikon samo z oznakami.

  Namig : Imena posameznih grafikonov si lahko ogledate tako, da nanje postavite miško.

 4. Kliknite območje grafikona grafikona.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 5. Na zavihku Načrt v skupini Slogi grafikona kliknite želeni slog.

  Slogi grafikonov na Excelovem traku

  Za raztreseni grafikon smo uporabili velikost Slog 26.

 6. Kliknite naslov grafikona in nato vnesite želeno besedilo.

  Za raztreseni grafikon smo vnesli Ravni delcev in padavin.

 7. Če želite zmanjšati velikost naslova grafikona, z desno tipko miške kliknite naslov, nato pa v polje Velikost pisave v priročnem meniju vnesite želeno velikost.

  Za raztreseni grafikon smo uporabili 14.

 8. Kliknite območje grafikona.

 9. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Naslovi osi in naredite to:

  1. Če želite dodati naslov vodoravne osi, kliknite Naslov primarne vodoravne osi, nato pa kliknite Naslov pod osjo.

  2. Če želite dodati naslov navpične osi, kliknite Naslov primarne navpične osi, nato pa kliknite želeni naslov navpične osi.

   Za raztreseni grafikon smo uporabili Zasukan naslov.

   Slika Excelovega traku

  3. Kliknite posamezen naslov, vnesite želeno besedilo in nato pritisnite tipko ENTER.

   Za raztreseni grafikon smo za naslov vodoravne osi vnesli Dnevne padavine, za naslov navpične osi pa smo vnesli Raven delcev.

 10. Kliknite risalno površino grafikona ali pa izberite Risalna površina na seznamu elementov grafikona (zavihek Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 11. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Slika gumba , nato pa kliknite želeni učinek.

  Za raztreseni grafikon smo uporabili Nežen učinek – odtenek 3.

  Skupina »Slogi oblik« na Excelovem traku

 12. Kliknite območje grafikona.

 13. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Slika gumba , nato pa kliknite želeni učinek.

  Za raztreseni grafikon smo uporabili Nežen učinek – odtenek 1.

 14. Če želite uporabiti barve teme, ki se razlikujejo od privzete teme, ki je uporabljena v delovnem zvezku, naredite to:

  1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Teme kliknite Teme.

   Slika Excelovega traku

  2. V razdelku Vgrajeno kliknite temo, ki jo želite uporabiti.

   Za črtni grafikon smo uporabili temo Office.

Na vrh strani

Ustvarjanje črtnega grafikona

Oblikovan črtni grafikon

Kako smo ustvarili ta črtni grafikon? S tem postopkom boste ustvarili črtni grafikon s podobnimi rezultati. Za ta grafikon smo uporabili podatke vzorčnega delovnega lista. Te podatke lahko kopirate na svoj delovni list, lahko pa uporabite svoje podatke.

 1. Kopirajte vzorčne podatke z delovnega lista na prazen delovni list ali pa odprite delovni list, ki vsebuje podatke, ki jih želite narisati v črtnem grafikonu.

  Kako kopirati vzorčne podatke delovnega lista

  1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

  2. Izberite primer v temi pomoči.

   Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

   Izbiranje primera iz pomoči
   Izbiranje primera iz pomoči
  3. Pritisnite CTRL + C.

  4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite CTRL + V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Datum

Dnevne padavine

Delci

1. 1. 07

4,1

122

2. 1. 07

4,3

117

3. 1. 07

5,7

112

4. 1. 07

5,4

114

5. 1. 07

5,9

110

6. 1. 07

5,0

114

7. 1. 07

3,6

128

8. 1. 07

1,9

137

9. 1. 07

7,3

104

 1. Izberite podatke, ki jih želite narisati v črtnem grafikonu.

 2. Na zavihku Vstavi v skupini Grafikoni kliknite Črtni.

  Slika Excelovega traku

 3. Kliknite Črtni grafikon z oznakami.

 4. Kliknite območje grafikona grafikona.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 5. Na zavihku Načrt v skupini Slogi grafikona kliknite želeni slog.

  Slogi grafikonov na Excelovem traku

  Za črtni grafikon smo uporabili velikost Slog 2.

 6. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Naslov grafikona, nato pa kliknite Nad grafikonom.

  Slika Excelovega traku

 7. Kliknite naslov grafikona in nato vnesite želeno besedilo.

  Za črtni grafikon smo vnesli Ravni delcev in padavin.

 8. Če želite zmanjšati velikost naslova grafikona, z desno tipko miške kliknite naslov, nato pa v polje Velikost v priročnem meniju vnesite želeno velikost.

  Za črtni grafikon smo uporabili velikost 14.

 9. Na grafikonu kliknite legendo ali pa jo izberite s seznama elementov grafikona (zavihek Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 10. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Legenda, nato pa kliknite želeno mesto.

  Za črtni grafikon smo uporabili Pokaži legendo zgoraj.

 11. Če želite narisati eno od podatkovnih serij vzdolž sekundarne navpične osi, kliknite podatkovno serijo za »Padavine« ali pa jo izberite s seznama elementov grafikona (zavihek Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 12. Na zavihku Postavitev v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

  Skupina »Trenutni izbor« na Excelovem traku

 13. V razdelku Možnosti nizov izberite Sekundarna os, nato pa kliknite Zapri.

 14. Na zavihku Postavitev v skupini Oznake kliknite Naslovi osi in naredite to:

  1. Če želite dodati naslov primarne navpične osi, kliknite Naslov primarne navpične osi, nato pa kliknite želeni naslov navpične osi.

   Za črtni grafikon smo uporabili Zasukan naslov.

  2. Če želite dodati naslov sekundarne navpične osi, kliknite Naslov sekundarne navpične osi, nato pa kliknite želeni naslov navpične osi.

   Za črtni grafikon smo uporabili Zasukan naslov.

  3. Kliknite posamezen naslov, vnesite želeno besedilo in nato pritisnite tipko ENTER.

   Za črtni grafikon smo za naslov primarne navpične osi vnesli Raven delcev, za naslov sekundarne navpične osi pa smo vnesli Dnevne padavine.

 15. Kliknite risalno površino grafikona ali jo izberite na seznamu elementov grafikona (zavihek Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 16. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Slika gumba , nato pa kliknite želeni učinek.

  Za črtni grafikon smo uporabili Nežen učinek – temno 1.

  Skupina »Slogi oblik« na Excelovem traku

 17. Kliknite območje grafikona.

 18. Na zavihku Oblika v skupini Slogi oblik kliknite gumb Več Slika gumba , nato pa kliknite želeni učinek.

  Za črtni grafikon smo uporabili Nežen učinek – odtenek 3.

 19. Če želite uporabiti barve teme, ki se razlikujejo od privzete teme, ki je uporabljena v delovnem zvezku, naredite to:

  1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Teme kliknite Teme.

   Slika Excelovega traku

  2. V razdelku Vgrajeno kliknite temo, ki jo želite uporabiti.

   Za črtni grafikon smo uporabili temo Office.

Na vrh strani

Shranjevanje grafikona kot predloge

Če želite ustvariti še en grafikon, ki je enak pravkar ustvarjenemu grafikonu, ga shranite kot predlogo, ki jo lahko uporabite kot osnovo za ustvarjanje drugih podobnih grafikonov.

 1. Kliknite grafikon, ki ga želite shraniti kot predlogo.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Vrsta kliknite Shrani kot predlogo.

  Slika Excelovega traku

 3. V polje Ime datoteke vnesite ime predloge.

  Namig : Če ne navedete druge mape, bo datoteka s predlogo (.crtx) shranjena v mapo Grafikoni, predloga pa bo na voljo v razdelku Predloge v pogovornih oknih Vstavljanje grafikona (zavihek Vstavljanje, skupina Grafikoni, Zaganjalnik pogovornega okna Slika gumba ) in Spreminjanje vrste grafikona (zavihek Načrt, skupina Vrsta, Spremeni vrsto grafikona).

  Če želite več informacij o uporabi predloge grafikona, glejte Shranjevanje grafikona po meri kot predloge.

Opomba : V predlogi grafikona so oblikovanje in barve, ki so uporabljene v grafikonu, ko ga shranite kot predlogo. Če predlogo uporabite za ustvarjanje grafikona v drugem delovnem zvezku, bodo v novem grafikonu uporabljene barve iz predloge in ne barve iz teme, ki je trenutno uporabljena v delovnem zvezku. Če želite namesto barv iz predloge uporabiti barve iz teme, z desno tipko miške kliknite območje grafikona in nato v priročnem meniju kliknite Ponastavi na ujemanje sloga.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×