Opombe ob izdaji Microsoft Office Communicator 2007

Posledná aktualizácia: 10. júla 2007

Víta vás Microsoft® Office Communicator 2007 – Poznámky k vydaniu. V tomto článku nájdete informácie o známych problémoch vydania Office Communicator 2007.

V tomto článku

Články z vedomostnej databázy (Knowledge Base, KB) o známych problémoch

Poznámky k vydaniu

Na vrh strani

Články z vedomostnej databázy (Knowledge Base, KB) o známych problémoch

Na vrh strani

Poznámky k vydaniu

Tento dokument uvádza dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť predtým, než nasadíte a začnete používať klienta Office Communicator 2007.

V týchto poznámkach

Zvukové hovory

Videokonferencie

Nastavenie zvuku a videa

História konverzácie

Položka riadenia prístupu pre verejné internetové pripojenie (ACE)

Integrácia s balíkom Office

Integrácia aplikácií

Inštalácia

Balík Multilingual User Interface (MUI)

Podpora jazykov

Interoperabilita s programom Communicator 2005

Interoperabilita s programom Windows Messenger 5.1

Interoperabilita s programom Windows Live Messenger

Zvukové hovory

Po pripojení prostredníctvom virtuálnej súkromnej siete VPN program Office Communicator nedokáže uskutočňovať hovory VoIP s externými používateľmi

PROBLÉM:     Ak má používateľ nakonfigurovaný interný aj externý server SIP a prihlási sa v programe Office Communicator z domu bez toho, aby použil virtuálnu súkromnú sieť (VPN), a potom sa pripojí prostredníctvom siete VPN, program Office Communicator sa automaticky odhlási a potom opäť prihlási. V tomto stave nemôže používateľ uskutočňovať hovory VoIP, pretože nie je možné vyhľadať úplný názov domény (FQDN) servera Media Relay.
RIEŠENIE:     Jediným známym riešením je manuálne sa odhlásiť, znova zadať poverenia a prihlásiť sa.

Program Office Communicator nemusí byť schopný reagovať na niektoré typy systémov IVR (Interactive Voice Response) prostredníctvom tónovej voľby DTMF (dual-tone multi-frequency) Touch-Tone, ak osoba, ktorej voláte, nastavila presmerovanie hovorov

PROBLÉM:     Ak používateľ zavolá inému používateľovi, ktorý zmenil Nastavenia presmerovania hovorov programu Communicator na okamžité presmerovanie hovoru alebo na presmerovanie neprijatých hovorov na systém IVR, ktorý očakáva zadávanie pomocou tlačidiel Touch-Tone (t. j. systém DTMF [dual-tone multi-frequency]), program Communicator nedokáže odpovedať, pretože funkcia Early Media prebieha na vstupnej vetve (čiže nie je k dispozícii výstupná vetva pre médiá na prenos signálu DTMF). Volajúci možno budú počuť výzvu systému IVR na zadávanie, ale výber možnosti stlačením tlačidla 1 alebo 2 v skutočnosti neodošle žiadne údaje. V tomto stave bude v okne konverzácie programu Communicator stále zobrazená správa Volá sa <meno používateľa>.
RIEŠENIE:     Tento problém by sa mal objaviť iba pri malom počte systémov IVR. V niektorých prípadoch je riešením počkať, kým sa hovor úplne nespojí (čiže kým sa stav v okne konverzácie nezmení z Volá sa <meno používateľa>... na Pripája sa <meno používateľa>... a nezobrazia sa ovládacie prvky hovoru) skôr, než začnete stláčať tlačidlá DTMF. V niektorých prípadoch neexistuje alternatívne riešenie. Hovor nemusí vôbec dosiahnuť stav „pripojené“.

Zablokované kontakty vás môžu kontaktovať, ak sa hovor prepojí z iného kontaktu

PROBLÉM:     Ak Andrew nastaví Fredovu úroveň prístupu na možnosť Zablokované, Fred nemôže kontaktovať Andrewa priamo. Ak však Fred kontaktuje Sarah a Sarah prepojí Freda na Andrewa, program Communicator prepojenie nezablokuje napriek tomu, že Andrew nastavil Fredovu úroveň prístupu na možnosť Zablokované.
RIEŠENIE:     Momentálne nie je k dispozícii žiadne riešenie.

Na začiatok

Videokonferencie

Videokonferencie automaticky spustia video, keď sa pripojíte ku konferencii

PROBLÉM:     Upozornenie na pozvanie na videokonferenciu informuje, že kontakt pozýva používateľa na konferenčný hovor, ale nerozlišuje, či ide o zvukový konferenčný hovor alebo videokonferenčný hovor. Používateľ sa môže pripojiť ku konferencii bez toho, aby si uvedomil, že ide o videokonferenciu a že jeho webová kamera bude po pripojení ku konferencii prenášať video.
RIEŠENIE:     Používateľ môže kameru zakryť alebo ju otočiť smerom od seba, keď ju nepoužíva. Prípadne, keď sa otvorí tabla s videom, čo znamená, že sa začne prenos videa, používateľ môže kliknutím na tlačidlo Prerušiť pozastaviť odchádzajúci prúd videoúdajov.

Na začiatok

Nastavenie zvuku a videa

Zlyhanie prehrávania vlastného zvukového súboru v programe Communicator

PROBLÉM:     Upozornenie na pozvanie na videokonferenciu informuje, že kontakt pozýva používateľa na konferenčný hovor, ale nerozlišuje, či ide o zvukový konferenčný hovor alebo videokonferenčný hovor. Používateľ sa môže pripojiť ku konferencii bez toho, aby si uvedomil, že ide o videokonferenciu a že jeho webová kamera bude po pripojení ku konferencii prenášať video.
RIEŠENIE:     Používateľ môže kameru zakryť alebo ju otočiť smerom od seba, keď ju nepoužíva. Prípadne, keď sa otvorí tabla s videom, čo znamená, že sa začne prenos videa, používateľ môže kliknutím na tlačidlo Prerušiť pozastaviť odchádzajúci prúd videoúdajov.

Údaje zariadenia s rozhraním HID sa neaktualizujú, keď používateľ zariadenie odpojí a znova pripojí v krátkom časovom intervale

PROBLÉM:     Ak používateľ odpojí a v krátkom časovom intervale (približne o jednu až tri sekundy) znova pripojí zariadenie s rozhraním HID, oznamovací tón a diódy LED sa v zariadení neaktualizujú.
RIEŠENIE:     Medzi odpojením a opätovným pripojením zariadenia počkajte 10 sekúnd.

Keď je program Communicator spustený a zmeníte predvolené systémové zvukové zariadenie, vyžaduje sa reštart programu Communicator

PROBLÉM:    Ak používateľ zmení predvolené systémové zvukové zariadenie pomocou Ovládacieho panela systému Windows a program Communicator je spustený, zmeny sa neprejavia, kým používateľ program Communicator neukončí a potom znova nespustí.
RIEŠENIE:     Ukončite program Communicator a potom ho reštartujte.

Zlyhá zisťovanie zvukového zariadenia alebo videozariadenia v systéme Windows Vista, ak používateľ zapojí zariadenie do iného portu USB

PROBLÉM:    Ak používateľ vyberie zariadenie ako preferované zvukové zariadenie alebo videozariadenie pre konverzácie pomocou programu Communicator a potom ho odpojí a zapojí do iného portu USB, program Communicator ho nemusí rozpoznať, pretože systém Windows mu priradí iný názov. Tento problém sa vyskytuje iba v systéme Windows Vista®.
RIEŠENIE:     Používateľ môže zariadenie znova pripojiť k portu, ku ktorému bolo pôvodne pripojené.

Známe problémy s médiami v špecifických zariadeniach

PROBLÉM:    Môže dôjsť k zníženiu kvality média pre známe problémy s niektorými hardvérovými zariadeniami.
RIEŠENIE:     Prečítajte si nasledujúci článok z vedomostnej databázy, v ktorom nájdete zoznam známych problémov so špecifickými zariadeniami.

Na začiatku videohovoru zlyhá v počítači so systémom Windows Vista webová kamera

PROBLÉM:    Ak je webová kamera súčasťou panela displeja niektorých prenosných počítačov alebo monitorov a v počítači je nainštalovaný systém Windows Vista, webová kamera môže na začiatku hovoru zobraziť prázdny výstup videa. Spôsobuje to chyba ovládača USB Video Class systému Windows Vista.
RIEŠENIE:     Používatelia si môžu na vyriešenie tohto problému prevziať rýchlu opravu. Informácie o rýchlej oprave nájdete v téme Office Communicator 2007 – článok z vedomostnej databázy 931812. Po použití rýchlej opravy sa webová kamera spustí normálne. V niektorých prípadoch si používateľ môže všimnúť oneskorenie maximálne päť sekúnd, počas ktorého používateľské rozhranie zamrzne, ale potom by webová kamera mala fungovať normálne.

Hodnoty kľúčov databázy Registry musia byť nastavené na uskutočňovanie videohovorov pomocou protokolu point-to-point s webovou kamerou s režimom VGA

PROBLÉM:    Ak chcete uskutočňovať videohovory pomocou protokolu point-to-point s webovou kamerou s režimom VGA, volajúci aj príjemca hovoru musia mať vo svojich počítačoch nastavené správne hodnoty kľúčov databázy Registry.
RIEŠENIE:     Ak chcú používatelia vo videohovoroch pomocou protokolu point-to-point zapnúť video v režime VGA, musia vykonať nasledujúce kroky:

 1. Používatelia musia mať počítač s procesorom s dvomi jadrami alebo výkonnejší. Na nedostatočne výkonných počítačoch sa môžu vyskytnúť problémy s výkonom, napríklad zlý zvuk.

 2. K počítaču pripojte kameru s podporou režimu VGA, napríklad Microsoft LifeCam NX6000.

 3. Nastavte nasledujúce kľúče databázy Registry pre odosielateľa aj pre príjemcu videohovoru.
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RTC\Quality]
  "MaxAllowedSendVideoSize"=dword:00000002
  "MaxAllowedReceiveVideoSize"=dword:00000002

 4. Keď odosielateľ aj príjemca nastavia kľúče databázy Registry, musia reštartovať program Communicator.

Opomba : Režim VGA je zapnutý iba vo videohovore pomocou protokolu point to point, nie vo videokonferenciách s viacerými účastníkmi. Keď je zapnutý videorežim VGA, nie je viac možná interoperabilita so žiadnym klientom LCS2005.

Na začiatok

História konverzácie

Keď program Communicator archivuje reláciu histórie konverzácie v správe programu Outlook, neukladajú sa emotikony

PROBLÉM:    Emotikony použité v relácii odosielania okamžitých správ sa nezobrazujú v archivovanej správe histórie konverzácie v priečinku História konverzácie programu Outlook.
RIEŠENIE:     Momentálne nie je k dispozícii žiadne riešenie.

Položka histórie konverzácie pre konferenciu naplánovanú z programu Outlook uvádza v zozname odosielateľa a účastníkov konferencie ako neznámych

PROBLÉM:    Keď sa pripojíte ku konferencii naplánovanej z programu Outlook, mená účastníkov sa po skončení konverzácie a jej uložení v programe Outlook neuložia.
RIEŠENIE:     Momentálne nie je k dispozícii žiadne riešenie.

Na začiatok

Položka riadenia prístupu pre verejné internetové pripojenie (ACE)

Používatelia, ktorí inovujú z programu Office Communicator a ktorí nepremiestnili Položku ACE pre verejné internetové pripojenie z kontajnera Blokované, by mali odstrániť Položku ACE pre verejné internetové pripojenie

PROBLÉM:    V programe Office Communicator 2007 bola Položka ACE pre verejné internetové pripojenie predvolene v kontajneri Blokované. Ak ste ju odvtedy manuálne neodstránili, stále bude existovať v programe Office Communicator 2007 RTM.
RIEŠENIE:    Ak chcú používatelia prijímať upozornenia od verejných kontaktov IM, keď ich verejné kontakty IM pridajú do svojho zoznamu kontaktov, musia odstrániť Položku ACE pre verejné internetové pripojenie z kontajnera Blokované. To im umožní prijímať upozornenia od verejných kontaktov IM.

Na začiatok

Integrácia s balíkom Office

Položky Hlasová schránka a Zmeškané konverzácie sa nezobrazujú a indikátor čakajúcej správy sa neaktualizuje, keď je program Outlook 2007 spustený v režime vyrovnávacej pamäte.

PROBLÉM:    Indikátor čakajúcej správy v okne programu Office Communicator sa neaktualizuje v niektorých prípadoch, keď používateľ, ktorý spúšťa program Outlook 2007 v režime vyrovnávacej pamäte, prijme novú položku hlasovej schránky alebo zmeškaného hovoru. Tiež sa vyskytli prípady, keď sa položky hlasovej schránky a zmeškaných konverzácií nezobrazili v priečinkoch Hlasová schránka alebo Zmeškané konverzácie programu Outlook, keď používatelia spúšťajú program Outlook 2007 v režime vyrovnávacej pamäte. RIEŠENIE:    Ak v priečinku Hlasová schránka alebo Zmeškané konverzácie programu Office Outlook 2007 existuje nejaká položka, môžete aktivovať funkciu Indikátor čakajúcej správy tak, že rozbalíte uzol Vyhľadávací priečinok v programe Outlook 2007, kliknete na príslušný vyhľadávací priečinok, a to buď Zmeškané konverzácie, alebo Hlasová schránka, potom v jednom z týchto priečinkov vyberiete niektorú položku a označíte ju ako prečítanú alebo neprečítanú. Ak v priečinku Hlasová schránka alebo Zmeškané konverzácie nie sú žiadne položky, v tomto čase neexistuje žiadne alternatívne riešenie. Tím programu Office Communicator spolupracuje na oprave s tímom programu Office Outlook.

Program Office Communicator nemôže otvoriť poznámku z programu OneNote pre konverzáciu po tom, ako bola do poznámky pridaná grafika.

PROBLÉM:    Program Office Communicator nemôže otvoriť poznámku vytvorenú v programe Microsoft® Office OneNote™, ak do nej bola pridaná grafika.
RIEŠENIE:    Nepridávajte grafické obrázky do súborov programu OneNote, ktoré sú prepojené s konverzáciami v programe Office Communicator.

Prítomnosť z programu Office Communicator sa nezobrazuje v programe Office Outlook ani SharePoint

PROBLÉM:    Prítomnosť z programu Office Communicator sa nezobrazuje v programe Office Outlook alebo Office SharePoint.
RIEŠENIE:    Nastavte nasledujúce kľúče databázy Registry, aby ste nastavili program Communicator ako predvolenú aplikáciu pre funkciu Prítomnosť v rámci aplikácií balíka Office.
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"
"REG_DWORD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\PersonaMenu\RTCApplication=3"

Zastaraná prítomnosť v programe Office Outlook

PROBLÉM:    Keď sa používateľ odhlási z programu Office Communicator, pri kontaktoch v zozname kontaktov programu Communicator sa môžu zobrazovať neaktuálne informácie o prítomnosti.
RIEŠENIE:    Reštartujte program Office Communicator alebo Office Outlook.

V programe Office Outlook sa nezobrazuje žiadna informácia o stave prítomnosti

PROBLÉM:    Keď sa používateľ odhlási z programu Office Communicator, pri kontaktoch v zozname kontaktov programu Communicator sa môžu zobrazovať neaktuálne informácie o prítomnosti.
RIEŠENIE:    Ak používateľ zatvorí program Office Communicator a prechádza medzi e-mailmi v programe Outlook počas zatvárania programu Communicator, program Outlook sa môže od programu Communicator odpojiť a prestať zobrazovať stav prítomnosti, a to aj vtedy, ak program Communicator znova spustíte

Pre niektoré kontakty v programe Office Outlook sa prítomnosť zobrazuje ako Neznáma

PROBLÉM:    Ak sa e-mailová adresa používateľa, tak ako je zadaná v e-maile programu Outlook, nedá priradiť k adrese SIP v adresári programu Outlook alebo prostredníctvom programu Office Communicator, potom pre daného používateľa nie je možné načítať prítomnosť.
RIEŠENIE:    Nastavte kľúč databázy Registry SetOnlineStatusLevel tak, aby program Outlook mohol uskutočniť volanie na server Microsoft Exchange a súčasne vyhľadal adresu SIP pre používateľov. Nastavenie tohto kľúča môže pomôcť najmä vtedy, keď je adresa používateľa pre server Exchange (x400/X500) v danom e-maile.
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\IM] "SetOnlineStatusLevel"=dword:00000003"

Na začiatok

Integrácia aplikácií

Vstupné body programu Live Meeting sa po inštalácii konzoly programu Live Meeting nezobrazujú v používateľskom rozhraní programu Office Communicator

PROBLÉM:    Po nainštalovaní konzoly programu Live Meeting sa ponuky Zdieľať údaje prostredníctvom programu Live Meeting a Pripojiť teraz prostredníctvom služby Live Meeting nezobrazia v používateľskom rozhraní programu Office Communicator. Tieto položky ponuky sa majú zobraziť v ponuke programu Communicator, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na kontakt v zozname kontaktov. Ponuky programu Live Meeting majú byť dostupné aj pomocou tlačidla Možnosti v okne konverzácie programu Communicator. Inštalácia konzoly programu Live Meeting zapisuje kľúče databázy Registry programu Office Communicator pre eskaláciu do položky HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient\. Keď sa konzola programu Live Meeting nainštaluje s oprávneniami používateľa, kľúče databázy Registry programu Office Communicator pre eskaláciu sa do databázy Registry nezapíšu. Používateľ nebude môcť eskalovať na server Live Meeting ani na schôdze služby Live Meeting a nebude môcť prijímať ani pozvania služby Live Meeting odoslané prostredníctvom programu Communicator. Rovnako, ak používateľ alebo správca nenakonfiguruje kontá pre server alebo službu Live Meeting, ponuky programu Live Meeting sa v používateľskom rozhraní programu Communicator nezobrazia. Ďalšie informácie o kľúčoch databázy Registry zdieľaných programami Office Communicator a Office Live Meeting nájdete v Prílohe C Príručky nasadenia klienta Microsoft Office Live Meeting 2007 so serverom Office Communications Server 2007.
RIEŠENIE:    Používateľ alebo správca musí nainštalovať konzolu programu Live Meeting s oprávneniami správcu. V systéme Windows Vista musí používateľ alebo správca nainštalovať program Live Meeting ako správca v režime schvaľovania správcovských oprávnení. Po nainštalovaní konzoly programu Live Meeting musí používateľ alebo správca nakonfigurovať používateľské kontá programu Live Meeting. Ak chcete konfigurovať program Live Meeting z klienta programu Live Meeting, spustite program Live Meeting, v záhlaví okna programu Live Meeting kliknite na šípku nadol, kliknite na položku Otvoriť používateľské kontá v dialógovom okne Používateľské kontá, zadajte požadované informácie a kliknite na položku Testovať pripojenie. Prípadne môže správca nastaviť kľúče databázy Registry. Skôr ako sa vstupné body programu Live Meeting zobrazia v používateľskom rozhraní programu Office Communicator, používateľ sa musí odhlásiť z programu Communicator a potom znova prihlásiť. Ak tak chce urobiť, môže používateľ kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu programu Communicator na paneli úloh a potom kliknúť na príkaz Skončiť, reštartovať program Communicator a opäť sa prihlásiť v programe Communicator. Ak chce otestovať, či sú ponuky programu Live Meeting k dispozícii, môže používateľ kliknúť pravým tlačidlom myši na kontakt v zozname kontaktov programu Communicator. V závislosti od toho, čo bolo zadané pomocou kľúčov databázy Registry alebo nakonfigurované v dialógovom okne Používateľské okná programu Live Meeting, mali by sa zobraziť ponuky Zdieľať údaje prostredníctvom programu Live Meeting a Pripojiť teraz prostredníctvom služby Live Meeting.

Program Communicator 2007 ignoruje pozvania na schôdze odoslané z programu Communicator 2005

PROBLÉM:    Ak používateľ programu Communicator 2005 odošle pozvanie na zdieľanie aplikácie pre službu alebo server Live Meeting 2005, používateľovi programu Communicator 2007 sa zobrazí pozvanie, ktoré vyzerá ako pozvanie na konverzáciu formou okamžitých správ. Používateľovi programu Communicator 2005 sa nikdy nezobrazí chyba, že používateľ programu Communicator 2007 sa nemôže pripojiť ku konferencii, a platnosť pozvania uplynie. Používateľovi programu Communicator 2007 sa nikdy nezobrazí pozvanie na konferenciu.
RIEŠENIE:    Program Communicator 2007 nepodporuje obsah pozvania na zdieľanie aplikácie programu Communicator 2005.

Lokalita SharePoint nezobrazuje indikátor prítomnosti vedľa mena používateľa

PROBLÉM:    Používateľ programu Office Communicator, ktorého meno sa zobrazuje v lokalite Windows SharePoint Server 3.0 (napríklad ako vlastníka určitého dokumentu), pravdepodobne nemá indikátor prítomnosti vedľa svojho mena v lokalite SharePoint. Obyčajne to spôsobuje nesprávna alebo chýbajúca adresa SIP nastavená pre používateľa v lokalite SharePoint.
RIEŠENIE:    Používateľ alebo správca lokality SharePoint môže opraviť nesprávnu alebo doplniť chýbajúcu adresu SIP tak, že kliknutím na meno používateľa otvorí jeho profil, klikne na príkaz Upraviť položku, zadá správnu adresu SIP a klikne na tlačidlo OK.

Na začiatok

Inštalácia

Program Communicator nezruší inštaláciu

PROBLÉM:    Ak sa počas inštalácie programu Office Communicator používateľ pokúsi zrušiť inštaláciu po zobrazení správy „Zapisujú sa hodnoty systémovej databázy Registry“, zdá sa, že program Communicator inštaláciu zrušil a zobrazí sa správa „Inštalácia programu Microsoft Office Communicator nebola dokončená“. Hoci sa zdá, že program Communicator inštaláciu zrušil, inštalácia sa nezruší.
RIEŠENIE:    Riešenie momentálne neexistuje.

Na začiatok

Balík Multilingual User Interface (MUI)

Balík MUI nefunguje, ak je nainštalovaný v inom priečinku ako program Communicator

PROBLÉM:    Ak balík MUI ani program Communicator nie sú nainštalované v rovnakom priečinku, balík MUI nebude fungovať.
RIEŠENIE:    Vždy zaistite, aby boli balík MUI a program Communicator nainštalované v rovnakom priečinku.

Na začiatok

Podpora jazykov

Písmo so zložitým zápisom alebo jazyky so smerom písania sprava doľava si vyžadujú doplnkovú jazykovú podporu

PROBLÉM:    Môžu sa vyskytnúť problémy, ak používatelia nainštalujú verziu programu Communicator, ktorá bola lokalizovaná do jazykov, ako sú arabčina, hebrejčina, hindčina, thajčina, alebo ktorá používa balík Multilingual User Interface (MUI) a váš operačný systém neobsahuje podporu pre písmo so zložitým zápisom alebo jazyky so smerom písania sprava doľava.
RIEŠENIE:    Používatelia môžu nainštalovať súbory doplnkovej jazykovej podpory tak, že otvoria Ovládací panel, kliknú na položku Miestne a jazykové nastavenie, kliknú na kartu Jazyky a potom vyberú možnosť Inštalovať súbory pre zložité písma a jazyky so smerom písania sprava doľava.

Na začiatok

Interoperabilita s programom Communicator 2005

PROBLÉM:    Existujú nasledujúce problémy s interoperabilitou medzi klientmi Office Communicator 2005 a Office Communicator 2007.

 • Zdieľanie aplikácií pomocou programu NetMeeting nie je v programe Office Communicator 2007 naďalej k dispozícii. Ak používateľ programu Communicator 2005 odošle používateľovi programu Communicator 2007 pozvanie na zdieľanie aplikácie, pozvanie sa používateľovi verzie 2007 nedoručí.

 • Zdieľanie aplikácií pomocou programu NetMeeting nie je v programe Office Communicator 2007 naďalej k dispozícii. Ak používateľ programu Communicator 2005 odošle používateľovi programu Communicator 2007 pozvanie na zdieľanie aplikácie, pozvanie sa používateľovi verzie 2007 nedoručí.

 • Odovzdávanie kontaktov na stránke s kartami pomocou príkazov HTTP GET/POST nie je viac podporované. V programe Office Communicator 2007 môžu vývojári odovzdávať kontextuálne informácie na stránku s kartami tak, že na stránke s kartami vyvolajú skript. Ďalšie informácie o vlastných kartách nájdete v Príručke nasadenia programu Microsoft Office Communicator 2007.

 • Vylepšené stavy prítomnosti z programu Microsoft Office Communicator 2007 nie sú pre klientov Office Communicator 2005 viditeľné.

 • Presmerovanie hovorov podľa miesta už nie je v programe Office Communicator 2007 dostupné.

 • Prúd videoúdajov počas zvukových hovorov alebo videohovorov medzi programami Office 2005 a Office Communicator 2007 občas zamrzne.

 • Keď používateľ programu Office Communicator 2005 volá na číslo v programe Office Communicator 2007 s povolenou službou Enterprise Voice, používateľ programu Office Communicator 2007 nemôže k hovoru pridať video.

 • Pridávanie alebo odstraňovanie zvukových režimov alebo videorežimov nie je počas volania z klienta Communicator 2007 na klienta Communicator 2005 podporované, ak je úroveň šifrovania klienta Communicator 2005 nastavená doménovou politikou na možnosť „požadované” alebo „odmietnuť”.

 • Keď používateľ programu Communicator 2007 konverzuje formou okamžitých správ s používateľom programu Communicator 2005, verzia 2007 klienta pridá daného používateľa do zoznamu Najnovšie kontakty. Výsledkom je, že používateľovi verzie 2005 klienta sa zobrazí upozornenie, že bol pridaný do zoznamu kontaktov klienta Communicator 2007. V skutočnosti sa používateľ pridá iba do zoznamu Najnovšie kontakty, ale nie do zoznamu kontaktov. Momentálne neexistuje spôsob, ktorým by používateľ klienta Communicator 2005 mohol rozlíšiť medzi upozorneniami generovanými tým, že bol pridaný do zoznamu Najnovšie kontakty, a tým, že bol pridaný do zoznamu kontaktov.


RIEŠENIE:    Riešenie momentálne neexistuje.

Na začiatok

Interoperabilita s programom Windows Messenger 5.1

Obmedzenia

PROBLÉM:    Program Windows Messenger 5.1 nepodporuje vylepšené stavy prítomnosti z programu Office Communicator 2007
RIEŠENIE:    Riešenie momentálne neexistuje.

Na začiatok

Interoperabilita s programom Windows Live Messenger

Obmedzenia

PROBLÉM:     Služba Windows Live nepodporuje účasť používateľa programu Windows Live Messenger na konferencii v programe Office Communicator 2007.
RIEŠENIE:    V budúcnosti sa plánuje podpora tejto funkcie službou Windows Live.

Na začiatok

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×