Načrtovanje predloge obrazca za uporabo brez povezave

V tem članku

Razumevanje obrazcev brez povezave

Ustvarjanje podatkovne povezave z zbirko podatkov SQL za uporabo brez povezave

Ustvarjanje podatkovne povezave z Accessovo zbirko podatkov za uporabo brez povezave

Ustvarjanje podatkovne povezave s SharePointovo knjižnico dokumentov za uporabo brez povezave

Konfiguracija razpoložljivosti podatkov

Onemogoči uporabo brez povezave

Razumevanje obrazcev brez povezave

Morda boste morali oblikovati predlogo obrazca Microsoft Office InfoPath, ki jo uporabniki lahko izpolnijo, ko njihovi računalniki nimajo vzpostavljene povezave z omrežjem. Tako lahko na primer oblikujete predlogo obrazca, ki jo zavarovalni cenilec uporabi na terenu med raziskavo zahtevka. Predloga obrazca vsebuje sekundarne podatkovne povezave, ki obrazcu zagotavljajo podatke iz zunanje zbirke podatkov. Cenilec potrebuje te podatke, da lahko izpolni obrazec. Ko je zavarovalniški cenilec še vedno v pisarni in ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem, lahko ustvari obrazec iz te predloge obrazca in nato shrani obrazec v svoj računalnik. Na terenu lahko cenilec nato odpre in izpolni obrazec brez povezave z omrežjem. Po vrnitvi v pisarno in ponovni vzpostavitvi povezave z omrežjem, lahko cenilec nato odda obrazec.

Obrazec, ki je shranjen v računalniku, lahko privzeto deluje brez omrežne povezave. Ko uporabnik ustvari obrazec na podlagi predloge obrazca, InfoPath prenese in shrani kopijo predloge obrazca v računalniku uporabnika. Ko uporabnik odpre obrazec na osnovi te predloge obrazca, InfoPath najprej preveri, ali je na voljo omrežna povezava z računalnikom. Če obstaja omrežna povezava, InfoPath preveri lokacijo, s katere je prenesena predloga obrazca, da ugotovi, ali obstaja posodobljena različica predloge obrazca. Če je na voljo posodobljena različica, InfoPath posodobi predlogo obrazca v računalniku uporabnika. Če omrežna povezava ni na voljo, InfoPath uporabi različico predloge obrazca, ki je shranjena v računalniku obrazca.

Če želite oblikovati predlogo obrazca za uporabo brez povezave, morate predlogo obrazca shraniti v računalnik uporabnika. Vsi podatki, ki jih uporabnik potrebuje za izpolnjevanje obrazca, na primer elementi v polju s seznamom, morajo biti na voljo uporabniku, čeprav računalnik nima vzpostavljene povezave z omrežjem. Podatke v teh kontrolnikih zagotavlja sekundarna podatkovna povezava z zunanjim podatkovnim virom. Te podatke lahko shranite v računalnik uporabnika v obliki predloge obrazca ali v posebno lokacijo za shranjevanje, imenovano predpomnilnik.

Ko dodate sekundarno podatkovno povezavo v predlogo obrazca, ki zahteva podatke iz zunanjega podatkovnega vira, InfoPath pošlje poizvedbo v ta zunanji podatkovni vir. Rezultati poizvedbe se nato shranijo v predlogo obrazca. Ko uporabnik ustvari nov obrazec na podlagi te predloge obrazca, so podatki, ki so shranjeni v predlogo obrazca na voljo uporabniku.

Ko obrazec uporablja to sekundarno podatkovno povezavo za posodobitev vsebine polja s seznamom ali kontrolnika kombiniranega polja z najnovejšimi podatki iz zunanjega podatkovnega vira, InfoPath shrani rezultate te poizvedbe v posebno mesto shranjevanja, imenovano predpomnilnik, če ima računalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem. InfoPath uporablja podatke v tem predpomnilniku za dostavo podatkov tem kontrolnikom.

Če želite, da so podatki iz sekundarne podatkovne povezave na voljo vašim uporabnikom tudi v primeru, da njihovi računalniki nimajo vzpostavljene povezave z omrežjem, lahko naredite nekaj ali vse od tega:

 • Shranite podatke iz zunanjega podatkovnega vira v predlogo obrazca.

 • Uporabite sekundarno podatkovno povezavo, ko se obrazec odpre.

Ko nastavite sekundarno podatkovno povezavo tako, da deluje, ko računalnik uporabnika nima vzpostavljene povezave, lahko nastavite predlogo obrazca tako, da prenese najnovejše podatke iz zunanjega podatkovnega vira. Predlogo obrazca lahko nastavite tako, da prenese najnovejše podatke (z omejitvijo razpoložljivosti obstoječih podatkov v obrazcu na določeno število dni), nato pa dodate gumb za prenos najnovejših podatkov.

Shranjevanje podatkov v predlogo obrazca

Podatke iz sekundarne podatkovne povezave lahko shranite v predlogo obrazca tako, da potrdite polje Shrani kopijo podatkov v predlogi obrazca v čarovniku za povezavo podatkov med ustvarjanjem sekundarne podatkovne povezave.

Kliknite to potrditveno polje v čarovniku za povezavo podatkov, če želite konfigurirati predlogo obrazca tako, da bodo podatki iz zunanjega vira podatkov shranjeni v predlogi obrazca.

Ko potrdite to polje, InfoPath uporabi podatkovno povezavo, da prenese podatke iz zunanjega podatkovnega vira. Nato shrani te podatke v predlogo obrazca. Ko uporabnik ustvari obrazec ali odpre obstoječi obrazec na osnovi vaše predloge obrazca, se kopija predloge obrazca skupaj s shranjenimi podatki prenese v računalnik uporabnika. Če ima računalnik uporabnika vzpostavljeno povezavo z omrežjem, ko je ustvarjen obrazec, InfoPath prenese podatke iz zunanje podatkovne povezave, ko obrazec uporabi to podatkovno povezavo. Če uporabnik nima vzpostavljene povezave z omrežjem, ko je ustvarjen obrazec, InfoPath uporablja podatke, ki so shranjeni v predlogi obrazca v računalniku uporabnika.

Ker se podatki prenesejo ob ustvarjanju podatkovne povezave, so bili lahko podatki v zunanjem podatkovnem viru že posodobljeni, preden je uporabnik ustvaril obrazec na podlagi te predloge obrazca. Če želite, da vaši uporabniki sprejmejo najnovejše podatke iz zunanjega podatkovnega vira, ko ustvarijo nov obrazec ali odprejo obstoječi obrazec na osnovi vaše predloge obrazca, morate oblikovati obrazec tako, da uporablja sekundarno podatkovno povezavo ob prvem odpiranju obrazca.

Uporaba sekundarne podatkovne povezave ob odpiranju obrazca

Če želite, da vaši uporabniki sprejmejo najnovejše podatke iz zunanjega podatkovnega vira, namesto, da bi uporabili podatke, ki so shranjeni v predlogi obrazca, potrdite polje Samodejno pridobi podatke, ko je obrazec odprt v čarovniku za povezavo podatkov, ko ustvarite sekundarno podatkovno povezavo. To potrditveno polje na zadnji strani čarovnika za povezavo podatkov konfigurira predlogo obrazca tako, da uporabi podatkovno povezavo vedno, ko uporabnik ustvari nov obrazec ali odpre obstoječi obrazec.

Če uporabnik ustvari nov obrazec, ko ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem, InfoPath uporabi to sekundarno podatkovno povezavo, da prenese najnovejše podatke iz zunanjega podatkovnega vira. Ti podatki so shranjeni v predpomnilniku. Če uporabnik odpre obstoječi obrazec, ki je shranjen v njegovem računalniku, InfoPath preveri, ali ima računalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem. Če ima računalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem, jo InfoPath uporabi za prenos najnovejših podatkov iz zunanjega podatkovnega vira. Če uporabnik dela brez povezave, InfoPath uporabi podatke iz predpomnilnika ali predloge obrazca.

Varnostno opozorilo: Podatki iz sekundarnega vira podatkov so v računalniku shranjeni kot neoblikovano besedilo. Če za pridobivanje občutljivih podatkov iz zunanjega podatkovnega vira uporabljate sekundarno podatkovno povezavo, onemogočite to funkcijo, da zaščitite podatke pred nepooblaščeno uporabo, če računalnik izgubite ali vam ga ukradejo. Če onemogočite to funkcijo, bodo podatki na voljo le, če ima uporabnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem.

Pridobivanje najnovejših podatkov

Če se zunanji podatkovni vir redno posodablja, lahko nastavite predlogo obrazca, ki uporabnikom omogoča prenos najnovejših podatkov prek sekundarne podatkovne povezave. To lahko naredite tako, da omejite razpoložljivost podatkov, ki so trenutno shranjeni v predpomnilniku, na določeno število dni, nato pa dodate gumb za prenos podatkov iz zunanjih podatkovnih virov z uporabo vseh sekundarnih podatkovnih povezav v obrazcu. S tem pomagate zagotoviti, da uporabniki delajo z najnovejšimi podatki.

Lahko pa tudi omejite razpoložljivost podatkov iz sekundarne podatkovne povezave tako, da nastavite datum poteka veljavnosti shranjevanja podatkov v računalniku uporabnika. Življenjsko dobo podatkov, shranjenih v obrazcu, lahko konfigurirate prek kategorije »Brez povezave« v pogovornem oknu »Možnosti obrazca«.

Ko uporabite to možnost, InfoPath obrazcu zagotovi podatke iz sekundarne podatkovne povezave samo za določeno število dni. Po poteku tega obdobja podatki ne bodo več prikazani v obrazcu. Nato lahko v obrazec dodate gumb, ki ga uporabniki kliknejo za prenos podatkov prek točno določene sekundarne podatkovne povezave ali vseh sekundarnih podatkovnih povezav v obrazcu.

Varnostno opozorilo: Čeprav podatki niso na voljo obrazcu, so po poteku nastavljenega števila dni še vedno shranjeni v računalniku uporabnika. Podatki se prepišejo šele, ko operacijski sistem uporabi ta prostor za shranjevanje česa drugega.

Na vrh strani

Ustvarjanje podatkovne povezave z zbirko podatkov SQL za uporabo brez povezave

Preden v zbirko podatkov dodate sekundarno podatkovno povezavo z zbirko podatkov Microsoft SQL Server, naj vam skrbnik mesta priskrbi te informacije:

 • ime strežnika, kjer je shranjena zbirka podatkov, ki jo boste uporabili pri tej predlogi obrazca;

 • ime zbirke podatkov, ki jo boste uporabili s to predlogo obrazca;

 • preverjanje pristnosti, ki ga zahteva zbirka podatkov; zbirka podatkov lahko uporabi preverjanje pristnosti programa Microsoft Windows ali preverjanje pristnosti strežnika SQL Server, da določi pogoje dostopa do zbirke podatkov za uporabnike;

 • ime tabele, ki vsebuje podatke, ki jih želite poslati v obrazec. To je primarna tabela. Če načrtujete uporabo več kot ene tabele v zbirki podatkov, potrebujete imena drugih, podrejenih tabel. Prav tako boste potrebovali imena polj v podrejenih tabelah, ki vsebujejo relacije s polji v primarni tabeli;

 • ali lahko v obrazcu varno shranite rezultate poizvedbe za uporabo brez povezave.

Ko pridobite te informacije, lahko z naslednjim postopkom ustvarite podatkovno povezavo z zbirko podatkov SQL za uporabo brez povezave.

 1. V meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite Dodaj.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Ustvari novo povezavo za, nato Sprejemanje podatkov in še Naprej.

 4. Na naslednji strani čarovnika kliknite Zbirka podatkov (samo Microsoft SQL Server ali Microsoft Office Access) in nato še Naprej.

 5. Na naslednji strani čarovnika kliknite Izbira zbirke podatkov.

 6. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov kliknite Nov vir.

 7. Na seznamu S kakšno vrsto izvora podatkov se želite povezati kliknite Microsoft SQL Server in nato še Naprej.

 8. V polje Ime strežnika vnesite ime strežnika, v katerem je shranjena zbirka podatkov.

 9. Pod Poverilnice za prijavo naredite nekaj od tega:

  • Če zbirka podatkov na osnovi uporabljenih poverilnic v omrežju Microsoft Windows določi, kdo ima dostop do strežnika, kliknite Preverjanje pristnosti sistema Windows.

  • Če zbirka podatkov na osnovi določenega uporabniškega imena in gesla, ki vam ju priskrbi skrbnik zbirke podatkov, določi, kdo ima dostop do strežnika, kliknite Uporabi to uporabniško ime in geslo in nato v polji Uporabniško ime in Geslo vnesite to uporabniško ime in geslo.

 10. Kliknite Naprej.

 11. Na naslednji strani čarovnika v seznamu Izberite zbirko podatkov, ki vsebuje želene podatke, kliknite zbirko podatkov, ki jo želite uporabiti, potrdite polje Vzpostavi povezavo z določeno tabelo, kliknite ime primarne tabele in nato še Naprej.

 12. Na naslednji strani čarovnika v polje Ime datoteke vnesite ime datoteke, v kateri so shranjene informacije o podatkovni povezavi.

 13. Če želite shraniti nastavitve, kliknite Dokončaj.

 14. Dodajte druge tabele, ki jih želite uporabiti v podatkovni povezavi poizvedbe.

  Kako?

  1. Kliknite Dodaj tabelo.

  2. V pogovornem oknu Dodajanje tabele ali poizvedbe kliknite ime podrejene tabele in nato še Naprej. InfoPath poskuša nastaviti relacije z ujemanjem imen polj v obeh tabelah. Če ne želite uporabiti predlagane relacije, izberite relacijo in nato še Odstrani relacijo. Če želite dodati relacijo, kliknite Dodajanje relacije. V pogovornem oknu Dodajanje relacije kliknite ime vsakega povezanega polja v ustreznem stolpcu in nato še V redu.

  3. Kliknite Dokončaj.

  4. Če želite dodati več podrejenih tabel, ponovite te korake.

 15. Kliknite Naprej.

 16. Če želite, da so podatki iz te sekundarne podatkovne povezave na voljo, čeprav računalnik uporabnika nima vzpostavljene povezave z omrežjem, potrdite polje Shrani kopijo podatkov v predlogi obrazca. Ko potrdite to polje, InfoPath pošlje poizvedbo zunanjemu podatkovnemu viru in shrani rezultate v predlogo obrazca.

  Varnostno opozorilo: Če potrdite to polje, boste rezultate poizvedbe shranili v predlogo obrazca. Ker so podatki shranjeni v predlogi obrazca, so na voljo v obrazcih, ki jih izpolnjujejo uporabniki, tudi če njihovi računalniki nimajo vzpostavljene povezave z internetom. Če pridobivate občutljive podatke iz te podatkovne povezave, onemogočite to funkcijo, da zaščitite podatke, če računalnik izgubite ali vam ga ukradejo.

 17. Kliknite Naprej.

 18. Na naslednji strani čarovnika vnesite opisno ime te sekundarne podatkovne povezave. Prepričajte se, da so informacije v odseku Povzetek pravilne. Če želite dovoliti svojim uporabnikom, da uporabljajo to sekundarno podatkovno povezavo, ko ustvarijo nov obrazec ali odprejo obstoječi obrazec na osnovi te predloge obrazca, potrdite polje Samodejno pridobi podatke, ko je obrazec odprt.

Na vrh strani

Ustvarjanje podatkovne povezave z Accessovo zbirko podatkov za uporabo brez povezave

Preden v zbirko podatkov dodate sekundarno podatkovno povezavo z Accessovo zbirko podatkov, naj vam skrbnik mesta priskrbi te informacije:

 • Ime in mesto zbirke podatkov.

  Opomba: Prav tako boste morali vedeti, ali je zbirka podatkov na omrežnem mestu, ki je dostopno vašim uporabnikom. Če drugi uporabniki v omrežju ustvarijo obrazce na osnovi te predloge obrazca, mora biti vaša zbirka podatkov na omrežnem mestu, ki je dostopno vašim uporabnikom.

 • Če vaša predloga obrazca izvaja samo poizvedbe iz zbirke podatkov, boste potrebovali ime tabele, ki zagotavlja rezultate poizvedbe, ki je poslana zbirki podatkov. Ta tabela bo primarna tabela med konfiguracijo podatkovne povezave za poizvedbo.

 • Imena vseh drugih tabel, od katerih lahko primarna tabela zahteva podatke. V večini primerov so relacije tabel že vzpostavljene v zbirki podatkov. Če morate vzpostaviti relacije med primarno tabelo in drugo tabelo, boste potrebovali povezana imena polj v obeh tabelah.

Ko pridobite te informacije, lahko z naslednjim postopkom ustvarite podatkovno povezavo z Accessovo zbirko podatkov za uporabo brez povezave.

 1. V meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite Dodaj.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Ustvari novo povezavo za, nato Sprejemanje podatkov in še Naprej.

 4. Na naslednji strani čarovnika kliknite Zbirka podatkov (samo Microsoft SQL Server ali Microsoft Office Access) in nato še Naprej.

 5. Na naslednji strani čarovnika kliknite Izbira zbirke podatkov.

 6. V pogovornem oknu Izberi vir podatkov prebrskajte do mesta zbirke podatkov.

  Opomba: Če je zbirka podatkov shranjena v omrežnem mestu, poiščite pot UNC tega mesta. Omrežne lokacije ne izberite prek preslikanega omrežnega pogona. Če uporabljate preslikan omrežni pogon, bodo obrazci, ki so ustvarjeni na osnovi te predloge obrazca, iskali zbirko podatkov na preslikanem omrežnem pogonu. Če v uporabnikovem računalniku ni nameščen ta preslikan omrežni pogon, obrazec ne bo mogel najti zbirke podatkov.

 7. Kliknite na ime zbirke podatkov in nato še Odpri.

 8. V pogovornem oknu Izbira tabele, kliknite primarno tabelo, ki jo želite uporabiti, in nato še V redu.

 9. Na naslednji strani čarovnika potrdite polje Pokaži stolpce tabele.

  Privzeto bodo vsa polja v tabeli dodana glavnemu viru podatkov predloge obrazca.

 10. Pod Struktura vira podatkov očistite potrditvena polja elementov, ki jih ne želite vključiti v glavni vir podatkov.

  Dodajte druge tabele ali poizvedbe, ki jih želite uporabiti v tej podatkovni povezavi.

  Kako?

  1. Kliknite Dodaj tabelo.

  2. V pogovornem oknu Dodajanje tabele ali poizvedbe kliknite ime podrejene tabele in nato še Naprej. InfoPath poskuša nastaviti relacije z ujemanjem imen polj v obeh tabelah. Če ne želite uporabiti predlagane relacije, izberite relacijo in nato še Odstrani relacijo. Če želite dodati relacijo, kliknite Dodajanje relacije. V pogovornem oknu Dodajanje relacije kliknite ime vsakega povezanega polja v ustreznem stolpcu in nato še V redu.

  3. Kliknite Dokončaj.

  4. Če želite dodati več podrejenih tabel, ponovite te korake.

 11. Kliknite Naprej.

 12. Če želite, da so podatki iz te sekundarne podatkovne povezave na voljo, ko računalnik uporabnika nima vzpostavljene povezave z omrežjem, potrdite polje Shrani kopijo podatkov v predlogi obrazca. Ko potrdite to polje, InfoPath pošlje poizvedbo zunanjemu podatkovnemu viru in shrani rezultate poizvedbe v to predlogo.

  Varnostno opozorilo: Če potrdite to polje, boste rezultate poizvedbe shranili v predlogo obrazca. Ker so podatki shranjeni v predlogi obrazca, so na voljo v obrazcih, ki jih izpolnjujejo uporabniki, tudi če njihovi računalniki nimajo vzpostavljene povezave z internetom. Če pridobivate občutljive podatke iz te podatkovne povezave, onemogočite to funkcijo, da zaščitite podatke, če računalnik izgubite ali vam ga ukradejo.

 13. Kliknite Naprej.

 14. Na naslednji strani čarovnika vnesite opisno ime te sekundarne podatkovne povezave. Prepričajte se, da so informacije v odseku Povzetek pravilne. Če želite dovoliti svojim uporabnikom, da uporabljajo to sekundarno podatkovno povezavo, ko ustvarijo nov obrazec ali odprejo obstoječi obrazec na osnovi te predloge obrazca, potrdite polje Samodejno pridobi podatke, ko je obrazec odprt.

Na vrh strani

Ustvarjanje podatkovne povezave s SharePointovo knjižnico dokumentov za uporabo brez povezave

Preden v predlogo obrazca dodate sekundarno podatkovno povezavo, naj vam skrbnik mesta priskrbi te informacije.

 • Lokacijo mesta Microsoft Windows SharePoint Services in potrebna dovoljenja za dostop do njega.

 • Potrditev, da je mesto nastavljeno tako, da imajo vaši uporabniki dostop do podatkov iz knjižnice ali seznama dokumentov.

 • Potrditev, da lahko podatke iz knjižnice dokumentov ali s seznama shranite v računalnikih uporabnikov za uporabo v načinu brez povezave.

Ko pridobite te informacije, lahko z naslednjim postopkom ustvarite podatkovno povezavo z Accessovo zbirko podatkov za uporabo brez povezave.

 1. V meniju Orodja kliknite Podatkovne povezave.

 2. V pogovornem oknu Podatkovne povezave kliknite Dodaj.

 3. V čarovniku za povezavo podatkov kliknite Ustvari novo povezavo za, nato Sprejemanje podatkov in še Naprej.

 4. Na naslednji strani čarovnika kliknite Knjižnica ali seznam SharePoint in nato kliknite Naprej.

 5. Na naslednji strani čarovnika vnesite URL SharePointovega mesta s knjižnico dokumentov ali seznamom in nato kliknite Naprej.

 6. Na naslednji strani čarovnika na seznamu Izberite seznam ali knjižnico kliknite seznam ali knjižnico, ki jo želite uporabiti, in nato še Naprej.

 7. Na naslednji strani čarovnika, potrdite polja, ki bodo zagotavljala podatke predlogi obrazca. Če bo predloga obrazca objavljena v knjižnici dokumentov in želite, da obrazci, ki temeljijo na tej predlogi obrazca, prenašajo metapodatke o obrazcu, potrdite polje Vključi samo podatke za aktivni obrazec.

 8. Kliknite Naprej.

 9. Če želite, da so podatki iz te sekundarne podatkovne povezave na voljo, ko računalnik uporabnika nima vzpostavljene povezave z omrežjem, potrdite polje Shrani kopijo podatkov v predlogi obrazca. Ko potrdite to polje, InfoPath pošlje poizvedbo zunanjemu podatkovnemu viru in shrani rezultate poizvedbe v predlogo obrazca.

  Varnostno opozorilo: Če potrdite to polje, boste rezultate poizvedbe shranili v predlogo obrazca. Ker so podatki shranjeni v predlogi obrazca, so na voljo v obrazcih, ki jih izpolnjujejo uporabniki, tudi če njihovi računalniki nimajo vzpostavljene povezave z internetom. Če pridobivate občutljive podatke iz te podatkovne povezave, onemogočite to funkcijo, da zaščitite podatke, če računalnik izgubite ali vam ga ukradejo.

 10. Kliknite Naprej.

 11. Na naslednji strani čarovnika vnesite opisno ime za to sekundarno podatkovno povezavo in se nato prepričajte, da so informacije v odseku Povzetek pravilne.

 12. Če želite svojim uporabnikom dovoliti uporabo te sekundarne podatkovne povezave, ko ustvarijo nov obrazec ali odprejo obstoječi obrazec na osnovi te predloge obrazca, potrdite polje Samodejno pridobi podatke, ko je obrazec odprt.

Na vrh strani

Konfiguracija razpoložljivosti podatkov

Če se vaš zunanji podatkovni vir redno posodablja z novimi podatki, lahko nastavite predlogo obrazca tako, da bodo morebitni predpomnjeni podatki na voljo. Ti podatki so na voljo obrazcem na osnovi te predloge obrazca za omejeno število dni, kar ustreza razporedu posodabljanja zunanjega podatkovnega vira. Če omejite število dni, ko so podatki na voljo obrazcem na osnovi te predloge obrazca, lahko zahtevate, da vaši uporabniki redno posodabljajo podatke iz zunanjega podatkovnega vira.

Če želite posodobiti podatke, lahko svoji predlogi obrazca dodate gumb, ki ga uporabniki lahko kliknejo, da posodobijo podatke iz vseh sekundarnih podatkovnih povezav, ki so uporabljene v predlogi obrazca.

Opomba: Če za osvežitev podatkovne povezave uporabljate gumb, uporabnikom ne pozabite povedati, da ga kliknejo samo v primeru, da imajo vzpostavljeno povezavo z omrežjem.

Določite število dni, za katere so na voljo predpomnjeni podatki

Ta nastavitev velja za vse sekundarne podatkovne povezave v predlogi obrazca.

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti obrazca.

 2. Na seznamu Kategorija v pogovornem oknu Možnosti obrazca kliknite Brez povezave.

 3. Pod Brez povezave potrdite polje Shrani podatke, ki so jih vrnile poizvedbe, da jih bo mogoče uporabiti v načinu brez povezave.

 4. Kliknite Število dni, po katerih potečejo shranjene poizvedbe.

 5. Na seznamu izberite, koliko dni so predpomnjeni podatki na voljo obrazcu.

Dodajanje gumba za osveževanje podatkovne povezave

 1. Če je v predlogi obrazca več pogledov, v meniju Pogled kliknite Ime pogleda, če se želite premakniti na pogled s kontrolnikom, v katerem želite prikazati podatke in sekundarnega vira podatkov.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. Povlecite kontrolnik gumba na predlogo obrazca.

 4. Dvokliknite kontrolnik gumba, ki sta ga dodali v predlogo obrazca.

 5. Kliknite jeziček Splošno.

 6. Na seznamu Dejanje kliknite Osveži.

 7. V polje Oznaka vnesite ime, za katero želite, da se prikaže na gumbu.

 8. Kliknite Nastavitve.

 9. V pogovornem oknu Osveži storite nekaj od naslednjega:

  • Če želite nastaviti gumb tako, da prenaša najnovejše podatke prek te podatkovne povezave, kliknite En sekundarni vir podatkov.

  • Če želite nastaviti gumb tako, da prenaša najnovejše podatke prek vseh sekundarnih podatkovnih povezav, kliknite Vsi sekundarni viri podatkov.

 10. Na seznamu Izberite sekundarni vir podatkov kliknite sekundarni vir podatkov, ki je povezan s podatkovno povezavo poizvedbe.

 11. Kliknite V redu, da se zaprejo vsa pogovorna okna.

 12. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

Na vrh strani

Onemogoči uporabo brez povezave

V nekaterih primerih boste želeli oblikovati predlogo obrazca, ki uporabnikom omogoča izpolnjevanje obrazca samo, ko imajo vzpostavljeno povezavo z omrežjem. Če ima na primer vaša predloga obrazca vzpostavljeno podatkovno povezavo do zunanjega podatkovnega vira, ki vsebuje občutljive ali zaupne podatke, boste morda želeli nastaviti predlogo obrazca tako, da izpolnjevanje obrazcev omogoči samo ob vzpostavljeni povezavi. Ko konfigurirate predlogo obrazca na ta način, zaščitite podatke za primer izgube ali kraje računalnika, saj se podatki ne shranijo v računalnik uporabnika.

Če želite konfigurirati predlogo obrazca tako, da uporabniki lahko izpolnijo obrazec samo v primeru, da ima njihov računalnik vzpostavljeno povezavo z omrežjem, sledite naslednjim korakom.

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti obrazca.

 2. Na seznamu Kategorija v pogovornem oknu Možnosti obrazca kliknite Brez povezave.

 3. Pod Brez povezave počistite potrditveno polje Dovoli uporabnikom izpolnjevanje obrazca, če podatki niso na voljo.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×