Izjava o varovanju zasebnosti programa Office Communicator 2007

Posledná aktualizácia: jún 2007

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše súkromie pri poskytovaní softvéru, ktorý vám zabezpečuje výkon, kontrolu a výhody požadované pri používaní počítača. Prehlásenie o používaní osobných údajov vysvetľuje spôsob zhromažďovania a používania údajov programu Microsoft Office Communicator 2007 (ďalej Office Communicator). Toto prehlásenie sa zameriava na funkcie, ktoré komunikujú so sieťou Internet, a nie je vyčerpávajúcim zoznamom. Nevzťahuje sa na iné lokality, produkty ani služby online alebo offline spoločnosti Microsoft. Ak vy alebo váš podnik používate tento produkt so samostatnou službou spoločnosti Microsoft, niektoré funkcie sa môžu podstatne líšiť od nižšie uvedených funkcií. Niektoré nižšie uvedené funkcie môžu byť integrované so službou spoločnosti Microsoft alebo služba spoločnosti Microsoft môže zahŕňať dodatočné funkcie. Informácie o spôsobe, akým spoločnosť Microsoft zaobchádza s vašimi osobnými údajmi pri používaní tohto produktu so službou spoločnosti Microsoft, nájdete v prehlásení o používaní osobných údajov príslušnej služby spoločnosti Microsoft.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Ak budeme potrebovať informácie, ktoré vás osobne identifikujú alebo nám umožňujú kontaktovať vás, výslovne vás o ne požiadame. Zhromažďované osobné údaje použije spoločnosť Microsoft a jej pobočky na poskytnutie služieb alebo uskutočnenie transakcií, ktoré ste si vyžiadali alebo ich povolili. V rámci podpory takéhoto používania môže spoločnosť Microsoft použiť osobné údaje na poskytnutie účinných služieb zákazníkom, zlepšenie programu Office Communicator a ďalších súvisiacich lokalít, produktov a služieb spoločnosti Microsoft a na zjednodušenie používania programu Office Communicator tým, že sa nevyžaduje opakované zadávanie tých istých informácií alebo prispôsobením služby podľa vašich preferencií a záujmov. Ak nie je v tomto prehlásení stanovené inak, osobné údaje, ktoré poskytnete, bez vášho súhlasu nebudú poskytnuté tretej strane. Príležitostne si najímame iné spoločnosti na poskytovanie limitovaných služieb v našom zastúpení, napríklad technickej podpory, spracovania transakcií alebo uskutočnenia štatistickej analýzy našich služieb. Týmto spoločnostiam poskytneme len tie osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie príslušnej služby, a majú zakázané používať tieto údaje na akýkoľvek iný účel. Údaje zhromaždené spoločnosťou Microsoft alebo jej odoslané môžu byť ukladané a spracovávané v Spojených štátoch amerických alebo ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej majú zariadenia spoločnosť Microsoft alebo jej pridružené spoločnosti, pobočky alebo zástupcovia. Používaním lokalít a služieb spoločnosti Microsoft vyjadrujete súhlas s ktorýmkoľvek takýmto prenosom informácií mimo vašej krajiny. Spoločnosť Microsoft dodržiava zásady systému „safe harbor“ (bezpečný prístav), ako to uvádza Ministerstvo obchodu USA (U.S. Department of Commerce) vo veci zhromažďovania, používania a zachovávania údajov z Európskej únie. Spoločnosť Microsoft môže zverejniť osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že je to nevyhnutné na (a) konanie v súlade so zákonnými nariadeniami alebo právnym sporom oznámeným spoločnosti Microsoft, (b) zaistenie a ochranu práv spoločnosti Microsoft (vrátane presadzovania našich zmlúv) alebo (c) konanie za naliehavých okolností s cieľom chrániť osobnú bezpečnosť zamestnancov spoločnosti Microsoft, používateľov produktov, lokalít a služieb spoločnosti Microsoft alebo verejnosti.

Zhromažďovanie a používanie údajov o vašom počítači

Softvér obsahuje funkcie podporujúce Internet, ktoré zhromažďujú určité štandardné informácie z vášho počítača (ďalej „štandardné informácie z počítača“) a posielajú ich spoločnosti Microsoft. Medzi štandardné informácie z počítača zvyčajne patria adresa IP, verzia operačného systému, verzia prehľadávača, identifikácia hardvéru, ktorá určuje výrobcu, názov a verziu zariadenia a vaše miestne a jazykové nastavenia. Ak niektorá funkcia alebo služba odošle informácie spoločnosti Microsoft, odošlú sa aj štandardné informácie z počítača.

Podrobnosti ochrany osobných údajov pre jednotlivé funkcie, softvér a služby programu Office Communicator uvedené v tomto dokumente popisujú, ktoré dodatočné údaje sa zhromažďujú a akým spôsobom sa používajú.

Zabezpečenie údajov

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť zabezpečenie vašich údajov. Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame rôzne zabezpečovacie technológie a postupy. Poskytnuté osobné údaje napríklad ukladáme v počítačových systémoch s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v kontrolovaných zariadeniach.

Zmeny v prehlásení o používaní osobných údajov

Prehlásenie o používaní osobných údajov príležitostne aktualizujeme, aby odrážalo zmeny produktov a služieb, ako aj pripomienky zákazníkov. Pri zverejnení zmien zmeníme aj dátum poslednej aktualizácie uvedený na začiatku prehlásenia. Pri materiálnych zmenách v prehlásení o používaní osobných údajov alebo v spôsobe, akým spoločnosť Microsoft používa vaše osobné údaje, vás upozorníme buď prostredníctvom dôležitého upozornenia, alebo vám upozornenie pošleme priamo. Odporúčame vám pravidelne si pozerať prehlásenie o používaní osobných údajov, aby ste mali k dispozícii stále aktuálne informácie o ochrane osobných údajov spoločnosťou Microsoft.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Microsoft privíta vaše pripomienky týkajúce sa prehlásenia o používaní osobných údajov. Ak si myslíte, že spoločnosť Microsoft nedodržiava prehlásenie o používaní osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom nášho Webového formulára.

Microsoft Privacy – UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399

Špecifické funkcie

Ďalšie časti tohto dokumentu sa týkajú nasledujúcich špecifických funkcií:

Informácie o prítomnosti a kontaktoch

Čo táto funkcia ponúka:     Program Office Communicator je integrovaný komunikačný klient, ktorý umožňuje komunikáciu s kontaktmi v rámci i mimo vašej organizácie. Program Office Communicator je navrhnutý tak, aby vám umožňoval prístup k zverejneným informáciám o ostatných používateľoch a poskytoval ostatným používateľom prístup k informáciám zverejneným o vás, napríklad stavu, titulu, telefónneho čísla a poznámkam. Správca môže nakonfigurovať aj integráciu s programom Microsoft Office Outlook® a serverom Microsoft Exchange s cieľom zobrazovať správu Mimo pracoviska a ďalšie informácie o stave, napríklad o schôdzi naplánovanej v kalendári programu Outlook.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos informácií:     Na pripojenie k serveru Office Communications Server 2007 budete používať prihlasovaciu adresu a heslo. Vy a správca môžete zverejniť informácie o stave, ktoré budú priradené vašim prihlasovacím údajom.

Použitie informácií:     Ostatní používatelia a aplikácie programu Office Communicator budú mať prístup k informáciám o vašej prítomnosti a kontaktným informáciám, budú môcť zistiť váš zverejnený stav a komunikovať s vami.

Výber a ovládací prvok:     Môžete vybrať, ktoré informácie o sebe zverejníte. Správca môže nakonfigurovať zverejnené informácie aj vo vašom mene. Ak správca nezakázal možnosť kontroly zverejnených informácií, kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia podľa nasledujúceho postupu:

 1. Kliknite na tlačidlo Ponuka, potom kliknite na príkaz Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Na karte Osobné zadajte v časti Informácie o mojom konte svoju prihlasovaciu adresu. Môžete použiť tlačidlo Spresniť a zadať názov servera, ku ktorému sa chcete pripojiť.

 3. Na karte Telefóny si môžete pozrieť informácie o telefónnych číslach, ktoré zverejnil správca. Môžete zadať aj ďalšie čísla a rozhodnúť sa, či sa majú zverejniť ostaným používateľom, ktorí majú povolený prístup k týmto informáciám.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Môžete nastaviť úrovne prístupu a určiť, ktoré informácie týkajúce sa vašej prítomnosti sa majú zobraziť jednotlivým používateľom. Postupujte takto:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakt.

 2. Vyberte možnosť Zmeniť úroveň prístupu.

 3. Vyberte požadovanú úroveň prístupu používateľa.

Program zlepšenia používateľskej skúsenosti

Čo táto funkcia ponúka: Ak sa programu zúčastníte, program zlepšenia používateľskej skúsenosti zhromaždí základné informácie o konfigurácii vášho hardvéru a spôsobe, akým používate náš softvér a služby, s cieľom zistiť trendy a modely používania. Program zlepšenia používateľskej skúsenosti zhromažďuje aj informácie o type a počte vyskytujúcich sa chýb, o výkone hardvéru a softvéru a rýchlosti služieb. Tieto informácie sa odosielajú spoločnosti Microsoft, kde sa použijú na zlepšenie funkcií, ktoré zákazníci používajú najčastejšie, a na hľadanie riešení bežných problémov.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos informácií:     Ak v programe Office Communicator vyberiete príslušnú položku na paneli Možnosti a zúčastníte sa programu zlepšenia používateľskej skúsenosti, informácie o používaní programu Office Communicator vo vašom počítači sa odošlú spoločnosti Microsoft. Ak používate program Office Communicator na viacerých počítačoch, môžete nakonfigurovať nastavenie programu zlepšenia používateľskej skúsenosti na každom počítači.

Použitie informácií:     Tieto informácie použijeme na zlepšenie kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládací prvok:     Ak správca nezapol program zlepšenia používateľskej skúsenosti, je predvolene vypnutý. Ak správca ovládací prvok nezakázal, kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia programu zlepšenia používateľskej skúsenosti podľa nasledujúceho postupu:

 1. Kliknite na tlačidlo Ponuka, potom kliknite na príkaz Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Na karte Všeobecné začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Umožniť spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o používaní programu Communicator.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Čo táto funkcia ponúka:     Zapisovanie do denníka na strane klienta umožňuje zápis informácií o reláciách programu Office Communicator vo vašom profile používateľa. Informácie sú určené na použitie pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v programe Office Communicator.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos informácií: Ak vy alebo správca povolíte zapisovanie do denníka na strane klienta, informácie ako predmet schôdze, umiestnenie, správy protokolu SIP (session initiation protocol) a správy priradené k jednotlivým reláciám programu Office Communicator sa budú zapisovať do denníka vo vašom počítači. Medzi údaje protokolu SIP, ktoré sa môžu zapisovať, patria informácie o odosielateľovi a prijímateľovi každej správy programu Office Communicator a cesta, ktorou sa správa prenáša. Okrem toho sa zapisujú aj váš zoznam kontaktov a informácie o prítomnosti. Obsah konverzácií cez okamžité správy sa však touto funkciou nezapisuje. Funkcia zapisovania do denníka na strane klienta neodosiela z vášho počítača žiadne z týchto informácií. Správca však môže ukladať podobné údaje pomocou funkcie Archivácia. Ďalšie informácie nájdete v časti Archivácia uvedenej nižšie.

Použitie informácií: Denníky možno používať na riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v programe Office Communicator. Program Office Communicator ich neodosiela spoločnosti Microsoft, ale môžete ich odosielať manuálne.

Výber a ovládací prvok:     Zapisovanie do denníka je predvolene vypnuté. Správca môže nakonfigurovať zapisovanie do denníka vo vašom mene. Ak správca nezakázal možnosť kontroly zapisovania do denníka, kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia podľa nasledujúceho postupu:

 1. Kliknite na tlačidlo Ponuka, potom kliknite na príkaz Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Na karte Všeobecné kliknite na položku Zapnúť zapisovanie do denníka a Zapnúť zapisovanie udalostí do denníka systému Windows.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Vy alebo správca môžete do denníka zapísať aj predmet schôdze a umiestnenie, a to tak, že v programe Communicator na paneli Možnosti vyberiete ako správcu osobných údajov program Microsoft Office Outlook.

Archivácia

Čo táto funkcia ponúka:     Archivácia umožňuje správcovi archivovať konverzácie cez okamžité správy, aktivity a obsah schôdze a charakteristiku používania, napríklad prihlásenia používateľa alebo začatie konferencie a pripojenie sa k nej.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos informácií:     Obsah konverzácií cez okamžité správy a informácie o vašom používaní funkcie odosielania okamžitých správ sa ukladajú na serveri, ktorý nakonfiguruje správca. Žiadne z týchto informácií sa neodosielajú spoločnosti Microsoft.

Použitie informácií:     Správca môže používať tieto informácie na spravovanie spôsobu, akým váš podnik používa program Office Communicator.

Výber a ovládací prvok:     Archivácia je predvolene vypnutá a musí ju nakonfigurovať správca. Ak chcete zistiť, či archivácia smie byť povolená, prečítajte si zásady používania údajov a pravidlá monitorovania vašej spoločnosti.

História konverzácie

Čo táto funkcia ponúka:     História konverzácie umožňuje ukladať obsah konverzácií v priečinku História konverzácie programu Outlook.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos informácií:     Ak povolíte funkciu História konverzácie, obsah vašich konverzácií cez okamžité správy sa uloží v programe Outlook.

Použitie informácií:     Tieto informácie môžete použiť na prezeranie obsahu predchádzajúcich konverzácií cez okamžité správy.

Výber a ovládací prvok:     Funkcia História konverzácie je predvolene vypnutá. Správca môže nakonfigurovať Históriu konverzácie vo vašom mene. Ak správca nezakázal možnosť kontroly Histórie konverzácie, kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia podľa nasledujúceho postupu:

 1. Kliknite na tlačidlo Ponuka, potom kliknite na príkaz Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kartu Osobné a začiarknite políčko Ukladať moje konverzácie cez okamžité správy v priečinku histórie konverzácie programu Outlook.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak povolíte funkciu História konverzácie, upozornite svoje kontakty, že relácie odosielania okamžitých správ sa ukladajú.

Odozva online

Čo táto funkcia ponúka:     Odozva online umožňuje poskytovanie odozvy týkajúcej sa programu Office Communicator priamo spoločnosti Microsoft.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos informácií:     Ak použijete funkciu Odozva online, obsah vašej správy a štandardné informácie z počítača sa odošlú spoločnosti Microsoft.

Použitie informácií:     Informácie, ktoré odošlete, môže spoločnosť Microsoft použiť na zlepšenie programu Office Communicator a ďalších lokalít, produktov a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládací prvok:     Použitie funkcie Odozva online je voliteľné.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×