InfoPathov slovar

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

Na vrh strani

dejanje

Del pravila, ki se uporablja v povezavi s pogoji za samodejni prikaz pogovornih oken, nastavitev vrednosti, poizvedb in pošiljanje podatkov ter odpiranje obrazcev.

dejavno polje

Polje v obrazcu, v katerem je postavljen kazalec.

Kontrolnik ActiveX

Kontrolnik po meri. Oblikovalci obrazcev lahko dodajo ali odstranijo kontrolnike ActiveX v podoknu opravil Kontrolniki.

predloga obrazca, ki jo je odobril skrbnik

Predloga obrazca, ki je združljiva z brskalnikom in jo je skrbnik prenesel v strežnik s storitvami InfoPath Forms Services. Predloga obrazca, ki jo je odobril skrbnik, lahko vsebuje kodo.

polje atributa

Polje v viru podatkov, ki vsebuje podatke in ki je atribut (namesto elementa). Polja atributov ne morejo vsebovati drugih polj.

B

Na vrh strani

vez

Povezava kontrolnika s poljem ali skupino v viru podatkov, tako da se podatki, ki so vneseni v kontrolnik, shranijo. Če kontrolnik ni vezan, ni povezan s poljem ali skupino, zato se podatki, ki so vneseni v kontrolnik, ne shranijo.

predloga obrazca, združljiva z brskalnikom

Predloga obrazca, ki je oblikovana v Microsoft Office InfoPathu z uporabo določenega združljivostnega načina. Predloga obrazca, ki je združljiva z brskalnikom in jo je mogoče uporabiti z brskalnikom, ko je objavljena v strežniku s storitvami InfoPath Forms Services.

predloga obrazca, omogočena za brskalnik

Predloga obrazca, ki je združljiva z brskalnikom in je bila objavljena v strežniku s storitvami InfoPath Forms Services, poleg tega pa je omogočena za brskalnik, da lahko uporabniki prikažejo in izpolnijo obrazec v spletnem brskalniku.

C

Na vrh strani

datoteka cabinet (.cab)

Oblika zapisa datoteke, ki predstavlja način za učinkovito združevanje več datotek v eno datoteko za lažje shranjevanje ali prenos. Datoteke InfoPathovih predlog obrazcev (.xsn) so datoteke .cab s pripono .xsn.

polje s kaskadnim seznamom

Dve polji ali več polj s seznamom, ki so med seboj povezani tako, da z izbiro vrednosti v enem polju spremenite nabor možnosti v drugem polju.

podrejeni element

V strukturi drevesa XML je to element, ki ga vsebuje nadrejeni element.

skupina za izbor

Kontrolnik, ki se uporablja za predstavitev nabora medsebojno izključujočih se izborov. Privzeto skupina za izbor vsebuje dva odseka za izbor, od katerih je en odsek prikazan uporabniku kot privzeti izbor v obrazcu.

odsek za izbor

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike in predstavlja en izbor v okviru nabora medsebojno izključujočih se izborov. Uporabniki lahko med izpolnjevanjem obrazca zamenjajo en odsek za izbor z drugim.

COM

Glejte Komponentni objektivni model.

kontrolnik kombiniranega polja

Kontrolnik, ki združuje polje z besedilom in polje s seznamom, omogoča uporabnikom, da bodisi vnesejo vnos ali pa ga izberejo s seznama.

Komponentni objektivni model (COM)

Specifikacija, ki jo je razvil Microsoft za gradnjo komponent programske opreme, ki jo je mogoče sestaviti v programe ali pa lahko doda funkcionalnost v že obstoječe programe, ki se izvajajo v operacijskem sistemu Microsoft Windows.

pogojno oblikovanje

Postopek spreminjanja videza kontrolnika, vključno z njegovo vidnostjo in stanjem branja oz. pisanja, na podlagi vrednosti, vnesenih v obrazec.

kontrolnik po meri

Komponenta obrazca, na primer del predloge ali kontrolnik ActiveX, ki ni privzeto vključena v InfoPathu. Oblikovalci obrazcev lahko dodajo ali odstranijo kontrolnike po meri v podoknu opravil Kontrolniki.

po meri nameščeni obrazci

Obrazec, ki je nameščen z namestitvenim programom po meri in ima običajno dostop do datotek in nastavitev v računalniku.

podokno opravil po meri

Datoteka .html, katere vsebina je prikazana v oknu poleg obrazca. Podokna opravil po meri lahko ponudijo ukaze, ki so značilni za obrazce, in vsebino pomoči.

D

Na vrh strani

podatkovna povezava

Povezava med InfoPathovim obrazcem in zunanjim virom podatkov, kot so zbirke podatkov, spletne storitve, SharePointova knjižnica ali datoteka XML. Podatkovne povezave se uporabljajo za poizvedbe in pošiljanje podatkov.

knjižnica podatkovnih povezav

Knjižnica dokumentov na spletnem mestu, kjer se izvaja strežnik Microsoft Office SharePoint Server 2007, ki vsebuje zbirko univerzalnih podatkovnih povezav (.udcx) in Officeove datoteke za povezavo podatkov (.odc).

podatkovno polje

Polje, ki vsebuje rezultat poizvedbe z zunanjim virom podatkov.

vir podatkov

Zbirka polj in skupin, ki določajo in shranjujejo podatke za InfoPathov obrazec. Kontrolniki v obrazcu so vezani na polja in skupine v viru podatkov.

vrsta podatkov

Lastnost polja, ki določa vrste podatkov, ki jih je mogoče shraniti v polje. Primeri vrst podatkov vključujejo besedilo, obogateno besedilo, celo število, decimalno število, True/False, hiperpovezavo, datum in čas ter sliko.

preverjanje veljavnosti podatkov

Postopek preskušanja točnosti podatkov; nabor pravil, ki jih lahko uporabite v kontrolniku za določanje vrste in obsega podatkov, ki jih uporabniki lahko vnašajo.

privzeta vloga

Nastavitev, ki je povezana z določeno vlogo uporabnika Uporabniki, ki niso dodeljeni obstoječi vlogi, so samodejno dodeljeni vlogi, ki je določena kot privzeta.

način načrtovanja

InfoPathovo okolje za načrtovanje, kjer lahko ustvarite ali spremenite predlogo obrazca.

opozorilo v pogovornem oknu

Opozorilo preverjanja veljavnosti podatkov, ki odpre pogovorno okno s sporočili o napakah po meri, ko je v kontrolnik vnesen neveljaven podatek.

digitalni podpis

Elektronski, šifrirani žig za preverjanje pristnosti v obrazcu ali odseku obrazca. Ta podpis potrjuje, da je obrazec ali odsek ustvaril podpisnika in ni bil spremenjen.

knjižnica dokumentov

Mapa, v kateri je zbirka datotek v skupni rabi in datoteke pogosto uporabljajo isto predlogo. Vsaka datoteka v knjižnici je povezana z uporabniško določenimi podatki, ki so prikazani na seznamu vsebine za to knjižnico.

Document Object Model (DOM)

Specifikacija World Wide Web Consortium, ki opisuje strukturo dinamičnih dokumentov HTML in XML na način, ki omogoča njihovo upravljanje prek spletnega brskalnika.

DOM

Glejte Document Object Model.

E

Na vrh strani

dogodek

Dejanje, ki ga predmet prepozna, na primer klik z miško ali pritisk tipke, in za katerega lahko določite odziv. Dogodek lahko povzroči dejanje uporabnika ali izjava Visual Basic, lahko pa ga sproži sistem.

rutina za obravnavo dogodkov

Koda funkcije v InfoPathovi predlogi obrazca, ki se odziva na dejanje uporabnika ali spremembo podatkov XML.

polje z izrazom

Kontrolnik v obrazcu, ki kot rezultat iskanja ali računanja v primerjavi s podatki, ki uporabljajo XPathov izraz, prikaže podatke samo za branje.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Označevalni jezik, ki razširi HTML in ga na novo formulira kot XML.

Extensible Markup Language (XML)

Standardni jezik za opisovanje, organiziranje in izmenjavo podatkov. V InfoPathu predloge obrazcev temeljijo na tehnologijah XML, podatki obrazca pa se shranijo ali pošljejo v obliki zapisa XML.

XSL (Extensible Stylesheet Language)

Besedišče XML, ki se uporablja za pretvorbo podatkov XML v drugo obliko, na primer HTML, s pomočjo datoteke s slogi, ki določa pravila predstavitve.

F

Na vrh strani

polje

Element ali atribut v viru podatkov, ki lahko vsebuje podatke. Če je polje element, lahko vsebuje polja atributov. Polja shranjujejo podatke, ki so vneseni v kontrolnike.

kontrolnik datotečne priloge

Kontrolnik, ki omogoča uporabnikom, da priložijo datoteke obrazcu, ko izpolnijo obrazec. Načrtovalec obrazca lahko omeji vrste datotek, ki jih je mogoče priložiti.

filter

Nabor pogojev, ki velja za podatke, če želite prikazati podmnožico podatkov.

ikona filtra

Ikona, ki se prikaže ob filtriranih podatkih v obrazcu.

obrazec

Dokument v InfoPathu z naborom kontrolnikov, v katere lahko uporabniki vnašajo podatke. InfoPathovi obrazci lahko vsebujejo funkcije, kot so polja z obogatenim besedilom, izbirniki datuma, izbirni in ponavljajoči se odseki, preverjanje veljavnosti podatkov in pogojno oblikovanje.

datoteka definicije obrazca (.xsf)

Datoteka XML s končnico .xsf, ki vsebuje informacije o vseh drugih datotekah in komponentah, ki so uporabljene v obrazcu, vključno s prilagoditvami uporabniškega vmesnika, shemami XML, pogledi, poslovno logiko, dogodki in nastavitvami uvajanja.

datoteke obrazcev

Zbirka datotek, ki se uporabljajo za izvajanje InfoPathovega obrazca. Med vrste datotek lahko spadajo .html, .xml, .xsd, .xslt, skript in druge vrste datotek, ki so potrebne za podporo funkcionalnosti obrazca.

knjižnica obrazcev

Mapa, v kateri je shranjena zbirka obrazcev, ki temeljijo na isti predlogi obrazca, in je v skupni rabi. Vsak obrazec v knjižnici obrazcev je povezan z uporabniško definiranimi informacijami, ki so prikazane na seznamu vsebine te knjižnice.

predloga obrazca

Datoteka ali nabor datotek v InfoPathu, ki določajo podatkovno strukturo, videz in obnašanje obrazca.

knjižnica predlog obrazcev

Mesto na najvišji ravni zbirke mest, kjer so shranjene predloge obrazcev, ki jih je aktiviral skrbnik.

formula

Izraz XPath, sestavljen iz vrednosti, polj ali skupin, funkcij in operatorjev. Formule lahko uporabite za izračun matematičnih vrednosti, prikaz datumov in časov in sklicev na polja.

funkcija

Vnaprej določen izraz XPath, ki vrne vrednost na podlagi izračunanega rezultata.

G

Na vrh strani

skupina

Element v viru podatkov, ki lahko vsebuje polja in druge skupine. Kontrolniki, ki vsebujejo druge kontrolnike, kot so ponavljajoče se tabele in odseki, so vezani na skupine.

H

Na vrh strani

gostujoče okolje

Spletni ali namizni program, na primer program Windows Forms, v katerega je vdelan InfoPathov obrazec.

hiperpovezava

Obarvano in podčrtano besedilo ali grafika, ki jo kliknete, da pridete v datoteko, na mesto v datoteki, na spletno stran v svetovnem spletu ali na stran HTML v intranetu. Hiperpovezave lahko vodijo tudi do skupin novic in do mest Gopher, Telnet ali FTP.

I

Na vrh strani

IME

Glejte Urejevalnik vnosne metode.

InfoPathova mapa za obrazce

Mapa v programu Outlook 2007, v kateri je shranjena zbirka povezanih obrazcev programa InfoPath 2007. V mapi z InfoPathovimi obrazci lahko uporabite stolpce za združevanje, filtriranje in razvrščanje podatkov iz več obrazcev.

pobudna vloga

Izbirna nastavitev, povezana z določeno vlogo uporabnika. Uporabniki, ki odprejo nov obrazec, so samodejno dodeljeni tej vlogi, ki preglasi vse morebitne druge dodeljene vloge.

črnilo

Pisanje ali risanje s peresom tabličnega računalnika oziroma z miško.

način vnosa s črnilom

Okolje, v katerem lahko izpolnite obrazec z uporabo črnila. V tabličnem računalniku se InfoPath samodejno odpre v načinu vnosa s črnilom.

vodnik za črnilo

Senčen prostor, ki se poveča, ko začnete pisati v polje obrazca s peresom za tablični računalnik.

odsek za vnos s črnilom

Področje znotraj polja z obogatenim besedilom, kjer lahko uporabniki rišejo ali pišejo s peresom za tablični računalnik. InfoPath shrani ročno napisane zapiske ali risbe v odsek za vnos s črnilom kot črnilo.

opozorilo v vrstici

Opozorilo preverjanja veljavnosti podatkov, ki označi kontrolnike z neveljavnimi ali manjkajočimi podatki z rdečo črtkano obrobo ali rdečo zvezdico. Uporabniki lahko prikažejo sporočila o napaki po meri tako, da z desno tipko miške kliknejo kontrolnik, ali tako, da kliknejo povezavo in pridobijo več informacij.

Urejevalnik vnosne metode

Program, ki vnese vzhodnoazijsko besedilo (tradicionalna kitajščina, poenostavljena kitajščina, japonščina ali korejščina) v programe tako, da pretvori tipkanje v zapletene vzhodnoazijske znake. Urejevalnik vnosne metode se obravnava kot nadomestna vrsta postavitve tipkovnice.

Internet

Svetovno omrežje, sestavljeno iz tisočih manjših računalniških omrežij in milijonov komercialnih, izobraževalnih, vladnih in osebnih računalnikov.

intranet

Omrežje v organizaciji, v katerem so uporabljene internetne tehnologije (na primer protokola HTTP ali FTP). S hiperpovezavami je mogoče raziskovati predmete, dokumente, strani in druge cilje v intranetu.

J

Na vrh strani

JScript

Interpretiran skriptni jezik, ki temelji na predmetih in je podoben jezikom C, C++ in Java. To je Microsoftova izvedba specifikacije jezika ECMA 262.

K

Na vrh strani

polje ključa

Polje v viru podatkov, ki poveže sorodne podatke v kontrolnike za glavno/podrobno.

L

Na vrh strani

tabela postavitve

Zbirka celic, ki se uporabljajo za razporeditev vsebine obrazca, kot so kontrolniki ali besedilo.

povezan predmet

Predmet, ustvarjen v izvorni datoteki in vstavljen v ciljno datoteko, pri čemer se ohrani povezava med datotekama. Povezani predmet v ciljni datoteki je mogoče posodobiti ob posodobitvi izvorne datoteke.

polje s seznamom

Kontrolnik, ki omogoča seznam izbir. Kontrolnik polja s seznamom je sestavljen iz seznama in izbirne oznake.

kontrolnik seznama

Kontrolnik v obrazcu, ki se ga lahko oblikuje kot označenega, oštevilčenega ali golega. Uporabnik lahko v kontrolnik seznama vnese besedilo, ki se po potrebi ponavlja.

M

Na vrh strani

Microsoft Developer Network (MSDN)

Microsoftovo spletno mesto (in program naročnin), ki razvijalcem ponuja najnovejša orodja in informacije, vzorčne kode in izobraževalna gradiva za Microsoftova orodja za razvijanje (http://msdn.microsoft.com).

Microsoft Script Editor (MSE)

Programsko okolje, ki se uporablja za ustvarjanje in urejanje kode Microsoft JScript ali Microsoft VBScript v InfoPathovem obrazcu oziroma za iskanje napak v njej.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Okolje za programiranje z upravljalno kodo, ki se uporablja za ustvarjanje, urejanje in odpravljanje napak v kodi Visual Basic ali C#, vključeni v InfoPathovo predlogo obrazca.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Orodje, ki se uporablja za ustvarjanje namestitvenih paketov za programsko opremo, ki bo uvedena v operacijskih sistemih Windows.

MSDN

Glejte Microsoft Developer Network.

MSE

Glejte Microsoft Script Editor.

MSI

Glejte Microsoft Windows Installer.

polje s seznamom za več izborov

Kontrolnik, ki uporabnikom omogoča, da izberejo enega ali več elementov na seznamu možnosti. Uporabniki lahko določijo elemente, tako da izberejo potrditvena polja ali dodajo svoje elemente na seznam.

N

Na vrh strani

imenski prostor

Mehanizem, ki enolično določi imena in razmerja elementov, s čimer se izogne imenskim sporom pri elementih, ki imajo enako ime, vendar pa prihajajo iz več virov.

O

Na vrh strani

predmetni model

Hierarhična knjižnica predmetov in zbirk, ki predstavljajo vsebino in funkcionalnost aplikacije. Predmeti in zbirke imajo lastnosti, metode in dogodke, ki se jih lahko uporabi za upravljanje in interaktivno delo z aplikacijami.

diagram predmetnega modela

Grafična predstavitev predmetov in zbirk, ki so v navedenem predmetnem modelu.

vir podatkov brez povezave

Sekundarni vir podatkov je na voljo uporabnikom, ki izpolnjujejo obrazce brez povezave. Ko ima uporabnik vzpostavljeno povezavo, se podatki iz vira podatkov shranijo v uporabnikovem računalniku, zato da se lahko pojavijo v kontrolnikih, ko je obrazec brez povezave.

operator

Znak ali simbol, s katerim je določena vrsta izračuna, ki naj bo izveden v izrazu. Na voljo so matematični, primerjalni, logični in referenčni operatorji.

izbirni odsek

Kontrolnik v obrazcu, ki vsebuje druge kontrolnike in ki se ponavadi privzeto ne prikaže. Uporabniki lahko med izpolnjevanjem obrazca izbirne odseke vstavijo ali odstranijo.

P

Na vrh strani

parameter

Vrednost, ki je dodeljena spremenljivki na začetku operacije ali preden program ovrednoti izraz. Parameter je lahko besedilo, število ali ime argumenta, ki je dodeljeno neki drugi vrednosti.

nadrejeni element

V jeziku XML je to element, ki ima podrejeni element.

PNG

Glejte Portable Network Graphics.

Portable Network Graphics (PNG)

Grafična oblika zapisa datoteke, ki jo podpirajo nekateri spletni brskalniki. Kratica za Portable Network Graphics je PNG, ki podpira spremenljivo prosojnost slike in nadzor nad svetlostjo slike v različnih računalnikih. Datoteke PNG so stisnjene bitne slike.

navodila za obdelavo

Informacije, shranjene v uvodu dokumenta XML. Te informacije posreduje razčlenjevalnik XML v poljuben program, ki uporablja dokument XML.

lastnost

Imenovani atribut kontrolnika, polja ali predmeta, s katerim nastavite eno od lastnosti predmeta (npr. velikost, barvo ali mesto na zaslonu) ali pa vidik njegovega vedenja (npr. ali je skrit).

objava

Predloga obrazca, ki je na voljo drugim uporabnikom, da jo izpolnijo v InfoPathu ali spletnem brskalniku. Predlogo obrazca lahko objavite tako, da jo pošljete v e-poštnem sporočilu ali shranite na SharePointovem mestu ali na katerem drugem mestu v skupni rabi.

Q

Na vrh strani

polje poizvedbe

Polje z vrednostjo, ki se uporablja v poizvedbi.

postopno prehajanje v stanje brez povezave

Postopno prehajanje gruče, storitve ali predloge obrazca v stanje brez povezave, tako da ne sprejmete novih uporabniških sej in omogočite obstoječim sejam, da se zaključijo.

R

Na vrh strani

rekurzivni odsek

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike, je lahko vstavljen v samega sebe in je vezan na ugnezdena sklicna polja.

sklicno polje

Polje, ki je povezano z drugim polje, tako da se njune lastnosti vedno ujemajo. Če spremenite lastnosti v enem polju, se lastnosti drugega polja samodejno posodobijo.

sklicna skupina

Skupina, ki je povezana z drugo skupino, tako da se njune lastnosti in lastnosti skupin in polj, ki jih vsebujeta, vedno ujemajo. Če spremenite lastnosti v eni skupini, se lastnosti druge skupine samodejno posodobijo.

ponavljajoče se polje

Polje v viru podatkov, ki se lahko pojavi več kot enkrat. Kontrolnike, kot so označeni, oštevilčeni in goli seznami, ponavljajoči se odseki in ponavljajoče se tabele, se lahko veže na ponavljajoča se polja.

ponavljajoča se skupina

Skupina v viru podatkov, ki se lahko pojavi več kot enkrat. Kontrolniki, kot so ponavljajoči se odseki in ponavljajoče se tabele, so vezani na ponavljajoče se skupine.

ponavljajoči se odsek

Kontrolnik v obrazcu, ki vsebuje druge kontrolnike in ki se po potrebi ponavlja. Uporabniki lahko med izpolnjevanjem obrazca vstavijo več odsekov.

ponavljajoča se tabela

Kontrolnik v obrazcu, ki vsebuje druge kontrolnike v obliki tabele in ki se po potrebi ponavlja. Uporabniki lahko med izpolnjevanjem obrazca vstavijo več vrstic.

datoteka sredstev

Datoteka, ustvarjena zunaj InfoPatha, kot je datoteka .html, .xml ali .xsd, ki je dodana v predlogo obrazca, da podpira funkcionalnost obrazca.

S

Na vrh strani

območje z drsnim trakom

Kontrolnik, ki vsebuje druge kontrolnike in lahko prikaže vodoravne ali navpične drsne trakove. Območja z drsnim trakom se uporabljajo samo za postavitev in niso vezana na polja ali skupine v viru podatkov.

sekundarni vir podatkov

Podatkovna datoteka XML, zbirka podatkov ali spletna storitev, ki jo uporablja obrazec za vnose v polje s seznamom ali za skriptna dejanja.

bližnjična tipka

Funkcijska tipka ali kombinacija tipk, kot je F5 ali CTRL+A, ki jih uporabljate za izvajanje menijskih ukazov. Nasprotno pa je tipka za dostop kombinacija tipk, kot je ALT+F, ki prestavi fokus na meni, ukaz ali kontrolnik.

priročni meni

Meni, v katerem je prikazan seznam ukazov, povezanih z določenim elementom. Če ga želite prikazati, ga kliknite z desno miškino tipko ali pritisnite SHIFT+F10.

zbirka mest

Nabor spletnih mest v navideznem strežniku, ki imajo istega lastnika in enake nastavitve skrbništva. Vsaka zbirka mest vsebuje spletno mesto najvišje ravni in lahko vsebuje eno ali več podmest.

T

Na vrh strani

del predloge

Del predloge obrazca, ki ga lahko shranite za vnovično uporabo v več predlogah obrazca. Običajen del predloge je sestavljen iz kontrolnikov in vira podatkov, lahko pa vključujejo tudi funkcije, kot so podatkovne povezave, preverjanje veljavnosti podatkov in pravila.

polje z besedilom

Kontrolnik, v katerega lahko uporabnik vnaša besedilo. Polja z obogatenim besedilo omogočajo vnašanje podatkov z izbirami oblikovanja besedila.

U

Na vrh strani

Spletni naslov (URL)

Naslov, ki določa protokol (na primer HTTP ali FTP) ter lokacijo predmeta, dokumenta, strani v spletu ali druga mesta v internetu ali intranetu, na primer: http://www.microsoft.com/.

URL

Glejte Uniform Resource Locator.

uporabniška predloga obrazca

Predloga obrazca, omogočena za brskalnik, ki je bila objavljena iz InfoPatha in je skrbniku ni treba prenesti v strežnik s storitvami InfoPath Forms Services.

uporabniška vloga

Vnaprej določena kategorija, ki je lahko dodeljena uporabnikom obrazca glede na službeni naziv ali kak drug pogoj. Vloge se običajno uporabljajo za predstavitev različic obrazca po meri za različne vrste uporabnikov.

V

Na vrh strani

veljavno

Brez napak ali sprejemljivo glede na vzpostavljen nabor pravil ali standardov. Podatki, ki so vneseni v obrazec, so na primer veljavni, če ustrezajo merilom, ki so v obrazcu nastavljeni v pravilih preverjanja veljavnosti podatkov.

veljaven XML

Dobro oblikovan dokument XML, ki ustreza določenemu naboru omejitev, ki so običajno opredeljene v shemi XML.

VBScript

Glejte Visual Basic Scripting Edition.

pogled

Nastavitev prikaza, ki je značilna za obrazce in ki se lahko shrani s predlogo obrazca ter uporabi na podatkih obrazca, ko se ga izpolnjuje. Uporabniki lahko preklapljajo med pogledi, s čimer izberejo količino podatkov, ki so prikazani v obrazcu.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Interpetiran skriptni jezik, ki temelji na predmetih in je del programskega jezika Microsoft Visual Basic.

VSTA

Glejte Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Na vrh strani

spletni brskalnik

Programska oprema, ki interpretira datoteke HTML, jih oblikuje v spletne strani in jih prikaže. Spletni brskalnik, npr. Windows Internet Explorer, lahko sledi hiperpovezavam, prenaša datoteke in predvaja zvoke ali videe, vdelane v spletne strani.

dobro oblikovan XML

Dokument XML, ki izpolnjuje najmanjše pogoje za skladen dokument XML.

potek dela

Avtomatizirano premikanje dokumentov ali elementov po določenem zaporedju dejanj ali opravil, povezanih s poslovnimi procesi. Poteki dela se lahko uporabljajo za dosledno upravljanje običajnih poslovnih procesov, na primer za odobritev dokumenta ali pregled.

X

Na vrh strani

XHTML

Glejte Extensible Hypertext Markup Language.

XML

See Extensible Markup Language.

atribut XML

Par ime-vrednost, ločen z enačajem in vključen v označenem elementu, ki spreminja funkcije elementa. Vse vrednosti atributa XML so nizi v narekovajih.

podatki XML

Podatki, ki so shranjeni v obliki zapisa XML. InfoPathovi obrazci so shranjeni kot podatkovne datoteke XML.

element XML

Struktura XML, ki je sestavljena iz začetne oznake, končne oznake in informacij med oznakama. Elementi lahko imajo atribute in lahko vsebujejo druge elemente.

XPath (XML Path Language)

Jezik, ki se uporablja za naslavljanje delov dokumenta XML. XPath omogoča tudi osnovne storitve za delo z nizi, števili in logičnimi vrednostmi.

Shema XML

Formalna specifikacija, napisana v jeziku XML, ki določa strukturo dokumenta XML, vključno z imeni elementov in obogatenimi podatkovnimi tipi, kateri elementi se lahko prikažejo v kombinaciji in kateri atributi so na voljo za vsak element.

datoteka predloge XML

Datoteka XML z vzorčnimi podatki, ki so prikazani v poljih obrazca, preden ga uporabnik izpolni.

XPath

Glejte XML Path Language.

XSL

Glejte Extensible Stylesheet Language.

XSLT (XSL Transformation)

Jezik, ki se uporablja za pretvorbo dokumentov XML v druge vrste dokumentov, kot je HTML ali XML. Uporablja se kot del jezika XSL.

XSLT

Glejte XSL Transformation.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×