Zvýraznite súboru alebo priečinka v knižnici dokumentov v službe SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Zvýraznite súboru alebo priečinka v knižnici dokumentov v službe SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na zvýraznenie dôležitých súborov, priečinkov alebo prepojení v knižnici dokumentov pripnutím do hornej časti knižnice dokumentov. Po pripnutí položky sa v hornej časti stránky knižnice dokumentov zobrazí miniatúra. Používatelia tak túto položku jednoduchšie nájdu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Zvýraznenie položky v knižnici dokumentov

Poznámky: 

 • Zvýraznená oblasť je špecifická pre konkrétne zobrazenie priečinka alebo knižnice. Pri používaní vlastných zobrazení musíte položku pripnúť v každom zobrazení, v ktorom sa má zobrazovať.

 • V jednej knižnici, priečinku alebo zobrazení môžete zvýrazniť maximálne tri položky.

 • Tento postup nie je k dispozícii v klasickom režime.

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Prejdite na knižnicu dokumentov obsahujúcu súbor, priečinok alebo prepojenie, ktoré chcete zvýrazniť.

 3. V zobrazení Zoznam alebo v zobrazení Dlaždice vyberte položku, ktorú chcete zvýrazniť.

  Tipy: 

  • Ak chcete položku vybrať, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column“ (Hlavičky stĺpcov mriežky. Pomocou ponúk môžete položky zoradiť, filtrovať alebo zoskupovať podľa stĺpcov). Potom stlačte kláves so šípkou nadol. (Moderátor oznámi „Table name“ (Názov tabuľky) a názov nasledujúceho stĺpca.)

  • Prepínanie medzi zobrazením Zoznam a zobrazením Dlaždice:

   • Uistite sa, že nie sú vybraté žiadne súbory ani priečinky. Tlačidlo Nové a ponuka Zobraziť sú v ponuke k dispozícii iba vtedy, keď v knižnici dokumentov nie sú vybraté žiadne súbory.

   • Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve hlásenie „New, Create a new folder or Office document in this location“ (Nové, Vytvoriť nový priečinok alebo dokument Office v tomto umiestnení).

   • Stláčajte kláves so šípkou vpravo, kým sa neozve „View menu“ (Ponuka zobrazenia), a stlačte kláves Enter.

   • Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie „List“ (Zoznam) alebo „Tiles“ (Dlaždice), a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Open“ (Otvoriť).

 5. Stláčajte kláves so šípkou doprava dovtedy, kým sa neozve „Pin to top“ (Pripnúť na začiatok) a stlačte kláves Enter. V hornej časti knižnice sa zobrazí miniatúra položky.

  Tip: Ak možnosť Pripnúť na začiatok na paneli s ponukami nie je dostupná, stláčajte kláves so šípkou doprava dovtedy, kým sa neozve hlásenie „More commands, Other things you can do with the selected item submenu“ (Ďalšie príkazy. Ďalšie činnosti, ktoré môžete vykonávať s vybratými položkami vo vedľajšej ponuke) a stlačte kláves Enter. Vo vedľajšej ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Pin to top“ (Pripnúť na začiatok) a potom stlačte kláves Enter.

Poznámka: Ak vyberiete miniatúru pripnutej položky, môžete s položkou jednoducho pracovať:

 • Ak chcete vybrať obrázok miniatúry, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Pinned items list box“ (Zoznam pripnutých položiek). Potom stláčajte kláves so šípkou doprava dovtedy, kým sa neozve názov požadovanej pripnutej položky. (V Moderátorovi sa ozve „Pinned items“ (Pripnuté položky).)

 • Ak chcete vybratú pripnutú položku otvoriť, stlačte kláves Enter.

 • Otvorenie kontextovej ponuky so zoznamom ďalších akcií, ktoré môžete so zvýraznenou položkou vykonať, napríklad Premenovať, Upozorniť ma, História verzií, Vziať z projektu:

  1. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Open“ (Otvoriť).

  2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „More commands, Other things you can do with the selected items submenu“ (Ďalšie príkazy. Ďalšie činnosti, ktoré môžete vykonávať s vybratými položkami vo vedľajšej ponuke) a potom stlačte kláves Enter.

  3. Ak chcete vybrať niektorú z možností kontextovej ponuky, stlačte kláves so šípkou nadol a potom stlačte kláves Enter.

Zmena poradia zvýraznených položiek

Ak ste zvýraznili viac ako jednu položku, premiestnením položky doľava alebo doprava môžete zmeniť poradie, v ktorom sa zobrazujú.

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 vo svojej organizácii, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip: Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. Prejdite do knižnice dokumentov, priečinka alebo zobrazenia, kde sa nachádza zvýraznená položka.

 4. Ak chcete vybrať položku, ktorej poradie chcete zmeniť, stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Pinned items list box“ (Zoznam pripnutých položiek). Potom stláčajte kláves so šípkou doprava dovtedy, kým sa neozve názov pripnutej položky, ktorú chcete premiestniť na nové miesto. (V programe Moderátor sa ozve „Pinned items“ (Pripnuté položky).)

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Open“ (Otvoriť).

 6. Stláčajte kláves so šípkou doprava dovtedy, kým sa neozve „Edit Pin“ (Upraviť pripnutú položku) a stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak možnosť Upraviť pripnutú položku na paneli s ponukami nie je dostupná, stláčajte kláves so šípkou doprava dovtedy, kým sa neozve hlásenie „More commands, Other things you can do with the selected item submenu“ (Ďalšie príkazy, Ďalšie činnosti, ktoré môžete vykonávať s vybratými položkami vo vedľajšej ponuke) a stlačte kláves Enter. Vo vedľajšej ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Edit pin“ (Upraviť pripnutú položku) a potom stlačte kláves Enter.

 7. Ak chcete vybrať možnosť Premiestniť doprava alebo Premiestniť doľava, použite kláves so šípkou nadol a potom stlačte Enter.

Zrušenie pripnutia zvýraznenej položky

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip: Tip Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. Prejdite do knižnice dokumentov, priečinka alebo zobrazenia, kde sa nachádza zvýraznená položka.

 4. Vyberte položku, ktorej pripnutie chcete zrušiť, a stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Pinned items list box“ (Zoznam pripnutých položiek). Potom stláčajte kláves so šípkou doprava dovtedy, kým sa neozve názov pripnutej položky, ktorú chcete premiestniť na nové miesto. (V programe Moderátor sa ozve „Pinned items“ (Pripnuté položky).)

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve „Open“ (Otvoriť).

 6. Zrušenie pripnutia položky:

  • Ak je pripnutá iba jedna položka, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Unpin submenu“ (Vedľajšia ponuka Zrušiť pripnutie) a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak je pripnutých viacero položiek, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Edit pin submenu“ (Vedľajšia ponuka Upraviť pripnutú položku) a potom stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Unpin“ (Zrušiť pripnutie) a stlačte kláves Enter.

Pomocou SharePoint Online pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, zvýraznite dôležité súbory, priečinky alebo prepojenia v knižnici dokumentov pomocou pripnutia ich do hornej časti knižnice dokumentov. Pripnuté položky sa zobrazí ako miniatúru v hornej časti stránky knižnice dokumentov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Prepnite na zobrazenie zoznamu

Ak chcete zobraziť všetky položky v knižnici dokumentov, musíte prepnúť na zobrazenie zoznamu.

 1. Prejdite na knižnicu dokumentov obsahujúcu súbor, priečinok alebo prepojenie, ktoré chcete zvýrazniť.

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Hľadať", stláčajte kláves so šípkou Caps Lock + šípka doprava, budete počuť "Otvorte okno s možnosťami", a potom stlačte kláves Enter.

  Ak nepočujete "Možnosti zobrazenia", odstráňte všetky možné položky výbery a skúste to znova.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "List", a potom stlačte kláves Enter.

Pripnutie položky v knižnici dokumentov

Pripnuté položky sa zobrazí len ako zvýraznený v priečinkoch a zobrazení knižnice, v ktorej bola pôvodne pripnuté. Ak chcete použiť vlastné zobrazenia, musíte pripnúť položky v každom zobrazení Zobraziť, kde sa bude zobrazovať ako zvýraznený. Môžete pripnúť najviac tri položiek v jednom zobrazení, priečinok alebo knižnicu.

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorý obsahuje súbor, priečinok alebo odkaz, ktorý chcete pripnúť.

 2. Ak chcete vybrať položku Pripnúť obrazovku, stláčaním klávesu Tab, kým sa na prvú položku v zozname položiek. Stlačením klávesu Caps Lock + šípka doľava alebo šípka doprava, kým sa názov položky.

 3. Otvorenie kontextovej ponuky, stlačením klávesu Alt + ponuky. Budete počuť: "Menu." Ak budete počuť "Ponuky, pop, čítať nahlas" namiesto "Menu", stlačením klávesu Esc sa presuňte na správny kontextovej ponuky.

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Pripnúť do hornej", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Zmena poradia pridaných položiek

Keď pripnuté viac ako jednu položku, môžete zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú.

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, priečinok alebo zobrazenie miesto, kde sú pripnuté položky.

 2. Vyberte položku, ktorú chcete premiestniť, stlačte kláves Tab kľúč, kým nebudete počuť "pridaných položiek." Potom stlačte kláves so šípkou Caps Lock + šípka doprava, kým sa názov položky.

 3. Otvorenie kontextovej ponuky, stlačením klávesu Alt + ponuky. Budete počuť: "Menu." Ak budete počuť "Ponuky, pop, čítať nahlas" namiesto "Menu", stlačením klávesu Esc sa presuňte na správny kontextovej ponuky.

 4. V kontextovej ponuke stlačte kláves šípka Caps Lock + šípka doprava, kým sa počuť "Upraviť PIN kód", a potom stlačte medzerník.

 5. Ak chcete vybrať, v akom smere presuňte položku, stlačením klávesu šípka nadol až budete počuť požadovanú možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

Zrušenie pripnutia položky

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, priečinok alebo zobrazenie miesto, kde je položka pripnutá.

 2. Vyberte položku, ktorú chcete odstrániť, stlačte kláves Tab kľúč, kým nebudete počuť "pridaných položiek." Potom stlačte kláves so šípkou Caps Lock + šípka doprava, kým sa názov položky.

 3. Otvorenie kontextovej ponuky, stlačením klávesu Alt + ponuky. Budete počuť: "Menu." Ak budete počuť "Ponuky, pop, čítať nahlas" namiesto "Menu", stlačením klávesu Esc sa presuňte na správny kontextovej ponuky.

 4. Ak chcete zrušiť pripnutie položky, v kontextovej ponuke stlačte kláves šípka Caps Lock + šípka doprava, kým sa počuť "Upraviť PIN kód", a potom stlačte medzerník. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Zrušiť pripnutie", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

Pozrite tiež

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie jednoduchšieho prístupu v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×