Zrušené funkcie v programe SharePoint Designer 2010

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zoznam funkcií programu SharePoint Designer 2007, ktoré boli v programe SharePoint Designer 2010 zrušené.

Obsah tohto článku

Práca s vzdialených miestach a migrácia obsahu

Práca so staršími verziami programu SharePoint

Program Microsoft Script Editor (MSE)

Hover-Konfigurácia

Jediné prihlásenie

Tabuľky rozloženia

Motívy

Zobrazenia: Zostavy, navigácia a hypertextových prepojení

Zobrazenie navigácie

Zobrazenie hypertextových prepojení

Zobrazenie zostavy

Funkcie databázy

PROTOKOL FTP

Prispôsobenie stránok

Dynamické webové šablóny

Súbory balíka webových

Práca so vzdialenými lokalitami a migrácia obsahu

SharePoint Designer 2010 je navrhnutý tak, aby ich používatelia mohli pracovať na – nie môžete navrhnúť a publikovať – webových lokalít SharePoint Foundation 2010 a SharePoint Server 2010. Toto je posun v zamerania z predchádzajúcich programu SharePoint Designer, Microsoft FrontPage, ktorý bol navrhnutý ako nástroj na vytváranie a správa servera Agnostik webovej lokality.

Najpodstatnejšie zmeny v programe SharePoint Designer 2010 súvisia s týmto posunom v zameraní. V programe SharePoint Designer 2010 boli napríklad zrušené staršie funkcie na publikovanie a pripojenie ku vzdialeným webovým lokalitám alebo funkcie na prenos webových lokalít a webového obsahu.

  • V programe SharePoint Designer 2010 nie je možné importovať webovú lokalitu z iného umiestnenia servera alebo súboru.

  • Pomocou programu SharePoint Designer 2010 už nie je možné ani vytvárať, upravovať alebo publikovať webovú lokalitu na lokálnom disku alebo pracovať so vzdialenými webovými lokalitami. Prvky v používateľskom rozhraní programu SharePoint Designer, ktoré slúžili na podporu práce s webovými lokalitami na lokálnom disku, napríklad možnosť zobrazenia ukážky Použiť vývojový server Microsoft ASP.NET, boli odstránené.

  • V programe SharePoint Designer 2010 nie je možné vykonávať úlohy na správu servera, napríklad zálohovanie a obnovenie, migráciu obsahu alebo iné úlohy na správu, ktoré majú vplyv na celú webovú lokalitu. Uvedené úlohy sa vykonávajú pomocou centrálnej správy.

Práca so staršími verziami služby SharePoint

Program SharePoint Designer 2010 je navrhnutý na prácu so službou SharePoint Foundation 2010 a serverom SharePoint Server 2010. Nie je možné použiť ho so staršími verziami služby SharePoint.

Ak chcete otvoriť lokalitu služby Windows SharePoint Services 2007 alebo servera Microsoft Office SharePoint Server 2007, je potrebné nainštalovať program SharePoint Designer 2007. Tento postup vyžaduje inštaláciu 32-bitovej verzie balíka Microsoft Office 2010.

Editor Microsoft Script Editor (MSE)

V programe Office SharePoint Designer 2007 a v starších verziách programu Microsoft FrontPage bolo možné používať editor Microsoft Script Editor (MSE) na pridávanie textu, úpravu značiek HTML a úpravu akéhokoľvek kódu jazyka Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) na stránke s prístupom k údajom. V editore MSE sa pri tvorbe a úprave skriptu používala funkcia IntelliSense. V editore skriptu bolo možné zobraziť stránku tak, ako by sa zobrazila vo webovom prehliadači. Program Microsoft SharePoint Designer 2010 neobsahuje editor Microsoft Script Editor.

Nastavenie prispievateľa

Funkcia Nastavenie prispievateľa bola v programe Microsoft SharePoint Designer 2010 zrušená.

V programe Office SharePoint Designer 2007 bolo možné funkciu Nastavenie prispievateľa používať na nastavenie a zapnutie režimu prispievateľa (režimu s obmedzeným prístupom). Prístup používateľov, ktorí v programe Office SharePoint Designer 2007 otvorili lokalitu na úpravu, k rôznym príkazom a funkciám, závisel od toho, ku ktorej prispievateľskej skupine boli priradení a aké obmedzenia úprav sa na túto skupinu vzťahovali.

V programe SharePoint Designer 2010 je zákaz prístupu k určitým funkciám možné vykonať pomocou novej stránky Nastavenia programu SharePoint Designer.

Služba jediného prihlásenia

Metóda overovania Jediné prihlásenie (SSO) bola v programe SharePoint 2010 zrušená a je nahradená službou zabezpečeného ukladacieho priestoru. Služba zabezpečeného ukladacieho priestoru je službou oprávnení založenou na overení, ktorá zahŕňa zabezpečenú databázu na ukladanie poverení priradených k identifikáciám aplikácií. Tieto identifikácie aplikácií je možné použiť na autorizáciu prístupu k externým zdrojom údajov.

Tabuľky rozloženia

V programoch Office FrontPage 2003 a Office SharePoint Designer 2007 bolo možné vytvárať rozloženie webových stránok pomocou tabuliek a buniek rozloženia.

V programe Microsoft SharePoint Designer 2010 je funkcia tabuliek rozloženia nahradená výkonnými funkciami rozloženia CSS. Nástroje súvisiace s vytváraním a úpravou tabuliek rozloženia boli z používateľského rozhrania programu SharePoint 2010 Designer odstránené.

Ak v programe SharePoint Designer 2010 otvoríte webovú stránku, ktorá obsahuje už existujúcu tabuľku rozloženia, tabuľka funguje správne. Program SharePoint Designer 2010 však neumožňuje vloženie novej tabuľky rozloženia.

Motívy

Návrh motívov je v službe SharePoint 2010 zmenený tak, aby sa proces generovania motívov zjednodušil. Motívy vytvorené v službe Windows SharePoint Services 3.0 nie sú kompatibilné so službou SharePoint Foundation 2010. Ak inovujete zo služby Windows SharePoint Services 3.0 na službu SharePoint Foundation 2010 a chcete naďalej používať lokality v starom používateľskom rozhraní, je potrebné použiť vizuálnu inováciu. Na tvorbu motívov a ich použitie na lokalitách však odporúčame používať nové používateľské rozhranie služby SharePoint Foundation 2010.

Zobrazenia: Zostavy, Navigácia a Hypertextové prepojenia

V programe SharePoint Designer 2010 nastali zmeny v zobrazeniach Zostavy, Navigácia a Hypertextové prepojenia.

Zobrazenie Navigácia

Zobrazenie Navigácia a pracovná tabla Navigácia boli nahradené navigačnou tablou na ľavej strane okna zobrazujúcou prvky, z ktorých je lokalita tvorená, napríklad zoznamy, knižnice, typy obsahu, zdroje údajov alebo pracovné postupy. Ak chcete niektorý z týchto prvkov, napríklad zoznam Oznamy, upraviť, otvorte položku Zoznamy a knižnice. Budete presmerovaní na stránku Galéria zobrazujúcu všetky zoznamy a knižnice. Na prehľad hierarchie lokality, krok vpred alebo vzad či zobrazenie naposledy navštívených stránok je možné použiť aj panel Navigácia.

Zobrazenie Hypertextové prepojenia

Zobrazenie hypertextových prepojení sa odstráni z programu SharePoint Designer 2010. Funkcie kontroly chýb v programe SharePoint Designer 2010 môžete použiť na kontrolu prerušených prepojení, nepoužité stránok, kaskádové štýl hárky používanie a používanie predlohy. Príkaz Preveriť prepojenia aj bol odstránený.

Zobrazenie Zostavy

V programe SharePoint Designer 2010 sa zmenil spôsob prístupu k zostavám a zostavy výberu boli zrušené.

Funkcie databázy

V programe SharePoint Designer 2010 je k dispozícii nová množina nástrojov na pripájanie k externým údajom, vytváranie externých typov obsahu, publikovanie týchto externých typov obsahu do katalógu pracovných údajov na serveri a automatické vytvorenie externého zoznamu aj všetkých formulárov, ktoré sú k tomuto externému zoznamu potrebné.

V programe SharePoint Designer 2010 nie sú kvôli zmenám v správe údajov podporované nasledovné funkcie databázy z programov Microsoft FrontPage a Office SharePoint Designer 2007:

  • Sprievodca rozhraním databázy

  • Karta Databáza v dialógovom okne Nastavenie lokality

  • Sprievodca výsledkami databázy

Poznámka: Pri prezeraní webovej stránky, alebo ak použijete Návrhové zobrazenie v programe SharePoint Designer 2010 na otvorenie existujúcej databázy stránky výsledkov, WebBot výsledky databázy je zobrazený ako HTML komentár.

Vyhľadanie A pracovnej tably Zdroj údajov bol odstránený.

Protokol FTP

V programe FrontPage bol k dispozícii vstavaný klient FTP na pripojenie k serverom bez serverových rozšírení Microsoft FrontPage. Pomocou vstavaného klienta FTP mohli používatelia otvárať lokality cez protokol FTP a potom celú webovú lokalitu publikovať alebo spravovať jednotlivé súbory na vzdialenom webovom serveri. Program SharePoint Designer 2010 je však navrhnutý na prácu s lokalitami služby SharePoint a tieto servery už majú potrebný základný kód nainštalovaný. Klient FTP preto nie je potrebný a bol zrušený.

Prispôsobenie stránok

Prispôsobenie strán (nazývané aj "unghosting") teraz vyžaduje vyššie povolenia, než predchádzajúce verzie: na základe predvoleného nastavenia len správcovia kolekcie lokalít prispôsobenie stránok predlohy a rozloženia stránok, alebo zobrazenie všetkých súborov. Znamená to, že, na navigačnej table, väčšina ľudí nebude vidieť uzly pre strany predlohy, rozloženia stránok a všetky súbory. Namiesto toho sa ľudia vytvárať riešenia vytvorením a ukladanie stránok webových častí v knižnici stránok. Takže je ľahké pre vás zachovať konzistentné značky a rozloženie celej vašej webovej aplikácie alebo kolekcie lokalít.

Dynamické webové šablóny

Funkčnosť dynamických webových šablón bola v programe SharePoint Designer 2010 nahradená stranami predlohy.

Súbory webového balíka

Do programu SharePoint Designer 2010 nie je možné importovať súbory webového balíka.

Balík Web môže obsahovať webových stránok, šablóny, webové súčasti, motívy, grafiky, šablóny so štýlmi a ďalších prvkov. Web balíky sú kabínu súbory (s príponou názvu súboru .fwp), ktoré používate na import alebo export z webovej lokality.

Funkčnosť balíka je pri práci s webovou lokalitou SharePoint možné nasadiť dvoma spôsobmi:

  • Použitím vlastnej šablóny lokality. Vlastné šablóny lokality sú uložené v databáze lokality SharePoint ako súbory .stp.

  • Použitím architektúry riešenia SharePoint Foundation 2010.

Riešenie je nasadiť, opätovne použiteľný balík, ktorý obsahuje množstvo funkcií, definície lokality a zostáv, ktoré sa vzťahujú na lokality, a to jednotlivo môžete zapnúť alebo vypnúť. Riešenie môžete použiť na zbalenie a nasadenie vlastných funkcií, definície lokality, šablón, webových častí a zostáv.

Pomocou architektúry riešenia SharePoint Foundation 2010 je možné spojiť všetky tieto súčasti na rozšírenie služby SharePoint Foundation 2010 do jedného súboru riešenia. Súbor riešenia je súborom formátu kabinetu, má však príponu .wsp. Súbor riešenia je možné použiť na nasadenie obsahu balíka webových častí vrátane zostáv, zdrojov tried, súborov .dwp a ďalších súčastí balíka.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×