Zoradenie zoznamu údajov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V Exceli môžete zoraďovať čísla, text, dni v týždni, mesiace alebo položky z vlastných zoznamov, ktoré ste vytvorili. Zoraďovať je taktiež možné podľa farby písma, farby bunky alebo množín ikon. V zoradeniach sa môžu rozlišovať malé a veľké písmená.

Pri zoraďovaní stĺpca sa mení usporiadanie riadkov stĺpca. Keď zoraďujete viaceré stĺpce alebo tabuľky, zvyčajne môžete meniť usporiadanie všetkých riadkov na základe obsahu určitého stĺpca.

Dôležité: 

 • Ak stĺpce, ktoré chcete zoradiť, obsahujú čísla uložené ako číslo a zároveň čísla uložené ako text, takéto čísla nebude možné zoradiť správne. Čísla uložené ako text sú zobrazené zarovnané vľavo namiesto vpravo. Ak chcete konzistentne formátovať vybraté čísla, na karte Domov v poli Formát čísla vyberte položku Text alebo Číslo.

 • Pole Formáty čísel

 1. Kliknite na bunku v niektorom zo stĺpcov, ktoré chcete zoradiť.

  Údaje v susedných stĺpcoch sa zoradia podľa údajov v stĺpci, ktorý ste vybrali.

 2. Na karte Údaje vyberte položku Vzostupne Ikona Zoradiť vzostupne alebo Zostupne Ikona Zoradiť zostupne .

  Ak chcete zoradiť

  Kliknite na položku

  Najnižšie hodnoty v hornej časti stĺpca

  Od A po Z

  Najvyššie hodnoty v hornej časti stĺpca

  Od Z po A

Poznámka: Ak výsledky nezodpovedajú vašim očakávaniam, skontrolujte, či sú všetky čísla uložené ako číslo. Ako text sa ukladajú napríklad záporné čísla importované z niektorých účtovných systémov.

Pridaním úrovní kritérií zoradenia môžete zoraďovať podľa viacerých stĺpcov. Môžete napríklad zoradiť správu predaja podľa oblasti, potom podľa dátumu a nakoniec podľa predajcov. Každá úroveň zoradenia predstavuje jeden riadok v dialógovom okne Zoradiť.

 1. Kliknite na bunku v niektorom zo stĺpcov, ktoré chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Zoradiť.

  Na karte Údaje v Exceli vyberte položku Zoradiť

 3. Ak vaše údaje obsahujú riadok hlavičky, začiarknite políčko Môj zoznam obsahuje hlavičky. Ak však vaše údaje neobsahujú riadok hlavičky, zrušte začiarknutie políčka Môj zoznam obsahuje hlavičky.

 4. V riadku vedľa položky Zoradiť podľa v časti Stĺpec kliknite na prázdne miesto a potom kliknite na stĺpec, podľa ktorého chcete zoraďovať.

 5. V časti Zoradiť podľa v tom istom riadku kliknite na položku Hodnoty a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadované kritériá.

  Takisto máte možnosť zoraďovať podľa farby bunky alebo písma alebo ikony v bunke.

 6. V časti Poradie v tom istom riadku kliknite na položku A po Z a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadované kritériá.

  Tip: Ak nie je uvedený spôsob zoradenia, vyberte položku Vlastný zoznam. Ak nie je uvedený vlastný spôsob zoradenia, nájdete v časti "Vytvorenie vlastného zoznamu zoradiť podľa".

 7. Ak ste vybrali v kroku 5 položky Farba bunky, Farba písma alebo Ikona bunky, potom v časti Farba/ikona kliknite na riadok a v kontextovej ponuke kliknite na požadované kritériá.

 8. Pre každý ďalší stĺpec, podľa ktorého chcete zoraďovať, kliknite na položku Pridať úroveň.

  Ikona Pridať úroveň

  Potom vyplňte pre nový riadok stĺpce Stĺpec, Zoradiť podľa, Poradie a Farba/ikona.

Poznámka: Tento postup nemožno vykonať v tabuľke. Ak chcete odstrániť formátovanie tabuľky, aby bolo možné zoraďovať podľa riadkov, na karte Tabuľka vyberte položku Konvertovať na rozsah.

 1. Kliknite na bunku v riadku, ktorý chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Zoradiť.

  Na karte Údaje v Exceli vyberte položku Zoradiť

 3. Ak vaše údaje obsahujú riadok hlavičky, začiarknite políčko Môj zoznam obsahuje hlavičky. Ak však vaše údaje neobsahujú riadok hlavičky, zrušte začiarknutie políčka Môj zoznam obsahuje hlavičky.

 4. Kliknite na položku Možnosti.

 5. V časti Orientácia kliknite na položku Zoradiť zľava doprava a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V prvom riadku, v časti Riadok kliknite na prázdne miesto vedľa položky Potom podľa a v kontextovej ponuke kliknite na riadok, ktorý chcete zoradiť.

 7. V časti Zoradiť podľa v tom istom riadku kliknite na položku Hodnoty a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadované kritériá.

 8. V časti Poradie v tom istom riadku kliknite na položku A po Z a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadované kritériá.

  Tip: Ak nie je uvedený spôsob zoradenia, vyberte položku Vlastný zoznam. Ak nie je uvedený vlastný spôsob zoradenia, nájdete v časti "Vytvorenie vlastného zoznamu zoradiť podľa".

 9. Pre každý ďalší riadok, podľa ktorého chcete zoraďovať, kliknite na položku Pridať úroveň.

  Ikona Pridať úroveň

  Potom vyplňte pre nový riadok stĺpce Riadok, Zoradiť podľa, Poradie a Farba/ikona.

Excel obsahuje vlastné zoznamy, podľa ktorých môžete zoraďovať: dni v týždni a mesiace v roku. Okrem toho môžete vytvoriť vlastné zoznamy, napríklad ročníky v škole, napríklad prima, sekunda, tercia, kvarta. Ak chcete použiť vytvorený vlastný zoznam, vyberte v poli Zoradiť v časti Poradie položku Vlastný zoznam.

 1. V ponuke Excelu kliknite na položku Predvoľby a potom v časti Vzorce a zoznamy kliknite na položku Vlastné zoznamy.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. Zadajte do vlastného zoznamu hodnoty v požadovanom poradí zoradenia a jednotlivé hodnoty oddeľte čiarkou.

 4. Keď skončíte, kliknite na položku Pridať a potom zatvorte pole Vlastné zoznamy.

Excel obsahuje vlastné zoznamy, podľa ktorých môžete zoraďovať: dni v týždni a mesiace v roku. Okrem toho sa v predchádzajúcom postupe môžete dozvedieť ako vytvoriť vlastné zoznamy, napríklad ročníky v škole, ako napríklad prvý, druhý, tretí a štvrtý.

 1. Kliknite na bunku v niektorom zo stĺpcov, ktoré chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Zoradiť.

  Na karte Údaje v Exceli vyberte položku Zoradiť

 3. Ak údaje obsahujú riadok hlavičky, začiarknite políčko Môj zoznam obsahuje hlavičky. Ak však vaše údaje neobsahujú riadok hlavičky, zrušte začiarknutie políčka Môj zoznam obsahuje hlavičky.

 4. V časti Poradie kliknite na položku Vlastný zoznam.

 5. Vyberte zoznam, podľa ktorého chcete zoraďovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Vlastné poradie zoradenia sa použije iba pre stĺpec zadaný v časti Stĺpec. Ak chcete zoradiť viacero stĺpcov podľa dní v týždni, mesiacov alebo iného vlastného zoznamu, použite predchádzajúci postup „Zoradenie zoznamu podľa dvoch alebo troch stĺpcov“ a každý stĺpec zoraďte samostatne.

 1. Vyberte stĺpec s dátumami alebo časmi v rozsahu buniek alebo v tabuľke.

 2. Na karte Údaje vyberte položku Vzostupne Ikona Zoradiť vzostupne alebo Zostupne Ikona Zoradiť zostupne .

  Poznámka: Ak výsledky nezodpovedajú vašim očakávaniam, údaje môžu obsahovať dátumy alebo časy, ktoré sú uložené ako text alebo číslo, a nie ako dátumy alebo časy. Ak chcete uložiť čísla vo formáte dátumu alebo času, vyberte stĺpec a potom na karte Domov vyberte položku Dátum alebo Čas v poli Formát čísla.

 1. Kliknite na bunku v niektorom zo stĺpcov, ktoré chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Zoradiť.

  Na karte Údaje v Exceli vyberte položku Zoradiť

 3. V poli Zoradiť vyberte položku Možnosti a potom položku Rozlišovať malé a veľké písmená.

Ak sú v zoraďovanom stĺpci bunky, ktoré sú formátované podľa farby bunky alebo farby písma, môžete zoraďovať údaje podľa týchto farieb. Zoraďovať môžete aj podľa množiny ikon vytvorenej použitím podmieneného formátu. Neexistuje žiadne predvolené poradie zoraďovania podľa farby bunky, farby písma alebo ikon, a preto pre každé zoraďovanie je potrebné požadované poradie definovať.

 1. Kliknite na bunku v niektorom zo stĺpcov, ktoré chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje kliknite na položku Zoradiť.

  Na karte Údaje v Exceli vyberte položku Zoradiť

 3. Ak údaje obsahujú riadok hlavičky, začiarknite políčko Môj zoznam obsahuje hlavičky. Ak však vaše údaje neobsahujú riadok hlavičky, zrušte začiarknutie políčka Môj zoznam obsahuje hlavičky.

 4. V časti Riadok kliknite na prázdne miesto vedľa položky Potom podľa a v kontextovej ponuke kliknite na stĺpec, podľa ktorého chcete zoraďovať.

 5. V časti Zoradiť podľa v tom istom riadku kliknite na položku Hodnoty a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Farby bunky, Farba písma alebo Ikona bunky.

 6. V časti Farba/ikona vyberte farbu alebo ikonu.

 7. V časti Poradie vyberte, či vybratá farba alebo ikona má byť v hornej alebo dolnej časti zoznamu.

 8. Pre každý ďalší stĺpec, podľa ktorého chcete zoraďovať, kliknite na položku Pridať úroveň.

  Ikona Pridať úroveň

  Potom vyplňte pre nový riadok stĺpce Stĺpec, Zoradiť podľa, Poradie a Farba/ikona.

Dôležité: Pri používaní tejto funkcie buďte opatrní. Zoraďovanie podľa jedného stĺpca v rozsahu buniek môže priniesť neželané výsledky, napríklad presunutie buniek v danom stĺpci preč od iných buniek v tom istom riadku.

 1. Vyberte stĺpec v rozsahu buniek obsahujúcom dva alebo viaceré stĺpce.

  Poznámka: Tento postup nemožno vykonať v tabuľke. Ak chcete odstrániť formátovanie tabuľky, aby bolo možné zoraďovať jeden stĺpec, na karte Tabuľka vyberte položku Konvertovať na rozsah.

 2. Vyberte stĺpec, ktorý chcete zoradiť.

 3. V poli Údaje kliknite na položku Zoradiť.

  Na karte Údaje v Exceli vyberte položku Zoradiť

 4. V zobrazenom Upozornení pri zoraďovaní vyberte položku Pokračovať s aktuálnym výberom a potom kliknite na položku Zoradiť.

  Ak výsledky nezodpovedajú vašim očakávaniam, kliknite na tlačidlo Späť Ikona Späť .

Analýza údajov sa spustí pri zoraďovaní. Môžete zoradiť text (od a po Z alebo od Z po A), (od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie), čísla a dátumy a časy (najstaršie najnovšie a od najnovšieho po najstaršie) do jedného alebo viacerých stĺpcov. Taktiež môžete zoradiť podľa vlastného zoznamu, ktorú vytvoríte (napríklad veľké, stredné alebo malé). Alebo môžete zoraďovať podľa formátu, vrátane farby bunky, farby písma alebo množiny ikon. Najčastejšie sa zoradiť podľa stĺpca, ale tiež môžete zoradiť podľa riadkov.

Keď zoraďujete, ktoré zmeniť usporiadanie údajov do niektorých poradia. Na rozdiel od pri filtrovaní, môžete skryť nadbytočné údaje. Ďalšie informácie o filtrovaní nájdete v téme filtrovanie zoznamu údajov.

Keď zoraďujete na rozsah buniek, kritérií zoradenia sa neuložia so zošitom. Ak chcete uložiť kritériá zoraďovania tak, aby ste ho opätovne použiť nasledujúcom otvorení zošita, môžete uložiť údaje ako excelová tabuľka. Uložte svoje údaje v tabuľke, keď sú zoradenie viacerých stĺpcov, alebo ak vytvárate zložitý zoradenia kritériá, ktoré trvá príliš dlho, ak chcete vytvoriť.

Keď použijete znova zoradenia kritériá, môže sa zobraziť rôzne výsledky. Toto sa môže vyskytnúť, ak hodnoty, ktoré sú vrátené vzorcom sa zmenili a hárok sa prepočítava. Tiež môže vyskytnúť, ak je rozsah buniek alebo stĺpci tabuľky má údaje pridali, zmenili alebo odstránili.

Excel zoraďuje údaje pomocou nasledujúcich vzostupne poradie zoradenia: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (medzera)! "# $ % & () *,. / : ; ? @ [\] ^ _ "{|} ~ + <> = b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z y B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FALSE TRUE (hárok chyby) (prázdnych buniek).

 1. Kliknite na bunku v niektorom zo stĺpcov, ktoré chcete zoradiť.

  Údaje v susediacich stĺpcoch budú zoradené podľa stĺpca, ktorý môžete zoradiť.

 2. Na karte údaje kliknite v časti Zoradiť a filtrovať, kliknite na šípku vedľa položky Zoradiť.

  Data tab, Sort & Filter group

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Ak chcete zoradiť

  Kliknite na položku

  Najnižšie hodnoty v hornej časti stĺpca

  Vzostupne

  Najvyššie hodnoty v hornej časti stĺpca

  Zostupne

 4. Poznámka: Ak výsledky nezodpovedajú vašim očakávaniam, skontrolujte, či sú všetky čísla uložené ako číslo. Ako text sa ukladajú napríklad záporné čísla importované z niektorých účtovných systémov.

Pridaním úrovní kritérií zoradenia môžete zoraďovať podľa viacerých stĺpcov. Môžete napríklad zoradiť správu predaja podľa oblasti, potom podľa dátumu a nakoniec podľa predajcov. Každá úroveň zoradenia predstavuje jeden riadok v dialógovom okne Zoradiť.

 1. Kliknite na bunku v niektorom zo stĺpcov, ktoré chcete zoradiť.

 2. Na karte údaje kliknite v časti Zoradiť a filtrovať, kliknite na šípku vedľa položky Zoradiť a potom kliknite na položku Vlastné zoradenie.

  Data tab, Sort & Filter group

 3. Kliknite na položku Pridať úroveň   Add button, Sort box .

  Ak tabuľka obsahuje riadok hlavičky, začiarknite políčko zoznam obsahuje hlavičky. Ale ak nie je v tabuľke Riadok hlavičky, zrušte začiarknutie políčka zoznam obsahuje hlavičky.

 4. V časti Riadok kliknite na prázdne miesto vedľa položky Potom podľa a v kontextovej ponuke kliknite na stĺpec, podľa ktorého chcete zoraďovať.

 5. V časti Zoradiť podľa v tom istom riadku kliknite na položku Hodnoty a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadované kritériá.

 6. V časti Poradie v tom istom riadku kliknite na položku A po Z a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadované kritériá.

  Ak ste vybrali Farbu písma, Farbu bunky, farbu alebo Ikona bunky v kroku 5, potom podľa Farieb alebo ikonu, kliknite na riadok a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku kritériá, ktoré chcete.

 7. Pre každý stĺpec, ktorý chcete zoradiť podľa, zopakujte kroky 3 až 6.

 1. Kliknite na bunku v riadku, ktorý chcete zoradiť.

 2. Na karte údaje kliknite v časti Zoradiť a filtrovať, kliknite na šípku vedľa položky Zoradiť a potom kliknite na položku Vlastné zoradenie.

  Data tab, Sort & Filter group

 3. Kliknite na položku Možnosti.

 4. V časti Orientácia kliknite na položku Zoradiť zľava doprava a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na položku Pridať úroveň   Add button, Sort box .

 6. V časti riadka, kliknutím na prázdne miesto vedľa potom podľa a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku riadok, ktorý chcete zoradiť ďalej.

 7. V časti Zoradiť podľa v tom istom riadku kliknite na položku Hodnoty a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadované kritériá.

 8. V časti Poradie v tom istom riadku kliknite na položku A po Z a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadované kritériá.

 9. Pre každý riadok, ktorý chcete zoradiť podľa, zopakujte kroky 5 až 8.

Program Excel obsahuje vlastné zoznamy, ktoré môžete zoradiť podľa: dni v týždni a mesiace v roku. Okrem toho môžete vytvoriť vlastné zoznamy, napríklad vzdelanostnej úrovne v škole, napríklad na prvom ročníku, druhého, vyšších.

 1. V ponuke programu Excel kliknite na položku predvoľby a potom v časti vzorce a zoznamy, kliknite na položku Vlastné zoznamy   Tlačidlo návratu do zobrazenia Backstage .

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. Zadajte do zoznamu položiek v poradí, či sa majú zoradiť. Keď ste skončili, kliknite na tlačidlo OK.

Excel obsahuje vlastné zoznamy, podľa ktorých môžete zoraďovať: dni v týždni a mesiace v roku. Okrem toho sa v predchádzajúcom postupe môžete dozvedieť ako vytvoriť vlastné zoznamy, napríklad ročníky v škole, ako napríklad prvý, druhý, tretí a štvrtý.

 1. Kliknite na bunku v niektorom zo stĺpcov, ktoré chcete zoradiť.

 2. Na karte údaje kliknite v časti Zoradiť a filtrovať, kliknite na šípku vedľa položky Zoradiť a potom kliknite na položku Vlastné zoradenie.

  Data tab, Sort & Filter group

 3. Kliknite na položku Pridať úroveň   Add button, Sort box .

  Ak tabuľka obsahuje riadok hlavičky, začiarknite políčko zoznam obsahuje hlavičky. Ale ak nie je v tabuľke Riadok hlavičky, zrušte začiarknutie políčka zoznam obsahuje hlavičky.

 4. V časti Poradie kliknite na položku aktuálne poradie zoradenia, ako napríklad od A po Z, a potom kliknite na položku Vlastný zoznam.

 5. Vyberte zoznam, podľa ktorého chcete zoraďovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Vlastné poradie zoradenia sa použije iba pre stĺpec zadaný v časti Stĺpec. Ak chcete zoradiť viacero stĺpcov podľa dní v týždni, mesiacov alebo iného vlastného zoznamu, použite predchádzajúci postup „Zoradenie zoznamu podľa dvoch alebo troch stĺpcov“ a každý stĺpec zoraďte samostatne.

 1. Vyberte stĺpec s dátumami alebo časmi v rozsahu buniek alebo v tabuľke.

 2. Na karte údaje kliknite v časti Zoradiť a filtrovať, kliknite na šípku vedľa položky Zoradiť a potom kliknite na položku vzostupne alebo zostupne.

  Data tab, Sort & Filter group

  Poznámka: Ak výsledky nie, čo ste očakávali, stĺpec môže obsahovať dátumy alebo časy, že sú uložené ako text alebo čísla, ak chcete namiesto ako dátumy alebo časy. Na uloženie čísel vo formáte dátumu alebo času, vyberte stĺpec, a na karte domov v časti číslo, ukážte na Formát čísla a potom kliknite na položku Dátum alebo čas.

Ak sú v zoraďovanom stĺpci bunky, ktoré sú formátované podľa farby bunky alebo farby písma, môžete zoraďovať údaje podľa týchto farieb. Zoraďovať môžete aj podľa množiny ikon vytvorenej použitím podmieneného formátu. Neexistuje žiadne predvolené poradie zoraďovania podľa farby bunky, farby písma alebo ikon, a preto pre každé zoraďovanie je potrebné požadované poradie definovať.

 1. Kliknite na bunku v niektorom zo stĺpcov, ktoré chcete zoradiť.

 2. Na karte údaje kliknite v časti Zoradiť a filtrovať, kliknite na šípku vedľa položky Zoradiť a potom kliknite na položku Vlastné zoradenie.

  Data tab, Sort & Filter group

 3. Kliknite na položku Pridať úroveň   Add button, Sort box .

  Ak tabuľka obsahuje riadok hlavičky, začiarknite políčko zoznam obsahuje hlavičky. Ale ak nie je v tabuľke Riadok hlavičky, zrušte začiarknutie políčka zoznam obsahuje hlavičky.

 4. V časti Riadok kliknite na prázdne miesto vedľa položky Potom podľa a v kontextovej ponuke kliknite na stĺpec, podľa ktorého chcete zoraďovať.

 5. V časti Zoradiť podľa v tom istom riadku kliknite na položku hodnoty a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Farba bunky, Farba písma alebo Ikonu farby.

 6. Pre každý stĺpec, ktorý chcete zoradiť podľa, zopakujte kroky 3 až 5.

Dôležité: Pri používaní tejto funkcie buďte opatrní. Zoraďovanie podľa jedného stĺpca v rozsahu buniek môže priniesť neželané výsledky, napríklad presunutie buniek v danom stĺpci preč od iných buniek v tom istom riadku.

 1. Vyberte stĺpec v rozsahu buniek obsahujúcom dva alebo viaceré stĺpce.

  Poznámka: Tento postup nemožno vykonať v tabuľke.

 2. Vyberte stĺpec, ktorý chcete zoradiť.

 3. Na karte údaje kliknite v časti Zoradiť a filtrovať, Zoradiť.

  Data tab, Sort & Filter group

 4. V zobrazenom Upozornení pri zoraďovaní vyberte položku Pokračovať s aktuálnym výberom a potom kliknite na položku Zoradiť.

  Ak výsledky nezodpovedajú vašim očakávaniam, kliknite na položku vrátiť späť   Tlačidlo Späť .

Text v čínštine môžete zoradiť podľa výslovnosti čínskych znakov alebo čísel ťahov čínskych znakov.

Dôležité: Na dokončenie tohto postupu je potrebné najprv zapnúť čínske jazykové funkcie. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie funkcií čínštiny.

 1. Kliknite na bunku v niektorom zo stĺpcov, ktoré chcete zoradiť.

 2. Na karte údaje kliknite v časti Zoradiť a filtrovať, kliknite na šípku vedľa položky Zoradiť a potom kliknite na položku Vlastné zoradenie.

  Data tab, Sort & Filter group

 3. Ak chcete pridať ďalšie kritériá zoradenia, kliknite na položku Pridať úroveň   Add button, Sort box .

  Ak tabuľka obsahuje riadok hlavičky, začiarknite políčko zoznam obsahuje hlavičky. Ale ak nie je v tabuľke Riadok hlavičky, zrušte začiarknutie políčka zoznam obsahuje hlavičky.

 4. Ak chcete zmeniť poradie, v časti Poradie kliknite aktuálne poradie zoradenia, ako napríklad od A po Z, a potom kliknite na položku Vlastný zoznam.

 5. Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom vykonajte niektoré z týchto krokov:

  Požadovaná akcia

  Vykonajte nasledovné

  Zoradiť zhora nadol

  V časti orientácia kliknite na položku Zoradiť zhora nadol.

  Zoradiť zľava doprava

  V časti orientácia kliknite na položku Zoradiť zľava doprava.

  Zoradenie podľa ťahu perom objednávanie

  V časti spôsob, kliknite na položku Ťahov objednávanie.

  Zoradenie podľa abecedné

  V časti spôsob, kliknite na položku Abecedné.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Vlastné poradie zoradenia sa použije iba pre stĺpec zadaný v časti Stĺpec. Ak chcete zoradiť viacero stĺpcov podľa dní v týždni, mesiacov alebo iného vlastného zoznamu, použite predchádzajúci postup „Zoradenie zoznamu podľa dvoch alebo troch stĺpcov“ a každý stĺpec zoraďte samostatne.

Analýza údajov sa spustí pri zoraďovaní. Môžete zoradiť text (od a po Z alebo od Z po A), (od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie), čísla a dátumy a časy (najstaršie najnovšie a od najnovšieho po najstaršie) do jedného alebo viacerých stĺpcov. Taktiež môžete zoradiť podľa vlastného zoznamu, ktorú vytvoríte (napríklad veľké, stredné alebo malé). Alebo môžete zoraďovať podľa formátu, vrátane farby bunky, farby písma alebo množiny ikon. Najčastejšie sa zoradiť podľa stĺpca, ale tiež môžete zoradiť podľa riadkov.

Keď zoraďujete, ktoré zmeniť usporiadanie údajov do niektorých poradia. Na rozdiel od pri filtrovaní, môžete skryť nadbytočné údaje. Ďalšie informácie o filtrovaní nájdete v téme filtrovanie zoznamu údajov.

Keď zoraďujete na rozsah buniek, kritérií zoradenia sa neuložia so zošitom. Ak chcete uložiť kritériá zoraďovania tak, aby ste ho opätovne použiť nasledujúcom otvorení zošita, môžete uložiť údaje ako excelová tabuľka. Uložte svoje údaje v tabuľke, keď sú zoradenie viacerých stĺpcov, alebo ak vytvárate zložitý zoradenia kritériá, ktoré trvá príliš dlho, ak chcete vytvoriť.

Keď použijete znova zoradenia kritériá, môže sa zobraziť rôzne výsledky. Toto sa môže vyskytnúť, ak hodnoty, ktoré sú vrátené vzorcom sa zmenili a hárok sa prepočítava. Tiež môže vyskytnúť, ak je rozsah buniek alebo stĺpci tabuľky má údaje pridali, zmenili alebo odstránili.

Excel zoraďuje údaje pomocou nasledujúcich vzostupne poradie zoradenia: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (medzera)! "# $ % & () *,. / : ; ? @ [\] ^ _ "{|} ~ + <> = b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z y B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FALSE TRUE (hárok chyby) (prázdnych buniek).

Pozrite tiež

Filtrovanie zoznamu údajov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×