Zoraďovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke

Zoraďovanie údajov je neoddeliteľnou súčasťou analýzy údajov. Pravdepodobne budete chcieť usporiadať zoznam mien v abecednom poradí, zostaviť zoznam úrovne zásob produktov od najvyššej po najnižšiu alebo zoradiť riadky podľa farieb alebo ikon. Zoraďovanie umožňuje rýchlu vizualizáciu a lepšie pochopenie údajov, usporiadanie a vyhľadávanie požadovaných údajov a napokon aj uskutočňovanie efektívnejších rozhodnutí.

Údaje môžete zoradiť podľa textu (od A po Z alebo od Z po A), čísel (od najmenšieho po najväčšie alebo od najväčšieho po najmenšie) alebo dátumu a času (od najstaršieho po najnovší alebo od najnovšieho po najstarší) v jednom alebo viacerých stĺpcoch. Môžete zoraďovať aj podľa vlastného zoznamu, ktorý ste vytvorili (napríklad ako Veľké, Stredné alebo Malé) alebo podľa formátu, vrátane farby bunky, farby písma alebo množiny ikon.

Poznámky: 

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Zoraďovanie textu

 1. Vyberte bunku v stĺpci, ktorý chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje vykonajte v skupine Zoradiť a filtrovať jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete údaje rýchlo zoradiť vo vzostupnom poradí, kliknite na tlačidlo Príkaz Od A po Z v Exceli, ktorý usporiada záznamy od A po Z alebo od najmenšieho čísla po najväčšie (Zoradiť od A po Z).

  • Ak chcete údaje rýchlo zoradiť v zostupnom poradí, kliknite na tlačidlo Príkaz Od Z po A v Exceli, ktorý zoradí záznamy od Z po A alebo od najväčšieho čísla po najmenšie (Zoradiť od Z po A).

Poznámky: Možné chyby

 • Overte, či sú všetky údaje uložené ako text    Ak stĺpec, ktorý chcete zoradiť, obsahuje čísla, ktoré sú uložené ako čísla, a čísla uložené ako text, musíte ich všetky naformátovať buď ako čísla alebo ako text. Ak nepoužijete tento formát, čísla uložené ako čísla sa zoradia pred čísla, ktoré sú uložené ako text. Ak chcete formátovať všetky vybraté údaje ako text, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 1 spustite dialógové okno Formát buniek, kliknite na kartu Číslo a potom v časti Kategória kliknite na položku Všeobecné, Číslo alebo Text.

 • Odstránenie všetkých počiatočných medzier    V niektorých prípadoch môžu údaje importované z inej aplikácie obsahovať počiatočné medzery. Pred ich zoradením odstráňte tieto medzery. Môžete to vykonať manuálne alebo pomocou funkcie TRIM.

 1. Vyberte bunku v stĺpci, ktorý chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje vykonajte v skupine Zoradiť a filtrovať jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete údaje zoradiť od najmenšieho po najväčší, kliknite na položku Príkaz Od A po Z v Exceli, ktorý usporiada záznamy od A po Z alebo od najmenšieho čísla po najväčšie (Zoradiť od najmenšieho po najväčší).

  • Ak chcete údaje zoradiť od najväčšieho po najmenší, kliknite na položku Príkaz Od Z po A v Exceli, ktorý zoradí záznamy od Z po A alebo od najväčšieho čísla po najmenšie (Zoradiť od najväčšieho po najmenší).

Poznámky: 

 • Možná chyba   

 • Overte, či sú všetky čísla uložené ako čísla    Ak výsledky nie sú podľa očakávania, stĺpec môže obsahovať čísla uložené ako text namiesto čísel. Ako text sa napríklad ukladajú záporné čísla importované z niektorých účtovných systémov alebo čísla s apostrofom (') zadaným na začiatku. Ďalšie informácie nájdete v téme Oprava čísel formátovaných ako text prostredníctvom formátu čísel.

 1. Vyberte bunku v stĺpci, ktorý chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje vykonajte v skupine Zoradiť a filtrovať jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete dátum alebo čas zoradiť od skoršieho k neskoršiemu, kliknite na tlačidlo Príkaz Od A po Z v Exceli, ktorý usporiada záznamy od A po Z alebo od najmenšieho čísla po najväčšie (Zoradiť od najstaršieho po najnovšie).

  • Ak chcete dátum alebo čas zoradiť od najnovšieho po najstarší, kliknite na položku Príkaz Od Z po A v Exceli, ktorý zoradí záznamy od Z po A alebo od najväčšieho čísla po najmenšie (Zoradiť od najnovšieho po najstaršie).

Poznámky: Možná chyba   

 • Overte, či sú dátum a čas uložené ako dátum a čas    Ak výsledky nie sú podľa očakávania, stĺpec môže obsahovať dátumy alebo časy uložené ako text, a nie ako dátum alebo čas. Ak má Excel dátumy a časy zoraďovať správne, všetky dátumy a časy v stĺpci musia byť uložené ako poradové čísla dátumu alebo času. Ak Excel nedokáže rozoznať hodnotu ako dátum alebo čas, dátum alebo čas sa uložia ako text. Ďalšie informácie nájdete v téme Konvertovanie dátumov uložených ako text na dátumy.

 • Ak chcete zoraďovať na základe dní v týždni, naformátujte bunky tak, aby zobrazovali dni týždňa. Ak chcete zoraďovať podľa dní týždňa bez ohľadu na dátum, konvertujte ich na text pomocou funkcie TEXT. Funkcia TEXT však vráti textové hodnoty, preto bude zoraďovanie prebiehať podľa alfanumerických údajov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazovanie dátumov ako dní v týždni.

Zoraďovať môžete podľa viacerých stĺpcov alebo riadkov, keď máte údaje, ktoré chcete zoskupiť podľa rovnakej hodnoty do jedného stĺpca alebo riadka a potom zoradiť ďalší stĺpec alebo riadok v tomto zoskupení rovnakých hodnôt. Ak napríklad máte stĺpec Oddelenie a stĺpec Zamestnanec, môžete najprv zoraďovať podľa stĺpca Oddelenie (na zoskupenie všetkých zamestnancov jedného oddelenia) a potom zoraďovať podľa mena (na zoradenie mien v rámci jednotlivých oddelení v abecednom poradí). Zoraďovať môžete až 64 stĺpcov.

Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete, keď bude mať zoraďovaný rozsah buniek záhlavia stĺpcov.

 1. Vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu údajov.

  Vyberte rozsah v dvoch alebo viacerých stĺpcoch

 2. Na karte Údaje v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Zoradiť.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 3. V dialógovom okne Zoradenie v časti Stĺpec vyberte v poli Zoradiť podľa prvý stĺpec, ktorý chcete zoradiť.

  Vyberte prvý stĺpec na zoradenie

 4. V časti Zoradiť podľa vyberte typ zoradenia. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zoraďovať podľa textu, čísla, alebo dátumu alebo času, vyberte položku Hodnoty.

  • Ak chcete zoraďovať podľa formátu, vyberte položku Farba bunky, Farba písma alebo Ikona bunky.

 5. V časti Poradie vyberte spôsob zoradenia. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V prípade textových hodnôt vyberte možnosť Od A po Z alebo Od Z po A.

  • V prípade číselných hodnôt vyberte možnosť Od najmenšieho po najväčšie alebo Od najväčšieho po najmenšie.

  • V prípade hodnôt dátumu alebo času vyberte možnosť Od najstaršieho po najnovší alebo Od najnovšieho po najstarší.

  • Ak chcete zoraďovať podľa vlastného zoznamu, vyberte položku Vlastný zoznam.

 6. Ak chcete do zoraďovania pridať ďalší stĺpec, kliknite na tlačidlo Pridať úroveň a opakujte kroky tri až päť.

  Kliknite na položku Pridať úroveň

 7. Ak chcete kopírovať stĺpec, podľa ktorého budete zoraďovať, vyberte položku a potom kliknite na tlačidlo Pridať úroveň.

 8. Ak chcete odstrániť stĺpec zo zoradenia, vyberte položku a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť úroveň.

  Poznámka: V zozname musíte zachovať aspoň jednu položku.

 9. Ak chcete zmeniť poradie zoradenia stĺpcov, vyberte položku a potom kliknutím na šípku Nahor alebo Nadol vedľa tlačidla Možnosti zmeňte poradie.

  Položky, ktoré sa nachádzajú vyššie v zozname, sa zoradia pred položky, ktoré sa nachádzajú nižšie v zozname.

Ak ste manuálne alebo podmienene naformátovali rozsah buniek alebo stĺpec tabuľky podľa farby bunky alebo farby písma, môžete zoraďovať aj podľa týchto farieb. Zoraďovať môžete aj podľa množiny ikon, ktorú ste vytvorili pomocou podmieneného formátovania.

 1. Vyberte bunku v stĺpci, ktorý chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Zoradiť.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 3. V dialógovom okne Zoradenie v časti Stĺpec vyberte v poli Zoradiť podľa stĺpec, podľa ktorého chcete zoraďovať.

  V časti Stĺpec kliknite na položku Zoradiť podľa a vyberte niektorú z možností

 4. V časti Zoradiť podľa vyberte Farba bunky, Farba písma alebo Ikona bunky.

  V časti Zoradiť podľa vyberte niektorú z možností

 5. V časti Poradie kliknite na šípku vedľa tlačidla a potom v závislosti od typu formátu vyberte farbu bunky, farbu písma alebo ikonu bunky.

 6. Potom vyberte spôsob zoradenia. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete presunúť farbu bunky, farbu písma alebo ikonu na začiatok alebo vľavo, vyberte pre zoradenie stĺpca možnosť Navrchu alebo pre zoradenie riadka možnosť Vľavo.

  • Ak chcete presunúť farbu bunky, farbu písma alebo ikonu na koniec alebo vpravo, vyberte pre zoradenie stĺpca možnosť Dole alebo pre zoradenie riadka možnosť Vpravo.

   Poznámka: Neexistuje žiadne predvolené poradie farby bunky, farby písma alebo ikony. Požadované poradie treba definovať pre každé zoraďovanie.

 7. Ak chcete pre zoraďovanie určiť ďalšiu farbu bunky, farbu písma alebo ikonu, kliknite na tlačidlo Pridať úroveň a zopakujte kroky tri až päť.

  Nezabudnite v poli Potom podľa vybrať rovnaký stĺpec a v časti Poradie uskutočniť rovnaký výber.

  Zopakujte postup pre každú ďalšiu farbu bunky, farbu písma alebo ikonu, ktorú chcete použiť v zoraďovaní.

Vlastný zoznam môžete použiť na zoraďovanie v používateľom definovanom poradí. Napríklad stĺpec môže obsahovať hodnoty, podľa ktorých chcete údaje zoradiť, ako sú napríklad hodnoty High, Medium a Low. Ako možno takéto údaje zoradiť tak, aby sa riadky obsahujúce hodnotu High zobrazovali ako prvé, po nich nasledovali riadky s hodnotou Medium a nakoniec riadky s hodnotou Low? Ak by ste mali údaje zoradiť podľa abecedy, pri použití zoradenia od A po Z by sa na začiatku nachádzali hodnoty High, no hodnoty Low by sa zobrazovali pred hodnotami Medium. Ak by ste údaje zoradili od Z po A, ako prvé by sa zobrazili hodnoty Medium a hodnoty Low by sa nachádzali v strede. Bez ohľadu na poradie chcete, aby sa hodnoty Medium vždy nachádzali v strede. Tento problém môžete vyriešiť vytvorením vlastného zoznamu.

 1. Voliteľne môžete vytvoriť vlastný zoznam:

  1. V rozsahu buniek zadajte hodnoty, podľa ktorých chcete zoraďovať, v požadovanom poradí zhora nadol, ako je uvedené v tomto príklade.

   Vytvorenie zoznamu od najväčšieho po najmenšie v rozsahu buniek

  2. Vyberte rozsah, ktorý ste práve zadali. Podľa predchádzajúceho príkladu vyberte bunky A1: A3.

  3. Prejdite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené > Všeobecné > Upraviť vlastné zoznamy, následne v dialógovom okne Vlastné zoznamy kliknite na položku Importovať a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámky: 

   • Môžete vytvoriť vlastný zoznam založený len na hodnotách (text, číslo a dátum alebo čas). Nemôžete vytvoriť vlastný zoznam založený na formáte (farba bunky, farba písma alebo ikona).

   • Maximálna dĺžka vlastného zoznamu je 255 znakov a prvý znak nesmie začínať číslom.

 2. Vyberte bunku v stĺpci, ktorý chcete zoradiť.

 3. Na karte Údaje v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Zoradiť.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 4. V dialógovom okne Zoradenie v časti Stĺpec v poli Zoradiť podľa aleboPotom podľa vyberte stĺpec, ktorý chcete zoradiť podľa vlastného zoznamu.

 5. V časti Poradie vyberte možnosť Vlastný zoznam.

 6. V dialógovom okne Vlastné zoznamy vyberte požadovaný zoznam. V prípade vlastného zoznamu, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcom príklade, kliknite na položku Horné, Stredné, Dolné.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Na karte Údaje v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Zoradiť.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 2. V dialógovom okne Zoradenie kliknite na položku Možnosti.

  Kliknutím na tlačidlo Zoradiť otvorte dialógové okno Zoradenie

 3. V dialógovom okne Zoradenie - možnosti začiarknite políčko Rozlišovať malé a veľké písmená.

  V dialógovom okne Zoradenie kliknite na položku Možnosti

 4. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Najbežnejšie zoraďovanie je zhora nadol, ale môžete zoraďovať aj zľava doprava.

Poznámka: Tabuľky nepodporujú zoraďovanie zľava doprava. Ak to chcete urobiť, najprv skonvertujte tabuľku na rozsah tak, že vyberiete ľubovoľnú bunku v tabuľke a potom kliknete na položku Nástroje tabuliek > Konvertovať na rozsah.

 1. Vyberte ľubovoľnú bunku v rozsahu, ktorý chcete zoradiť.

 2. Na karte Údaje v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Zoradiť.

  Kontextová ponuka pre priečinok, príkaz Vlastnosti, karta Automatická archivácia pre dialógové okno vlastností priečinka

 3. V dialógovom okne Zoradenie kliknite na položku Možnosti.

  Kliknutím na tlačidlo Zoradiť otvorte dialógové okno Zoradenie

 4. V dialógovom okne Zoradenie - možnosti v časti Orientácia kliknite na prepínač Zoradiť zľava doprava a kliknite na tlačidlo OK.

  V poli Možnosti zoradenia kliknite na položku Zľava doprava

 5. V časti Riadok v poli Zoradiť podľa vyberte požadovaný riadok, ktorý chcete zoradiť. Vo všeobecnosti to bude riadok 1, pokiaľ chcete zoraďovať podľa riadku hlavičky.

  Vyberte riadok, ktorý chcete zoradiť

  Tip: Ak riadok hlavičky je text, ale chcete zoradiť stĺpce podľa čísel, môžete pridať nový riadok nad rozsah údajov a pridať čísla v poradí, ktoré chcete.

 6. Ak chcete zoradiť podľa hodnoty, vyberte jednu z možností rozbaľovacieho zoznamu Poradie:

  1. Pre textové hodnoty vyberte možnosť Od A po Z alebo Od Z po A.

  2. V prípade číselných hodnôt vyberte možnosť Od najmenšieho po najväčšie alebo Od najväčšieho po najmenšie.

  3. V prípade hodnôt dátumu alebo času vyberte možnosť Od najstaršieho po najnovší alebo Od najnovšieho po najstarší.

 7. Ak chcete zoradiť údaje podľa farby bunky, farby písma alebo ikony bunky, postupujte takto:

  1. V časti Zoradiť podľa vyberte Farba bunky, Farba písma alebo Ikona bunky.

  2. V časti Poradie vyberte farbu bunky, farbu písma alebo ikonu bunky a potom vyberte položku Vľavo alebo Vpravo.

Poznámka: Pri zoraďovaní riadkov, ktoré tvoria súčasť prehľadu pracovného hárka, sa skupiny na najvyššej úrovni (úroveň 1) zoradia tak, aby podrobné riadky alebo stĺpce zostali spolu, aj keď sú skryté.

Ak chcete údaje zoradiť podľa časti hodnoty v stĺpci, ako je napríklad výrobné číslo produktu (789-WDG-34), priezvisko (Matej Gajdoš) alebo meno (Gajdoš, Matej), treba najprv stĺpec rozdeliť na dva alebo viaceré stĺpce, aby sa hodnota, podľa ktorej chcete údaje zoradiť, nachádzala v samostatnom stĺpci. Na vykonanie tohto kroku môžete použiť textové funkcie, ktoré vám umožnia oddeliť časti buniek, alebo môžete použiť Sprievodcu konvertovaním textu na stĺpce. Príklady a ďalšie informácie nájdete v témach Rozdelenie textu do rozdielnych buniek a Rozdelenie textu medzi stĺpce použitím funkcií.

Upozornenie: Je možné zoraďovať rozsah v rozsahu, ale neodporúča sa to, pretože výsledok oddelí zoradený rozsah od pôvodných údajov. Ak by ste nasledujúce údaje zoradili podľa obrázka, vybratí zamestnanci by boli priradení k iným oddeleniam než predtým.

Príklad zoradenia menšieho rozsahu v rámci väčšieho rozsahu.

Našťastie Excel vás upozorní, ak sa zistí, že sa o to pokúšate:

Kliknite na možnosť Pokračovať s aktuálnym výberom

Ak ste nechceli takto zoraďovať, stlačte možnosť Rozšíriť výber, v opačnom prípade vyberte možnosť Pokračovať s aktuálnym výberom.

Ak výsledok nie je podľa očakávania, kliknite na tlačidlo Zrušiť zmenu Tlačidlo Zrušiť zmenu .

Poznámka: Týmto spôsobom nemôžete zoraďovať v tabuľke.

Ak ste počas zoraďovania údajov získali neočakávané výsledky, postupujte takto:

Skontrolujte, či sa hodnoty vrátené vzorcom zmenili    Ak údaje, ktoré ste zoraďovali, obsahujú jeden alebo viaceré vzorce, vrátené hodnoty týchto vzorcov sa môžu po prepočítaní hárka zmeniť. V takom prípade znova zoraďte údaje, aby ste získali aktuálne údaje.

Zobrazte skryté riadky a stĺpce pred zoradením    Skryté stĺpce ani skryté riadky sa počas zoraďovania nepresúvajú. Pred zoradením údajov je vhodné skryté stĺpce a riadky zobraziť.

Skontrolujte miestne nastavenie    Poradie zoraďovania sa líši podľa miestneho nastavenia. V položke Miestne nastavenie alebo Miestne a jazykové nastavenie na Ovládacom paneli skontrolujte, či máte v počítači správne miestne nastavenie. Informácie o zmene miestneho nastavenia nájdete v systéme Pomocníka Windowsu.

Zadajte záhlavia stĺpcov iba do jedného riadka    Ak potrebujete označenia s viacerými riadkami, zalomte text v bunke.

Zapnite alebo vypnite riadok záhlaví    Zvyčajne je najvhodnejšie mať pri zoraďovaní stĺpca riadok záhlaví, pretože to zjednodušuje pochopenie významu údajov. Hodnota v záhlaví predvolene nie je zahrnutá do zoraďovania. Občas možno budete potrebovať zapnúť alebo vypnúť záhlavie, aby sa hodnota v záhlaví podľa potreby zahrnula alebo nezahrnula do zoraďovania. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete zo zoraďovania vylúčiť prvý riadok údajov, pretože ide o záhlavie stĺpca, na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať, potom na položku Vlastné zoradenie a potom vyberte položku Tieto údaje majú hlavičky.

 • Ak chcete do zoraďovania zahrnúť prvý riadok údajov, pretože nejde o záhlavie stĺpca, na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na položku Zoradiť a filtrovať, potom na položku Vlastné zoradenie a potom zrušte výber položky Tieto údaje majú hlavičky.

Poznámka: V Exceli Online môžete tabuľky a rozsahy zoradiť podľa jedného alebo viacerých stĺpcov (vzostupne alebo zostupne), nemôžete však zoraďovať podľa riadkov (zoradenie zľava doprava).

Zoradenie údajov v tabuľke

Vedeli ste, že tabuľku je možné zoraďovať aj pomocou vstavaných šípok? Údaje tak môžete rýchlo zoradiť a máte tiež možnosť filtrovať ich.

 1. Ak údaje ešte nemáte v tabuľke, môžete tabuľku vytvoriť. Tým sa do hornej časti stĺpcov automaticky pridajú šípky zoradenia.

 2. Kliknite na šípku zoradenia v hornej časti stĺpca, ktorý chcete zoradiť, a vyberte požadovaný spôsob zoradenia.

  Zoradenie stĺpca tabuľky

 3. Ak chcete zoradenie vrátiť, použite tlačidlo Späť na karte Domov.

  Tlačidlo Späť na karte Domov

Zoradenie údajov v rozsahu

 1. Vyberte bunku na zoradenie:

  • Ak majú vaše údaje hlavičku, vyberte hlavičku, v ktorej chcete zoradenie urobiť, napríklad hlavičku „Populácia“.

   Výber bunky hlavičky v stĺpci

  • Ak vaše údaje nemajú riadok hlavičky, vyberte najvyššiu hodnotu, podľa ktorej chcete údaje zoradiť, napríklad hodnotu 452084.

   Výber bunky údajov s najvyššou hodnotou v danom stĺpci

 2. Na karte Údaje vyberte jednu z metód zoradenia:

  • Pomocou možnosti Zoradiť vzostupne údaje zoradíte od A po Z, najmenších po najväčšie, najnovších po najstaršie.

  • Pomocou možnosti Zoradiť zostupne údaje zoradíte od Z po A, najväčších po najmenšie, najstarších po najnovšie.

Zoradiť vzostupne a Zoradiť zostupne

Zoradenie podľa viacerých stĺpcov

Poznámka: Ak chcete zoraďovať podľa viacerých stĺpcov, údaje by mali byť v tabuľke. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie tabuľky v Exceli Online.

 1. Vyberte ľubovoľnú bunku v tabuľke.

 2. Na karte Domov kliknite na položky Zoradiť a filtrovať > Vlastné zoradenie.

  Vlastné zoradenie
 3. V časti Stĺpec v poli Zoradiť podľa vyberte stĺpec, podľa ktorého sa bude zoraďovať.

 4. V časti Poradie vyberte vzostupné alebo zostupné zoradenie.

 5. Ak chcete do zoraďovania pridať ďalší stĺpec, kliknite na položku Pridať a zopakujte kroky 3 a 4.

 6. Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sú stĺpce zoradené, vyberte záznam a potom kliknite na šípku Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Rýchle prezeranie údajov podľa poradia dátumov môže byť náročné, ak sú údaje v náhodnom poradí ako na tomto obrázku.

nezoradené dátumy

V aplikácii Excel Online musia byť dátumy, ktoré chcete zoradiť, naformátované ako tabuľka. Postup:

 1. Vyberte dátumy, ktoré chcete zoradiť, a kliknite na položku Formátovať ako tabuľku.

Tlačidlo na formátovanie údajov ako tabuľky

 1. Začiarknite možnosť Tabuľka obsahuje hlavičky aj v prípade, že stĺpec dátumov ju neobsahuje.

Dialógové okno na konverziu rozsahu údajov do tabuľky

 1. Kliknite na hlavičku stĺpca a vyberte spôsob zoradenia:

  • Kliknite na položku Zoradiť vzostupne a stĺpec bude začínať najstarším dátumom.

  • Kliknite na položku Zoradiť zostupne a stĺpec bude začínať najnovším dátumom.

   zoradenie vo vzostupnom alebo zostupnom poradí.

Stačí skontrolovať smer šípky.

Pri možnosti Zoradiť vzostupne smeruje šípka nahor.

Dátumy zoradené vzostupne od najstaršieho po najnovší

Pri možnosti Zoradiť zostupne smeruje šípka nadol.

zoradené zostupne od najnovšieho

Tip: Keď do tabuľky pridáte nové dátumy, vyberte stĺpec a znova použite spôsob zoradenia.

Ak chcete zoradiť zoznam mien podľa priezviska, ale mená začínajú krstným menom (napríklad „Tomáš Beňo“), je potrebné zmeniť ich tvar tak, aby začínali priezviskom (napríklad „Beňo, Tomáš“). Na tento účel použijeme niekoľko vzorcov.

Na tomto obrázku sú znázornené niektoré vzorce v bunkách B2, C2 a D2, ktoré spojíme v bunke E2.

Vzorce, ktoré konvertujú celé meno na tvar „Priezvisko, Krstné meno“

Tu je popis vzorcov znázornených vyššie:

Bunka

Vzorec

Popis

Výsledok

B2

=FIND(" ";A2)

Vyhľadá pozíciu prvej medzery v mene „Tomáš Beňo“

6

C2

=MID(A2;B2+1;30)

Vyhľadá posledných 30 znakov v mene „Tomáš Beňo“ od prvej pozície (7) za medzerou (ide o písmeno „B“ v mene Beňo). Ak zadáte oveľa väčší počet znakov, než potrebujete, nespôsobí to problém.

Beňo

D2

=LEFT(A2;B2-1)

Vyhľadá krstné meno v mene „Tomáš Beňo“ tak, že vráti znaky vľavo nájdené pred prvou medzerou (pozícia 6). Vráti sa tak prvých 5 znakov (pozícia 6 mínus 1) – Tomáš.

Tomáš

E2

=D2 & ", " & C2

Spojí výraz „Beňo“, čiarku s medzerou („, “) a výraz „Tomáš“ a zobrazí meno „Beňo, Tomáš“.

Beňo, Tomáš

V bunke E2 sme skonvertovali meno „Tomáš Beňo“ na „Beňo, Tomáš“. Teraz potiahnite vzorec v bunke E2 nadol naprieč bunkami nižšie, aby sa vzorec skopíroval a skonvertovali sa ostatné mená v stĺpci A.

Skôr ako sa pokúsite mená zoradiť, bude nutné ich skonvertovať z výsledkov vzorca na hodnoty:

 1. Vyberte bunku E2 a nasledujúce bunky a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C ich skopírujte.

 2. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Prilepiť a potom na položku Prilepiť hodnoty.

Nakoniec mená zoraďte. Vyberte bunky a kliknite na položku Zoradiť vzostupne alebo Zoradiť zostupne.

Zoradiť vzostupne a Zoradiť zostupne

V aplikácii Excel Online môžete pomocou príkazu Späť na karte Domov vrátiť ľubovoľné zoradenie použité na zoznam alebo tabuľku. Tento príklad znázorňuje údaje v zozname, ktorý bol pôvodne usporiadaný vzostupne podľa mesta a následne zostupne podľa obyvateľstva. Akcia vrátenia obnovila pôvodné zoradenie (podľa mesta).

Vrátenie zoradenia rozsahu

Stĺpce v tabuľke obsahujú šípky filtrov, ktoré možno okrem filtrovania použiť aj na zoraďovanie. V príklade znázornenom nižšie indikuje šípka nadol vedľa filtra stĺpca Obyvateľstvo, že zoradenie je zostupné. Po zoradení podľa stĺpca Mesto si môžete všimnúť šípku nahor vedľa filtra stĺpca Mesto.

Rovnako ako v prípade rozsahu môžete zoradenie tabuľky vrátiť pomocou príkazu Späť na karte Domov. Tento príklad znázorňuje výsledok vrátenia akcie späť, kedy sa obnoví pôvodné zoradenie, ale tiež zoradenie podľa mesta pomocou filtra.

Vrátenie zoradenia tabuľky

V Exceli Online môžete zoraďovať tabuľky a rozsahy, no spôsob zoradenia nie je možné uložiť ani znova použiť pre iný rozsah alebo tabuľku údajov. V počítačovej aplikácii Excel to tiež nie je možné.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Video: Zoraďovanie údajov v tabuľke

Prehľad vzorcov v programe Excel

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×