Zobrazenie zoznamu kolekcií lokalít vo OneDrive for Business

Tento článok poskytuje správcom skript prostredia PowerShell, pomocou ktorého sa zobrazia všetky lokality služby OneDrive for Business nachádzajúce sa vo vašej organizácii.

Krok 1: Pripojenie prostredia správy služby SharePoint Online k vašej organizácii

Krok 2: Zhromaždenie zoznamu všetkých lokalít OneDrivu for Business pomocou prostredia Windows PowerShell

Pozrite si časť Ďalšie informácie na konci tejto témy, kde nájdete tipy na používanie tohto skriptu.

Skôr než začnete

 • Nainštalujte prostredie správy služby SharePoint Online. Informácie nájdete v téme Nastavenie prostredia Windows PowerShell na správu služby SharePoint Online.

  Dôležité : Správca nájomníkov s priradenými povoleniami správcu kolekcie lokalít pre OneDrive for Business používateľov môže otvárať knižnice dokumentov vo OneDrive for Business používateľov a vykonávať rovnaké akcie ako vlastník. Je dôležité sledovať a monitorovať, komu boli vo vašej organizácii priradené povolenia správcu nájomníkov.

 • Skript prostredia PowerShell vyžaduje, aby bol nainštalovaný objektový model klienta SharePointu (CSOM). Uvádza sa to v nasledujúcom riadku: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • Vzorové skripty prostredia PowerShell uvedené v tejto téme nie sú podporované v žiadnom štandardnom programe alebo službe spoločnosti Microsoft, pomocou ktorej sa poskytuje podpora. Vzorové skripty sa poskytujú „tak, ako sú“ a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Microsoft odmieta akékoľvek záruky vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek implicitných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. Celé riziko vyplývajúce z používania a výkonu vzorových skriptov a dokumentácie berie používateľ na seba. Spoločnosť Microsoft ani autori, prípadne iné osoby zúčastnené na tvorbe, produkcii a dodávaní skriptov nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek iné škody (vrátane, bez obmedzenia, škôd vyplývajúcich zo straty zisku, prerušenia obchodu, straty obchodných informácií alebo iných peňažných strát), ktoré vzniknú pri používaní alebo neschopnosti používať vzorové skriptá alebo dokumentáciu, a to ani za predpokladu, že spoločnosť Microsoft o výskyte možných škôd informovala.

Krok 1: Pripojenie prostredia správy služby SharePoint Online k vašej organizácii

 1. V lokálnom počítači otvorte prostredie správy SharePointu Online a spustite nasledujúci príkaz:

  $credentials = Get-Credential

  Do dialógového okna Žiadosť o poverenia prostredia Windows PowerShell zadajte meno používateľa a heslo konta vášho globálneho správcu služieb Office 365 a potom kliknite na tlačidlo OK.

 2. Spustite nasledujúci príkaz a pripojte prostredie k organizácii používajúcej SharePoint Online:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. Ak chcete overiť, či ste pripojení k organizácii, ktorá používa SharePoint Online, spustite nasledujúci príkaz a pripojte sa ku koreňovej lokalite vašej organizácie:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

Krok 2: Zhromaždenie zoznamu všetkých lokalít OneDrivu for Business pomocou prostredia Windows PowerShell

V tomto kroku spustite skript prostredia PowerShell, a vytvorte tak zoznam všetkých lokalít vo OneDrive for Business, ktoré sa vo vašej organizácii nachádzajú. Tento zoznam sa uloží do textového súboru.

 1. Uložte nasledujúci text do textového súboru. Môžete ho napríklad uložiť do súboru s názvom GetOD4BSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. Nasledovné premenné na začiatku súboru so skriptom upravte a použite informácie, ktoré sú vhodné pre vašu organizáciu. V nasledujúcich príkladoch sa predpokladá, že názov domény vašej organizácie je contoso.com.

  • $AdminURI   Táto možnosť určuje identifikátor URI pre vášho správcu služby SharePoint Online, napríklad https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Táto možnosť určuje konto globálneho správcu v organizácii so službami Office 365, napríklad admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Táto možnosť určuje heslo pre konto určené na základe premennej $AdminAccount, napríklad "J$P1ter1".

  • $LogFile   Táto možnosť určuje úplnú cestu k vytvorenému textovému súboru a obsahuje zoznam všetkých lokalít vo OneDrive for Business, ktoré sa vo vašej organizácii nachádzajú. Ak chcete napríklad uložiť tento súbor na pracovnú plochu, použite cestu 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

 3. Zmenou prípony názvu súboru na .ps1 uložte textový súbor ako súbor skriptu prostredia PowerShell. Uložte ho napríklad ako súbor GetOD4BSites.txt as GetOD4BSites.ps1.

 4. V prostredí správy SharePointu Online prejdite na priečinok, kde sa nachádza skript vytvorený v predchádzajúcom kroku, a potom skript spustite, napríklad:

  .\GetOD4BSites.ps1

Po úspešnom dokončení skriptu sa vytvorí textový súbor v umiestnení, ktoré ste v skripte určili na základe premennej $LogFile. V tomto súbore sa nachádza zoznam všetkých lokalít vo OneDrive for Business, ktoré sa vo vašej organizácii používajúcej SharePoint Online nachádzajú. Nasledujúci text poskytuje príklad toho, ako by mal byť zoznam lokalít v tomto súbore naformátovaný. V prípade potreby môžete lokality z tohto súboru odstrániť.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

K lokalite vo OneDrive for Business sa môžete pripojiť pomocou rutiny typu cmdlet Get-SPOSite a vlastníctvo môžete zmeniť pomocou rutiny typu cmdlet Set-SPOSite. Ak ste vlastníkom lokality, môžete na ďalšie operácie správy použiť bežný objektový model klienta SharePointu (CSOM).

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×