Zobrazenie súčtov stĺpcov v údajovom hárku pomocou riadka Súčty

Riadok súčtov v programe Access vám umožňuje prezrieť si jedným pohľadom súčty v stĺpcoch údajového hárka. Pridaním riadka súčtov do údajového hárka možno napríklad v tabuľke s informáciami o nákupe zobraziť súčet cien alebo nakúpených jednotiek či celkový počet položiek:

Riadok súčtov vyplnený údajmi

Poznámka:  Na zobrazenie hodnoty súčtu stĺpca treba nastaviť typ údajov stĺpca na hodnotu Číslo, Desatinné číslo alebo Mena. V prípade nečíselných stĺpcov možno vybrať len typ Celkový počet.

Pridanie riadka súčtov

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, dotaz alebo rozdelené zobrazenie a otvorte ich v údajovom zobrazení.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Súčty.

  Na koniec údajového hárka sa pridá riadok Celkom:

  riadok súčtov v údajovom hárku

 3. Kliknite na každú bunku v riadku Celkom, v ktorej chcete zobraziť súčet, a vyberte požadovaný druh súčtu.

Výber typu súčtu

Po pridaní riadka Celkom vyberiete typ hodnoty súčtov zobrazenej pre jednotlivé stĺpce. Súhrnné hodnoty ako súčty možno zobraziť, keď je typ údajov nastavený na hodnoty Číslo, Desatinné číslo alebo Mena. Počet hodnôt je možný vtedy, keď je typ údajov textová hodnota.

Zobrazme v údajovom hárku v tomto príklade celkovú hodnotu súčtu v stĺpcoch Nákupná cenaNakúpené jednotky a celkový počet v stĺpci Položka ako na nižšie uvedenom obrázku:

 1. V prvom stĺpci možno namiesto slova Celkom zobraziť celkový počet záznamov. Kliknite na riadok súčtov v stĺpci Položka, kliknite na šípku a na zobrazenie celkového počtu položiek vyberte položku Počet.

 2. Potom kliknite na šípku v stĺpci Nákupná cena a výberom možnosti Súčet zobrazte celkovú nákupnú cenu všetkých položiek.

 3. Predchádzajúci krok zopakujte v stĺpci Nakúpené jednotky a zobrazte súčet nakúpených jednotiek.

  riadok súčtov s funkciami súčtu a počtu

  Poznámka:  Riadok Súčet nemožno odstrániť ani vystrihnúť, možno ho však skryť kliknutím na položku Súčty na karte Domov.

Pochopenie funkcie Súčet a ďalších agregačných funkcií

Agregačné funkcie vykonávajú výpočty v stĺpcoch údajov a vrátia jeden výsledok. Agregačné funkcie sa používajú, keď potrebujete vypočítať jednu hodnotu, ako je napríklad súčet alebo priemer. Pri ďalšom postupe nezabudnite, že agregačné funkcie sa používajú v stĺpcoch údajov. To môže vyzerať ako samozrejmé, ale pri navrhovaní a používaní databázy sa používatelia zvyknú zameriavať na riadky údajov a jednotlivé záznamy. Uistite sa, že používatelia môžu zadávať údaje do poľa, presúvať kurzor doprava alebo doľava a vyplniť nasledujúce pole, a tak ďalej. Agregačné funkcie sa naopak používajú, keď sa zameriavate na skupiny záznamov v stĺpcoch.

Povedzme napríklad, že používate Access na ukladanie a sledovanie údajov o predaji. Agregačné funkcie môžete použiť v jednom stĺpci na zistenie počtu predávaných produktov, v druhom stĺpci vypočítať celkové objemy predaja a v treťom stĺpci vypočítať priemerná sumy predaja pre každý produkt.

Táto tabuľka uvádza a popisuje agregačné funkcie, ktoré Access poskytuje v riadku súčtov. Nezabudnite, že Access poskytuje ďalšie agregačné funkcie, ale tieto funkcie je potrebné použiť v dotazoch.

Funkcia

Popis

Použitie s údajovými typmi

Je k dispozícii v riadku súčtov?

Priemer

Vypočíta priemernú hodnotu v stĺpci. Stĺpec musí obsahovať údaje vo formáte čísla, meny alebo dátumu a času. Funkcia ignoruje hodnoty Null.

Číslo, desatinné číslo, mena, dátum a čas

Áno

Počet

Spočíta počet položiek v stĺpci.

Všetky typy údajov okrem zložitých opakujúce sa skalárnych údajov, ako je napríklad stĺpec zoznamov s viacerými hodnotami. Ďalšie informácie o zoznamoch s viacerými hodnotami nájdete v článku Sprievodca pre polia s viacerými hodnotami a Pridanie alebo zmena vyhľadávacieho poľa, ktoré umožňuje uloženie viacerých hodnôt.

Áno

Maximum

Vráti položku s najvyššou hodnotou. Pre textové údaje je najvyššia hodnota posledná abecedná hodnota a Access ignoruje veľkosť písma. Funkcia ignoruje hodnoty Null.

Číslo, desatinné číslo, mena, dátum a čas

Áno

Minimum

Vráti položku s najnižšou hodnotou. Pre textové údaje je najnižšia hodnota prvá abecedná hodnota a Access ignoruje veľkosť písma. Funkcia ignoruje hodnoty Null.

Číslo, desatinné číslo, mena, dátum a čas

Áno

Smerodajná odchýlka

Vyjadruje, ako široko sú hodnoty rozptýlené od priemeru (strednej hodnoty). Ďalšie informácie nájdete v téme Ďalšie informácie o funkciách smerodajnej odchýlky rozptylu v nasledujúcej sekcii.

Číslo, desatinné číslo, mena

Áno

Súčet

Spočíta položky v stĺpci. Funguje iba s údajmi vo formáte číslo a mena.

Číslo, desatinné číslo, mena

Áno

Rozptyl

Vypočíta štatistický rozptyl všetkých hodnôt v stĺpci. Túto funkciu môžete použiť iba s údajmi vo formáte číslo a mena. Ak tabuľka obsahuje menej než dva riadky, Access vráti hodnotu Null. Ďalšie informácie o funkciách rozptylu nájdete v téme Ďalšie informácie o funkciách smerodajnej odchýlky rozptylu v nasledujúcej sekcii.

Číslo, desatinné číslo, mena

Áno

Ďalšie informácie o funkciách smerodajnej odchýlky a rozptylu

Funkcie Smerodajná odchýlka a Rozptyl počítajú štatistické hodnoty. Konkrétne vypočítavajú miesto, kde sa hodnoty zhlukujú okolo strednej hodnoty (ich priemer) v štandardnom rozdelení (Gaussova krivka).

Predpokladajme napríklad, že náhodne vyberiete 10 nástrojov vyrobených rovnakým strojom a odmeriate ich odolnosť voči zlomeniu. Ide o proces, ktorým sa testuje stroj a opatrenia týkajúce sa kontroly kvality. Ak vypočítate priemernú odolnosť voči zlomeniu, môžete vidieť, že väčšina nástrojov má odolnosť v blízkosti priemernej hodnoty a niektoré nástroje majú odolnosť vyššiu a niektoré ju majú nižšiu. Ak však vypočítate iba priemernú hodnotu odolnosti voči zlomeniu, táto hodnota vám nedá informáciu o tom, ako dobre funguje váš proces kontroly kvality, pretože zopár výnimočne silných alebo slabých nástrojov môže skresliť priemer smerom nahor alebo nadol.

Funkcie Rozptyl a Smerodajná odchýlka riešia tento problém tak, že vám poskytnú informáciu o tom, ako blízko sa vaše hodnoty nachádzajú od priemeru. V prípade odolnosti voči zlomeniu znamená nižšie číslo v oboch funkciách, že váš výrobný proces je správny, pretože málo nástrojov má odolnosť voči zlomeniu nad alebo pod priemerom.

Podrobné informácie o rozptyle a smerodajnej odchýlke sú nad rámec tohto článku. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete na mnohých webových stránkach, ktoré sa zaoberajú štatistikou. Pri používaní funkcií Rozptyl a Smerodajná odchýlka nezabudnite na tieto pravidlá:

 • Funkcie ignorujú hodnoty Null.

 • Funkcia Rozptyl používa tento vzorec:
  Vzorec

 • Funkcia Smerodajná odchýlka používa tento vzorec:
  Vzorec

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×