Zobrazenie hodnôt Áno alebo Nie pomocou začiarkavacích políčok, tlačidiel možností a prepínacích tlačidiel

Zobrazenie hodnôt Áno alebo Nie pomocou začiarkavacích políčok, tlačidiel možností a prepínacích tlačidiel

V programe Microsoft Office Access 2007 pole typu Yes/No uchováva len dve hodnoty: Áno alebo Nie. Ak sa na zobrazenie poľa typu Yes/No použije textové pole, hodnota Áno sa zobrazí ako -1 a hodnota Nie bude 0. Pre väčšinu používateľov tieto hodnoty nedávajú veľký zmysel a preto program Office Access 2007 obsahuje začiarkavacie políčka, tlačidlá možností a prepínacie tlačidlá, ktoré sa používajú na zadanie hodnôt Áno alebo Nie. Tieto ovládacie prvky poskytujú grafické znázornenie hodnoty Áno alebo Nie, ktoré sa jednoducho používa a je ľahko čitateľné.

Tento článok popisuje aplikácie pre každý z týchto ovládacích prvkov a vysvetľuje spôsob ich pridania do formulárov a zostáv.

Čo chcete urobiť?

Rozhodnutie, ktorý ovládací prvok použiť

Vytvorenie viazaného začiarkavacieho políčka, tlačidla možností alebo prepínacieho tlačidla

Vytvorenie neviazaného začiarkavacieho políčka, tlačidla možností alebo prepínacieho tlačidla

Vysvetlenie skupín možností

Vytvorenie skupiny možností

Pridanie novej možnosti k existujúcej skupine možností

Rozhodnutie, ktorý ovládací prvok použiť

Vo väčšine prípadov je najlepším ovládacím prvkom na znázornenie hodnoty Áno alebo Nie začiarkavacie políčko. Ide o predvolený typ ovládacieho prvku, ktorý sa vytvorí pri pridaní poľa typu Yes/No do formulára alebo zostavy. Oproti tomu tlačidlá možností a pripínacie tlačidlá sa najčastejšie používajú ako súčasť skupiny možností. Ďalšie informácie o skupinách možností nájdete v sekcii Vysvetlenie skupín možností.

Nasledujúca ilustrácia zobrazuje tri ovládacie prvky a spôsob ich zobrazenia hodnôt Áno alebo Nie. Stĺpec Áno ukazuje podobu ovládacieho prvku pri výbere a stĺpec Nie zobrazuje ovládací prvok po zrušení výberu.

Ovládacie prvky Áno alebo Nie

Na začiatok stránky

Vytvorenie viazaného začiarkavacieho políčka, tlačidla možností alebo prepínacieho tlačidla

Začiarkavacie políčko môžete rýchlo vytvoriť presunutím poľa typu Yes/No pomocou myši z tably Zoznam polí na formulár alebo zoznam.

 1. Formulár alebo zostavu otvorte v zobrazení rozloženia alebo návrhovom zobrazení kliknutím pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom v kontextovej ponuke kliknite na požadované zobrazenie.

 2. Ak tabla Zoznam polí nie je zobrazená, stlačením kláves ALT+F8 ju zobrazíte.

 3. Ak je to potrebné, rozšírte zoznamy tabuliek kliknutím na znamienko plus (+), ktoré sa nachádza vedľa názvov tabuliek.

 4. Z tably Zoznam polí pomocou myši presuňte pole typu Yes/No do formulára alebo zostavy.

  V závislosti od nastavenia vlastnosti poľa Zobraziť ovládací prvok sa vytvorí začiarkavacie políčko, textové pole alebo pole so zoznamom a naviaže sa na pole. Pri vytváraní nového poľa typu Yes/No v tabuľke predvoleným nastavením vlastnosti poľa Zobraziť ovládací prvok je Začiarkavacie políčko.

Ak chcete, môžete zmeniť ovládací prvok začiarkavacie políčko na tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo. Postupujte tak, že pravým tlačidlom myši kliknite na začiarkavacie políčko, ukážte na položku kontextovej ponuky Zmeniť na a potom kliknite na tlačidlo Prepínacie tlačidlo Obrázok tlačidla alebo Tlačidlo možností Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Vytvorenie neviazaného začiarkavacieho políčka, tlačidla možností alebo prepínacieho tlačidla

Neviazané začiarkavacie políčko, tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo je možné použiť vo vlastnom dialógovom okne na prijatie vstupu používateľa a na vykonanie činnosti vyplývajúcej z tohto vstupu.

 1. Otvorte formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení kliknutím pravým tlačidlom myši na navigačnej table a následným kliknutím v kontextovej ponuke na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na nástroj pre požadovaný ovládací prvok (Začiarkavacie políčko Obrázok tlačidla , Tlačidlo možností Obrázok tlačidla alebo Prepínacie tlačidlo Obrázok tlačidla ).

 3. Vo formulári alebo zostave kliknite na miesto, kde chcete mať umiestnený ovládací prvok.

  Program Access ovládací prvok umiestni na formulár alebo zostavu.

Hoci sa to nevyžaduje, môžete ovládací prvok premenovať, aby jeho názov dával väčší zmysel. Týmto sa nezmení menovka zobrazená pri ovládacom prvku, ale zjednoduší sa odkaz na ňu vo výraz alebo makro.

Zmena názvu ovládacieho prvku

 1. Skontrolujte, či je ovládací prvok vybratý.

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Nový názov zadajte do poľa vlastnosti ovládacieho prvku Názov.

Ak chcete, môžete začiarkavacie políčko zmeniť na tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo. Postupujte tak, že pravým tlačidlom myši kliknite na začiarkavacie políčko, v kontextovej ponuke ukážte na položku Zmeniť na a potom kliknite na tlačidlo Prepínacie tlačidlo Obrázok tlačidla alebo Tlačidlo možností Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Vysvetlenie skupín možností

Jednotlivé začiarkavacie políčko, tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo môže byť viazané alebo neviazané alebo môže byť súčasťou skupiny možností. Skupina možností zobrazuje obmedzenú množinu možností, pričom iba jedna skupina možností môže byť zároveň vybratá.

Ak je skupina možností viazaná na pole, len samotný rám skupiny je viazaný na pole, nie ovládacie prvky, ktoré rám obsahuje. Namiesto nastavenia vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku pre každý ovládací prvok v skupine možností, nastavte vlastnosť Hodnota možnosti každého ovládacieho prvku na číslo, ktoré má zmysel pre pole, na ktoré je rám skupiny viazaný. Ak vyberiete možnosť v skupine možností, program Access nastaví hodnotu poľa, na ktoré je skupina možností naviazaná, na hodnotu vybratej vlastnosti možnosti Hodnota možnosti.

Hodnota skupiny možností môže byť iba číslo, nie text. Program Access toto číslo uloží v podkladovej tabuľke. Skupina možností sa môže tiež nastaviť na výraz alebo sa viazanie môže zrušiť. Vo vlastnom dialógovom okne možno použiť neviazanú skupiny možností na prijatie vstupu používateľa a na uskutočnenie činnosti vyplývajúcej zo vstupu.

Toto je bežný postup pri použití začiarkavacích políčok pre polia typu Yes/No a tlačidiel možností alebo prepínacích tlačidiel pre skupiny možností. Toto je len návrh a pre každý účel možno použiť ktorýkoľvek zo spomínaných troch ovládacích prvkov.

Na začiatok stránky

Vytvorenie skupiny možností

Sprievodca skupinou možností slúži na rýchle vytvorenie skupiny možností. Pred začatím sa rozhodnite, či chcete v tabuľke uchovávať hodnotu možnosti. Ak áno, musíte mať pole s typom údajov Number určené pre tento účel.

Ďalšie informácie o pridávaní poľa do tabuľky nájdete v článku Vloženie, pridanie alebo vytvorenie nového poľa v tabuľke.

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení kliknutím pravým tlačidlom myši na navigačnej table a následne kliknite na tlačidlo Návrhové zobrazenie Obrázok tlačidla .

 2. Uistite sa, že na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky je vybratá možnosť Použiť sprievodcov ovládacími prvkami Obrázok tlačidla . Obrázok tlačidla

 3. V tej istej skupine kliknite na tlačidlo Skupina možností Obrázok tlačidla .

 4. Vo formulári kliknite na miesto, kam chcete umiestniť skupinu možností.

 5. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Na poslednej strane kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Program Access umiestni skupinu možností do formulára.

Premenovanie skupiny možností    Hoci sa takáto činnosť nevyžaduje, môžete premenovať skupinu možností, aby mal názov väčší zmysel. Tým sa nezmení označenie zobrazené vedľa skupiny možností, ale môže to zjednodušiť odkazovanie na ovládací prvok vo výraze alebo makrách.

 1. Kliknutím na rám skupiny skontrolujte, či je skupina možnosti vybratá.

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Do poľa vlastností skupiny možností Názov zadajte nový názov.

Na začiatok stránky

Pridanie novej možnosti k existujúcej skupine možností

Ak je potrebná zmena, nové ovládacie prvky možnosti možno pridať do skupiny možností. Vytvoriť je možné nový ovládací prvok v skupine alebo vystrihnúť existujúci ovládací prvok z formulára a prilepiť ho do skupiny.

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení kliknutím pravým tlačidlom myši na navigačnú tablu a následným kliknutím na položku Návrhové zobrazenie Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte rám skupiny možností kliknutím naň a potom pomocou myši presuňte rukoväte a vytvorte priestor pre nový ovládací prvok možnosti.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Vytvorenie nového ovládacieho prvku v skupine    

   1. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na nástroj pre typ ovládacieho prvku, ktorý chcete pridať (Začiarkavacie políčko Obrázok tlačidla , Tlačidlo možností Obrázok tlačidla alebo Prepínacie tlačidlo Obrázok tlačidla ).

   2. Ukazovateľ umiestnite dovnútra rámu skupiny možností. Zmena farby rámu označuje, že nový ovládací prvok bude súčasťou skupiny možností.

   3. Kliknutím umiestnite ovládací prvok do skupiny.

  • Premiestnenie existujúceho ovládacieho prvku do skupiny    

   Jednoduchým presunutím ovládacieho prvku myšou sa prvok ešte nestane súčasťou skupiny. Aby sa ovládací prvok stal možnosťou, musíte ho vystrihnúť a vložiť do skupiny.

   1. Vyberte ovládací prvok, ktorý chcete premiestniť do skupiny možností.

   2. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Vystrihnúť. Obrázok tlačidla

   3. Skupinu možností vyberte kliknutím na rám, ktorý skupinu obklopuje.

   4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť. Obrázok tlačidla

    Program Access pridá ovládací prvok do skupiny.

 4. Pravdepodobne budete musieť premiestniť ovládací prvok a jeho menovku, aby boli zarovnané s existujúcimi ovládacími prvkami a menovkami.

 5. Vyberte novo pridaný ovládací prvok a stlačením klávesu F4 pre ovládací prvok otvorte hárok vlastností.

 6. Všimnite si hodnotu vlastnosti Hodnota možnosti novo pridaného ovládacieho prvku. Podľa potreby môžete ponechať hodnotu navrhnutú programom Access alebo ju môžete zmeniť na inú hodnotu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×