Zobrazenie hodnôt Áno alebo Nie pomocou začiarkavacích políčok, tlačidiel možností a prepínacích tlačidiel

Zobrazenie hodnôt Áno alebo Nie pomocou začiarkavacích políčok, tlačidiel možností a prepínacích tlačidiel

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programe Access, pole typu Yes/No uchováva len dve hodnoty: Áno alebo nie. Ak používate textové pole na zobrazenie poľa typu Yes/No, hodnota sa zobrazí ako -1 Áno a 0 na hodnotu nie. Tieto hodnoty nie sú príliš zmysel pre väčšinu používateľov tak, aby program Access poskytuje začiarkavacích políčok, tlačidiel možností a prepínacie tlačidlá, ktoré môžete použiť na zobrazenie a zadajte hodnoty do áno/nie. Tieto ovládacie prvky poskytujú grafické znázornenie Áno/žiadnu hodnotu, ktorá je jednoduché použitie a ľahko sa číta.

Tento článok popisuje aplikácie pre každý z týchto ovládacích prvkov a dozviete sa, ako ich pridať do formulárov a zostáv.

Čo vás zaujíma?

Rozhodnite, ktorý ovládací prvok použiť

Vytvorenie viazaný začiarkavacie políčko, tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo

Vytvoriť neviazaný začiarkavacie políčko, tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo

Vysvetlenie skupín možností

Vytvorenie skupiny možností

Pridanie novej možnosti k existujúcej skupine možností

Rozhodnite, ktorý ovládací prvok použiť

Vo väčšine situácií začiarkavacie políčko je najlepším ovládacím prvkom na hodnotu Áno, ktoré predstavuje alebo žiadnu hodnotu. Toto je predvolený typ ovládacieho prvku, ktorý sa vytvorí pri pridaní poľa typu Yes/No do formulára alebo zostavy. Na rozdiel od, tlačidlá možností a prepínacie tlačidlá sa najčastejšie používa ako súčasť skupiny možností. Ďalšie informácie o skupinách možností nájdete v časti vysvetlenie skupín možností.

Nasledujúci príklad zobrazuje tri ovládacie prvky a spôsob ich zobrazenia hodnôt Áno alebo nie. Áno stĺpec zobrazuje ovládací prvok, ako sa zobrazuje po výbere a stĺpec nie zobrazuje ovládací prvok, ako sa zobrazujú pri začiarknuté.

Ovládacie prvky Áno alebo Nie

Na začiatok stránky

Vytvorenie viazaný začiarkavacie políčko, tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo

Začiarkavacie políčko môžete rýchlo vytvoriť tak, že presuniete pole typu Yes/No z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy.

 1. Otvorte formulár alebo zostavu v zobrazení rozloženia alebo v návrhovom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom kliknutím na požadované zobrazenie v kontextovej ponuke.

 2. Ak sa tabla Zoznam polí nezobrazuje, stlačte kombináciu klávesov ALT + F8 zobrazte ju.

 3. Rozbaľte tabuľku zoznamy, v prípade potreby kliknutím na znamienka plus (+) vedľa ich názvov.

 4. Presuňte pole Yes/No z tably Zoznam polí do formulára alebo zostavy.

  V závislosti od nastavenia vlastnosti poľa Zobraziť ovládací prvok začiarkavacie políčko, textové pole alebo pole so zoznamom vytvorený a viazaný na pole. Keď vytvoríte nové pole Yes/No v tabuľke, predvolené nastavenie vlastnosti poľa Zobraziť ovládací prvok je začiarkavacie políčko.

Ak chcete, môžete zmeniť ovládací prvok začiarkavacie políčko na tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo. Na vykonanie tohto kroku kliknite pravým tlačidlom myši na políčko, v kontextovej ponuke ukážte na Zmeniť na a potom kliknite na Tlačidlo prepínania Bublina 4 alebo Tlačidla možností Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Vytvoriť neviazaný začiarkavacie políčko, tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo

Neviazaný začiarkavacie políčko, tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo v dialógovom okne vlastné môžete použiť na prijatie vstupu používateľa a potom vykonať akciu na základe vstupu.

 1. Otvorte formulár alebo zostavu v návrhovom zobrazení kliknutím pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na nástroj pre ovládací prvok chcete (začiarknite políčko Bublina 4 , Prepínač Obrázok tlačidla alebo Prepínacie tlačidlo Bublina 4 ).

 3. Kliknite na formulár alebo zostavu, kde chcete umiestniť ovládací prvok.

  Program Access umiestni ovládací prvok vo formulári alebo zostave.

Hoci nie je potrebné, môžete ovládací prvok premenovať tak, že má viac zmysluplný názov. Tým sa nezmení označenie zobrazené vedľa ovládacieho prvku, ale ho môžete zjednodušiť odkazuje vo výraze alebo makrách.

Premenovanie ovládacieho prvku

 1. Skontrolujte, či je vybratá ovládací prvok.

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Zadajte nový názov do poľa názov vlastnosti ovládacieho prvku.

Ak chcete, môžete zmeniť začiarkavacie políčko na tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo. Na vykonanie tohto kroku kliknite pravým tlačidlom myši na políčko, v kontextovej ponuke ukážte na Zmeniť na a potom kliknite na Tlačidlo prepínania Bublina 4 alebo Tlačidla možností Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Vysvetlenie skupín možností

Jednotlivé začiarkavacie políčko, tlačidlo možností alebo prepínacie tlačidlo môže byť viazaný alebo neviazaný alebo môže byť súčasťou skupiny možností. Skupina možností zobrazuje obmedzenú množinu možností a iba jednu možnosť v skupine možností môžu byť vybraté naraz. Skupina možností pozostáva z rám skupiny a množiny začiarkavacie políčka, prepínacie tlačidlá alebo tlačidlá možností.

Ak je skupina možností viazaná na pole, len samotný rám skupiny je viazaný na pole, nie ovládacie prvky, ktoré rám obsahuje. Namiesto nastavenia vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku pre každý ovládací prvok v skupine možností, nastavíte vlastnosť Hodnota možnosti každého ovládacieho prvku na číslo, ktoré má zmysel pre pole, do ktorého rám skupiny viazaný. Ak vyberiete možnosť v skupine možností, program Access nastaví hodnotu v poli, do ktorej hodnota je vybratá Možnosť hodnota vlastnosť viazaný skupinu možností.

Hodnota skupiny možností môže mať iba číslo, nie text. Program Access ukladá toto číslo podkladové tabuľky. Skupina možností môžete tiež nastaviť na výraz alebo sa viazanie môže. Skupina neviazaný možností v dialógovom okne vlastné môžete použiť na prijatie vstupu používateľa a potom vykonať akciu na základe vstupu.

Je bežný postup pri použití začiarkavacích políčok pre Yes/No polia a tlačidiel možností alebo prepínacích tlačidiel pre skupiny možností. Však to je len návrh, a môžete použiť tri ovládacích prvkov pre každý účel.

Na začiatok stránky

Vytvorenie skupiny možností

Skupina možností môžete rýchlo vytvoriť pomocou Sprievodcu možnosť skupiny. Skôr než začnete, vyberte, či sa má hodnotu možnosti ich uložené v tabuľke. Ak áno, musíte mať pole typ údajov Number určené na tento účel.

Ďalšie informácie o pridávaní poľa do tabuľky nájdete v článku Vloženie, pridať, alebo vytvorte nové pole v tabuľke.

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom na položku Návrhové zobrazenie Bublina 4 .

 2. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky uistite sa, či je vybratá možnosť Použiť sprievodcov ovládaním Bublina 4 . Bublina 4

 3. V tej istej skupine kliknite na položku Skupiny možností Bublina 4 .

 4. Vo formulári kliknite na miesto, kam chcete umiestniť skupinu možností.

 5. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Na poslednej stránke, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Program Access umiestni skupinu možností do formulára.

Premenovať skupinu možností    Hoci nie je potrebné, môžete premenovať skupinu možností tak, aby bol viac zmysluplný názov. Tým sa nezmení označenie zobrazené vedľa skupiny možností, ale ho môžete jednoduchšie odkazovanie na ovládací prvok vo výraze alebo makrách.

 1. Skontrolujte, či je vybratá skupina možností kliknutím na rám skupiny.

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Zadajte nový názov do poľa vlastnosti názov skupiny možností.

Na začiatok stránky

Pridanie novej možnosti k existujúcej skupine možností

Nové ovládacie prvky možnosti môžete pridať do skupiny podľa potreby. Môžete vytvoriť nový ovládací prvok v skupine alebo Vystrihnúť existujúci ovládací prvok z formulára a prilepiť ho do skupiny.

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení, kliknite pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom na položku Návrhové zobrazenie Bublina 4 .

 2. Kliknite na snímku, vyberte ho a potom presuňte rukoväte na zmenu veľkosti rámu a vytvárajte tak priestor pre nový ovládací prvok možnosť skupiny možností.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Vytvorenie nového ovládacieho prvku v skupine   

   1. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na nástroj pre typ ovládacieho prvku, ktorý chcete pridať (začiarknite políčko Bublina 4 , Prepínač Obrázok tlačidla alebo Prepínacie tlačidlo Bublina 4 ).

   2. Presun ukazovateľa tak, aby sa umiestni do vnútra skupinu možností. Zmena farby na označenie, že nový ovládací prvok bude súčasťou skupiny možností rámu.

   3. Kliknite na miesto na ovládací prvok v skupine.

  • Premiestnenie existujúceho ovládacieho prvku do skupiny   

   Jednoduchým potiahnutím ovládacieho prvku do skupiny možností neumožňuje časťou skupiny. Musí vystrihnutie a prilepenie ovládacieho prvku do skupiny sa stanú niektorú z možností.

   1. Vyberte ovládací prvok, ktorý chcete premiestniť do skupiny možností.

   2. Na karte domov v skupine Schránka kliknite na položku Vystrihnúť. Bublina 4

   3. Kliknutím na rám, ktoré obklopuje skupiny vyberte skupinu možností.

   4. Na karte domov v skupine Schránka na položku Prilepiť. Bublina 4

    Program Access pridá ovládací prvok do skupiny.

 4. Pravdepodobne budete musieť presunúť ovládacieho prvku a jeho označenie tak, aby boli zarovnané s existujúcimi ovládacími prvkami a menovky.

 5. Vyberte novo pridaný ovládací prvok a stlačením klávesu F4 otvorte hárok vlastností pre ovládací prvok.

 6. Poznačte si hodnotu vlastnosti Hodnota možnosti novo pridaný ovládacieho prvku. V závislosti od vašich potrieb môžete ponechať hodnotu navrhnutú programom Access alebo ju môžete zmeniť na inú hodnotu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×