Zobrazenie a správa objektov použitím navigačnej tably

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad navigačnej tably

Výber zobrazenia kategórie

Zobrazenie a zoradenie objektov

Vyhľadanie objektov v databáze

Vytvorenie a úprava vlastných kategórií a skupín

Pridanie objektov do vlastnej skupiny

Odstránenie a obnovenie odkazov vo vlastných skupinách

Skrytie objektov a skupín

Zrušenie skrytia objektov a skupín

Prehľad navigačnej tably

Navigačná tabla, nový prvok v programe Microsoft Office Access 2007, je centrálnym umiestnením, z ktorého môžete ľahko zobraziť a získať prístup ku všetkým databázové objekty, spúšťať zostavy alebo priamo zadávať údaje do tabuliek. Navigačná tabla nahrádza okno databázy používané predošlými verziami programu Access. Keď otvoríte databázu v programe Office Access 2007, navigačná tabla sa zobrazí vľavo od otvorených databázových objektov alebo pracovného priestoru.

Zobrazenie navigačnej tably je možné prispôsobiť nasledujúcimi spôsobmi:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Zmena šírky navigačnej tably

Umiestnite ukazovateľ nad pravý okraj navigačnej tably a keď sa zmení na obojstrannú šípku, presunutím okraja zmeňte šírku.

Rozbalenie alebo zbalenie zobrazenia navigačnej tably

Kliknite na tlačidloOtvoriť alebo zavrieť priečku Tlačidlo na otvorenie alebo zatvorenie posuvnej priečky na navigačnej table Accessu alebo stlačením klávesu F11 prepínanie medzi zobrazeniami otvorené a zatvorené tably.

Navigačná tabla, zobrazujú uzavreté a otvorené

Na navigačnej table sa všetky objekty definované v databáze zobrazujú ako kategórie. Na predošlom obrázku položka Všetky objekty programu Access predstavuje kategóriu a položky Tabuľky, Dotazy, Formuláre a Zostavy predstavujú skupiny. Každá kategória je usporiadaná do skupín, ktoré sa zobrazujú ako pásy. Názvy skupín sa menia podľa vybratého zobrazenia kategórie , pričom skupina môže obsahovať jeden alebo viaceré databázové objekty.

Na začiatok stránky

Výber zobrazenia kategórie

Keď vytvoríte novú databázu v programe Office Access 2007, na navigačnej table sa zobrazuje názov kategórie Všetky tabuľky. Program Access 2007 vytvára aj kategóriu s názvom Vlastné, ktorú môžete použiť na vytvorenie vlastného zobrazenia objektov. Okrem toho program Access 2007 poskytuje tri ďalšie preddefinované zobrazenia kategórie, ktoré môžete vybrať, podľa toho, ako chcete objekty zobraziť:

Kategória

Popis

Tabuľky a súvisiace zobrazenia

Pozrite si, aké majú tabuľky vzťahy k iným objektom v databáze.

Typ objektu

Pozrite si všetky objekty v databáze zoradené podľa typu.

Dátum vytvorenia

a

Dátum úpravy

Vyhľadajte objekty vytvorené alebo zmenené k určitému dátumu alebo v rámci rozsahu dátumov. Môžete filtrovať pomocou možností Dnes alebo Všetky dátumy. Tieto kategórie zobrazujú objekty v zostupnom poradí od dátumu ich vytvorenia alebo poslednej zmeny.

Ak napríklad v ukážkovej databáze Northwind 2007 nainštalovanej s programom Office Access 2007 zobrazíte kategóriu Všetky tabuľky, môžete vidieť, akí vzťahy majú rôzne objekty k tabuľke. V tomto zobrazení sa v rámci každej skupiny tabuľka vždy zobrazuje ako prvá a za ňou nasledujú všetky objekty závislé od údajov v danej tabuľke. Na nasledujúcom obrázku skupina Zamestnanci zobrazuje tabuľku Zamestnanci a potom objekty so vzťahmi k tabuľke Zamestnanci. Podľa tohto istého princípu sa zobrazujú aj skupiny Špeditéri a Zákazníci.

Navigačná tabla zobrazujúca tabuľky v rámci skupín a objektov k každej tabuľke

Pri každom výbere preddefinovanej kategórie vytvorí program Access globálnu skupinu obsahujúcu všetky objekty v databáze. Globálna skupina pre danú kategóriu sa dá ľahko nájsť vyhľadaním slova Všetky pred názvom skupiny. Napríklad, ak vyberiete kategóriuTabuľky a súvisiace zobrazenia, globálna skupina má názov Všetky tabuľky.

Na začiatok stránky

Zobrazenie a zoradenie objektov

Môžete zvoliť spôsobom, akým sa zobrazujú objekty v databáze na navigačnej table. Môžete napríklad zahrnúť zobrazenie dátumov vytvorenia a zmeny alebo zobraziť objekty ako ikony alebo zoznamy. Program Access predvolene zoraďuje objekty v navigačnej table podľa typu objektu vo vzostupnom abecednom poradí, ale zoraďovanie môžete zmeniť podľa vlastných potrieb. Ak chcete určiť spôsob zobrazenia alebo zoradenia objektov, vykonajte nasledovné:

 • Kliknite pravým tlačidlom v hornej časti navigačnej tably na zobrazenie kontextovej ponuky a potom vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  • Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia objektov, ukážte na položku Zobraziť podľa a potom kliknite na položku Podrobnosti, Ikona alebo Zoznam.

  • Ak chcete zobraziť všetky skupiny v databáze, kliknite na položku Zobraziť všetky skupiny.

  • Ak chcete zmeniť poradie zobrazenia objektov, ukážte na položku Zoradiť podľa a potom vyberte možnosť zoradenia.

  • Ak chcete zoradiť manuálne a prispôsobiť poradie zobrazenia, kliknite na položku Zoradiť podľa a potom na položku Odstrániť automatické zoradenia.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie objektov v databáze

Kým zadávate text v poli Vyhľadať, program Office Access 2007 hľadá v rámci kategórie skupiny obsahujúce objekt alebo odkaz na objekt zodpovedajúci kritériám vyhľadávania. Skupiny, ktoré neobsahujú vyhľadávaný výraz, sa zbalia.

Poznámka: Program Access vyhľadáva objekty iba v kategóriách a skupinách, ktoré sa aktuálne zobrazujú v navigačnej table.

Tip: Ak chcete vyhľadať v celej databáze konkrétny objekt, vyberte v navigačnej table jednu z preddefinovaných kategórií, ako je napríklad Tabuľky a súvisiace zobrazenia alebo Typ objektu. To pomôže zabezpečiť, že sa v navigačnej table zobrazujú všetky skupiny.

Použitie poľa pre vyhľadávanie na vyhľadanie objektov alebo odkazov

 1. Ako pole Vyhľadať nie je viditeľné v hornej časti navigačnej tably, kliknite pravým tlačidlom na panel s ponukami v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na Panel hľadania.

 2. Do poľa Panel hľadania zadajte časť názvu alebo úplný názov objektu alebo odkazu.

  Panel hľadania v navigačnej table

  Počas zadávania názvu program Access vyhľadá a vylúči všetky záhlavia skupín, ktoré nezodpovedajú zadanému textu.

 3. Ak chcete vykonať ďalšie vyhľadávanie, kliknite na položku Vymazať hľadaný reťazec Tlačidlo Vymazať hľadaný reťazec alebo stlačením klávesu BACKSPACE odstráňte znaky a potom zadajte nový text, pre ktoré sa majú prehľadať.

  Poznámka: Keď vymažete pole Panel hľadania, navigačná tabla znova zobrazí všetky dostupné objekty.

Na začiatok stránky

Vytvorenie úprava vlastných kategórií a skupín

Keď vytvoríte novú databázu bez použitia šablóny, program Office Access 2007 automaticky vytvorí vlastnú kategóriu, ktorá zobrazuje jednu skupinu obsahujúcu všetky objekty definované v databáze. Vlastnú kategóriu môžete premenovať, môžete v nej vytvoriť viaceré vlastné skupiny a môžete týmto skupinám priradiť objekty. Predvolená možnosť zoradenia pre skupiny je Všetky tabuľky.

Pri zobrazení vlastných kategórií a skupín v navigačnej table sa vždy zobrazujú odkazy na tieto objekty. Odkazy označuje malá šípka vedľa ľavého dolného rohu ikony objektu.

Odkazy vo vlastnom zobrazení kategórie

Keď otvoríte odkaz, otvoríte tým objekt, na ktorý odkazuje. Ak však odkaz odstránite, program Office Access 2007 neodstráni objekt v databáze, na ktorý sa odkazuje. Odkazy tiež môžete skryť a premenovať bezo zmeny údajov v databáze, na ktoré odkazy odkazujú.

Jedným zo spôsobov prispôsobenia objektov v databáze je vytvorenie vlastných kategórií. Vlastnú kategóriu môže vytvoriť napríklad vtedy, keď chcete vytvoriť formulár s konkrétnymi typmi tlačidiel alebo prepojení, ktoré môžete použiť na navigáciu databázou. Keď vytvoríte vlastnú kategóriu, použije sa iba na aktuálnu databázu. Vlastné kategórie a skupiny nemôžete prenášať do iných databáz. Vlastnú kategóriu môžete vytvoriť premenovaním kategórie Vlastná dostupnej v programe Access alebo vytvorením novej vlastnej kategórie. Obmedzenie počtu vlastných kategórií a skupín v databáze môže uľahčiť vyhľadanie údajov.

Poznámka: Objekty môžete odstrániť z vlastnej kategórie alebo skupiny, ale nemôžete ich odstrániť z preddefinovanej kategórie alebo skupiny.

Na vytvorenie a spravovanie vlastných kategórií a skupín použite dialógové okno Navigácia - možnosti. Toto dialógové okno zobrazuje zoznam všetkých kategórií, ktoré boli definované v databáze, a zobrazuje skupiny pre vybratú kategóriu.

Vytvorenie vlastnej kategórie

Keď vytvoríte novú vlastnú kategóriu, pre danú kategóriu sa vytvoria skupiny s názvom Nepriradené objekty a Vlastná skupina 1. Program Office Access 2007 predvolene neumiestňuje žiadne objekty do skupiny Nepriradené objekty. Namiesto toho sú všetky objekty v kategórii nepriradenej žiadnej skupine zobrazené v skupine Nepriradené objekty v navigačnej table.

 1. Ak chcete vytvoriť novú kategóriu, kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V časti Kategórie kliknite na položku Pridať položku.

  Nová kategória sa zobrazí v časti Kategórie v dialógovom okne Možnosti navigácie.

 3. Zadajte názov novej kategórie a potom stlačte kláves ENTER.

Premenovanie vlastnej kategórie

Ak je dostupná vlastná kategória, môžete ju premenovať namiesto pridania novej vlastnej kategórie.

 1. Ak chcete premenovať vlastnú kategóriu, kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V časti Kategórie kliknite na položku Vlastná a potom na položku Premenovať položku.

 3. Zadajte nový názov kategórie a potom stlačte kláves ENTER.

Po vytvorení alebo premenovaní vlastnej kategórie potrebujete vytvoriť vlastné skupiny v rámci každej vlastnej kalegórie.

Program Access automaticky vytvára skupinu Vlastná skupina 1 a Nepriradené objekty v rámci každej novej kategórie. Objekty nepriradené skupinám sa automaticky umiestnia do skupiny Nepriradené objekty. Môžete vytvoriť novú vlastnú skupinu alebo premenovať skupinu Vlastná skupina 1 na názov podľa vlastnej potreby.

Vytvorenie vlastnej skupiny

 1. Ak chcete vytvoriť novú skupinu, kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V časti skupiny pre názov kategórie kliknite na položku Pridať skupinu.

 3. Zadajte názov novej skupiny a stlačte kláves ENTER.

Premenovanie vlastnej skupiny

 1. Ak chcete premenovať vlastnú skupinu, kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V časti skupiny pre názov kategórie kliknite na vlastnú skupinu a potom kliknite na položku Premenovať skupinu.

 3. Zadajte nový názov skupiny a stlačte kláves ENTER.

Po vytvorení vlastnej skupiny vo vlastnej kategórii pridáte alebo presuniete objekty, ako sú napríklad tabuľky, do vlastnej skupiny.

Na začiatok stránky

Pridanie objektov do novej vlastnej skupiny

Objekty môžete pridať do vlastnej skupiny niekoľkými spôsobmi, napríklad presunom objektu myšou na vytvorenie odkazu, kopírovaním a prilepením a tiež importom objektov z externých zdrojov. Ak však zvolíte vystrihnutie objektu zo skupiny, majte na pamäti, že to môže spôsobiť problémy. Vystrihnutie objektu neodporúčame, pretože databáza je množinou súčastí, ktoré navzájom spolupracujú, a ak odstránite objekt z tejto množiny komponentov, môžete čiastočne alebo úplne narušiť funkčnosť databázy..

 • Ak chcete pridať alebo premiestniť objekty v databáze do vlastnej skupiny, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na vlastnú skupinu, ktorú ste vytvorili.

 • V časti Nepriradené objekty kliknite pravým tlačidlom na objekt, ktorý chcete pridať alebo premiestniť.

 • V kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať do skupiny a potom kliknite na vlastnú skupinu, do ktorej chcete pridať objekt.

Kopírovanie a prilepenie objektov

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete kopírovať, a kliknite na príkazKopírovať.

 • Kliknite pravým tlačidlom na skupinu v navigačnej table, do ktorej chcete prilepiť objekt, a kliknite na príkaz Prilepiť. Môžete prilepiť aj objekt v navigačnej table inej databázy, ktorá je otvorená v programe Office Access 2007.

Ďalším spôsobom pridávania objektov do databázy je import tabuliek z iných databáz alebo údajov z iných programov (ako sú textové súbory a zošity programu Microsoft Office Excel). Ďalšie informácie o importe externých údajov získate po kliknutí na príslušné prepojenie v časti Pozrite tiež tohto článku.

Na začiatok stránky

Odstránenie a obnovenie odkazov vo vlastnej skupine

Pri zobrazení vlastných objektov v navigačnej table sa v skutočnosti zobrazujú odkazy na tieto objekty. Ikona objektu vedľa s malou šípkou vedľa ľavého dolného rohu označuje odkaz alebo ukazovateľ na skutočný objekt.

Odkazy vo vlastnom zobrazení kategórie

Ak odstránite odkaz z navigačnej tably, odstránite iba ukazovateľ na daný objekt a neodstránite objekt z databázy. Keď sa odstráni odkaz z vlastnej skupiny v navigačnej table, odkaz na objekt sa odstráni z vlastnej skupiny a objekt sa zobrazí v skupine Nepriradené objekty v navigačnej table.

 • Ak chcete odstrániť odkaz, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt v navigačnej table a potom kliknite na príkaz Odstrániť.

 • Ak chcete obnoviť odkaz na objekt, presuňte myšou objekt zo skupiny Nepriradené objekty v navigačnej table do vlastnej skupiny.

Dôležité: Preddefinované a vlastné skupiny môžete odstrániť (čiže natrvalo vymazať), to sa však neodporúča, pretože to môže spôsobiť problémy v databáze. Databázy sú množiny spolupracujúcich súčastí a ak odstránite objekt z tejto množiny súčastí, môžete čiastočne alebo úplne narušiť funkčnosť databázy.

Na začiatok stránky

Použitie kategórií a skupín

Skrytie objektu alebo skupiny môže byť lepšou možnosťou ako odstránenie, keď sa daný objekt alebo skupina nepoužíva alebo keď k nemu chcete obmedziť prístup. Skrytie objektu nemení databázu, kým odstránenie objektu alebo skupiny (aj v prípade, že sa zdá byť duplicitou) môže čiastočne alebo úplne narušiť funkčnosť databázy.

Ak chcete skryť objekt alebo skupinu na navigačnej table, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

 • Ak chcete skryť objekt, kliknite pravým tlačidlom na objekt a potom kliknite na príkaz Skryť v tejto skupine.

 • Ak chcete skryť celú skupinu, kliknite pravým tlačidlom na skupinu a potom kliknite na príkaz Skryť.

Ak chcete skryť objekt alebo skupinu, ktoré sa zobrazujú na navigačnej table ako neprístupné, vykonajte nasledovné:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V dialógovom okne Možnosti navigácie zrušte začiarknutie políčka Zobraziť skryté objekty a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odkrytie objektov a skupín

Ak chcete zobraziť skryté objekty alebo skupiny bez poskytnutia prístupu k nim, vykonajte nasledovné:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 • V dialógovom okne Možnosti navigácie začiarknite políčko Zobraziť skryté objekty a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak sa skryté objekty a skupiny zobrazujú na navigačnej table neprístupné, nie sú aktivované. Ak chcete neprístupné objekty a skupiny sprístupniť na navigačnej table, vykonajte nasledovné:

 • Ak chcete aktivovať objekt, kliknite pravým tlačidlom na objekt a potom kliknite na príkaz Odkryť v tejto skupine.

 • Ak chcete odkryť skupinu, kliknite na ňu pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Odkryť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×