Zobrazenie a správa objektov použitím navigačnej tably

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Všetky objekty v počítačovej databáze programu Access sú uvedené na navigačnej table.

Na navigačnej table môžete prispôsobiť kategórie a skupiny objektov. Taktiež môžete skryť objekty, skupiny alebo aj celú navigačnú tablu. Program Access poskytuje niekoľko kategórií, ktoré môžete priamo používať, a umožňuje vytvárať aj vlastné kategórie a skupiny.

Tip:  Navigačnú tablu zobrazíte alebo skryjete stlačením klávesu F11.

Poznámka: Navigačná tabla nie je dostupná, keď používate webovú aplikáciu Accessu alebo webovú databázu v prehľadávači. Vo webovej aplikácii Accessu otvorenej v Accesse môžete použiť navigačnú tablu, má však obmedzený súbor funkcií: zobrazenie, zoradenie a hľadanie objektov databázy.

Obsah tohto článku

Prehľad

Výber kategórie na navigačnej table

Zobrazenie a zoradenie objektov na navigačnej table

Vyhľadanie objektov v databáze na navigačnej table

Vytvorenie a úprava vlastných kategórií a skupín na navigačnej table

Pridanie objektov do novej vlastnej skupiny na navigačnej table

Odstránenie a obnovenie odkazov vo vlastných skupinách na navigačnej table

Skrytie objektov a skupín na navigačnej table

Odkrytie objektov a skupín na navigačnej table

Prehľad

Navigačná tabla je základný prostriedok na zobrazenie všetkých databázové objekty a prístup k nim. Keď otvoríte databázu v programe Access, navigačná tabla sa predvolene zobrazí na ľavej strane pracovného priestoru.

Úprava navigačnej tably

Vzhľad tably Navigácia je možné upraviť nasledujúcimi spôsobmi:

Požadovaná akcia

Vykonajte nasledovné

Zmena šírky navigačnej tably

Umiestnite ukazovateľ nad pravý okraj navigačnej tably a keď sa zmení na obojstrannú šípku, presunutím okraja zmeňte šírku.

Otvorenie a zatvorenie tably Navigácia

Kliknite na Tlačidlo Otvoriť alebo zavrieť priečku Tlačidlo na otvorenie alebo zatvorenie posuvnej priečky na navigačnej table Accessu alebo stlačením klávesu F11 otvorte a zavrite navigačnú tablu.

Navigačná tabla v zavretom a otvorenom zobrazení

Používanie databázových objektov na navigačnej table

Objekty na navigačnej table môžete použiť tak, že na ne dvakrát kliknete. Ak kliknete na objekt pravým tlačidlom myši, zobrazí sa ponuka odkazov, ktorá umožňuje vykonávať rôzne akcie, (napríklad otvoriť objekt v zobrazení návrhu).

Kategórie a skupiny na navigačnej table

Objekty v databáze môžete organizovať do kategórií a skupín. Skupiny umožňujú usporiadať a priradiť objekty na navigačnej table a kategórie umožňujú usporiadať a priradiť skupiny.

Navigačná tabla

Na predchádzajúcom obrázku je napríklad položka Úlohy – navigácia kategóriou a položky Úlohy, Kontakty a Podporné objekty sú skupinami.

Keď si vyberiete kategóriu, položky sú usporiadané do skupín, ktoré obsahuje kategória. Ak si napríklad vyberiete kategóriu Tabuľky a súvisiace zobrazenia, položku sú usporiadané do jednej skupiny na jednu tabuľku, pričom každá skupina obsahuje odkazy na všetky objekty, ktoré tabuľku používajú  – dotazy, formuláre, zostavy ap. Ak objekt používa viac než jednu tabuľku, zobrazí sa vo všetkých relevantných skupinách.

Na začiatok stránky

Výber kategórie na navigačnej table

Keď vytvoríte novú databázu, predvolene zobrazená kategória je Tabuľky a súvisiace zobrazenia a predvolene zobrazená skupina je Všetky tabuľky. Každá databáza obsahuje aj kategóriu s názvom Vlastné, ktorú môžete použiť na vytvorenie vlastného zobrazenia objektov. Okrem toho poskytuje program Access dve ďalšie predvolené kategórie, ktoré si môžete vybrať v závislosti od požadovaného spôsobu zobrazenia objektov:

Kategória

Popis

Typ objektu

Pozrite si všetky objekty v databáze zoradené podľa typu.

Dátum vytvorenia

a

Dátum úpravy

Vyhľadajte objekty vytvorené alebo zmenené k určitému dátumu alebo v rámci rozsahu dátumov. Môžete filtrovať pomocou možností Dnes alebo Všetky dátumy. Tieto kategórie zobrazujú objekty v zostupnom poradí od dátumu ich vytvorenia alebo poslednej zmeny.

Navigačná tabla zobrazujúca tabuľky v rámci skupín a objekty so vzťahom ku každej tabuľke

Každá vopred definovaná kategória zahŕňa globálnu skupinu, ktorá obsahuje všetky objekty v databáze. Globálnu skupinu pre určitú kategóriu môžete ľahko nájsť vyhľadaním slova Všetky na začiatku názvu skupiny. Ak vyberiete napríklad kategóriu Tabuľky a súvisiace zobrazenia, globálna skupina má názov Všetky tabuľky.

Na začiatok stránky

Zobrazenie a zoradenie objektov na navigačnej table

Môžete zvoliť spôsobom, akým sa zobrazujú objekty v databáze na navigačnej table. Môžete napríklad zahrnúť zobrazenie dátumov vytvorenia a zmeny alebo zobraziť objekty ako ikony alebo zoznamy. Program Access predvolene zoraďuje objekty v navigačnej table podľa typu objektu vo vzostupnom abecednom poradí, ale zoraďovanie môžete zmeniť podľa vlastných potrieb. Ak chcete určiť spôsob zobrazenia alebo zoradenia objektov, vykonajte nasledovné:

 • Kliknite pravým tlačidlom v hornej časti navigačnej tably na zobrazenie kontextovej ponuky a potom vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  • Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia objektov, ukážte na položku Zobraziť podľa a potom kliknite na položku Podrobnosti, Ikona alebo Zoznam.

  • Ak chcete zobraziť všetky skupiny v databáze, kliknite na položku Zobraziť všetky skupiny.

  • Ak chcete zmeniť poradie zobrazenia na navigačnej table, ukážte na položku Zoradiť podľa a potom vyberte možnosť zoradenia.

  • Ak chcete zoradiť manuálne a prispôsobiť poradie zobrazenia, kliknite na položku Zoradiť podľa a potom na položku Odstrániť automatické zoradenia.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie objektov v databáze na navigačnej table

Keď zadávate text do poľa Vyhľadať, program Access hľadá v rámci kategórie skupiny, ktoré obsahujú objekt alebo odkaz na objekt zodpovedajúci kritériám vyhľadávania. Skupiny, ktoré neobsahujú vyhľadávaný výraz, sa zbalia.

Poznámka: Program Access vyhľadáva objekty iba v kategóriách a skupinách, ktoré sa aktuálne zobrazujú v navigačnej table.

Tip: Ak chcete vyhľadať v celej databáze konkrétny objekt, vyberte v navigačnej table jednu z preddefinovaných kategórií, ako je napríklad Tabuľky a súvisiace zobrazenia alebo Typ objektu. To pomôže zabezpečiť, že sa v navigačnej table zobrazujú všetky skupiny.

Použitie poľa pre vyhľadávanie na vyhľadanie objektov alebo odkazov

 1. Ako pole Vyhľadať nie je viditeľné v hornej časti navigačnej tably, kliknite pravým tlačidlom na panel s ponukami v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na Panel hľadania.

 2. Do poľa Panel hľadania zadajte časť názvu alebo úplný názov objektu alebo odkazu.

  Panel hľadania v navigačnej table

  Počas zadávania názvu Access vyhľadá a vylúči všetky záhlavia skupín, ktoré nezodpovedajú zadanému textu.

 3. Ak chcete vykonať ďalšie hľadanie, kliknite na položku Vymazať hľadaný reťazec Tlačidlo Vymazať hľadaný reťazec alebo stlačte kláves BACKSPACE na odstránenie znakov a potom zadajte nový text, ktorý chcete vyhľadávať.

  Poznámka: Keď vymažete pole Panel hľadania, navigačná tabla znova zobrazí všetky dostupné objekty.

Na začiatok stránky

Vytvorenie a úprava vlastných kategórií a skupín na navigačnej table

Poznámka: Táto časť sa nevzťahuje na webovú aplikáciu Accessu.

Keď vytvoríte novú databázu bez použitia šablóny, databáza bude predvolene obsahovať kategóriu Vlastné, ktorá zobrazuje jednu skupinu obsahujúcu všetky objekty definované v databáze. Vlastnú kategóriu môžete premenovať, môžete v nej vytvoriť viaceré vlastné skupiny a môžete týmto skupinám priradiť objekty. Predvolená možnosť zoradenia pre skupiny je Všetky tabuľky.

Pri zobrazení vlastných kategórií a skupín v navigačnej table sa vždy zobrazujú odkazy na tieto objekty. Odkazy označuje malá šípka vedľa ľavého dolného rohu ikony objektu.

Odkazy vo vlastnom zobrazení kategórie

Keď otvoríte odkaz, otvoríte tým objekt, na ktorý odkazuje. Ak však odkaz odstránite, Access neodstráni objekt v databáze, na ktorý odkazuje. Odkazy tiež môžete skryť a premenovať bez zmeny údajov v databáze, na ktoré odkazy odkazujú.

Jedným zo spôsobov prispôsobenia objektov v databáze je vytvorenie vlastných kategórií. Vlastnú kategóriu môže vytvoriť napríklad vtedy, keď chcete vytvoriť formulár s konkrétnymi typmi tlačidiel alebo prepojení, ktoré môžete použiť na navigáciu databázou. Keď vytvoríte vlastnú kategóriu, použije sa iba na aktuálnu databázu. Vlastné kategórie a skupiny nemôžete prenášať do iných databáz. Vlastnú kategóriu môžete vytvoriť premenovaním kategórie Vlastná dostupnej v programe Access alebo vytvorením novej vlastnej kategórie. Obmedzenie počtu vlastných kategórií a skupín v databáze môže uľahčiť vyhľadanie údajov.

Poznámka: Objekty môžete odstrániť z vlastnej kategórie alebo skupiny, ale nemôžete ich odstrániť z preddefinovanej kategórie alebo skupiny.

Na vytvorenie a spravovanie vlastných kategórií a skupín použite dialógové okno Navigácia - možnosti. Toto dialógové okno zobrazuje zoznam všetkých kategórií, ktoré boli definované v databáze, a zobrazuje skupiny pre vybratú kategóriu.

Vytvorenie vlastnej kategórie

Keď vytvoríte novú vlastnú kategóriu, pre danú kategóriu sa vytvoria skupiny s názvom Nepriradené objekty a Vlastná skupina 1. Program Access predvolene neumiestňuje žiadne objekty do skupiny Nepriradené objekty. Namiesto toho sú všetky objekty v kategórii nepriradené k žiadnej skupine zobrazené v skupine Nepriradené objekty na navigačnej table.

 1. Ak chcete vytvoriť novú kategóriu, kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V časti Kategórie kliknite na položku Pridať položku.

  Nová kategória sa zobrazí v časti Kategórie v dialógovom okne Možnosti navigácie.

 3. Zadajte názov novej kategórie a potom stlačte kláves ENTER.

Premenovanie vlastnej kategórie na navigačnej table

Ak je dostupná vlastná kategória, môžete ju premenovať namiesto pridania novej vlastnej kategórie.

 1. Ak chcete premenovať vlastnú kategóriu, kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V časti Kategórie kliknite na položku Vlastná a potom na položku Premenovať položku.

 3. Zadajte nový názov kategórie a potom stlačte kláves ENTER.

Po vytvorení alebo premenovaní vlastnej kategórie potrebujete vytvoriť vlastné skupiny v rámci každej vlastnej kalegórie.

Program Access automaticky vytvára skupinu Vlastná skupina 1 a Nepriradené objekty v rámci každej novej kategórie. Objekty nepriradené skupinám sa automaticky umiestnia do skupiny Nepriradené objekty. Môžete vytvoriť novú vlastnú skupinu alebo premenovať skupinu Vlastná skupina 1 na názov podľa vlastnej potreby.

Vytvorenie vlastnej skupiny na navigačnej table

 1. Ak chcete vytvoriť novú skupinu, kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V časti Skupiny pre názov kategórie kliknite na položku Pridať skupinu.

 3. Zadajte názov novej skupiny a stlačte kláves ENTER.

Premenovanie vlastnej skupiny na navigačnej table

 1. Ak chcete premenovať vlastnú skupinu, kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V časti Skupiny pre názov kategórie kliknite na vlastnú skupinu a potom na položku Premenovať skupinu.

 3. Zadajte nový názov skupiny a stlačte kláves ENTER.

Po vytvorení vlastnej skupiny vo vlastnej kategórii pridáte alebo presuniete objekty, ako sú napríklad tabuľky, do vlastnej skupiny.

Na začiatok stránky

Pridanie objektov do novej vlastnej skupiny na navigačnej table

Poznámka: Táto časť sa nevzťahuje na webovú aplikáciu Accessu.

Objekty môžete pridať do vlastnej skupiny niekoľkými spôsobmi, napríklad presunom objektu myšou na vytvorenie odkazu, kopírovaním a prilepením a tiež importom objektov z externých zdrojov. Ak však zvolíte vystrihnutie objektu zo skupiny, majte na pamäti, že to môže spôsobiť problémy. Vystrihnutie objektu neodporúčame, pretože databáza je množinou súčastí, ktoré navzájom spolupracujú, a ak odstránite objekt z tejto množiny komponentov, môžete čiastočne alebo úplne narušiť funkčnosť databázy..

 • Ak chcete pridať alebo premiestniť objekty v databáze do vlastnej skupiny, kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na vlastnú skupinu, ktorú ste vytvorili.

 • V časti Nepriradené objekty kliknite pravým tlačidlom na objekt, ktorý chcete pridať alebo premiestniť.

 • V kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať do skupiny a potom kliknite na vlastnú skupinu, do ktorej chcete pridať objekt.

Kopírovanie a prilepenie objektov

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete kopírovať, a kliknite na príkazKopírovať.

 • Kliknite pravým tlačidlom na skupinu na navigačnej table, do ktorej chcete prilepiť objekt, a potom kliknite na príkaz Prilepiť. Objekt môžete prilepiť aj do navigačnej tably inej databázy, ktorá je otvorená v programe Access.

Ďalším spôsobom pridávania objektov do databázy je import tabuliek z iných databáz alebo údajov z iných programov (ako sú textové súbory a zošity programu Microsoft Office Excel). Ďalšie informácie o importe externých údajov získate po kliknutí na príslušné prepojenie v časti Pozrite tiež tohto článku.

Na začiatok stránky

Odstránenie a obnovenie odkazov vo vlastných skupinách na navigačnej table

Poznámka: Táto časť sa nevzťahuje na webovú aplikáciu Accessu.

Pri zobrazení vlastných objektov v navigačnej table sa v skutočnosti zobrazujú odkazy na tieto objekty. Ikona objektu vedľa s malou šípkou vedľa ľavého dolného rohu označuje odkaz alebo ukazovateľ na skutočný objekt.

Odkazy vo vlastnom zobrazení kategórie

Ak odstránite odkaz z navigačnej tably, odstránite iba ukazovateľ na daný objekt a neodstránite objekt z databázy. Keď sa odstráni odkaz z vlastnej skupiny na navigačnej table, odkaz na objekt sa odstráni z vlastnej skupiny a objekt sa zobrazí v skupine Nepriradené objekty na navigačnej table.

 • Ak chcete odstrániť odkaz, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt v navigačnej table a potom kliknite na príkaz Odstrániť.

 • Ak chcete obnoviť odkaz na objekt, presuňte myšou objekt zo skupiny Nepriradené objekty v navigačnej table do vlastnej skupiny.

Dôležité: Preddefinované a vlastné skupiny môžete odstrániť (čiže natrvalo vymazať), to sa však neodporúča, pretože to môže spôsobiť problémy v databáze. Databázy sú množiny spolupracujúcich súčastí a ak odstránite objekt z tejto množiny súčastí, môžete čiastočne alebo úplne narušiť funkčnosť databázy.

Na začiatok stránky

Skrytie objektov a skupín na navigačnej table

Poznámka: Táto časť sa nevzťahuje na webovú aplikáciu Accessu.

Skrytie objektu alebo skupiny môže byť lepšou možnosťou ako odstránenie, keď sa daný objekt alebo skupina nepoužíva alebo keď k nemu chcete obmedziť prístup. Skrytie objektu nemení databázu, kým odstránenie objektu alebo skupiny (aj v prípade, že sa zdá byť duplicitou) môže čiastočne alebo úplne narušiť funkčnosť databázy.

Ak chcete skryť objekt alebo skupinu na navigačnej table, vykonajte jeden z nasledovných krokov:

 • Ak chcete skryť objekt, kliknite pravým tlačidlom na objekt a potom kliknite na príkaz Skryť v tejto skupine.

 • Ak chcete skryť celú skupinu, kliknite pravým tlačidlom na skupinu a potom kliknite na príkaz Skryť.

Ak chcete skryť objekt alebo skupinu, ktoré sa zobrazujú na navigačnej table ako neprístupné, vykonajte nasledovné:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V dialógovom okne Možnosti navigácie zrušte začiarknutie políčka Zobraziť skryté objekty a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odkrytie objektov a skupín na navigačnej table

Poznámka: Táto časť sa nevzťahuje na webovú aplikáciu Accessu.

Ak chcete zobraziť skryté objekty alebo skupiny bez poskytnutia prístupu k nim, vykonajte nasledovné:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 • V dialógovom okne Možnosti navigácie začiarknite políčko Zobraziť skryté objekty a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak sa skryté objekty a skupiny zobrazujú na navigačnej table neprístupné, nie sú aktivované. Ak chcete neprístupné objekty a skupiny sprístupniť na navigačnej table, vykonajte nasledovné:

 • Ak chcete aktivovať objekt, kliknite pravým tlačidlom na objekt a potom kliknite na príkaz Odkryť v tejto skupine.

 • Ak chcete odkryť skupinu, kliknite na ňu pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Odkryť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×