Zmena veľkosti alebo obsahu panela s úlohami

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete nastaviť rôznu veľkosť panela s úlohami, aby zaberal väčšiu alebo menšiu časť obrazovky, ako aj spôsob zobrazenia informácií.

Tip: Môžete tiež vypnúť panel s úlohami. V ponuke Zobraziť kliknite v skupine rozloženie kliknite na položku Panel úloh a potom kliknite na položku normálne alebo vypnúť.

Zmena veľkosti panela s úlohami

 • Ukážte na okraj panela s úlohami. Keď sa ukazovateľ zmení Rukoväť na ikonu veľkosť vodorovne , presuňte na zmenu veľkosti.

 • Ak chcete minimalizovať panel s úlohami, kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom kliknite na položku Minimalizovaný.

 • Ak chcete zobraziť panel s úlohami vo veľkosti, akú mal pred vypnutím alebo minimalizovaním, kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom kliknite na položku Normálne.

Zmena informácií zobrazených na paneli s úlohami

Panel s úlohami pozostáva zo štyroch častí – v tabuľke dátumov, časti plánovaných činností, zoznam úloh a rýchlych kontaktov. Môžete zmeniť veľkosť alebo skryť jednotlivé časti.

Poznámka:  Na používanie časti Časté kontakty je potrebný produkt Microsoft Office Communications Server 2007R2 s programom Microsoft Office Communicator 2007 alebo Microsoft Communicator 2010.

Ak chcete skryť niektorú časť panela s úlohami, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • V ľubovoľnom priečinku programu Outlook kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom kliknite na položku Tabuľka dátumov, Plánované činnosti, Zoznam úloh alebo na položku Časté kontakty. To, že je niektorá časť zapnutá, označuje znak začiarknutia. Ak chcete takúto časť skryť, kliknutím odstráňte príslušné začiarknutie. Ak ju chcete znova zapnúť, kliknutím ju opätovne začiarknite.

 • V ľubovoľnom priečinku programu Outlook kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Panel s úlohami – možnosti začiarknite políčko tých častí, ktoré sa majú zobraziť. Ak chcete niektorú časť skryť, zrušte začiarknutie príslušného políčka.

Tabuľka dátumov

Zväčšovaním šírky panela s úlohami je možné vodorovne usporiadať viacero kalendárov v jednom riadku. Ak chcete zobraziť viaceré kalendáre usporiadané zvislo, zmeňte počet riadkov kalendárov, ktoré sa zobrazujú na paneli s úlohami.

Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Zobrazenie viacerých vodorovne usporiadaných kalendárov   

  V predvolenom nastavení sa v tabuľke dátumov zobrazuje jeden kalendár. Počet zobrazovaných kalendárov môžete zmeniť úpravou veľkosti okna panela s úlohami:

  • Ukážte na okraj panela s úlohami. Keď sa ukazovateľ zmení na Rukoväť na ikonu veľkosť vodorovne , presuňte doľava alebo doprava na zväčšenie alebo zmenšenie šírky panela s úlohami.

   Keď tlačidlo myši pustíte, počet kalendárov sa zvýši alebo zníži, aby sa vyplnil dostupný priestor.

 • Zobrazenie viacerých zvislo usporiadaných kalendárov   

  V predvolenom nastavení je v tabuľke dátumov zobrazený iba jeden riadok s kalendárnymi mesiacmi. V dialógovom okne Panel s úlohami – možnosti môžete zadať počet zvislo zobrazených kalendárov:

  1. V ľubovoľnom priečinku programu Outlook kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom na položku Možnosti.

  2. V časti Zobraziť tabuľku dátumov zadajte do poľa Počet riadkov mesiaca číslo od 0 do 9.

   Čím je počet riadkov mesiacov v tabuľke dátumov vyšší, tým je väčšia aj oblasť tabuľky dátumov.

Plánované činnosti

Ak chcete v časti Plánované činnosti zobraziť viacero plánovaných činností, skryte časti panela s úlohami, alebo zmenšite ich veľkosť. Pri zmene počtu plánovaných činností zobrazených na paneli s úlohami postupujte nasledovne:

 • Ukážte na panel medzi časti plánovaných činností a zoznam úloh. Keď sa ukazovateľ zmení Ukazovateľ zmeny zvislej veľkosti , potiahnite nahor alebo nadol, čím zvýšite alebo zmenšiť veľkosť časti plánované činnosti.

  Keď tlačidlo myši pustíte, počet plánovaných činností sa zvýši alebo zníži, aby sa vyplnil dostupný priestor.

Ak chcete zmeniť informácie zobrazené v časti Plánované činnosti, postupujte nasledovne:

 1. V ľubovoľnom priečinku programu Outlook kliknite na karte Zobraziť v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom na položku Možnosti.

 2. V časti Zobraziť plánované činnosti začiarknite alebo zrušte začiarknutie požadovaných možností.

  Ak chcete časť Plánované činnosti skryť, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť plánované činnosti.

Zoznam úloh

Ak chcete zobraziť v zozname úloh viacero úloh, môžete vypnúť ostatné časti panela úloh alebo ich zmenšiť. Ak chcete priamo zadať počet zobrazovaných úloh, postupujte nasledovne:

 • Ukážte na panel medzi časti plánovaných činností a zoznam úloh. Keď sa ukazovateľ zmení Ukazovateľ zmeny zvislej veľkosti , potiahnite nahor alebo nadol, čím zvýšite alebo zmenšiť veľkosť sekcii zoznam úloh.

  Keď tlačidlo myši pustíte, počet plánovaných činností sa zvýši alebo zníži, aby sa vyplnil dostupný priestor.

Vizuálna príručka o paneli s úlohami

Panel s úlohami

Na začiatok stránky

Zobraziť v paneli úloh viacero úloh

Panel s úlohami pozostáva zo štyroch častí: tabuľky dátumov, časti plánovaných činností, vstupného panela úloh a zoznamu úloh. Jednotlivé časti môžete zapnúť alebo vypnúť.

Ak chcete zobraziť ďalšie úlohy v zozname úloh, môžete vypnúť alebo zmenšiť veľkosť časti panela s úlohami. Môžete napríklad vypnúť dátumov alebo zmena počtu plánovaných činností, ktoré sú zobrazené. Nájdete v ďalších častiach tohto článku pokyny o tom, ako tieto zmeny.

Tip: Môžete rýchlo Zapnutie alebo vypnutie časti panela s úlohami. Kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie okna panela s úlohami a potom kliknite na položku časť, ktorú chcete zapnúť alebo vypnúť.

Na začiatok stránky

Zapnúť alebo vypnúť panel úloh

Panel s úlohami je predvolene zapnutá, ale môžete ju vypnúť vždy, keď chcete. Ak vypnete panela s úlohami je vypnutá iba v aktuálnom zobrazení a ho budú stále vypnuté v tomto zobrazení pri nasledujúcom spustení programu Outlook.

 • Ak chcete panel úloh zapnúť, v ponuke Zobraziť kliknite na položku Panel úloh a potom kliknite na položku Normálny.

  Klávesová skratka panel úloh môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením kombinácie klávesov ALT + F2.

 • Ak chcete panel úloh vypnúť, v ponuke Zobraziť ukážte na položku Panel úloh a potom kliknite na položku Vypnutý.

  Klávesová skratka panel úloh môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením kombinácie klávesov ALT + F2.

Na začiatok stránky

Minimalizovať alebo rozbaliť panel úloh

 • Ak chcete panel úloh minimalizovať, v ponuke Zobraziť ukážte na položku Panel úloh a potom kliknite na položku Minimalizovaný.

 • Ak chcete obnoviť panel úloh v normálnej veľkosti, v ponuke Zobraziť ukážte na položku Panel úloh a potom kliknite na položku Normálny.

Zmena veľkosti panela s úlohami

 • Ukážte na okraj panela s úlohami. Keď sa ukazovateľ zmení Rukoväť na ikonu veľkosť vodorovne , presuňte na zmenu veľkosti.

Na začiatok stránky

Zobraziť ďalšie plánované činnosti na paneli s úlohami

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na Panel úloh a potom kliknite na položku Možnosti.

  Tip: Môžete rýchlo otvoriť dialógové okno Možnosti panela úloh kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu okna záhlavie okna a potom na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Možnosti panela úloh.

 2. V časti Zobraziť Panel nadchádzajúcich plánovaných činností, do textového poľa zobrazenie n plánovaných činností, zadajte číslo od 0 do 25.

  Poznámka: Taktiež môžete v tomto dialógovom zrušte začiarknutie políčok pre panel s úlohami častí, že nechcete zobraziť.

  Ako je to znázornené nižšie, znížením počtu plánovaných činností sa zmenší veľkosť časti Plánované činnosti v paneli úloh.

Na začiatok stránky

Zobrazenie viacerých kalendárov na paneli s úlohami

Zväčšovaním šírky panela úloh je možné zobraziť viacero kalendárov, ktoré budú horizontálne usporiadané v jednom riadku. Ak chcete zobraziť viacero kalendárov usporiadaných vertikálne, môžete stanoviť presný počet riadkov kalendárov, ktoré majú byť zahrnuté do panela úloh.

Použite jeden z nasledujúcich postupov:

 • Zobrazenie viacerých vodorovne usporiadaných kalendárov   

  V predvolenom nastavení sa v tabuľke dátumov zobrazuje jeden kalendár. Počet zobrazovaných kalendárov môžete zmeniť úpravou veľkosti okna panela s úlohami:

  • Ukážte na okraj panela s úlohami. Keď sa ukazovateľ zmení Rukoväť na ikonu veľkosť vodorovne , presuňte ju na zväčšenie alebo zmenšenie šírky panela s úlohami.

   Po uvoľnení tlačidla myši sa počet kalendárov zvýši, alebo zníži tak, aby vyplnil dostupný priestor.

 • Zobrazenie viacerých zvislo usporiadaných kalendárov   

  V predvolenom nastavení sa v tabuľke dátumov zobrazuje iba jeden kalendár. V dialógovom okne Obsah panela úloh môžete zadať počet kalendárov zobrazovaných vertikálne:

  1. V ponuke Zobraziť ukážte na Panel úloh a potom kliknite na položku Možnosti.

   Zobrazí sa dialógové okno Možnosti panela úloh.

  2. V časti Zobraziť dátum navigátor Panelzobrazenie n mesiacov textového poľa zadajte číslo od 09.

   Poznámka: Taktiež môžete v tomto dialógovom zrušte začiarknutie políčok pre panel s úlohami častí, že nechcete zobraziť.

   Ako je to znázornené nižšie, zvyšovaním počtu zobrazených mesiacov v tabuľke dátumov sa zvyšuje veľkosť plochy tabuľky dátumov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×